Bible verses about "shame" | Danish

Genesis 3:10

10 han sagde: Jeg hørte din Røst i Haven og frygtede; thi jeg var nøgen; og jeg skjulte mig.

Psalms 3:3

3 Mange sige til min Sjæl: Han har ingen Frelse hos Gud. Sela.

Psalms 25:1-22

1 En Psalme af David. Til dig, HERRE! opløfter jeg min Sjæl. 2 Jeg forlader mig paa dig, min Gud! lad mig ikke beskæmmes, at mine Fjender ikke skulle fryde sig over mig. 3 Ja, ingen, som bier efter dig, skal beskæmmes; beskæmmes skulle de, som. handle troløst uden Aarsag. 4 HERRE! lad mig kende dine Veje, lær mig dine Stier. 5 Gør, at jeg gaar frem i din Sandhed, og lær mig den; thi du er min Frelses Gud, jeg bier efter dig den ganske Dag. 6 HERRE! kom din Barmhjertighed og din Miskundhed i Hu; thi de have været fra Evighed. 7 Kom; ikke mine Ungdoms Synder eller; mine Overtrædelser i Hu; men kom du mig i Hu efter din Miskundhed for din Godheds Skyld, HERRE! 8 HERREN er god og oprigtig, derfor underviser han Syndere om Vejen. 9 Han skal gøre, at de ydmygede komme til Ret, og han skal lære de ydmygede sin Vej. 10 Alle HERRENS Stier ere Miskundhed og Sandhed for dem, som bevare hans Pagt og hans Vidnesbyrd. 11 For dit Navns Skyld, HERRE, forlad mig dog min Misgerning; thi den er stor. 12 Hvo er den Mand, som frygter HERREN? han skal undervise ham om den Vej, som han skal udvælge. 13 Hans Sjæl skal bo i Lyksalighed, og hans Sæd skal arve Landet. 14 HERRENS Omgang er med dem, som frygte ham, og hans Pagt er med dem, til at lade dem kende den. 15 Mine Øjne ere stedse til HERREN; thi han skal drage mine Føder ud af Garnet. 16 Vend dit Angt til mig og vær mig naadig; thi jeg er enlig og elendig. 17 Mit Hjertes Ængstelser have vidt udbredt; før mig ud af mine Trængsler! 18 Se hen til min Elendighed og min Møje, og forlad mig alle mine Syn, 19 Se hen til mine Fjender, thi ere mange; og de hade mig at Gud altid vilde lade ham blive i sit Hus og duretfærdigt Had. 20 Bevar min Sjæl og red mig, at jeg ikke beskæmmes, thi jeg tror paa dig. 21 Lad Retsindighed og Oprigtighed bevare mig; thi jeg bier efter dig. 22 Forløs, o Gud, Israel af al dets nød.

Zephaniah 3:19

19 Se, paa den Tid vil jeg skride ind imod alle, som plage dig; og jeg vil frelse den haltende og samle de fordrevne og sætte dem til Pris og til Navnkundighed i hele det Land, hvori de lede Skændsel.

Mark 8:38

38 Thi hvo som skammer sig ved mig og mine Ord ibaldt denne vanartige og syndige Slægt, ved den skal og Menneskens Søn skamme sig, naar han kommer i sin Faders Herlighed med de hellige Engle.

Luke 9:26

26 Thi hvo som skammer sig ved mig og mine Ord, ved ham skal Menneskens Søn skamme sig, naar han kommer i sin Herlighed og Faderens og de helliges Engles.

Romans 8:1

1 Saa er da nu ingen Fordømmelse for dem, som ere i Christus Jesus, der ikke vandre efter Kjødet, men efter Aanden.

Psalms 31:17

17 Lad dit Ansigt lyse over din Tjener; frels mig ved din Miskundhed.

1 Corinthians 10:13

13 Eder er ingen Fristelse paakommen uden menneskelig; men Gud er trofast, som ikke skal lade Eder fristes over Eders Formue, men skal gjøre baade Fristelsen og dens udgang saaledes, at I det kunne taale.

Psalms 34:4-5

4 Lover HERREN storlig med mig og lader os tilsammen ophøje hans Navn. 5 Jeg søgte HERREN, og han bønhørte mig og friede mig af al min Frygt.

Romans 10:11

11 Skriften siger jo: hver den, som troer paa ham, skal ikke beskæmmes.

1 John 1:9

9 Dersom vi bekjende vore Synder, er han trofast og retfærdig, at han forlader os Synderne og renser os fra al Uretfærdighed.

Hebrews 12:2

2 idet vi see hen til Troens Begynder og Fuldkommer, Jesus, hvilken i stedetfor den Glæde, han havde for sig, led taalmodeligen Korset idet han foragtede Forhaanelsen, og sider nu ved den høire Side af Guds Throne.

Isaiah 61:7

7 I Stedet for eders Beskæmmelse skulle I have tvefold Ære, og i Stedet for Skændsel ska Jubel vorde eders Lod; derfor skulle I faa en dobbelt Arvelod i eders Land, I skulle have evig Glæde.

Isaiah 50:7

7 Men den Herre HERRE skal hjælpe mig, derfor bliver jeg ikke beskæmmet, derfor gjorde jeg mit Ansigt som en haard Sten, og jeg ved, at jeg ikke bliver til Skamme.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.