Bible verses about "selfish people" | Estonian

Genesis 4:1-26

1 Ja Aadam sai ühte oma naise Eevaga, kes sai käima peale ja tõi Kaini ilmale ning ütles: „Ma olen Issanda abiga mehe ilmale toonud!" 2 Ja tema sünnitas taas: ta venna Aabeli. Ja Aabel oli pudulojuste karjane, Kain aga oli põllumees. 3 Ja mõne aja pärast juhtus, et Kain tõi Issandale roaohvri maaviljast, 4 ja ka Aabel tõi oma pudulojuste esimesest soost ning nende rasvast, ja Issand vaatas Aabeli ja tema roaohvri peale, 5 aga Kaini ja tema roaohvri peale ta ei vaadanud. Siis Kain vihastus väga ja lõi pilgu maha. 6 Ja Issand küsis Kainilt: „Mispärast sa vihastud? Ja mispärast sa pilgu maha lööd? 7 Eks ole: kui sa head teed, siis on su pilk tõstetud üles? Aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ja himustab sind! Kuid sina pead tema üle valitsema!" 8 Ja Kain kõneles oma venna Aabeliga. Ja sündis, kui nad väljal olid, et Kain kippus oma venna Aabeli kallale ja tappis tema. 9 Aga Issand küsis Kainilt: „Kus on su vend Aabel?" Ja tema vastas: „Ei mina tea. Kas ma olen oma venna hoidja?" 10 Ja Tema ütles: „Mis sa oled teinud? Sinu venna vere hääl kisendab maa pealt Minu poole! 11 Aga nüüd ole sa neetud siit maa pealt, mis oma suu on avanud, su venna verd sinu käest vastu võttes! 12 Kui sa harid maad, siis see ei anna sulle enam oma rammu! Sa pead maa peal olema hulkur ja põgenik!" 13 Ja Kain ütles Issandale: „Mu karistus on suurem kui ma suudan kanda! 14 Vaata Sa oled mind täna ära ajanud siit maalt ja ma pean varjule minema Su palge eest ning maa peal olema hulkur ja põgenik! Ja igaüks, kes mind leiab, tapab mu!" 15 Ja Issand ütles temale: „Sellepärast peab igaühele, kes Kaini tapab, seitsmekordselt kätte makstama!" Ja Issand pani Kainile märgi, et leidja teda maha ei lööks. 16 Ja Kain läks ära Issanda palge eest ning elas Noodimaal, hommiku pool Eedenit. 17 Ja Kain sai ühte oma naisega, kes sai käima peale ja tõi ilmale Hanoki; ja ta ehitas ühe linna ning nimetas selle linna oma poja Hanoki nime järgi. 18 Ja Hanokile sündis Iirad, Iiradile sündis Mehuujael, Mehuujaelile sündis Metuusael, Metuusaelile sündis Lemek. 19 Ja Lemek võttis enesele kaks naist: ühe nimi oli Aada ja teise nimi oli Silla. 20 Ja Aada tõi ilmale Jaabali, kes sai nende isaks, kes elasid telkides ja kasvatasid karja. 21 Ja tema venna nimi oli Juubal, kes sai kõigi kandlelööjate ja vilepuhujate isaks. 22 Ja Silla tõi ilmale Tuubal-Kaini, kes õpetas sepist taguma kõiki, kes tegid vask- ja raudsepa tööd; ja Tuubal-Kaini õde oli Naama. 23 Ja Lemek ütles oma naistele: „Aada ja Silla, kuulge mu häält, te Lemeki naised, pange tähele mu kõnet! Jah, haava pärast ma tapan mehe ja verme pärast nooruki! 24 Kui Kaini pärast makstakse kätte seitse korda, siis Lemeki pärast seitsekümmend seitse korda!" 25 Ja Aadam sai taas ühte oma naisega, kes tõi ilmale poja ja pani temale nimeks Sett, öeldes: „Jumal andis mulle teise järeltulija Aabeli asemele, kuna Kain ta tappis." 26 Ja Setile sündis ka poeg, ja ta pani temale nimeks Enos. Sel ajal hakati Issand nime appi hüüdma.

