Bible verses about "tired" | Danish

Psalms 61:1-4

1 Til Sangmesteren; til Strengeleg; af David. 2 Gud! hør mit Raab, giv Agt paa min Bøn! 3 Jeg raaber til dig fra Landets Ende, naar mit Hjerte forsmægter; paa en Klippe, som ellers bliver mig for høj, fører du mig op. 4 Thi du har været min tilflugt og et stærkt Taarn imod Fjenden.

2 Thessalonians 3:13

13 Men I, Brødre! bliver ikke trætte af at gjøre det Gode.

Philippians 4:13

13 Jeg formaaer Alt i Christus, som gjør mig stærk.

Isaiah 40:1-31

1 Trøster, trøster mit Folk, siger eders Gud; 2 taler kærligt til Jerusalem og raaber til den, at dens Strid er fuldendt, at dens Skyld er betalt, at den har faaet dobbelt af HERRENS Haand uagtet alle dens Synder. 3 Der er en Røst af en, som raaber i Ørken: Bereder HERRENS Vej, jævner vor Guds banede Vej paa den slette Mark! 4 Hver Dal skal hæves, og hvert Bjerg og hver Høj skal sænkes; og hvad som er bakket, skal blive jævnt, og det knudrede skal blive som en Slette. 5 Og HERRENS Herlighed skal aabenbares; og alt Kød til Hobe skal se det; thi HERRENS Mund har talt. 6 Der er en Røst af en, som siger: Raab! og der svares: Hvad skal jeg raabe? Alt Kød er Hø, og al dets Ynde er som et Blomster paa Marken. 7 Høet bliver tørt, Blomsteret falder af; thi HERRENS Aande blæser derpaa, ja visselig er Folket Hø. 8 Høet bliver tørt, Blomsteret falder af, men vor Guds Ord bestaar evindelig. 9 Du, som bærer Zion et godt Budskab, stig op paa et højt Bjerg! du, som bærer Jerusalem et godt Budskab, opløft din Rest med Magt, opløft den, og frygt ikke; sig til Judas Stæder: Se, eders Gud! 10 Se den Herre, HERRE skal komme med Vælde, og; hans Arm hersker for ham; se, hans Løn er med ham, og Gengældelsen fra ham er for hans Anaigt. 11 Som en Hyrde skal han vobte sin Hjord, samle Lammene i sin Arm og hære dem i sit Skod; han skal lede de Faar, som give Die. 12 Hvo har maalt Vandet med sin hule Haand? og afmaalt Himmelen i Spande og samlet Jordens Støv i Tredingsmaal? hvo har vejet Bjergene med Vægt og Højene paa Vægt skaale? 13 Hvo har udmaalt HERRENS Aand, og hvo har som hans Raad giver undervist ham? 14 Med hvem har han raadført sig, som har give ham Forstand og lært ham Rettens Vej og lært ham Kundskab og undervist ham om Visdommens Vej? 15 Se, Folkefærd ere agtede for ham som en Draabe af en Spand og som et Gran i Vægtskaalen; se, Øer hæver han i Vejret som fint Støv. 16 Og Libanon er ikke nok til Brændsel og Dyr der ikke nok til Brændoffer. 17 Alle Folkefærd ere som intet for ham; de ere agtede for ham som intet og som Tomhed. 18 Ved hvem ville I da ligne Gud? eller under hvilken Lignelse ville I fremstille ham? 19 En Mester støber et Billede og en Guldsmed beslaar det med Guld, og en anden Guldsmed støber Sølv kæder. 20 Hvo som er for fattig til saadan en Gave, udvælger Træ, som ikke raadner; han søger sig ep dygtig Mester til at berede et Billede, som ikke vakler. 21 Ville I ikke, forstaa? ville I ikke høre? er det ikke forkyndt eder fra Begyndelsen? have I ikke forstaaet, af hvem Jordens Grundvold er lagt? 22 Han er den, som sidder over Jordens Kreds, og de, som bo derpaa, ere som Græshopper; han, der udspænder Himlene som et tyndt Tæppe og udbreder dem som et Telt til at bo udi; 23 han, som gør Fyrsterne til intet og gør Jordens Dommere til tomme Navne. 24 Næppe ere de plantede, næppe ere de saaede, og næppe er deres Stub rodfæstet i Jorden: Saa blæser han paa dem, og de blive tørre, og en Storm tager dem bort som Halm. 25 Hvem ville I da ligne mig ved, som jeg skulde være lig? siger den Hellige. 26 Opløfter eders Øjne imod det høje og ser: Hvo skabte disse Ting? han som udfører deres Hær efter Tal; han kalder dem alle ved Navn; formedelst hans vældige Magt og store Kraft fattes ikke een. 27 Hvorfor vil du, Jakob, sige, og du, Israel, tale: Min Vej er skjult for HERREN, og min Ret gaar min Gud forbi? 28 Ved du ikke, eller har du ikke hørt det? en evig Gud er HERREN, han har skabt Jordens Ender, han kan ikke blive træt, ej heller vansmægte; hans Forstand er uransagelig. 29 Han giver den trætte, som ingen Kræfter har. 30 De unge skulle blive trætte og vansmægte, og Ungersvende skulle falde brat. 31 Men de, som forvente HERREN, skulle forny deres Kraft, de skulle opfare med Vingel som Ørnene, de skulle løbe og ikke vansmægte, gaa frem og ikke blive trætte.

1 Corinthians 14:33

33 Thi Gud er ikke Forvirringens men Fredens Gud. Ligesom i alle de Helliges Menighedeer

James 5:8

8 Værer I og taalmodige, styrker Eders Hjerter; thi Herrens Tilkommelse er nær.

Jeremiah 29:11

11 Thi jeg kender de Tanker, som jeg tænker angaaende eder, siger HERREN, Tanker om Fred og ikke om Ulykke, for at give eder en Fremtid og et Haab.

Jeremiah 31:25

25 Thi jeg vederkvæger den trætte Sjæl og mætter hver vansmægtet Sjæl.

Galatians 6:9-10

9 Men naar vi gjøre det Gode, lader os ikke blive trætte; thi vi skulle og høste i sin Tid, saafremt vi ikke forsage. 10 Derfor, eftersom vi have Leilighed, lader os gjøre det Gode mod Alle, men meest mod Troens Egne.

Psalms 37:7

7 Ti for HERREN og forvent ham; lad din Vrede ikke optændes imod den Mand, hvis Vej lykkes, imod den Mand, som Øver Underfundighed.

Isaiah 40:28-31

28 Ved du ikke, eller har du ikke hørt det? en evig Gud er HERREN, han har skabt Jordens Ender, han kan ikke blive træt, ej heller vansmægte; hans Forstand er uransagelig. 29 Han giver den trætte, som ingen Kræfter har. 30 De unge skulle blive trætte og vansmægte, og Ungersvende skulle falde brat. 31 Men de, som forvente HERREN, skulle forny deres Kraft, de skulle opfare med Vingel som Ørnene, de skulle løbe og ikke vansmægte, gaa frem og ikke blive trætte.

Isaiah 40:31

31 Men de, som forvente HERREN, skulle forny deres Kraft, de skulle opfare med Vingel som Ørnene, de skulle løbe og ikke vansmægte, gaa frem og ikke blive trætte.

Matthew 11:28-30

28 Kommer hid til mig, Alle, som arbeide og ere besværede! og jeg vil give Eder Hvile. 29 Tager mit Aag paa Eder og lærer af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af Hjertet: saa skulle I finde Hvile for Eders Sjæle. 30 Thi mit Aag er gavnligt, og min Byrde er let.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.