Bible verses about "whores" | Estonian

Matthew 7:17-27

17 Nõnda iga hea puu kannab head vilja, aga halb puu kannab halba vilja. 18 Hea puu ei või kanda halba vilja ega halb puu kanda head vilja. 19 Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. 20 Nõnda siis nende viljast te tunnete nad ära. 21 Mitte igaüks, kes Minule ütleb: Issand, Issand, ei saa Taevariiki, vaid kes teeb Mu Isa tahtmist, Kes on taevas. 22 Mitmed ütlevad Minule tol päeval: Issand, Issand, kas me ei ole Sinu nimel ennustanud ja Sinu nimel ajanud välja kurje vaime ja Sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid? 23 Ja siis Ma tunnistan neile: Ma ei ole elades teid tunnud, taganege Minust, te ülekohtutegijad! 24 Igaüks nüüd, kes neid Mu sõnu kuuleb ja teeb nende järele, on võrreldav mõistliku mehega, kes ehitas oma koja kaljule. 25 Ja ränk sadu tuli ja tulid vetevoolud, ja tuuled puhusid ja sööstsid vastu seda koda; aga Ta ei langenud, sest Tema alus oli rajatud kaljule. 26 Ja igaüks, kes neid Minu sõnu kuuleb, aga ei tee nende järele, on võrreldav jõleda mehega, kes oma koja ehitas liivale. 27 Ja ränk sadu tuli ja tulid vetevoolud, ja tuuled puhusid ja sööstsid vastu seda koda, ja ta langes, ja tema langemine oli suur."

Mark 9:43-45

43 Ja kui su käsi sind pahandab, raiu ta maha; parem on sul vigasena minna ellu kui et sul on kaks kätt ja pead minema põrgusse, kustumatusse tulle, 44 kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu! 45 Ja kui su jalg sind pahandab, raiu ta maha; parem on sul jalutuna minna ellu kui et sul on kaks jalga ja sind heidetakse põrgusse,

Ephesians 5:1-6:24

1 Siis võtke nüüd Jumal enestele eeskujuks nagu armsad lapsed 2 ja käige armastuses, nõnda nagu ka Kristus meid on armastanud ja on Iseenese andnud meie eest anniks ja ohvriks, Jumalale magusaks lõhnaks. 3 Aga hoorus ja kõik roppus või ahnus olgu nimetamata teie seas, nõnda nagu sünnis on pühadele, 4 ja riivatus ja rumalad sõnad või tühised naljad, mis kõik ei sobi, vaid pigemini olgu tänu. 5 Sest seda te teate tunnetades, et mitte ühelgi hoorajal ega ropul ega ahnel, kuna ta on ebajumala ori, ei ole pärandit Kristuse ja Jumala riigis. 6 Ükski ärgu petku teid tühjade sõnadega, sest niisuguste asjade pärast tuleb Jumala viha sõnakuulmatute laste peale; 7 ärge siis saage nende kaaslasteks! 8 Sest te olite varemalt pimedus, aga nüüd te olete valgus Issandas. Käige nagu valguse lapsed - 9 sest valguse vili on kõiksugune headus ja õigus ja tõde - 10 ja katsuge, mis on Issandale meelepärane! 11 Ärgu teil olgu tegemist pimeduse viljatute tegudega, vaid mõistke need pigemini hukka! 12 Sest mis kõik seal salajas nende kaudu sünnib, on häbi öeldagi. 13 Aga kõik saab avalikuks, kui valgus seda paljastab; sest kõik, mis tuleb ilmsiks, on valgus. 14 Sellepärast Ta ütleb: "Ärka üles, kes magad, ja tõuse üles surnuist, siis Kristus valgustab sind!" 15 Siis vaadake hästi, kuidas te elate, mitte kui rumalad, vaid kui targad, 16 pidades aega kalliks, sest päevad on kurjad! 17 Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine. 18 Ärge joovastuge viinast, kust tuleb õnnetu elu, vaid saage täis Vaimu, 19 rääkides isekeskis psalmide ja kiituseviiside ja vaimulike lauludega, lauldes ja mängides kannelt Issandale oma südames, 20 kõige eest alatasa tänades Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel. 21 Ja olge allaheitlikud üksteisele Kristuse kartuses. 22 Naised, olge allaheitlikud oma meestele, otsekui Issandale! 23 Sest mees on naise pea, nõnda nagu ka Kristus on Koguduse pea, Tema on ihu Õnnistegija. 24 Aga nõnda nagu Kogudus on allaheitlik Kristusele, nõnda olgu ka naised oma meestele kõigis asjus. 25 Mehed, armastage oma naisi, nõnda nagu ka Kristus on armastanud Kogudust ja on andnud Iseenese tema eest, 26 et teda pühitseda, pestes puhtaks veepesemisega sõna sees, 27 ja seada Enese ette Kogudus austatuna, nii et tal ei oleks laiku ega kortsu ega muud sellesarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. 28 Nõnda peavad mehedki omi naisi armastama nagu iseenese ihu. Kes oma naist armastab, armastab iseennast. 29 Sest ükski ei ole iialgi vihanud iseenese liha, vaid igaüks toidab ja hoiab seda, nõnda nagu ka Issand Kogudust. 30 Sest meie oleme Tema Ihu liikmed. 31 "Seepärast inimene jätab maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja need kaks on üks liha!" 32 See saladus on suur; aga mina räägin Kristusest ja Kogudusest. 33 Olgu nüüd kuidas on, aga teiegi igaüks omaette armastage oma naist nagu iseennast; aga naine kartku meest.

