Bible verses about "discouragement" | HOT

Deuteronomy 31:8

8 ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת׃

Psalms 31:24

24 (31:25) חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים ליהוה׃

Isaiah 53:1-12

1 מי האמין לשׁמעתנו וזרוע יהוה על מי נגלתה׃2 ויעל כיונק לפניו וכשׁרשׁ מארץ ציה לא תאר לו ולא הדר ונראהו ולא מראה ונחמדהו׃3 נבזה וחדל אישׁים אישׁ מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשׁבנהו׃4 אכן חלינו הוא נשׂא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשׁבנהו נגוע מכה אלהים ומענה׃5 והוא מחלל מפשׁענו מדכא מעונתינו מוסר שׁלומנו עליו ובחברתו נרפא׃6 כלנו כצאן תעינו אישׁ לדרכו פנינו ויהוה הפגיע בו את עון כלנו׃7 נגשׂ והוא נענה ולא יפתח פיו כשׂה לטבח יובל וכרחל לפני גזזיה נאלמה ולא יפתח פיו׃8 מעצר וממשׁפט לקח ואת דורו מי ישׂוחח כי נגזר מארץ חיים מפשׁע עמי נגע׃9 ויתן את רשׁעים קברו ואת עשׁיר במתיו על לא חמס עשׂה ולא מרמה בפיו׃10 ויהוה חפץ דכאו החלי אם תשׂים אשׁם נפשׁו יראה זרע יאריך ימים וחפץ יהוה בידו יצלח׃11 מעמל נפשׁו יראה ישׂבע בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועונתם הוא יסבל׃12 לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שׁלל תחת אשׁר הערה למות נפשׁו ואת פשׁעים נמנה והוא חטא רבים נשׂא ולפשׁעים יפגיע׃

Joshua 1:9

9 הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת כי עמך יהוה אלהיך בכל אשׁר תלך׃

Proverbs 3:5-6

5 בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשׁען׃6 בכל דרכיך דעהו והוא יישׁר ארחתיך׃

Jeremiah 29:11

11 כי אנכי ידעתי את המחשׁבת אשׁר אנכי חשׁב עליכם נאם יהוה מחשׁבות שׁלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.