Bible verses about "loss" | Estonian

Romans 8:1

1 Nii ei ole siis nüüd mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses.

Matthew 5:1-12

1 Nähes rahvahulki, läks Ta üles mäele. Ja kui Ta oli maha istunud, tulid Ta jüngrid Tema juure. 2 Ja Ta avas Oma suu, õpetas neid ning ütles: 3 "Õndsad on vaimust vaesed, sest nende päralt on Taevariik. 4 Õndsad on kurvad, sest nemad trööstitakse. 5 Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. 6 Õndsad on need, kelledel nälg ja janu on õiguse järele, sest nemad rahuldatakse. 7 Õndsad on armulised, sest nemad saavad armu. 8 Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad saavad näha Jumalat. 9 Õndsad on rahunõudjad, sest neid hüütakse Jumala lapsiks. 10 Õndsad on need, keda taga kiusatakse õiguse pärast, sest nende päralt on Taevariik. 11 Õndsad olete teie, kui inimesed teid Minu pärast laimavad ja taga kiusavad ja valetades räägivad teist kõiksugust kurja. 12 Olge rõõmsad ja ilutsege, sest teie palk on suur taevas; samuti on nad taga kiusanud prohveteid enne teid.

John 1:1-51

1 Alguses oli Sõna, ja Sõna oli Jumala juures, ja Sõna oli Jumal. 2 Seesama oli alguses Jumala juures. 3 Kõik on tekkinud Tema läbi, ja ilma Temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. 4 Temas oli elu, ja elu oli inimeste valgus, 5 ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda võtnud omaks. 6 Oli mees, Jumala läkitatud; selle nimi oli Johannes. 7 See tuli tunnistuseks, tunnistama Valgusest, et kõlk usuksid tema kaudu. 8 Tema ei olnud valgus, vaid ta tuli tunnistama Valgusest. 9 See tõeline Valgus, Mis valgustab igat inimest, oli tulemas maailma. 10 Tema oli maailmas, ja maailm on tekkinud Tema läbi, ja maailm ei tunnud Teda. 11 Ta tuli sellesse, mis Tema oma, ja Tema omad ei võtnud Teda vastu. 12 Aga kõigile, kes Teda vastu võtsid, andis Ta meelevalla saada Jumala lapsiks, kes usuvad Tema nimesse. 13 kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest ega mehe tahtest, vaid Jumalast. 14 Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema au kui Isast Ainusündinud Poja au, täis armu ja tõde. 15 Johannes annab tunnistust Temast, ja ta hüüdis nõnda: "Tema oli See, Kellest ma ütlesin: Kes tuleb pärast mind, See on olnud enne mind, sest Ta oli enne kui mina!" 16 Sest Tema täiusest me kõik oleme saanud, ja armu armu peale. 17 Sest käsuõpetus on antud Moosese kaudu, arm ja tõde on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. 18 Ükski ei ole Jumalat iialgi näinud; ainusündinud Poeg, kes on Isa süles, on Temast kõnelnud. 19 Ja see on Johannese tunnistus, kui juudid läkitasid Jeruusalemast preestreid ja leviite temalt küsima: "Kes sa oled?" 20 Tema tunnistas ega salanud mitte, vaid tunnistas: "Mina ei ole Kristus!" 21 Ja nad küsisid temale: "Kes siis? Oled sa Eelija?" Tema ütles: "Ei ole!" - "Oled sina see prohvet?" Tema vastas: "Ei!" 22 Siis nad ütlesid talle: "Kes sa oled? Et annaksime vastuse neile, kes meid läkitasid. Mis sa ütled enesest?" 23 Tema ütles: "Mina olen hüüdja hääl kõrves: Tehke tasaseks Issanda tee, nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud!" 24 Ja need, kes olid läkitatud, olid variseride seast. 25 Ja nad küsisid temalt ja ütlesid talle: "Miks sa siis ristid, kui sa pole Kristus ega Eelija ega see prohvet?" 26 Johannes vastas neile ning ütles: "Mina ristin veega; aga teie keskel seisab See, Keda te ei tunne, 27 Kes tuleb pärast mind, Kelle jalatsi paela lahti päästma mina ei ole vääriline!" 28 See sündis Betaanias, sealpool Jordanit, kus Johannes ristis. 29 Järgmisel päeval näeb Johannes Jeesuse tulevat tema juure ja ta ütleb: "Vaata, see on Jumala Tall, Kes võtab ära maailma patu! 30 See on, Kellest ma ütlesin: Pärast mind tuleb Mees, Kes on olnud enne mind, sest Ta oli enne kui mina! 31 Ja mina ei tunnud Teda, kuid selleks, et Ta saaks ilmsiks Iisraelile, olen mina tulnud veega ristima!" 32 Ja Johannes tunnistas ning ütles: "Ma nägin Vaimu taevast alla laskuvat nagu tuvi; ja Ta jäi Tema peale. 33 Ja mina ei tunnud Teda mitte; aga Kes mind läkitas veega ristima, See ütles mulle: Kelle peale sa näed Vaimu alla laskuvat ja Tema peale jäävat, See on, Kes ristib Püha Vaimuga! 34 Ja mina olen näinud ja tunnistanud, et Seesinane on Jumala Poeg." 35 Järgmisel päeval seisis Johannes jälle seal, ja kaks tema jüngrit. 36 Ja kui ta nägi Jeesust kõndivat, ütles ta: "Ennäe, See on Jumala Tall!" 37 Ja need kaks jüngrit kuulsid tema ütlust ja järgisid Jeesust. 38 Aga Jeesus pöördus ümber, ja nähes neid Teda järgivat, ütles Ta neile: "Mida te otsite?" Aga nemad ütlesid Talle: "Rabi! - see tähendab meie keeli õpetaja - kus Sa asud?" 39 Ta ütles neile: "Tulge ja vaadake!" Nad tulidki ja nägid, kus Ta asus, ja nad jäid Tema juure selle päeva. See oli arvata kümnes tund. 40 Andreas, Siimon Peetruse vend, oli üks neist kahest, kes oli kuulnud Johannese ütlust ja hakanud Jeesust järgima. 41 Tema leiab esiteks oma venna Siimona ja ütleb temale: "Me oleme leidnud Messia!" - see on meie keeli Kristuse. 42 Ja ta viis tema Jeesuse juure. Jeesus vaatas temale otsa ja ütles: "Sina oled Siimon, Joona poeg, sind peab hüütama Keefaseks!" - see tähendab Peetruseks. 43 Järgmisel päeval Jeesus tahtis minna Galileasse; ja Ta leiab Filippuse ning ütleb temale: "Järgi mind!" 44 Aga Filippus oli pärit Betsaidast, Andrease ja Peetruse linnast. 45 Filippus leiab Naatanaeli ja ütleb temale: "Kellest Mooses on kirjutanud käsuõpetuses, ja prohvetid, selle me oleme leidnud, Jeesuse, Joosepi poja, Naatsaretist!" 46 Naatanael ütles talle: "Kas Naatsaretist võib tulla midagi head?" Filippus ütles temale: "Tule ja vaata!" 47 Jeesus nägi Naatanaeli tema juure tulevat ja ütles temast: "Ennäe, tõeline iisraellane, kelles ei ole kavalust!" 48 Naatanael ütles talle: "Kust Sa mind tunned?" Jeesus vastas ja ütles temale: "Enne kui Filippus sind kutsus, nägin ma sind, kui sa olid viigipuu all!" 49 Naatanael vastas Temale: "Rabi, sina oled Jumala Poeg, Sina oled Iisraeli Kuningas!" 50 Jeesus vastas ja ütles talle: "Selleparast et Ma ütlesin: Ma nägin sind viigipuu all! usud sa. Sa saad näha suuremaid asju kui need!" 51 Ja Ta ütles talle: "Tõesti, tõesti Ma ütlen teile, te näete ka taeva olevat avatud ja Jumala inglid astuvat üles ja alla Inimese Poja peale!"

