Bible verses about "psalms" | Danish

Psalms 19:1-14

1 Til Sangmesteren; en Psalme af David. 2 Himlene fortælle Guds Ære, og den udstrakte Befæstning forkynder hans Hænders Gerning. 3 En Dag udgyder sin Tale til den anden, og en Nat kundgør den anden Vidskab. 4 Der er ingen Tale og ej Ord, med hvilke deres Røst ej er hørt. 5 Deres Maalesnor er udgangen over al Jorden og deres Ord til Jorderiges Ende, han satte et Telt for Solen paa dem. 6 Og den gaar ud som en Brudgom af sit Brudekammer; den glæder sig som en Helt ved at løbe sin Bane. 7 Dens Udgang er fra Himmelens ene Ende, og dens Omgang indtil dens anden Ende, og intet er dækket for dens Hede. 8 HERRENS Lov er fuldkommen, den vederkvæger Sjælen; HERRENS Vidnesbyrd er trofast, det gør den vankundige viis. 9 HERRENS Befalinger ere rette, de glæde Hjertet; HERRENS Bud er rent, det oplyser øjnene. 10 HERRENS Frygt er ren, den bestaar evindelig; HERRENS Domme ere Sandhed, de ere alle sammen retfærdige. 11 De ere kosteligere end Guld, ja, end meget fint Guld, og sødere end Honning og Honningkage. 12 Ogsaa din Tjener bliver paamindet ved dem; naar man holder i dem, da er der stor Løn. 13 Hvo mærker Vildfarelserne? rens du mig fra lønlig Brøst! 14 Hold og din Tjener borte fra de hovmodige, at de ikke skulle herske over mig, da bliver jeg urokkelig og uden Skyld for store Overtrædelser. Lad min Munds Ord og mit Hjertes Betænkning være til Behag for dit Ansigt, HERRE, min Klippe og min Genløser!

Psalms 150:1-6

1 Halleluja! Lover Gud i hans Helligdom, lov er ham i hans Vældes udstrakte Befæstning! 2 Lover ham for hans vældige. Gerninger, lover ham efter hans store Magt! 3 Lover ham med Basuns Klang, lover ham med Psalter og Harpe! 4 Lover ham med Tromme og Dans, lover ham med Strenge og Fløjte! 5 Lover ham med lydende Cymbler, lover ham med klingende Cymbler! 6 Alt det, som har Aande, love HERREN! Halleluja!

Psalms 51:1-19

1 Til Sangmesteren; en Psalme af David, 2 der Profeten Nathan var kommen til ham, efter at han var gaaet ind til Bathseba. 3 Gud! vær mig naadig efter din Miskundhed, udslet mine Overtrædelser efter din store Barmhjertighed. 4 To mig vel af min Misgerning og rens mig fra min Synd; 5 thi mine Overtrædelser kender jeg, og min Synd er altid for mig. 6 Imod dig, imod dig alene har jeg syndet og gjort det onde for dine Øjne, paa det du skal være retfærdig, naar du taler, voere ren, naar du dømmer. 7 See, jeg er født i Skyld, og min Moder har undfanget mig i Synd. 8 Se, til Sandhed i det inderste Hjerte har du Lyst; Visdommen i Hjertedybet lære du mig! 9 Rens mig fra Synd med Isop, saa jeg bliver ren; to mig, saa jeg bliver hvidere end Sne. 10 Lad mig høre Fryd og Glæde; lad de Ben fryde sig, som du har sønderstødt. 11 Skjul dit Ansigt for mine Synder og udslet alle mine Misgerninger! 12 Gud! skab mig et rent Hjerte og forny en stadig Aand inden i mig. 13 Bortkast mig ikke fra dit Ansigt og tag ikke din Helligaand fra mig! 14 Giv mig igen at glædes over din Frelse og ophold mig med en villig Aand! 15 Saa vil jeg lære Overtrædere dine Veje, og Syndere skulle omvende sig til dig. 16 Fri mig fra Blodskyld, Gud, min Frelses Gud! saa skal min Tunge synge med Fryd om din Retfærdighed. 17 Herre! oplad mine Læber, saa skal min Mund kundgøre din Pris. 18 Thi du har ikke Lyst til Slagoffer, ellers vilde jeg give dig det; til Brændoffer har du ikke Behagelighed. 19 Ofre for Gud er en sønderbrudt Aand; et sønderbrudt og sønderstødt Hjerte skal du, o Gud! ikke fortabte. Gør vel imod Zion efter din Velbehagelighed, byg Jerusalems Mure, da vil du have Lyst til Retfærdigheds Ofre, Brændofre og Helofre; da skulle de ofre Øksne paa dit Alter.

Isaiah 40:8

8 Høet bliver tørt, Blomsteret falder af, men vor Guds Ord bestaar evindelig.

2 Timothy 3:16

16 Den ganske Skrift er indblæst af Gud og nyttig til Lærdom, til Overbeviisning, til Rettelse, til Optugtelse i Retfærdighed,

Ephesians 5:19

19 og taler hverandre med Psalmer og Lovsange og aandelige Viser, og synger og leger for Herren i Eders Hjerte,

