Bible verses about "dinosaurs" | HOT

Psalms 104:26

26 שׁם אניות יהלכון לויתן זה יצרת לשׂחק׃

Genesis 1:24-31

24 ויאמר אלהים תוצא הארץ נפשׁ חיה למינה בהמה ורמשׂ וחיתו ארץ למינה ויהי כן׃25 ויעשׂ אלהים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמשׂ האדמה למינהו וירא אלהים כי טוב׃26 ויאמר אלהים נעשׂה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמשׂ הרמשׂ על הארץ׃27 ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃28 ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשׁה ורדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובכל חיה הרמשׂת על הארץ׃29 ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשׂב זרע זרע אשׁר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשׁר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה׃30 ולכל חית הארץ ולכל עוף השׁמים ולכל רומשׂ על הארץ אשׁר בו נפשׁ חיה את כל ירק עשׂב לאכלה ויהי כן׃31 וירא אלהים את כל אשׁר עשׂה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום השׁשׁי׃

Job 40:15

15 הנה נא בהמות אשׁר עשׂיתי עמך חציר כבקר יאכל׃

Job 41:1-34

1 (40:25) תמשׁך לויתן בחכה ובחבל תשׁקיע לשׁנו׃2 (40:26) התשׂים אגמון באפו ובחוח תקוב לחיו׃3 (40:27) הירבה אליך תחנונים אם ידבר אליך רכות׃4 (40:28) היכרת ברית עמך תקחנו לעבד עולם׃5 (40:29) התשׂחק בו כצפור ותקשׁרנו לנערותיך׃6 (40:30) יכרו עליו חברים יחצוהו בין כנענים׃7 (40:31) התמלא בשׂכות עורו ובצלצל דגים ראשׁו׃8 (40:32) שׂים עליו כפך זכר מלחמה אל תוסף׃9 (41:1) הן תחלתו נכזבה הגם אל מראיו יטל׃10 (41:2) לא אכזר כי יעורנו ומי הוא לפני יתיצב׃11 (41:3) מי הקדימני ואשׁלם תחת כל השׁמים לי הוא׃12 (41:4) לא אחרישׁ בדיו ודבר גבורות וחין ערכו׃13 (41:5) מי גלה פני לבושׁו בכפל רסנו מי יבוא׃14 (41:6) דלתי פניו מי פתח סביבות שׁניו אימה׃15 (41:7) גאוה אפיקי מגנים סגור חותם צר׃16 (41:8) אחד באחד יגשׁו ורוח לא יבוא ביניהם׃17 (41:9) אישׁ באחיהו ידבקו יתלכדו ולא יתפרדו׃18 (41:10) עטישׁתיו תהל אור ועיניו כעפעפי שׁחר׃19 (41:11) מפיו לפידים יהלכו כידודי אשׁ יתמלטו׃20 (41:12) מנחיריו יצא עשׁן כדוד נפוח ואגמן׃21 (41:13) נפשׁו גחלים תלהט ולהב מפיו יצא׃22 (41:14) בצוארו ילין עז ולפניו תדוץ דאבה׃23 (41:15) מפלי בשׂרו דבקו יצוק עליו בל ימוט׃24 (41:16) לבו יצוק כמו אבן ויצוק כפלח תחתית׃25 (41:17) משׂתו יגורו אלים משׁברים יתחטאו׃26 (41:18) משׂיגהו חרב בלי תקום חנית מסע ושׁריה׃27 (41:19) יחשׁב לתבן ברזל לעץ רקבון נחושׁה׃28 (41:20) לא יבריחנו בן קשׁת לקשׁ נהפכו לו אבני קלע׃29 (41:21) כקשׁ נחשׁבו תותח וישׂחק לרעשׁ כידון׃30 (41:22) תחתיו חדודי חרשׂ ירפד חרוץ עלי טיט׃31 (41:23) ירתיח כסיר מצולה ים ישׂים כמרקחה׃32 (41:24) אחריו יאיר נתיב יחשׁב תהום לשׂיבה׃33 (41:25) אין על עפר משׁלו העשׂו לבלי חת׃34 (41:26) את כל גבה יראה הוא מלך על כל בני שׁחץ׃

Isaiah 27:1

1 ביום ההוא יפקד יהוה בחרבו הקשׁה והגדולה והחזקה על לויתן נחשׁ ברח ועל לויתן נחשׁ עקלתון והרג את התנין אשׁר בים׃

Job 40:15-24

15 הנה נא בהמות אשׁר עשׂיתי עמך חציר כבקר יאכל׃16 הנה נא כחו במתניו ואנו בשׁרירי בטנו׃17 יחפץ זנבו כמו ארז גידי פחדו ישׂרגו׃18 עצמיו אפיקי נחושׁה גרמיו כמטיל ברזל׃19 הוא ראשׁית דרכי אל העשׂו יגשׁ חרבו׃20 כי בול הרים ישׂאו לו וכל חית השׂדה ישׂחקו שׁם׃21 תחת צאלים ישׁכב בסתר קנה ובצה׃22 יסכהו צאלים צללו יסבוהו ערבי נחל׃23 הן יעשׁק נהר לא יחפוז יבטח כי יגיח ירדן אל פיהו׃24 בעיניו יקחנו במוקשׁים ינקב אף׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.