Bible verses about "evolution" | Estonian

Genesis 1:26

26 Ja Jumal ütles: „Tehkem inimesed Oma näo järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad!",

John 1:1-51

1 Alguses oli Sõna, ja Sõna oli Jumala juures, ja Sõna oli Jumal. 2 Seesama oli alguses Jumala juures. 3 Kõik on tekkinud Tema läbi, ja ilma Temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. 4 Temas oli elu, ja elu oli inimeste valgus, 5 ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda võtnud omaks. 6 Oli mees, Jumala läkitatud; selle nimi oli Johannes. 7 See tuli tunnistuseks, tunnistama Valgusest, et kõlk usuksid tema kaudu. 8 Tema ei olnud valgus, vaid ta tuli tunnistama Valgusest. 9 See tõeline Valgus, Mis valgustab igat inimest, oli tulemas maailma. 10 Tema oli maailmas, ja maailm on tekkinud Tema läbi, ja maailm ei tunnud Teda. 11 Ta tuli sellesse, mis Tema oma, ja Tema omad ei võtnud Teda vastu. 12 Aga kõigile, kes Teda vastu võtsid, andis Ta meelevalla saada Jumala lapsiks, kes usuvad Tema nimesse. 13 kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest ega mehe tahtest, vaid Jumalast. 14 Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema au kui Isast Ainusündinud Poja au, täis armu ja tõde. 15 Johannes annab tunnistust Temast, ja ta hüüdis nõnda: "Tema oli See, Kellest ma ütlesin: Kes tuleb pärast mind, See on olnud enne mind, sest Ta oli enne kui mina!" 16 Sest Tema täiusest me kõik oleme saanud, ja armu armu peale. 17 Sest käsuõpetus on antud Moosese kaudu, arm ja tõde on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. 18 Ükski ei ole Jumalat iialgi näinud; ainusündinud Poeg, kes on Isa süles, on Temast kõnelnud. 19 Ja see on Johannese tunnistus, kui juudid läkitasid Jeruusalemast preestreid ja leviite temalt küsima: "Kes sa oled?" 20 Tema tunnistas ega salanud mitte, vaid tunnistas: "Mina ei ole Kristus!" 21 Ja nad küsisid temale: "Kes siis? Oled sa Eelija?" Tema ütles: "Ei ole!" - "Oled sina see prohvet?" Tema vastas: "Ei!" 22 Siis nad ütlesid talle: "Kes sa oled? Et annaksime vastuse neile, kes meid läkitasid. Mis sa ütled enesest?" 23 Tema ütles: "Mina olen hüüdja hääl kõrves: Tehke tasaseks Issanda tee, nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud!" 24 Ja need, kes olid läkitatud, olid variseride seast. 25 Ja nad küsisid temalt ja ütlesid talle: "Miks sa siis ristid, kui sa pole Kristus ega Eelija ega see prohvet?" 26 Johannes vastas neile ning ütles: "Mina ristin veega; aga teie keskel seisab See, Keda te ei tunne, 27 Kes tuleb pärast mind, Kelle jalatsi paela lahti päästma mina ei ole vääriline!" 28 See sündis Betaanias, sealpool Jordanit, kus Johannes ristis. 29 Järgmisel päeval näeb Johannes Jeesuse tulevat tema juure ja ta ütleb: "Vaata, see on Jumala Tall, Kes võtab ära maailma patu! 30 See on, Kellest ma ütlesin: Pärast mind tuleb Mees, Kes on olnud enne mind, sest Ta oli enne kui mina! 31 Ja mina ei tunnud Teda, kuid selleks, et Ta saaks ilmsiks Iisraelile, olen mina tulnud veega ristima!" 32 Ja Johannes tunnistas ning ütles: "Ma nägin Vaimu taevast alla laskuvat nagu tuvi; ja Ta jäi Tema peale. 33 Ja mina ei tunnud Teda mitte; aga Kes mind läkitas veega ristima, See ütles mulle: Kelle peale sa näed Vaimu alla laskuvat ja Tema peale jäävat, See on, Kes ristib Püha Vaimuga! 34 Ja mina olen näinud ja tunnistanud, et Seesinane on Jumala Poeg." 35 Järgmisel päeval seisis Johannes jälle seal, ja kaks tema jüngrit. 36 Ja kui ta nägi Jeesust kõndivat, ütles ta: "Ennäe, See on Jumala Tall!" 37 Ja need kaks jüngrit kuulsid tema ütlust ja järgisid Jeesust. 38 Aga Jeesus pöördus ümber, ja nähes neid Teda järgivat, ütles Ta neile: "Mida te otsite?" Aga nemad ütlesid Talle: "Rabi! - see tähendab meie keeli õpetaja - kus Sa asud?" 39 Ta ütles neile: "Tulge ja vaadake!" Nad tulidki ja nägid, kus Ta asus, ja nad jäid Tema juure selle päeva. See oli arvata kümnes tund. 40 Andreas, Siimon Peetruse vend, oli üks neist kahest, kes oli kuulnud Johannese ütlust ja hakanud Jeesust järgima. 41 Tema leiab esiteks oma venna Siimona ja ütleb temale: "Me oleme leidnud Messia!" - see on meie keeli Kristuse. 42 Ja ta viis tema Jeesuse juure. Jeesus vaatas temale otsa ja ütles: "Sina oled Siimon, Joona poeg, sind peab hüütama Keefaseks!" - see tähendab Peetruseks. 43 Järgmisel päeval Jeesus tahtis minna Galileasse; ja Ta leiab Filippuse ning ütleb temale: "Järgi mind!" 44 Aga Filippus oli pärit Betsaidast, Andrease ja Peetruse linnast. 45 Filippus leiab Naatanaeli ja ütleb temale: "Kellest Mooses on kirjutanud käsuõpetuses, ja prohvetid, selle me oleme leidnud, Jeesuse, Joosepi poja, Naatsaretist!" 46 Naatanael ütles talle: "Kas Naatsaretist võib tulla midagi head?" Filippus ütles temale: "Tule ja vaata!" 47 Jeesus nägi Naatanaeli tema juure tulevat ja ütles temast: "Ennäe, tõeline iisraellane, kelles ei ole kavalust!" 48 Naatanael ütles talle: "Kust Sa mind tunned?" Jeesus vastas ja ütles temale: "Enne kui Filippus sind kutsus, nägin ma sind, kui sa olid viigipuu all!" 49 Naatanael vastas Temale: "Rabi, sina oled Jumala Poeg, Sina oled Iisraeli Kuningas!" 50 Jeesus vastas ja ütles talle: "Selleparast et Ma ütlesin: Ma nägin sind viigipuu all! usud sa. Sa saad näha suuremaid asju kui need!" 51 Ja Ta ütles talle: "Tõesti, tõesti Ma ütlen teile, te näete ka taeva olevat avatud ja Jumala inglid astuvat üles ja alla Inimese Poja peale!"

