Bible verses about "aliens" | HOT

Genesis 6:1-22

1 ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה ובנות ילדו׃2 ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טבת הנה ויקחו להם נשׁים מכל אשׁר בחרו׃3 ויאמר יהוה לא ידון רוחי באדם לעלם בשׁגם הוא בשׂר והיו ימיו מאה ועשׂרים שׁנה׃4 הנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשׁר יבאו בני האלהים אל בנות האדם וילדו להם המה הגברים אשׁר מעולם אנשׁי השׁם׃5 וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשׁבת לבו רק רע כל היום׃6 וינחם יהוה כי עשׂה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו׃7 ויאמר יהוה אמחה את האדם אשׁר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמשׂ ועד עוף השׁמים כי נחמתי כי עשׂיתם׃8 ונח מצא חן בעיני יהוה׃9 אלה תולדת נח נח אישׁ צדיק תמים היה בדרתיו את האלהים התהלך נח׃10 ויולד נח שׁלשׁה בנים את שׁם את חם ואת יפת׃11 ותשׁחת הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס׃12 וירא אלהים את הארץ והנה נשׁחתה כי השׁחית כל בשׂר את דרכו על הארץ׃13 ויאמר אלהים לנח קץ כל בשׂר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משׁחיתם את הארץ׃14 עשׂה לך תבת עצי גפר קנים תעשׂה את התבה וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר׃15 וזה אשׁר תעשׂה אתה שׁלשׁ מאות אמה ארך התבה חמשׁים אמה רחבה ושׁלשׁים אמה קומתה׃16 צהר תעשׂה לתבה ואל אמה תכלנה מלמעלה ופתח התבה בצדה תשׂים תחתים שׁנים ושׁלשׁים תעשׂה׃17 ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשׁחת כל בשׂר אשׁר בו רוח חיים מתחת השׁמים כל אשׁר בארץ יגוע׃18 והקמתי את בריתי אתך ובאת אל התבה אתה ובניך ואשׁתך ונשׁי בניך אתך׃19 ומכל החי מכל בשׂר שׁנים מכל תביא אל התבה להחית אתך זכר ונקבה יהיו׃20 מהעוף למינהו ומן הבהמה למינה מכל רמשׂ האדמה למינהו שׁנים מכל יבאו אליך להחיות׃21 ואתה קח לך מכל מאכל אשׁר יאכל ואספת אליך והיה לך ולהם לאכלה׃22 ויעשׂ נח ככל אשׁר צוה אתו אלהים כן עשׂה׃

Genesis 1:26

26 ויאמר אלהים נעשׂה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמשׂ הרמשׂ על הארץ׃

Nehemiah 9:6

6 אתה הוא יהוה לבדך את עשׂית את השׁמים שׁמי השׁמים וכל צבאם הארץ וכל אשׁר עליה הימים וכל אשׁר בהם ואתה מחיה את כלם וצבא השׁמים לך משׁתחוים׃

Psalms 97:6

6 הגידו השׁמים צדקו וראו כל העמים כבודו׃

Isaiah 60:8

8 מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארבתיהם׃

Ezekiel 1:7

7 ורגליהם רגל ישׁרה וכף רגליהם ככף רגל עגל ונצצים כעין נחשׁת קלל׃

Isaiah 45:12

12 אנכי עשׂיתי ארץ ואדם עליה בראתי אני ידי נטו שׁמים וכל צבאם צויתי׃

Isaiah 13:5

5 באים מארץ מרחק מקצה השׁמים יהוה וכלי זעמו לחבל כל הארץ׃

Ezekiel 1:4

4 וארא והנה רוח סערה באה מן הצפון ענן גדול ואשׁ מתלקחת ונגה לו סביב ומתוכה כעין החשׁמל מתוך האשׁ׃

