Bible verses about "betrayal" | Estonian

Luke 22:3-6

3 Aga saatan oli läinud Juudase sisse, keda liignimega hüüti Iskariotiks, kes oli nende kaheteistkümne arvust. 4 Ja ta läks ära ja rääkis ülempreestrite ja sõjapealikutega, kuidas ta võiks Tema ära anda nende kätte. 5 Ja nad said rõõmsaks ja leppisid kokku, et nad annavad temale raha. 6 Tema nõustus sellega ja otsis parajat juhust Tema äraandmiseks neile ilma rahva teadmata.

John 13:21

21 Kui Jeesus seda oli ütelnud, võpatas Ta oma vaimus ja tunnistas ning ütles: "Tõesti, tõesti Ma ütlen teile, et üks teie seast annab Mind ära!"

Philippians 4:13

13 Ma suudan kõik Temas, Kes mind teeb vägevaks.

Romans 3:23

23 sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma

James 1:1-27

1 Jakoobus, Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse sulane, saadab tervisi hajuvil asuvaile kaheteistkümnele suguharule. 2 Pidage lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse, 3 ja teadke, et teie usu katsumine saadab kannatlikkust! 4 Ent kannatlikkus omagu täiuslikku tegu, et te oleksite täiuslikud ja laitmatud ega oleks teil mingit puudust. 5 Aga kui kellelgi teist on puudu tarkusest, see palugu Jumalalt, Kes kõigile annab suisa ega tee etteheiteid, ja siis antakse temale. 6 Ent ta palugu usus, ilma kahtlemata; sest kes kahtleb, sarnaneks merelainele, mida tuul tõstab ning sinna ja tänna peksab. 7 Niisugune inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab Issandalt; 8 ta on kaksipidise meelega mees, ebakindel kõigil oma teedel. 9 Ent madal vend kiidelgu oma suurusest, 10 aga rikas oma madalusest, sest ta kaob nagu rohu õieke. 11 Sest päike tõusis palavaga ja kuivatas rohu ära, ja selle õieke varises maha ning tema näo ilu hävis. Nõnda närtsib ka rikas oma retkedel! 12 Õnnis see mees, kes ära kannatab kiusatuse; sest kui ta on läbi katsutud, saab ta elukrooni, mille Issand on tõotanud neile, kes Teda armastavad. 13 Ärgu ükski kiusatuses olles öelgu: "Mind kiusab Jumal!" Sest Jumalat ei kiusata kurjaga ja Tema Ise ei kiusa kedagi. 14 Aga igaüht kiusatakse, kui tema enese himu teda veab ning ahvatleb; 15 pärast, kui himu on rasestunud, toob ta patu ilmale, aga kui patt on täiesti tehtud, sünnitab ta surma. 16 Ärge eksige, mu armsad vennad! 17 Kõik hea and ja kõik täiuslik annetus on ülalt ja tuleb valguse Isalt, Kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju. 18 Tema on meid Oma tahtel sünnitanud tõe sõnaga, et oleksime Tema loodute esmasündinute hulgast. 19 Teie teate seda, mu armsad vennad. Olgu vaid iga inimene nobe kuulma, pikaline rääkima, pikaline vihale. 20 Sest mehe viha ei tekita õigust Jumala ees. 21 Sellepärast heitke ära kõik rüvedus ja viimnegi paha ning võtke tasase meelega vastu sõna, mis teisse istutati ja võib teie hinged päästa! 22 Aga olge sõna tegijad ja mitte ükspäinis kuuljad, iseendid pettes. 23 Sest kui keegi on sõna kuulja ja mitte tegija, siis on ta mehe sarnane, kes vaatab oma ihulikku palet peeglis. 24 Ta vaatas ennast, läks minema ja unustas varsti, missugune ta oli. 25 Aga kes vabaduse täiusliku käsu sisse kummardades on vaadanud ja jääb selle juurde, ei ole unustav kuulja, vaid on teo tegija; see on õnnis oma tegemises. 26 Kui keegi arvab Jumalat teenivat ja ei talitse oma keelt, vaid petab oma südant, selle jumalateenistus on tühine. 27 Puhas ja laitmatu jumalateenistus Jumala ja Isa ees on see: vaestelaste ja lesknaiste eest hoolitseda nende viletsuses ja hoida ennast maailmast reostamatuna.

Matthew 7:12

12 Sellepärast kõik, mida te tahate, et inimesed teile teevad, tehke ka neile; sest see on käsuõpetus ja prohvetid.

Mark 11:25

25 Ja kui te seisate ja palvetate, siis andke andeks, kui teil midagi on kellegi vastu, et ka teie Isa, Kes on taevas, annaks teile andeks teie üleastumised.

Luke 22:48

48 Aga Jeesus ütles temale: "Juudas, annad sa Inimese Poja suudlusega ära?"

Genesis 12:3

3 Siis Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla need, kes sind neavad, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!"

Matthew 24:10

10 Ja siis taganevad paljud ja annavad üksteist ära ja vihkavad üksteist.

Matthew 6:14-15

14 Sest kui te annate andeks inimestele nende eksimused, siis annab teie taevane Isa ka teile andeks. 15 Aga kui te inimestele nende eksimusi andeks ei anna, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks.

Ephesians 6:10-18

10 Lõppeks, mu vennad, saage vägevaks Issandas ja Ta tugevuse jõus! 11 Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu! 12 Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaaluste kurjuse vaimudega. 13 Sellepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete sooritanud. 14 Siis seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü 15 ja kingadeks jalas valmidus rahuevangeeliumi kuulutamiseks. 16 Kõige selle juures haarake usukilp, millega te võite kustutada kõik tigeda tulised nooled! 17 Ja võtke enesele päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna, 18 iga palve ja anumise kaudu, palvetage igal ajal Vaimus, ning olge selleks valvel kõige püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest,

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.