Bible verses about "beauty of the earth" | HOT

Genesis 2:1-25

1 ויכלו השׁמים והארץ וכל צבאם׃2 ויכל אלהים ביום השׁביעי מלאכתו אשׁר עשׂה וישׁבת ביום השׁביעי מכל מלאכתו אשׁר עשׂה׃3 ויברך אלהים את יום השׁביעי ויקדשׁ אתו כי בו שׁבת מכל מלאכתו אשׁר ברא אלהים לעשׂות׃4 אלה תולדות השׁמים והארץ בהבראם ביום עשׂות יהוה אלהים ארץ ושׁמים׃5 וכל שׂיח השׂדה טרם יהיה בארץ וכל עשׂב השׂדה טרם יצמח כי לא המטיר יהוה אלהים על הארץ ואדם אין לעבד את האדמה׃6 ואד יעלה מן הארץ והשׁקה את כל פני האדמה׃7 וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשׁמת חיים ויהי האדם לנפשׁ חיה׃8 ויטע יהוה אלהים גן בעדן מקדם וישׂם שׁם את האדם אשׁר יצר׃9 ויצמח יהוה אלהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע׃10 ונהר יצא מעדן להשׁקות את הגן ומשׁם יפרד והיה לארבעה ראשׁים׃11 שׁם האחד פישׁון הוא הסבב את כל ארץ החוילה אשׁר שׁם הזהב׃12 וזהב הארץ ההוא טוב שׁם הבדלח ואבן השׁהם׃13 ושׁם הנהר השׁני גיחון הוא הסובב את כל ארץ כושׁ׃14 ושׁם הנהר השׁלישׁי חדקל הוא ההלך קדמת אשׁור והנהר הרביעי הוא פרת׃15 ויקח יהוה אלהים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשׁמרה׃16 ויצו יהוה אלהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל׃17 ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות׃18 ויאמר יהוה אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשׂה לו עזר כנגדו׃19 ויצר יהוה אלהים מן האדמה כל חית השׂדה ואת כל עוף השׁמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשׁר יקרא לו האדם נפשׁ חיה הוא שׁמו׃20 ויקרא האדם שׁמות לכל הבהמה ולעוף השׁמים ולכל חית השׂדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו׃21 ויפל יהוה אלהים תרדמה על האדם ויישׁן ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשׂר תחתנה׃22 ויבן יהוה אלהים את הצלע אשׁר לקח מן האדם לאשׁה ויבאה אל האדם׃23 ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשׂר מבשׂרי לזאת יקרא אשׁה כי מאישׁ לקחה זאת׃24 על כן יעזב אישׁ את אביו ואת אמו ודבק באשׁתו והיו לבשׂר אחד׃25 ויהיו שׁניהם ערומים האדם ואשׁתו ולא יתבשׁשׁו׃

Genesis 1:26-28

26 ויאמר אלהים נעשׂה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמשׂ הרמשׂ על הארץ׃27 ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃28 ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשׁה ורדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובכל חיה הרמשׂת על הארץ׃

Genesis 1:1-31

1 בראשׁית ברא אלהים את השׁמים ואת הארץ׃2 והארץ היתה תהו ובהו וחשׁך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים׃3 ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃4 וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשׁך׃5 ויקרא אלהים לאור יום ולחשׁך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד׃6 ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים׃7 ויעשׂ אלהים את הרקיע ויבדל בין המים אשׁר מתחת לרקיע ובין המים אשׁר מעל לרקיע ויהי כן׃8 ויקרא אלהים לרקיע שׁמים ויהי ערב ויהי בקר יום שׁני׃9 ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השׁמים אל מקום אחד ותראה היבשׁה ויהי כן׃10 ויקרא אלהים ליבשׁה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי טוב׃11 ויאמר אלהים תדשׁא הארץ דשׁא עשׂב מזריע זרע עץ פרי עשׂה פרי למינו אשׁר זרעו בו על הארץ ויהי כן׃12 ותוצא הארץ דשׁא עשׂב מזריע זרע למינהו ועץ עשׂה פרי אשׁר זרעו בו למינהו וירא אלהים כי טוב׃13 ויהי ערב ויהי בקר יום שׁלישׁי׃14 ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השׁמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושׁנים׃15 והיו למאורת ברקיע השׁמים להאיר על הארץ ויהי כן׃16 ויעשׂ אלהים את שׁני המארת הגדלים את המאור הגדל לממשׁלת היום ואת המאור הקטן לממשׁלת הלילה ואת הכוכבים׃17 ויתן אתם אלהים ברקיע השׁמים להאיר על הארץ׃18 ולמשׁל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשׁך וירא אלהים כי טוב׃19 ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי׃20 ויאמר אלהים ישׁרצו המים שׁרץ נפשׁ חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השׁמים׃21 ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת כל נפשׁ החיה הרמשׂת אשׁר שׁרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב׃22 ויברך אתם אלהים לאמר פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ׃23 ויהי ערב ויהי בקר יום חמישׁי׃24 ויאמר אלהים תוצא הארץ נפשׁ חיה למינה בהמה ורמשׂ וחיתו ארץ למינה ויהי כן׃25 ויעשׂ אלהים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמשׂ האדמה למינהו וירא אלהים כי טוב׃26 ויאמר אלהים נעשׂה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמשׂ הרמשׂ על הארץ׃27 ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃28 ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשׁה ורדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובכל חיה הרמשׂת על הארץ׃29 ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשׂב זרע זרע אשׁר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשׁר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה׃30 ולכל חית הארץ ולכל עוף השׁמים ולכל רומשׂ על הארץ אשׁר בו נפשׁ חיה את כל ירק עשׂב לאכלה ויהי כן׃31 וירא אלהים את כל אשׁר עשׂה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום השׁשׁי׃

