Bible verses about "order in the church" | Estonian

Ephesians 3:14-19

14 Sellepärast ma nõtkutan põlvi Isa ees, 15 kelle lasteks nimetatakse kõiki suguvõsasid taevas ja maa peal, 16 et Ta annaks teile Oma au rikkust mööda saada tugevaks Tema Vaimu läbi seespidise inimese poolest, 17 et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse, 18 et võiksite täiesti mõista ühes kõigi pühadega, milline on armastuse laius ja pikkus ja kõrgus ja sügavus, 19 ja ära tunda Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse; et te oleksite täidetud Jumala kõige täiusega.

Ephesians 1:22-23

22 ja asetas kõik Tema jalge alla ja pani Tema kõigi asjade üle peaks kogudusele, 23 kes on Tema Ihu, selle täius, Kes kõik kõiges täidab!

1 Timothy 2:1-15

1 Ma manitsen siis nüüd kõigepealt tegema palveid, palvusi, eestpalveid, tänupalveid kõigi inimeste eest, 2 kuningate ja kõigi ülemate eest, et võiksime vaikset ja rahulikku elu elada kõiges jumalakartuses ja aususes. 3 Sest see on hea ja armas Jumala, meie Õnnistegija meelest, 4 Kes tahab, et kõik inimesed õndsaks saaksid ja tõe tunnetusele tuleksid. 5 Sest Jumal on üks, ka vahemees üks Jumala ja inimeste vahel, inimene Kristus Jeesus, 6 Kes andis Iseenese lunastushinnaks kõikide eest, et sellest antaks tunnistust parajail aegadel; 7 ja selle tarvis olen mina pandud kuulutajaks ja Apostliks - ma räägin tõtt Kristuses ega valeta mitte - paganate õpetajaks usus ja tões. 8 Ma tahan siis, et mehed palvetaksid igas kogumispaigas ja tõstaksid üles pühad käed ilma vihata ja kahtlemiseta; 9 nõndasamuti ka, et naised, viisakalt riietatud, endid ehiksid häbeliku ja mõistliku meelega, mitte juuksepalmikutega ega kullaga ega pärlitega ega kalliste riietega, 10 vaid heade tegudega, nõnda kui sobib naistele, kes endid tunnistavad jumalakartlikeks. 11 Naine õppigu vaiksel viisil, olles kõigiti alistuv. 12 Aga naisele ma ei luba õpetada ega valitseda mehe üle, vaid ta elagu vaikselt. 13 Sest Aadam loodi enne, siis Eeva; 14 ega Aadamat petetud, vaid naist peteti ja ta sattus üleastumisse, 15 aga ta saab õndsaks lastesünnitamise läbi, kui ta jääb ususse ja armastusse ning pühitsusse mõistliku meelega.