Luke 1:1-80

1 Et juba mitmed on võtnud kätte kirjutada loo neist asjust, mis meie seas tõsikindlalt on sündinud, 2 nõnda nagu meile on jutustanud need, kes ise on seda näinud algusest ja on olnud sõna sulased, 3 siis olen minagi arvanud heaks algusest peale kõike hoolega uurida ja järgemööda kirja panna sinule, kõrgeauline Teofllos, 4 et sa õpiksid tundma nende asjade kindla tõe, mida sulle on õpetatud. 5 Heroodese, Judea kuninga ajal oli preester, nimega Sakarias, Abija järjekorrast, ja temal oli naine Aaroni tütardest, ja selle nimi oli Eliisabet. 6 Nad olid mõlemad õiged Jumala ees ja elasid kõigis käskudes ja Issanda seadustes laitmatult. 7 Ja neil ei olnud last, sest Eliisabet oli sigimatu ja nad mõlemad olid väga elatanud. 8 Aga sündis, kui ta oma teenistuse järjekorras oli preestritalitusi toimetamas Jumala ees, 9 et preestriameti kombe järele langes liisk temale minna suitsutama, ja ta läks Issanda templisse. 10 Ja kõik rahvahulk oli väljas palvetamas suitsutuse tunnil. 11 Seal ilmus temale Issanda Ingel, seistes suitsutusaltari paremal pool. 12 Teda nähes Sakarias ehmus ja hirm valdas teda. 13 Aga Ingel ütles talle: "Ära karda, Sakarias, sest su palvet on kuuldud ja su naine Eliisabet toob sulle ilmale poja, ja sa paned temale nimeks Johannes. 14 Ja temast on sul rõõm ning hea meel, ja paljud rõõmustuvad tema sündimisest. 15 Sest ta peab suur olema Issanda ees; ja viina ega vägijooki ei joo ta mitte, ja ta täitub Püha Vaimuga juba oma ema ihus; 16 ja ta pöörab palju Iisraeli lapsi Issanda, nende Jumala poole; 17 ja ta käib Tema eel Eeiija vaimus ja väes, et käänata isade südamed laste poole ja sõnakuulmatud õigete meelsuse poole, et soetada Issandale valmistatud rahvast!" 18 Ja Sakarias ütles Inglile: "Millest ma seda võin ära tunda? Mina olen ju vana ja mu naine on oma päevade poolest väga elatanud!" 19 Ingel vastas ning ütles temale: "Mina olen Gabriel, kes seisab Jumala ees, ja ma olen läkitatud rääkima sinuga ja kuulutama sulle seda rõõmusõnumit! 20 Ja vaata, sa jääd keeletumaks ega saa rääkida päevani, mii see sünnib, sellepärast et sa ei ole uskunud mu sõnu, mis lähevad täide omal ajal!" 21 Ja rahvas oli ootamas Sakariast ja pani imeks, et ta nii kaua viibis templis. 22 Aga väljudes ta ei saanud nendega rääkida. Siis nad said aru, et ta templis oli näinud nägemust. Ja tema andis neile käega märku ning jäi keeletumaks. 23 Ja kui tema teenistuskorra päevad täis said, siis ta läks koju. 24 Aga pärast neid päevi sai tema naine Eliisabet käima peale ja pidas ennast varjul viis kuud, üteldes: 25 "Nõnda on Issand mulle teinud neil päevil, mil Tema on vaadanud minu peale, et minult ära võtta mu teotus inimeste seas!" 26 Aga kuuendas kuus läkitas Jumal Ingel Gabrieli Galilea linna, mille nimi on Naatsaret, 27 Neitsi juure, Kes oli kihlatud Joosepi-nimelise mehega Taaveti soost. Ja neitsi nimi oli Maarja. 28 Ja tulles sisse Tema juure, ütles Ingel: "Tere, Sa armuleidnu, Issand olgu Sinuga!" 29 Aga Tema ehmus väga sellest sõnast ja mõtles, mis see teretus võiks tähendada. 30 Siis Ingel ütles temale: "Ära karda, Maarja, sest Sa oled leidnud armu Jumala juures! 31 Ja vaata, Sa saad käima peale ning tood ilmale Poja ja paned Temale nimeks Jeesus. 32 Tema saab suur olema ja Teda peab hüütama Kõigekõrgema Pojaks, ja Issand Jumal annab Temale Ta isa Taaveti aujärje, 33 ja Ta valitseb igavesti Jaakobi soo üle ning Tema Kuningriigil ei ole otsa!" 34 Aga Maarja ütles Inglile: "Kuidas see võib sündida, kuna Ma mehest ei tea?" 35 ka Püha, Kes Sinust sünnib, nimetatama Jumala Pojaks. 36 Ja vaata, Su sugulane Eliisabet, temagi on pojaga käima peal oma vanas eas, ja see on kuues kuu temal, keda üteldi olevat sigimatu, 37 sest Jumalal ei ole ükski asi võimatu!" 