2 Peter 3:3-6

3 Seda teadke kõigepealt, et viimseil päevil tuleb pilkesõnadega pilkajaid, kes elavad iseeneste himude järgi 4 ning ütlevad: "Kus on Tema tulemise tõotus? Sest sellest ajast, kui isad läksid hingama, jääb kõik nõnda, nagu oli loomise algusest!" 5 Sest neil, kes seda tahavad, on teadmata, et taevad olid vanasti olemas ja maa koosnes veest ja vee läbi Jumala sõna väe tõttu 6 ja et nende läbi tookordne maailm hukkus veeuputuses.

2 Peter 3:8

8 Aga see üks asi ärgu olgu teile, armsad, teadmata, et üks päev on Issanda juures nagu tuhat aastat ja tuhat aastat nagu üks päev!

Romans 1:20-27

20 Sest Tema nähtamatut olu, nii Tema igavest väge kui jumalikku olemist, nähakse, kui neid pannakse tähele, Tema tegudes maailma loomisest alates, nii et nad ei saa vabanduda, 21 sellepärast et nad Jumalat tundes ei ole teda kui Jumalat austanud ega tänanud, vaid on oma mõtlemistes saanud tühiseks ja nende mõistmatu süda on läinud pimedaks. 22 Kiites endid targaks, on nad saanud jõledaks 23 ja on kadumatu Jumala au vahetanud kaduva inimese ja lindude ja neljajalgsete ja roomajate sarnase kuju vastu. 24 Sellepärast on Jumal nad andnudki nende südamete himudes rüvedusse, oma ihusid ise pilastama. 25 Nemad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ja on austanud ning teeninud loodut enam kui Loojat, Kes on ülistatud igavesti. Aamen. 26 Sellepärast on Jumal nad andnud häbematuisse ihadesse; sest nende naised on vahetanud loomuliku sugulise käitlemise loomuvastasega, 27 ja samuti on ka mehed loobunud loomulikust naise sugulisest käitlemisest ja on oma himus süttinud üksteisest ja teinud rõvedust mees mehega ja kätte saanud iseenestes oma eksimuse palga, mille pidid saama.

Genesis 1:21

21 Ja Jumal lõi suured mereloomad ja kõiksugu elavad olendid, kellest vesi kihab, nende liikide järgi, ja kõiksugu tiibadega linnud nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see hea oli.

Colossians 2:8

8 Vaadake, et keegi teid ei võtaks saagiks mõtteteaduse ja tühja pettusega, mis vastavad inimeste pärimusele, maailma algjõududele ja mitte Kristusele.

Hebrews 11:1-3

1 Aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse, ja veendumus selles, mida ei nähta. 2 Selle kohta on ju vanad saanud tunnistuse. 3 Usu kaudu me tunneme, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et mitte sellest, mida võib näha, ei ole tekkinud see, mida nähakse.

Colossians 1:16-17

16 Sest Tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis nähtav ja nähtamatu, olgu aujärjed, ülemused, valitsused, võimud; kõik on loodud Tema läbi ja Temasse; 17 ja Tema Ise on enne kõiki, ja kõik püsivad koos Tema sees;

Genesis 2:7

7 Ja Issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on, mullast, ja puhus tema ninasse elavat õhku: nõnda sai inimene elavaks hingeks.

Genesis 1:1

1 Alguses lõi Jumal taevad ja maa.

John 1:3

3 Kõik on tekkinud Tema läbi, ja ilma Temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.