Bible verses about "afraid" | HOT

Psalms 144:1

1 לדוד ברוך יהוה צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה׃

Psalms 91:1-16

1 ישׁב בסתר עליון בצל שׁדי יתלונן׃2 אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח׃3 כי הוא יצילך מפח יקושׁ מדבר הוות׃4 באברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו׃5 לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם׃6 מדבר באפל יהלך מקטב ישׁוד צהרים׃7 יפל מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגשׁ׃8 רק בעיניך תביט ושׁלמת רשׁעים תראה׃9 כי אתה יהוה מחסי עליון שׂמת מעונך׃10 לא תאנה אליך רעה ונגע לא יקרב באהלך׃11 כי מלאכיו יצוה לך לשׁמרך בכל דרכיך׃12 על כפים ישׂאונך פן תגף באבן רגלך׃13 על שׁחל ופתן תדרך תרמס כפיר ותנין׃14 כי בי חשׁק ואפלטהו אשׂגבהו כי ידע שׁמי׃15 יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו׃16 ארך ימים אשׂביעהו ואראהו בישׁועתי׃

Deuteronomy 31:6

6 חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך לא ירפך ולא יעזבך׃

Psalms 34:4

4 (34:5) דרשׁתי את יהוה וענני ומכל מגורותי הצילני׃

Joshua 1:9

9 הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת כי עמך יהוה אלהיך בכל אשׁר תלך׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.