Ephesians 6:1-24

1 Lapsed, kuulake oma vanemate sõna Issandas, sest see on õige. 2 "Austa oma isa ja ema!" - see on esimene käsusõna, millel on tõotus: 3 "Et su käsi hästi käiks ja sina kaua elaksid maa peal!" 4 Ja teie, isad, ärge ärritage oma lapsi vihale, vaid kasvatage neid karistuses ja Issanda manitsuses. 5 Orjad, olge sõnakuulelikud neile, kes teie isandad on liha poolest, kartuse ja värinaga oma südame kohtlases meeles, otsekui Kristusele, 6 mitte silmakirjaks, nagu püüdes olla inimestele meelepärast, vaid kui Kristuse orjad, kes südamest teevad, mida Jumal tahab, 7 orjates hea meelega otsekui Issandat ja mitte inimesi, 8 teades, et Issand selle hea, mis keegi on teinud, tasub igaühele, olgu ta ori või vaba. 9 Ja teie, isandad, tehke neile samuti ja jätke ähvardamine, sest te teate, et nende ja teie Issand on taevas ja et Temal ei ole isikute eelistamist. 10 Lõppeks, mu vennad, saage vägevaks Issandas ja Ta tugevuse jõus! 11 Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu! 12 Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaaluste kurjuse vaimudega. 13 Sellepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete sooritanud. 14 Siis seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü 15 ja kingadeks jalas valmidus rahuevangeeliumi kuulutamiseks. 16 Kõige selle juures haarake usukilp, millega te võite kustutada kõik tigeda tulised nooled! 17 Ja võtke enesele päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna, 18 iga palve ja anumise kaudu, palvetage igal ajal Vaimus, ning olge selleks valvel kõige püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest, 19 ja minugi eest, et minule, kui ma suu avan, antaks julgesti kuulutada Evangeeliumi saladust, 20 mille jaoks mina olen saadik ka ahelas, et ma julgesti kõneleksin sellest, nõnda nagu mu kohus on kõnelda. 21 Aga et ka teie teaksite, kuidas minu käsi käib, siis jutustab teile kõik Tühhikos, armas vend ja ustav abiline Issandas, 22 kelle ma otse selleks läkitasin teie juurde, et te saaksite teada, kuidas on lugu meiega, ja et ta kinnitaks teie südameid. 23 Rahu olgu vendadele ja armastus usuga Jumalalt Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. 24 Arm nende kõikidega, kes armastavad meie Issandat Jeesust Kristust kadumatuses.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.