38 Aga Maarja ütles: "Vaata, siin on Issanda Ümmardaja; Mulle sündigu su sõna järele!" Ja Ingel läks ära Tema juurest. 39 Neil päevil asus Maarja teele ja läks rutuga mägestikku Juuda linna. 40 Ja Ta tuli Sakariase kotta ja teretas Eliisabetti. 41 Ja sündis, kui Eliisabet kuulis Maarja teretust, et laps hüppas tema ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha Vaimu 42 ja hüüdis suure häälega ning ütles: "Õnnistatud oled Sina naiste seas ja õnnistatud on Sinu ihu sugu! 43 Kust see tuleb, et minu Issanda Ema on tulnud minu juure? 44 Sest vaata, kui Su teretuse hääl kostis mu kõrvu, siis hüppas lapsuke suurest rõõmust mu ihus! 45 Ja õnnis see, kes on uskunud, et läheb täide, mis Issand Temale on ütelnud!" 46 Siis Maarja ütles: "Mu hing ülistab väga Issandat 47 ja Mu vaim rõõmutseb Jumalas, Minu Õnnistegijas; 48 sest Ta on vaadanud oma Ümmardaja alanduse peale! Vaata, nüüdsest peake kiidavad Mind õndsaks kõik sugupõlved, 49 sest Minule on teinud suuri asju Vägev, ja Tema nimi on püha, 50 ja Tema halastus kestab põlvest põlve neile, kes Teda kardavad! 51 Ta on Oma käsivarrega teinud võimsa teo, Ta on pillutanud need, kes on suurelised oma südame meele poolest; 52 Ta on tõuganud maha vägevad aujärgedelt ja ülendanud alandlikud; 53 näljased on Ta täitnud heade andidega, aga rikkad tühjalt minema saatnud; 54 Ta on vastu võtnud Oma sulase Iisraeli, meele tuletades Oma halastust, 55 nõnda nagu Ta on rääkinud meie isadele, Aabrahamile ja tema soole kuni igavikuni!" 56 Ja Maarja jäi tema juure umbes kolm kuud ja läks siis tagasi koju. 57 Aga Eliisabeti mahasaamise aeg tuli kätte, ja ta tõi poja ilmale. 58 Kui tema üleaedsed ja sugulased kuulsid, et Issand oli temale osutanud suurt halastust, olid nad rõõmsad ühes temaga. 59 Ja nad tulid kaheksandal päeval lapsukest ümber lõikama ja nimetasid tema ta isa järele Sakariaseks. 60 Aga tema ema kostis ning ütles: "Ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes!" 61 Kuid nemad ütlesid temale: "Su suguvõsas pole ühtki, keda hüütakse selle nimega!" 62 Ja viibates isale küsisid nad, kuidas tema tahaks teda nimetada. 63 Tema nõudis lauakese ja kirjutas selle peale nõnda: "Johannes on tema nimi." Ja nad kõik panid seda imeks. 64 Aga sedamaid läks tema suu ning keel lahti, ja ta hakkas rääkima, kiites Jumalat. 65 Ja kartus tuli kõikidele, kes elasid nende ümbruses, ja kõigist neist asjust kõneldi Juuda mägestikus. 66 Ja kõik, kes seda kuulsid, võtsid seda oma südamesse ja ütlesid: "Mis saab küll sellest lapsest?" Sest Issanda käsi oli temaga. 67 Ja Sakarias, tema isa, sai täis Püha Vaimu ja hakkas ennustama, üteldes: 68 "Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et Ta on tulnud katsuma Oma rahvast ja on saatnud Oma rahvale lunastuse 69 ning on meile äratanud päästesarve Taaveti, Oma sulase kojast 70 - nõnda nagu Ta maailma ajastu algusest on rääkinud Oma pühade prohvetite suu kaudu - 71 päästu meie vaenlasist ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad, 72 et osutada halastust meie esiisadele ja tuletada meele oma püha lepingut, 73 seda vannet, mille Ta vandus meie isale Aabrahamile, 74 et ta laseb meid päästetuina meie vaenlaste käest kartmatult 75 Teda teenida pühaduses ja õiguses Tema ees kogu meie eluaja. 76 Ja sina, lapsuke, sind peab hüütama Kõigekõrgema prohvetiks, sest sina lähed Issanda palge eel valmistama Tema teid, 77 et anda Tema rahvale pääste tunnetus nende pattude andeksandmises 78 meie Jumala südamliku halastuse läbi, millega meid on tulnud katsuma päevatõus kõrgest, 79 paistma meile, kes istume pimeduses ja surma varjus, ja juhtima meie jalgu rahuteele!" 80 Aga lapsuke kasvas ja sai tugevaks vaimus. Ja ta oli kõrves selle päevani, mil ta esines Iisraelile.

