Bible verses about "science" | Danish

Genesis 1:1

1 I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden.

Job 26:7

7 Han udbreder Norden over det øde, han længer Jorden paa intet.

Proverbs 14:15

15 Den uerfarne tror alting, men den kloge agter paa sin Gang.

Isaiah 40:22

22 Han er den, som sidder over Jordens Kreds, og de, som bo derpaa, ere som Græshopper; han, der udspænder Himlene som et tyndt Tæppe og udbreder dem som et Telt til at bo udi;

Ecclesiastes 1:13-17

13 Og jeg gav mit Hjerte hen til at ransage til med Visdom at udforske alt det, som sker under Himmelen; det er en slem Plage, som Gud har givet Menneskens Børn at plage sig med. 14 Jeg saa alle de Gerninger, som ere gjorte under Solen, og se, det var alt Forfængelighed og Aands fortærelse. 15 Kroget kan ikke vorde ret, og Brøst kunne ikke tælles. 16 Jeg talte med mit Hjerte og sagde: Jeg, se, jeg er bleven stor og er gaaet frem i Visdom mere end alle de, som have været for mig i Jerusalem; og mit Hjerte har set megen Visdom og Kundskab. 17 Og jeg gav mit Hjerte hen til at forstaa Visdom og til at forstaa Galskab og Daarskab; jeg fornam, at ogsaa dette var Aandsfortærelse.

Ecclesiastes 1:6-7

6 Vinden gaar imod Sønden og drejer sig om imod Norden; den gaar frem, idet den vedbliver at dreje sig om, og til sine Kredse kommer Vinden tilbage. 7 Alle Bække løbe i Havet, og Havet bliver ikke fuldt; til det Sted, fra hvilket Floderne løbe, derhen komme de tilbage for at løbe.

Romans 1:20

20 Thi hans usynlige Væsen, hans evige Kraft og Guddommelighed beskues fra Verdens Skabelse af og forstaaes af hans Gjerninger, saa at de have ingen Undskyldning.

Hebrews 3:4

4 Thi hvert Huus beredes af Nogen; men den, som bereder alle Ting, er Gud.

Psalms 104:5

5 Han grundfæstede Jorden paa dens Grundvold, den skal ikke rokkes i al Evighed.

Isaiah 40:12

12 Hvo har maalt Vandet med sin hule Haand? og afmaalt Himmelen i Spande og samlet Jordens Støv i Tredingsmaal? hvo har vejet Bjergene med Vægt og Højene paa Vægt skaale?

Colossians 1:17

17 og han er for alle Ting, og alle Ting bestaae ved ham;

Job 38:4-30

4 Hvor var du, der jeg grundfæstede Jorden? forkynd det, hvis du har Indsigt? 5 Hvo har sat dens Maal? du ved det vel? eller hvo udstrakte Snoren over den? 6 Hvorpaa ere dens Piller nedsænkede? eller hvo har lagt dens Hjørnesten? 7 der Morgenstjerner sang til Hobe, og alle Guds Børn raabte af Glæde. 8 Og hvo lukkede for Havet med Døre, der det brød frem, gik ud af Moders Liv, 9 der jeg gjorde Sky til dets Klædning og Mørke til det Svøb, 10 der jeg afstak for det min Grænse og satte Stang og Døre for det 11 og sagde: Hertil skal du komme og ikke længere; og her skal være sat Grænse for dine stolte Bølger? 12 Har du i dine Dage givet Befaling til Morgenen? har du vis Morgenrøden dens Sted, 13 til at gribe Jorden ved dens Flige, sa at de ugudelige rystes bort fra den? 14 saa denne forvandler sig som Leret, hvori Seglet trykkes, og Tingene fremstille sig som i deres Klædebon, 15 og de ugudelige unddrage deres Lys, og den opløftede Arm sønderbrydes? 16 Er du kommen til Havets Kilder? og har du vandre paa Dybets Bund? 17 Have Døden Porte opladt sig for dig? eller saa du Dødens Skygges Porte? 18 Har du overskuet Jordens Bredde? forkynd det, dersom du kender det alt sammen! 19 Hvor er Vejen did, hvorLyset mon bo, og hvor er Mørkets Sted, 20 at du kunde bringe det til dets Landemæke, og at du kendte Stierne til dets Hus? 21 Du ved det; thi den Gang blev du jo født, og dine Dages Tal er stort! 22 Er du kommen til Forraadskamrene for Sneen, eller saa du Forraadskamrene for Hagelen, 23 hvilke jeg har sparet til Trængsels Tid, til Srids og Krigs Dag. 24 Hvor er den Vej, hvor Lyset deler sig, hvor Østenvejret spreder sig over Jorden? 25 Hvo brød Render til Vandskyl og Vej til Lynet, som gaar foran Torden, 26 for at lade regne paa det Land, hvor ingen er, i Ørken, hvor intet Menneske er, 27 for at mætte de øde og ødelagte Steder og bringe Græsbunden til at spire? 28 Har Regnen vel en Fader? eller hvo har avlet Duggens Draaber? 29 Af hvis Moderliv er Frost udgangen? og hvo fødte Rimfrost under Himmelen? 30 Vandet skjuler sig, som var det en Sten, og Dybets Overflade slutter sig sammen.

Psalms 111:2

2 HERRENS Gerninger ere store, de blive søgte af alle dem, som have Lyst til dem.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.