Ezekiel 1:1-28

1 ויהי בשׁלשׁים שׁנה ברביעי בחמשׁה לחדשׁ ואני בתוך הגולה על נהר כבר נפתחו השׁמים ואראה מראות אלהים׃2 בחמשׁה לחדשׁ היא השׁנה החמישׁית לגלות המלך יויכין׃3 היה היה דבר יהוה אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כשׂדים על נהר כבר ותהי עליו שׁם יד יהוה׃4 וארא והנה רוח סערה באה מן הצפון ענן גדול ואשׁ מתלקחת ונגה לו סביב ומתוכה כעין החשׁמל מתוך האשׁ׃5 ומתוכה דמות ארבע חיות וזה מראיהן דמות אדם להנה׃6 וארבעה פנים לאחת וארבע כנפים לאחת׃7 ורגליהם רגל ישׁרה וכף רגליהם ככף רגל עגל ונצצים כעין נחשׁת קלל׃8 וידו אדם מתחת כנפיהם על ארבעת רבעיהם ופניהם וכנפיהם לארבעתם׃9 חברת אשׁה אל אחותה כנפיהם לא יסבו בלכתן אישׁ אל עבר פניו ילכו׃10 ודמות פניהם פני אדם ופני אריה אל הימין לארבעתם ופני שׁור מהשׂמאול לארבעתן ופני נשׁר לארבעתן׃11 ופניהם וכנפיהם פרדות מלמעלה לאישׁ שׁתים חברות אישׁ ושׁתים מכסות את גויתיהנה׃12 ואישׁ אל עבר פניו ילכו אל אשׁר יהיה שׁמה הרוח ללכת ילכו לא יסבו בלכתן׃13 ודמות החיות מראיהם כגחלי אשׁ בערות כמראה הלפדים היא מתהלכת בין החיות ונגה לאשׁ ומן האשׁ יוצא ברק׃14 והחיות רצוא ושׁוב כמראה הבזק׃15 וארא החיות והנה אופן אחד בארץ אצל החיות לארבעת פניו׃16 מראה האופנים ומעשׂיהם כעין תרשׁישׁ ודמות אחד לארבעתן ומראיהם ומעשׂיהם כאשׁר יהיה האופן בתוך האופן׃17 על ארבעת רבעיהן בלכתם ילכו לא יסבו בלכתן׃18 וגביהן וגבה להם ויראה להם וגבתם מלאת עינים סביב לארבעתן׃19 ובלכת החיות ילכו האופנים אצלם ובהנשׂא החיות מעל הארץ ינשׂאו האופנים׃20 על אשׁר יהיה שׁם הרוח ללכת ילכו שׁמה הרוח ללכת והאופנים ינשׂאו לעמתם כי רוח החיה באופנים׃21 בלכתם ילכו ובעמדם יעמדו ובהנשׂאם מעל הארץ ינשׂאו האופנים לעמתם כי רוח החיה באופנים׃22 ודמות על ראשׁי החיה רקיע כעין הקרח הנורא נטוי על ראשׁיהם מלמעלה׃23 ותחת הרקיע כנפיהם ישׁרות אשׁה אל אחותה לאישׁ שׁתים מכסות להנה ולאישׁ שׁתים מכסות להנה את גויתיהם׃24 ואשׁמע את קול כנפיהם כקול מים רבים כקול שׁדי בלכתם קול המלה כקול מחנה בעמדם תרפינה כנפיהן׃25 ויהי קול מעל לרקיע אשׁר על ראשׁם בעמדם תרפינה כנפיהן׃26 וממעל לרקיע אשׁר על ראשׁם כמראה אבן ספיר דמות כסא ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה׃27 וארא כעין חשׁמל כמראה אשׁ בית לה סביב ממראה מתניו ולמעלה וממראה מתניו ולמטה ראיתי כמראה אשׁ ונגה לו סביב׃28 כמראה הקשׁת אשׁר יהיה בענן ביום הגשׁם כן מראה הנגה סביב הוא מראה דמות כבוד יהוה ואראה ואפל על פני ואשׁמע קול מדבר׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.