John 3:16-17

16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta Oma Ainusündinud Poja, on annud, et ükski, kes Temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu! 17 Sest Jumal ei ole Oma Poega läkitanud maailma, et Ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm Tema läbi õndsaks saaks!

1 Corinthians 10:33

33 nagu minagi olen kõiges kõikidele meelepärane ega otsi oma, vaid paljude kasu, et nad päästetaks!

Galatians 5:19-25

19 Aga liha teod on ilmsed, need on: hoorus, rüvedus, kiimalus, 20 ebajumalateenistus, nõidus, vaen, riid, kade meel, vihastumised, jonn, kildkonnad, lahkõpetused, 21 tapmised, joomised, pidutsemised ja muud sellesarnast, millest ma teile ette ütlen, nagu ma ka juba enne olen öelnud, et need, kes teevad seesugust, ei päri Jumala Riiki. 22 Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, 23 tasadus, kasinus; selliste vastu ei ole käsk. 24 Aga kes on Kristuse Jeesuse päralt, need on oma liha risti löönud ühes tema ihalduste ja himudega. 25 Kui me elame Vaimus, siis käigem ka Vaimus.

James 3:16

16 Sest kus on kadedust ja riiakust, seal on korratust ja igat halba asja.

Romans 2:8

8 aga neile, kes on riiakad ja tõele sõnakuulmatud, aga sõnakuulelikud ülekohtule, viha ja raevu!

Philippians 2:21

21 Sest nad kõik otsivad eneste oma, aga mitte seda, mis on Kristuse Jeesuse Oma.

Romans 15:1-2

1 Aga meie, kes oleme tugevad, peame kandma jõuetute nõrkusi ega tohi elada iseeneste meele heaks. 2 Igaüks meist olgu ligimesele meelepärane tema heaks, et teda parandada.

1 Corinthians 13:4-5

4 Armastus on pikameelne, armastus on täis heldust; ta ei ole kade, armastus ei suurustle, ta ei ole iseennast täis; 5 ta ei ole viisakuseta, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu, ta ei pea meeles paha;

James 3:13-15

13 Kes teie seas on tark ja arusaaja? Näidaku see oma hea eluviisiga oma tegusid targas tasaduses. 14 Kui teil aga on südames kibedat kadedust ja riiakat meelt, siis ärge kiidelge ja ärge valetage tõe vastu. 15 See ei ole see tarkus, mis tuleb ülalt, vaid muldne, maine, kurjast vaimust pärit.

Philippians 2:1-4

1 Kui nüüd mingisugune manitsus Kristuses, kui mingisugune armastuse troost, kui mingisugune Vaimu osadus, kui mingisugune südamlikkus ja kaastundmus kehtib, 2 siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et mõtlete sama ja peate ühesugust armastust, olles üksmeelsed ja ühemõttelised 3 ega tee midagi riiu ega tühja au pärast, vaid arvate alanduses üksteist ülemaks kui iseennast, 4 ja et ükski ei vaata selle peale, mis on tulus temale, vaid ka selle peale, mis on tulus teistele.

2 Timothy 3:2

2 Sest inimesed on siis enesearmastajad, rahaahned, hooplejad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, õelad,

James 3:16-17

16 Sest kus on kadedust ja riiakust, seal on korratust ja igat halba asja. 17 Ent tarkus, mis on ülalt on küll kõigepealt puhas, siis rahulik, leplik, sõnakuulelik, täis halastust ja head vilja, kahtluseta, teeskluseta.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.