1 Corinthians 12:1-31

1 Mis puutub vaimuannetesse, vennad, ei taha ma teid jätta teadmatusse. 2 Te teate, et alles paganad olles te käisite keeletute ebajumalate juures, nõnda nagu teid veeti. 3 Sellepärast ma teen teile teatavaks, et ükski, kes räägib Jumala Vaimus, ei ütle: "Neetud on Jeesus!" Ja ükski ei või öelda: "Jeesus on Issand!" kui vaid Pühas Vaimus. 4 Armuanded on küll mitmesugused, aga Vaim on sama; 5 ja ametid on mitmesugused, aga Issand on sama. 6 Ja väeavaldused on mitmesugused, aga sama on Jumal, Kes teeb kõike kõikide sees. 7 Aga igaühele antakse Vaimu ilmutus ühiseks kasuks. 8 Nii antakse ühele Vaimu läbi tarkuse sõna, teisele aga tunnetuse sõna sama Vaimu kaudu; 9 teisele antakse usku samas Vaimus, teisele andeid terveks teha samas Vaimus; 10 teisele vägevaid tegusid, teisele prohvetlikku kuulutamist, teisele vaimude äratundmist, teisele mõnesuguste keelte kõnelemist, teisele keelte tõlgitsemist. 11 Ent kõike seda teeb üks ja sama Vaim, jagades igaühele eriti, nõnda nagu Tema tahab. 12 Sest otsekui ihu on üks ja tal on palju liikmeid, aga kõik ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus: 13 sest me kõik oleme ühe Vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ja oleme kõik sama Vaimuga joodetud. 14 Sest ihu ei ole üks liige, vaid palju liikmeid. 15 Kui jalg ütleks: "Et ma ei ole käsi, siis ma ei kuulu ihusse!" kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? 16 Ja kui kõrv ütleks: "Et ma ei ole silm, siis ma ei kuulu ihusse!" kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? 17 Kui kõik ihu oleks silm, kuhu jääks siis kuulmine? Kui kõik oleks kuulmine, kuhu jääks siis haistmine? 18 Aga nüüd Jumal asetaski liikmed, igaühe neist, ihu külge, nõnda nagu tema tahtis. 19 Ja kui kõik need oleksid üks liige, kuhu jääks siis ihu? 20 Nüüd aga ongi palju liikmeid, aga üks ihu! 21 Silm ei või öelda käele: "Mulle ei ole sind tarvis" Või jälle pea jalgadele: "Mulle ei ole teid tarvis!" 22 Vaid palju enam on tarvis neid ihu liikmeid, mis näivad olevat nõrgemad, 23 ja neid, mida me peame autumaiks ihu küljes, katame iseäralise auga, ja liikmeid, millest meil on häbi, me ehime kõige enam; 24 ent meie suursuguseil liikmeil pole seda tarvis. Sest Jumal on ihu nõnda ühte liitnud, et Ta sellele, mis on alam, on andnud rohkem au, 25 et ihus ei oleks lahkmeelt, vaid et liikmed üksmeeles kannaksid muret üksteise eest. 26 Ja kui liige kannatab, siis kannatavad teisedki liikmed ühes temaga, ja kui üht liiget austatakse, siis teisedki liikmed rõõmutsevad ühes temaga. 27 Aga teie olete Kristuse ihu ja igaüks omast kohast Tema liikmed. 28 Ja Jumal on seadnud koguduses mõned - esiteks Apostleiks, teiseks prohveteiks, kolmandaks õpetajaiks; siis Ta on andnud imetegusid, siis andeid terveks teha, abistada ja valitseda, rääkida mõnesuguseid keeli. 29 Ega kõik ole Apostlid? Ega kõik prohvetid? Ega kõik õpetajad? Ega kõik imetegijad? 30 Ega kõigil ole tervekstegemise armuandeid? Ega kõik räägi keeltega? Ega kõik tõlgitse? 31 Aga olge agarad püüdma suuremaid armuandeid! Ja ma näitan veel teile tee, mis on üle kõige.

1 Timothy 3:1-16

1 Ustav on see sõna: kui keegi püüab Koguduse ülevaataja ametisse, siis ta igatseb kaunist tööd. 2 Niisiis tuleb Koguduse ülevaatajal olla laitmatu, ühe naise mees, kaine, mõistlik, viisakas, külalislahke, osav õpetama; 3 mitte joodik, mitte riiakas, vaid leebe, rahunõudja, mitte rahaahne, 4 vaid kes oma maja hästi valitseb, kes oma lapsi peab sõnakuulmises kõige aususega. 5 Sest kui keegi iseenese maja ei oska juhtida, kuidas ta võib hoolt kanda Jumala Koguduse eest? 6 Ta ärgu olgu alles vastpöördunu, et ta ei läheks uhkeks ega langeks sama nuhtluse alla kui kurat. 7 Ka olgu tal hea tunnistus neilt, kes on väljaspool Kogudust, et ta ei satuks naeru alla ja kuradi köitesse. 8 Nõndasamuti tuleb ka abilistel olla ausad, mitte kahekeelsed, mitte joomamehed, mitte liigkasuvõtjad, vaid sellised, 9 kellel usu saladus on puhtas südametunnistuses. 10 Ent nad katsutagu enne läbi ja siis, kui nad on laitmatud, astugu nad ametisse. 11 Nõndasamuti olgu nende naised ausad, mitte keelepeksjad, kained, ustavad kõigis asjus. 12 Koguduse abilised olgu ühe naise mehed, kes oma lapsi ja oma peret hästi juhivad. 13 Sest need, kes on hästi pidanud oma ametit, saavutavad enestele kauni lugupidamise ja suure julguse usus, mis on Kristuses Jeesuses. 14 Seda kirjutan sulle, ehk ma küll loodan pea tulla sinu juurde, 15 et kui ma viibin, sa teaksid, kuidas tuleb käituda Jumala kojas, mis on elava Jumala Kogudus, tõe sammas ja alustugi. 16 Ja vastuvaieldamatu suur on jumalakartuse saladus: Jumal on avalikuks saanud lihas, õigeks mõistetud Vaimus, ilmunud inglitele, kuulutatud paganate seas, usutud maailmas, üles võetud ausse!

