Bible verses about "bondage" | HOT

Genesis 4:1-26

1 והאדם ידע את חוה אשׁתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי אישׁ את יהוה׃2 ותסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה׃3 ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה ליהוה׃4 והבל הביא גם הוא מבכרות צאנו ומחלבהן וישׁע יהוה אל הבל ואל מנחתו׃5 ואל קין ואל מנחתו לא שׁעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו׃6 ויאמר יהוה אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך׃7 הלוא אם תיטיב שׂאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תשׁוקתו ואתה תמשׁל׃8 ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשׂדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו׃9 ויאמר יהוה אל קין אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי השׁמר אחי אנכי׃10 ויאמר מה עשׂית קול דמי אחיך צעקים אלי מן האדמה׃11 ועתה ארור אתה מן האדמה אשׁר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידך׃12 כי תעבד את האדמה לא תסף תת כחה לך נע ונד תהיה בארץ׃13 ויאמר קין אל יהוה גדול עוני מנשׂוא׃14 הן גרשׁת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל מצאי יהרגני׃15 ויאמר לו יהוה לכן כל הרג קין שׁבעתים יקם וישׂם יהוה לקין אות לבלתי הכות אתו כל מצאו׃16 ויצא קין מלפני יהוה וישׁב בארץ נוד קדמת עדן׃17 וידע קין את אשׁתו ותהר ותלד את חנוך ויהי בנה עיר ויקרא שׁם העיר כשׁם בנו חנוך׃18 ויולד לחנוך את עירד ועירד ילד את מחויאל ומחייאל ילד את מתושׁאל ומתושׁאל ילד את למך׃19 ויקח לו למך שׁתי נשׁים שׁם האחת עדה ושׁם השׁנית צלה׃20 ותלד עדה את יבל הוא היה אבי ישׁב אהל ומקנה׃21 ושׁם אחיו יובל הוא היה אבי כל תפשׂ כנור ועוגב׃22 וצלה גם הוא ילדה את תובל קין לטשׁ כל חרשׁ נחשׁת וברזל ואחות תובל קין נעמה׃23 ויאמר למך לנשׁיו עדה וצלה שׁמען קולי נשׁי למך האזנה אמרתי כי אישׁ הרגתי לפצעי וילד לחברתי׃24 כי שׁבעתים יקם קין ולמך שׁבעים ושׁבעה׃25 וידע אדם עוד את אשׁתו ותלד בן ותקרא את שׁמו שׁת כי שׁת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין׃26 ולשׁת גם הוא ילד בן ויקרא את שׁמו אנושׁ אז הוחל לקרא בשׁם יהוה׃

Exodus 20:1-26

1 וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר׃2 אנכי יהוה אלהיך אשׁר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים׃3 לא יהיה לך אלהים אחרים על פני׃4 לא תעשׂה לך פסל וכל תמונה אשׁר בשׁמים ממעל ואשׁר בארץ מתחת ואשׁר במים מתחת לארץ׃5 לא תשׁתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שׁלשׁים ועל רבעים לשׂנאי׃6 ועשׂה חסד לאלפים לאהבי ולשׁמרי מצותי׃7 לא תשׂא את שׁם יהוה אלהיך לשׁוא כי לא ינקה יהוה את אשׁר ישׂא את שׁמו לשׁוא׃8 זכור את יום השׁבת לקדשׁו׃9 שׁשׁת ימים תעבד ועשׂית כל מלאכתך׃10 ויום השׁביעי שׁבת ליהוה אלהיך לא תעשׂה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשׁר בשׁעריך׃11 כי שׁשׁת ימים עשׂה יהוה את השׁמים ואת הארץ את הים ואת כל אשׁר בם וינח ביום השׁביעי על כן ברך יהוה את יום השׁבת ויקדשׁהו׃12 כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשׁר יהוה אלהיך נתן׃13 לא תרצח׃14 לא תנאף׃15 לא תגנב׃16 לא תענה ברעך עד שׁקר׃17 לא תחמד בית רעך לא תחמד אשׁת רעך ועבדו ואמתו ושׁורו וחמרו וכל אשׁר לרעך׃18 וכל העם ראים את הקולת ואת הלפידם ואת קול השׁפר ואת ההר עשׁן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק׃19 ויאמרו אל משׁה דבר אתה עמנו ונשׁמעה ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות׃20 ויאמר משׁה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו׃21 ויעמד העם מרחק ומשׁה נגשׁ אל הערפל אשׁר שׁם האלהים׃22 ויאמר יהוה אל משׁה כה תאמר אל בני ישׂראל אתם ראיתם כי מן השׁמים דברתי עמכם׃23 לא תעשׂון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשׂו׃24 מזבח אדמה תעשׂה לי וזבחת עליו את עלתיך ואת שׁלמיך את צאנך ואת בקרך בכל המקום אשׁר אזכיר את שׁמי אבוא אליך וברכתיך׃25 ואם מזבח אבנים תעשׂה לי לא תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחללה׃26 ולא תעלה במעלת על מזבחי אשׁר לא תגלה ערותך עליו׃

Psalms 46:1

1 למנצח לבני קרח על עלמות שׁיר׃ (46:2) אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃

