Bible verses about "discipleship" | Estonian

Matthew 16:24-25

24 Siis Jeesus ütles Oma jüngritele: "Kui keegi tahab Minu järele tulla, siis ta salaku end ning võtku oma rist enese peale ja järgigu Mind. 25 Sest kes iganes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle; aga kes oma hinge kaotab Minu pärast, see leiab selle.

Luke 6:40

40 Ei ole õpilane ülem oma õpetajast, ent iga täiesti õpetatu on samasugune kui ta õpetaja.

Luke 14:26

26 "Kui keegi tuleb Minu juure ja ei vihka oma isa ja ema ja naist ja lapsi ja vendi ja õdesid ja veel pealegi oma elu, see ei või olla Mu jünger.

Luke 14:33

33 Nõnda ka igaüks teie seast, kes mitte ei loobu kõigest, mis tal on, ei või olla Mu jünger.

John 13:34-35

34 Uue käsusõna Ma annan teile, et te üksteist peate armastama, nõnda nagu Mina teid olen armastanud; et teiegi üksteist armastaksite! 35 Sellest tunnevad kõik, et teie olete Minu jüngrid, kui teil on armastus isekeskis!"

John 15:1-17

1 "Mina olen tõeline viinapuu ja Minu Isa on viinamäe aednik. 2 Iga oksa Minu küljes, mis ei kanna vilja, Tema kõrvaldab ja igaüht, mis kannab vilja, Tema puhastab, et see kannaks rohkem vilja. 3 Teie olete juba puhtad selle sõna pärast, mis Mina teile rääkinud! 4 Jääge Minusse ja Mina jään teisse. Nagu oks ei või vilja kanda iseenesest, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää Minusse. 5 Mina olen viinapuu, teie olete oksad; kes jääb Minusse ja Mina temasse, see kannab palju vilja; sest ilma Minuta ei või te midagi teha! 6 Kui keegi ei jää Minusse, siis ta heidetakse välja nagu viinapuu oks ning kuivab ära. Ja nad kogutakse kokku ja heidetakse tulle ning põletatakse ära. 7 Kui te jääte Minusse ja Minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mis te iganes tahate, ja see sünnib teile! 8 Selles on Minu Isa austatud, et te kannate palju vilja ja osutute Minu jüngriteks. 9 Otsegu Minu Isa on armastanud Mind, nõnda olen ka Mina teid armastanud; jääge Minu armastusse. 10 Kui te peate Minu käsusõnu, siis te jääte Minu armastusse, nõnda nagu Mina olen pidanud Oma Isa käsusõnu ja jään Tema armasusse. 11 Seda Ma olen teile rääkinud, et Minu rõõm oleks teie sees ja teie rõõm saaks täielikuks. 12 See on Minu käsusõna, et te armastaksite üksteist nõnda nagu Mina teid olen armastanud! 13 Suuremat armastust ei ole kellelgi kui see, et ta jätab oma elu oma sõprade eest! 14 Teie olete Mu sõbrad, kui te teete, mida Mina teid käsin. 15 Ma ei ütle teid enam orjad olevat, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Vaid Ma olen teid nimetanud sõpradeks, sest Ma olen teile teada annud kõik, mis Ma Oma Isalt olen kuulnud. 16 Mitte teie ei ole Mind valinud, vaid Mina olen teid valinud ja olen teid seadnud, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks ja Isa teile annaks, mida te iganes palute Minu nimel. 17 Seda Ma käsin teid, et te armastaksite üksteist!

1 Corinthians 11:1

1 Võtke mind eeskujuks, nagu minagi võtan Kristuse.

Titus 2:1-8

1 Ent sina räägi seda, mis sünnib ühte terve õpetusega. 2 Vanad mehed olgu karsked, ausad, mõistlikud, terved usus, armastuses, kannatlikkuses. 3 Samuti käitugu elatanud naised nõnda, nagu on kohane pühadele; nad ärgu olgu keelekandjad ega suured viinavõtjad, vaid õpetagu head, 4 et nad võiksid mõistlikult juhatada noori naisi armastama oma mehi ja lapsi, 5 olema viisakad, kasinad, majatalituses hoolikad, head, allaheitlikud oma meestele, et Jumala sõna mitte ei pilgataks. 6 Samuti käsi nooremaid mehi käituda viisakalt. 7 Sea ennast igapidi heategude eeskujuks, õpetuses osuta selgust, ausust, 8 tervet vääramata sõna, et vastane tunneks häbi, kui tal ei ole teist rääkida midagi paha.

John 8:31-32

31 32 ja tunnetate tõe, ja tõde teeb teid vabaks!"

Luke 9:23

23 Aga Ta ütles kõikidele: "Kui keegi tahab Minu järele tulla, see salaku end ja võtku oma rist iga päev enese peale ja järgigu Mind.

Acts 2:42

42 Aga nemad jäid alati Apostlite õpetusse ja osadusse ja leivamurdmisse ja palvetesse.

2 Timothy 2:2

2 Ja mis sa minult oled kuulnud paljude tunnistajate abil, see anna ustavate inimeste kätte, kes on osavad õpetama ka teisi.

Ephesians 4:11-17

11 Ja Tema on pannud mõned Apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned Evangeeliumi kuulutajaiks ja mõned karjaseiks ja õpetajaiks, 12 et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse Ihu ülesehitamiseks, 13 seniks kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala Poja tunnetusele ning täieks meheks saame Kristuse täiuse täisea mõõtu mööda, 14 ega jääks enam väetiteks lasteks, keda õõtsutatakse ja kõigutatakse igas õpetuse tuules inimeste pettemänguga ja nende vembutamisega eksiõpetusse võrgutamiseks; 15 vaid et me tõtt taotledes armastuses kasvaksime kõiges Selle sisse, Kes on pea, Kristus, 16 Kelles kogu ihu on kokku liidetud ja koos hoitakse iga kõõluse kaasabil vastavalt iga üksiku liikme tegevusele Tema mõõdu järgi ja Kes teeb, et ihu kasvab enese ülesehitamiseks armastuses. 17 Seda ma siis ütlen ja hoiatan teid Issandas, et te ei elaks enam, nagu ka paganad elavad oma meele tühjuses,

Matthew 5:14-16

14 Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda varjule linn, mis asetseb mäe otsas. 15 Ei süüdata ka küünalt ega panda seda vaka alla, vaid küünlajalale, ja see paistab kõikidele, kes majas on. 16 Nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie Isale, kes on taevas.

Luke 14:27

27 Ja kes ei kanna oma risti ega käi Minu järel, see ei või olla Mu jünger.

Matthew 28:18-20

18 Ja Jeesus tuli nende juure ja rääkis nendega ning ütles: "Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. 19 Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse 20 ja neid õpetades pidama kõike, mida Mina teid olen käskinud. Ja vaata, Mina olen iga päev teie juures maailma-ajastu otsani!"

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.