2 Timothy 2:15

15 Püüa hoolega osutuda kõlbavaks Jumalale kui töötegija, kellel pole tarvis häbeneda, kes tõesõna jagab õieti.

Titus 1:5

5 Selle tarvis ma jätsin sind Kreetasse, et sa korraldaksid, mis veel jäi korraldamata, ja seaksid vanemaid igasse linna, nagu ma sind käskisin,

Ephesians 4:11-16

11 Ja Tema on pannud mõned Apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned Evangeeliumi kuulutajaiks ja mõned karjaseiks ja õpetajaiks, 12 et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse Ihu ülesehitamiseks, 13 seniks kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala Poja tunnetusele ning täieks meheks saame Kristuse täiuse täisea mõõtu mööda, 14 ega jääks enam väetiteks lasteks, keda õõtsutatakse ja kõigutatakse igas õpetuse tuules inimeste pettemänguga ja nende vembutamisega eksiõpetusse võrgutamiseks; 15 vaid et me tõtt taotledes armastuses kasvaksime kõiges Selle sisse, Kes on pea, Kristus, 16 Kelles kogu ihu on kokku liidetud ja koos hoitakse iga kõõluse kaasabil vastavalt iga üksiku liikme tegevusele Tema mõõdu järgi ja Kes teeb, et ihu kasvab enese ülesehitamiseks armastuses.

Romans 12:4-8

4 Sest otsekui meil ühes ihus on palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama töö, 5 nõnda oleme meiegi paljud üks ihu Kristuses, aga üksikult igaüks üksteise liikmed. 6 Aga meil on armu mööda, mis meile antud, mõnesuguseid armuandeid: olgu prohvetliku kuulutamise anne, mis toimugu usu mõõtu mööda; 7 olgu hoolekanne, mis toimugu hoolekandeametis; olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetamisametis; 8 manitseb keegi, siis ta olgu manitsemisametis; kes teistele annetab, andku siira südamega; kes teisi juhatab, olgu hoolas; kes vaeseid hooldab, tehku seda rõõmuga.

1 Corinthians 14:40

40 Kõik sündigu viisakalt ja korra järgi.

1 Corinthians 14:26-40

26 Mis siis nüüd, vennad? Kui te kokku tulete, siis on igaühel midagi, kas laulu või õpetust või ilmutust või keeltega rääkimist või tõlgitsemist; sündigu see kõik koguduse ehitamiseks. 27 Kui keeltega räägitakse, siis rääkigu kaks või kõige rohkem kolm ükshaaval, ja üks tõlgitsegu. 28 Aga kui tõlgitsejat ei ole, olgu rääkija vait koguduses ja rääkigu iseenesele ja Jumalale. 29 Aga prohveteist kõnelgu kaks või kolm ja teised arvustagu. 30 Ja kui kellelegi teisele, kes istub, ilmutatakse midagi, siis olgu esimene vait. 31 Sest te võite kõik ükshaaval prohvetlikult kõnelda, et kõik õpiksid ja saaksid troosti. 32 Ja prohvetite vaimud alistuvad prohveteile. 33 Sest Jumal ei ole mitte korratuse, vaid rahu Jumal. Nõnda nagu kõigis pühade kogudustes, 34 olgu naised koguduses vait, sest neil ei ole luba kõnelda, vaid nad olgu allaheitlikud, nõnda nagu käskki ütleb. 35 Aga kui nad tahavad midagi õppida, siis nad küsigu kodus oma meestelt. Sest naisele on häbiks kõnelda koguduses. 36 Või kas Jumala sõna on teist lähtunud? Või kas see on tulnud üksnes teie juurde? 37 Kui keegi arvab enese olevat prohveti või Vaimu mõjualuse, see teadku, et mida ma teile kirjutan, see on Issanda käsk! 38 Aga kui keegi ei taha seda teada, ärgu teadku! 39 Niisiis, vennad, taotlege prohvetlikku kõnelemist ja ärge ka keelake keeltega rääkimist. 40 Kõik sündigu viisakalt ja korra järgi.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.