Proverbs 25:26

26 מעין נרפשׂ ומקור משׁחת צדיק מט לפני רשׁע׃

Leviticus 26:1-46

1 לא תעשׂו לכם אלילם ופסל ומצבה לא תקימו לכם ואבן משׂכית לא תתנו בארצכם להשׁתחות עליה כי אני יהוה אלהיכם׃2 את שׁבתתי תשׁמרו ומקדשׁי תיראו אני יהוה׃3 אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשׁמרו ועשׂיתם אתם׃4 ונתתי גשׁמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השׂדה יתן פריו׃5 והשׂיג לכם דישׁ את בציר ובציר ישׂיג את זרע ואכלתם לחמכם לשׂבע וישׁבתם לבטח בארצכם׃6 ונתתי שׁלום בארץ ושׁכבתם ואין מחריד והשׁבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם׃7 ורדפתם את איביכם ונפלו לפניכם לחרב׃8 ורדפו מכם חמשׁה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו איביכם לפניכם לחרב׃9 ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימתי את בריתי אתכם׃10 ואכלתם ישׁן נושׁן וישׁן מפני חדשׁ תוציאו׃11 ונתתי משׁכני בתוככם ולא תגעל נפשׁי אתכם׃12 והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם׃13 אני יהוה אלהיכם אשׁר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהית להם עבדים ואשׁבר מטת עלכם ואולך אתכם קוממיות׃14 ואם לא תשׁמעו לי ולא תעשׂו את כל המצות האלה׃15 ואם בחקתי תמאסו ואם את משׁפטי תגעל נפשׁכם לבלתי עשׂות את כל מצותי להפרכם את בריתי׃16 אף אני אעשׂה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את השׁחפת ואת הקדחת מכלות עינים ומדיבת נפשׁ וזרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם׃17 ונתתי פני בכם ונגפתם לפני איביכם ורדו בכם שׂנאיכם ונסתם ואין רדף אתכם׃18 ואם עד אלה לא תשׁמעו לי ויספתי ליסרה אתכם שׁבע על חטאתיכם׃19 ושׁברתי את גאון עזכם ונתתי את שׁמיכם כברזל ואת ארצכם כנחשׁה׃20 ותם לריק כחכם ולא תתן ארצכם את יבולה ועץ הארץ לא יתן פריו׃21 ואם תלכו עמי קרי ולא תאבו לשׁמע לי ויספתי עליכם מכה שׁבע כחטאתיכם׃22 והשׁלחתי בכם את חית השׂדה ושׁכלה אתכם והכריתה את בהמתכם והמעיטה אתכם ונשׁמו דרכיכם׃23 ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי קרי׃24 והלכתי אף אני עמכם בקרי והכיתי אתכם גם אני שׁבע על חטאתיכם׃25 והבאתי עליכם חרב נקמת נקם ברית ונאספתם אל עריכם ושׁלחתי דבר בתוככם ונתתם ביד אויב׃26 בשׁברי לכם מטה לחם ואפו עשׂר נשׁים לחמכם בתנור אחד והשׁיבו לחמכם במשׁקל ואכלתם ולא תשׂבעו׃27 ואם בזאת לא תשׁמעו לי והלכתם עמי בקרי׃28 והלכתי עמכם בחמת קרי ויסרתי אתכם אף אני שׁבע על חטאתיכם׃29 ואכלתם בשׂר בניכם ובשׂר בנתיכם תאכלו׃30 והשׁמדתי את במתיכם והכרתי את חמניכם ונתתי את פגריכם על פגרי גלוליכם וגעלה נפשׁי אתכם׃31 ונתתי את עריכם חרבה והשׁמותי את מקדשׁיכם ולא אריח בריח ניחחכם׃32 והשׁמתי אני את הארץ ושׁממו עליה איביכם הישׁבים׃33 ואתכם אזרה בגוים והריקתי אחריכם חרב והיתה ארצכם שׁממה ועריכם יהיו חרבה׃34 אז תרצה הארץ את שׁבתתיה כל ימי השׁמה ואתם בארץ איביכם אז תשׁבת הארץ והרצת את שׁבתתיה׃35 כל ימי השׁמה תשׁבת את אשׁר לא שׁבתה בשׁבתתיכם בשׁבתכם עליה׃36 והנשׁארים בכם והבאתי מרך בלבבם בארצת איביהם ורדף אתם קול עלה נדף ונסו מנסת חרב ונפלו ואין רדף׃37 וכשׁלו אישׁ באחיו כמפני חרב ורדף אין ולא תהיה לכם תקומה לפני איביכם׃38 ואבדתם בגוים ואכלה אתכם ארץ איביכם׃39 והנשׁארים בכם ימקו בעונם בארצת איביכם ואף בעונת אבתם אתם ימקו׃40 והתודו את עונם ואת עון אבתם במעלם אשׁר מעלו בי ואף אשׁר הלכו עמי בקרי׃41 אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אתם בארץ איביהם או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונם׃42 וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר׃43 והארץ תעזב מהם ותרץ את שׁבתתיה בהשׁמה מהם והם ירצו את עונם יען וביען במשׁפטי מאסו ואת חקתי געלה נפשׁם׃44 ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני יהוה אלהיהם׃45 וזכרתי להם ברית ראשׁנים אשׁר הוצאתי אתם מארץ מצרים לעיני הגוים להיות להם לאלהים אני יהוה׃46 אלה החקים והמשׁפטים והתורת אשׁר נתן יהוה בינו ובין בני ישׂראל בהר סיני ביד משׁה׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.