Bible verses about "theology" | Estonian

Ephesians 2:8-9

8 Sest teie olete armust õndsaks saanud usu kaudu ja see pole mitte teist enestest; see on Jumala and; 9 mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.

Hebrews 6:1-20

1 Sellepärast jätkem kõrvale algõpetus Kristusest ja püüdkem täiuslikkusele ning ärgem hakakem uuesti rajama alust pöördumisele surnud tegudest ja usule Jumalasse, 2 õpetusele ristimisest ja käte pealepanemisest, surnute ülestõusmisest ja igavesest hukatusest. 3 Ja nii me teemegi, kui Jumal lubab. 4 Sest on võimatu neid, kes korra olid valgustatud ning maitsesid taevalist andi ja said osa Pühast Vaimust, 5 ja maitsesid Jumala head sõna ja tulevase maailmaajastu väge 6 ja siis ära taganesid, uuesti tuua meeleparandamisele, sellepärast et nad iseeneste kahjuks Jumala Poja risti löövad ja naeruks panevad. 7 Sest maa, mis joob enesesse rikkalikult sadanud vihma ja kasvatab tarvilist vilja neile, kes seda harivad, saab õnnistuse Jumalalt; 8 kuid maa, mis kannab kibuvitsu ja ohakaid, on kõlbmatu ja lähedal needusele, ja lõppeks ta põletatakse. 9 Aga, armsad, teie suhtes me usume seda, mis on parem ja soodus õndsusele, kuigi me räägime nõnda. 10 Sest Jumal ei ole ülekohtune, et Ta unustaks ära teie teod ja armastuse, mida olete osutanud Tema nimele, kui te pühadele abiks olite ja veelgi olete. 11 Aga me ihaldame seda, et te igaüks osutaksite sama indu täieliku lootuse säilitamiseks otsani; 12 et te ei läheks loiuks, vaid järgiksite neid, kes usu ja pika meele tõttu pärivad selle, mis on tõotatud. 13 Sest kui Jumal Aabrahamile andis tõotuse, vandus Ta Iseenese juures, sest ei olnud kedagi suuremat, kelle juures Ta oleks võinud vanduda, 14 ning ütles: "Tõesti, õnnistusega Ma õnnistan sind ja teen sind väga paljuks!" 15 Ja nii Aabraham ootas kannatlikult ning sai tõotuse kätte. 16 Sest inimesed vannuvad suurema juures ja vanne on neile kinnituseks kui kõige vasturääkimise lõpetus. 17 Nii on Jumal selleks, et tõotuse pärijaile veel selgemini näidata oma nõu kindlust, vannet tarvitanud vahendiks, 18 et kahe kõikumatu asja läbi, milles Jumalal on võimatu valetada, oleks vägev julgustus meil, kes oleme usaldanud kinni haarata eelolevast lootusest, 19 mis meile on otsekui hinge ankur, kindel ja tugev ning ulatub sissepoole eesriide taha, 20 kuhu eeljooksjana meie heaks on läinud sisse Jeesus, kui ta sai ülempreestriks igavesti Melkisedeki korra järgi.

John 1:1-14

1 Alguses oli Sõna, ja Sõna oli Jumala juures, ja Sõna oli Jumal. 2 Seesama oli alguses Jumala juures. 3 Kõik on tekkinud Tema läbi, ja ilma Temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. 4 Temas oli elu, ja elu oli inimeste valgus, 5 ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda võtnud omaks. 6 Oli mees, Jumala läkitatud; selle nimi oli Johannes. 7 See tuli tunnistuseks, tunnistama Valgusest, et kõlk usuksid tema kaudu. 8 Tema ei olnud valgus, vaid ta tuli tunnistama Valgusest. 9 See tõeline Valgus, Mis valgustab igat inimest, oli tulemas maailma. 10 Tema oli maailmas, ja maailm on tekkinud Tema läbi, ja maailm ei tunnud Teda. 11 Ta tuli sellesse, mis Tema oma, ja Tema omad ei võtnud Teda vastu. 12 Aga kõigile, kes Teda vastu võtsid, andis Ta meelevalla saada Jumala lapsiks, kes usuvad Tema nimesse. 13 kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest ega mehe tahtest, vaid Jumalast. 14 Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema au kui Isast Ainusündinud Poja au, täis armu ja tõde.

1 Corinthians 15:3

3 Sest ma olen teile kõigepealt teada andnud, mida ma olen saanud, et Kristus suri meie pattude eest kirjade järgi

2 Timothy 3:16

16 Kõik Kiri on Jumala Vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses,

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.