1 Corinthians 6:19-20

19 Või te ei tea, et teie ihu on teie sees oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ja et te ei ole iseeneste omad? 20 Sest te olete kalli hinnaga ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!

2 Peter 2:9

9 nii Issand teab päästa jumalakartlikke kiusatusest, aga ülekohtusi säilitada kohtupäevaks, et neid nuhelda,

2 Corinthians 1:3-5

3 Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige troosti Jumal, 4 Kes meid trööstib kõigis meie viletsusis, et meie võime trööstida neid, kes on kõiksuguses viletsuses, troostiga, millega Jumal meid endid trööstib. 5 Sest otsekui Kristuse kannatamisi tuleb rohkesti meie peale, nõndasamuti tuleb meile rohkesti ka troosti Kristuse kaudu.

Philippians 4:19

19 Aga küll minu Jumal täidab kõik teie vajaduse Oma rikkust mööda auga Kristuses Jeesuses.

Matthew 5:4

4 Õndsad on kurvad, sest nemad trööstitakse.

2 Corinthians 12:9

9 Aga Ta ütles mulle: "Sulle saab küllalt Minu armust; sest vägi saab nõtruses täie võimuse!" Nii ma siis tahan meelsamini kiidelda oma nõtrustest, et Kristuse vägi asuks elama minusse.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.