Psalms 24:1

1 לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה תבל וישׁבי׃

Psalms 139:14

14 אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשׂיך ונפשׁי ידעת מאד׃

Genesis 1:1

1 בראשׁית ברא אלהים את השׁמים ואת הארץ׃

Psalms 23:2-3

2 בנאות דשׁא ירביצני על מי מנחות ינהלני׃3 נפשׁי ישׁובב ינחני במעגלי צדק למען שׁמו׃

Job 12:7-9

7 ואולם שׁאל נא בהמות ותרך ועוף השׁמים ויגד׃8 או שׂיח לארץ ותרך ויספרו לך דגי הים׃9 מי לא ידע בכל אלה כי יד יהוה עשׂתה זאת׃

Isaiah 40:26

26 שׂאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה המוציא במספר צבאם לכלם בשׁם יקרא מרב אונים ואמיץ כח אישׁ לא נעדר׃

Isaiah 65:17

17 כי הנני בורא שׁמים חדשׁים וארץ חדשׁה ולא תזכרנה הראשׁנות ולא תעלינה על לב׃

Psalms 50:2

2 מציון מכלל יפי אלהים הופיע׃

Ecclesiastes 3:11

11 את הכל עשׂה יפה בעתו גם את העלם נתן בלבם מבלי אשׁר לא ימצא האדם את המעשׂה אשׁר עשׂה האלהים מראשׁ ועד סוף׃

Psalms 33:5

5 אהב צדקה ומשׁפט חסד יהוה מלאה הארץ׃

Psalms 104:1-35

1 ברכי נפשׁי את יהוה יהוה אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשׁת׃2 עטה אור כשׂלמה נוטה שׁמים כיריעה׃3 המקרה במים עליותיו השׂם עבים רכובו המהלך על כנפי רוח׃4 עשׂה מלאכיו רוחות משׁרתיו אשׁ להט׃5 יסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם ועד׃6 תהום כלבושׁ כסיתו על הרים יעמדו מים׃7 מן גערתך ינוסון מן קול רעמך יחפזון׃8 יעלו הרים ירדו בקעות אל מקום זה יסדת להם׃9 גבול שׂמת בל יעברון בל ישׁובון לכסות הארץ׃10 המשׁלח מעינים בנחלים בין הרים יהלכון׃11 ישׁקו כל חיתו שׂדי ישׁברו פראים צמאם׃12 עליהם עוף השׁמים ישׁכון מבין עפאים יתנו קול׃13 משׁקה הרים מעליותיו מפרי מעשׂיך תשׂבע הארץ׃14 מצמיח חציר לבהמה ועשׂב לעבדת האדם להוציא לחם מן הארץ׃15 ויין ישׂמח לבב אנושׁ להצהיל פנים משׁמן ולחם לבב אנושׁ יסעד׃16 ישׂבעו עצי יהוה ארזי לבנון אשׁר נטע׃17 אשׁר שׁם צפרים יקננו חסידה ברושׁים ביתה׃18 הרים הגבהים ליעלים סלעים מחסה לשׁפנים׃19 עשׂה ירח למועדים שׁמשׁ ידע מבואו׃20 תשׁת חשׁך ויהי לילה בו תרמשׂ כל חיתו יער׃21 הכפירים שׁאגים לטרף ולבקשׁ מאל אכלם׃22 תזרח השׁמשׁ יאספון ואל מעונתם ירבצון׃23 יצא אדם לפעלו ולעבדתו עדי ערב׃24 מה רבו מעשׂיך יהוה כלם בחכמה עשׂית מלאה הארץ קנינך׃25 זה הים גדול ורחב ידים שׁם רמשׂ ואין מספר חיות קטנות עם גדלות׃26 שׁם אניות יהלכון לויתן זה יצרת לשׂחק׃27 כלם אליך ישׂברון לתת אכלם בעתו׃28 תתן להם ילקטון תפתח ידך ישׂבעון טוב׃29 תסתיר פניך יבהלון תסף רוחם יגועון ואל עפרם ישׁובון׃30 תשׁלח רוחך יבראון ותחדשׁ פני אדמה׃31 יהי כבוד יהוה לעולם ישׂמח יהוה במעשׂיו׃32 המביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשׁנו׃33 אשׁירה ליהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי׃34 יערב עליו שׂיחי אנכי אשׂמח ביהוה׃35 יתמו חטאים מן הארץ ורשׁעים עוד אינם ברכי נפשׁי את יהוה הללו יה׃

Genesis 1:31

31 וירא אלהים את כל אשׁר עשׂה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום השׁשׁי׃

Psalms 19:1

1 למנצח מזמור לדוד׃ (19:2) השׁמים מספרים כבוד אל ומעשׂה ידיו מגיד הרקיע׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.