Bible verses about "betrayal" | HOT

Judges 16:15

15 ותאמר אליו איך תאמר אהבתיך ולבך אין אתי זה שׁלשׁ פעמים התלת בי ולא הגדת לי במה כחך גדול׃

Psalms 1:1-6

1 אשׁרי האישׁ אשׁר לא הלך בעצת רשׁעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושׁב לצים לא ישׁב׃2 כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה׃3 והיה כעץ שׁתול על פלגי מים אשׁר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשׁר יעשׂה יצליח׃4 לא כן הרשׁעים כי אם כמץ אשׁר תדפנו רוח׃5 על כן לא יקמו רשׁעים במשׁפט וחטאים בעדת צדיקים׃6 כי יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשׁעים תאבד׃

Psalms 23:1-6

1 מזמור לדוד יהוה רעי לא אחסר׃2 בנאות דשׁא ירביצני על מי מנחות ינהלני׃3 נפשׁי ישׁובב ינחני במעגלי צדק למען שׁמו׃4 גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי שׁבטך ומשׁענתך המה ינחמני׃5 תערך לפני שׁלחן נגד צררי דשׁנת בשׁמן ראשׁי כוסי רויה׃6 אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושׁבתי בבית יהוה לארך ימים׃

Psalms 41:9

9 (41:10) גם אישׁ שׁלומי אשׁר בטחתי בו אוכל לחמי הגדיל עלי עקב׃

Genesis 12:3

3 ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משׁפחת האדמה׃

Proverbs 19:5

5 עד שׁקרים לא ינקה ויפיח כזבים לא ימלט׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.