Psalms 37:1-40

1 Af David. Lad din Vrede ikke optændes imod de onde; vær ikke nidkær imod dem, som gøre Uret; 2 thi de skulle hastelig falme som Græs, og visne som grønne Urter. 3 Forlad dig paa HERREN og gør godt; bo i Landet og nær dig trolig; 4 og forlyst dig i HERREN, saa skal han blive dig dit Hjertes Begæring. 5 Vælt din Vej paa HERREN og forlad dig paa ham, han skal gøre det. 6 Og han skal føre din Retfærdighed frem som Lyset og din Ret som Middagsglansen. 7 Ti for HERREN og forvent ham; lad din Vrede ikke optændes imod den Mand, hvis Vej lykkes, imod den Mand, som Øver Underfundighed. 8 Lad af fra Vrede og lad Heftighed fare, lad din Vrede ikke optændes, den er kun til at gøre ondt. 9 Thi de onde skulle udryddes, men de, som bie efter HERREN, de skulle arve Landet. 10 Og endnu et lidet, saa er den ugudelige ikke mere; og naar du giver Agt pari hans Sted, da er han borte. 11 Men de sagtmodige skulle arve Landet og forlyste sig over stor Fred. 12 Den ubudelige optænker Skalkhed imod den retfærdige og skærer Tænder imod ham. 13 Herren skal le ad ham; thi han ser, at hans Dag er kommen. 14 De ugudelige have uddraget Sværd og spændt deres Bue at fselde en elendig og fattig, at tage Livet af dem, som vandre i Oprigtighed. 15 Deres Sværd skal I, komme i deres eget Hjerte, og deres Buer skulle sønderbrydes. 16 Det lidet, som den retfærdige har, er bedre end mange ugudeliges Gods. 17 Thi de ugudeliges Arme skulle sønderbrydes; men HERREN opholder de retfærdige. 18 HERREN kender de retsindiges Dage, og deres Arv skal blive evindelig. 19 De skulle ikke beskæmmes i den onde Tid, og de skulle mættes 20 i Hungers Dage de ugudelige skulle omkomme, HERRENS Fjender, som Engenes Pragt; de ere forsundne, i Røg forsvundne. 21 En ugudelig maa tage til Laans, og kan ikke betale; men en retfærdig kan forbarme sig og giver. 22 Thi Herrens velsignede skulle arve Landet; men hans forbandede skulle udryddes. 23 Af HERREN stadfæstes en Mands Gang, og han vil have Velbehag til hans Vej. 24 Naar han falder, bliver han ikke liggende; thi HERREN holder fast ved hans Haand. 25 Jeg har været ung og er bleven gammel; men jeg har ikke set en retfærdig forladt eller hans Sæd at søge efter Brødet. 26 Han forbarmer sig den ganske Dag og laaner ud, og hans Sæd skal blive til en Velsignelse. 27 Vig fra ondt, og gør godt, saa skal du blive boende evindelig. 28 Thi HERREN elsker Ret og forlader ikke sine hellige; de ere bevarede evindelig; men de ugudeliges Sæd er udryddet. 29 De retfærdige skulle arve Landet og bo der evindelig. 30 En retfærdigs Mund skal tale Visdom, og hans Tunge skal forkynde Ret. 31 Hans Guds Lov er i hans Hjerte hans Trin skulle ikke glide. 32 En ugudelig lurer paa den retfærdige og søger efter at dræbe ham. 33 HERREN skal ikke overlade ham i hans Haand og ej kende ham skyldig, naar han dømmes. 34 Bi efter HERREN og var paa hans Vej, saa skal han ophøje dig til at arve Landet; du skal se paa de ugudeliges Udryddelse. 35 Jeg saa en ugudelig, en Voldsmand; han udbredte sig som et grønt Rodskud. 36 Men han forsvandt og se, han var ikke mere; og jeg søgte efter ham, men han fandtes ikke. 37 TagVare paa ja, den retsindige, og se hen til den oprigtige; thi Fredens Mand har en Fremtid. 38 Men Overtrædere skulle Ødelægges til Hobe; de ugudeliges Fremtid er borte. 39 Men de retfærdiges Frelse er af HERREN, han er deres Styrke i Nødens Tid. 40 Og HERREN skal hjælpe dem og udfri dem; han skal udfri dem fra de ugudelige og frelse dem; thi de have forladt sig paa ham.

Psalms 1:1-6

1 Salig den Mand, som ikke vandrer i de ugudeliges Raad, ej heller staar paa Synderes Vej, ej heller sidder i Spotteres Sæde; 2 men som har Lyst til HERRENS Lov, og som grunder paa hans Lov Dag og Nat. 3 Han skal være som et Træ, der er plantet ved Vandbække, hvilket giver sin Frugt i sin Tid, og hvoraf ikke et Blad affalder; og alt hvad han gør, skal han faa Lykke til. 4 Saaledes ere de ugudelige ikke, men ligesom Avner, hvilke Vejret bortdriver. 5 Derfor skulle de ugudelige ikke bestaa i Dommen, ej heller Syndere i de retfærdiges Menighed. 6 Thi HERREN kender de retfærdiges Vej; men de ugudeliges Vej skal forgaa.

Psalms 91:1-16

1 Een, som bor i den Højestes Skjul, Almægtiges Skygge. 2 Jeg siger til HERREN: Du er min Tillid og min Befæstning, min Gud, paa hvem jeg forlader mig. 3 Thi han skal fri dig fra Fuglefængerens Snare, fra Fordærvelsens Pest. 4 Han skal dække dig med sine Vingefjedre, og du skal finde Ly under hans Vinger; hans Sandhed er Skjold og Panser. 5 Du skal ikke frygte for Rædselen om Natten, for Pilen, som fryver om Dagen, 6 for Pest, som farer frem i Mørket, for Sot, som raser om Middagen. 7 Om tusinde falde ved din Side og ti Tusinde ved din højre Haand, skal det dog ikke komme nær til dig. 8 Du skal kun skue det med dine Øjne, og se, hvorledes der betales de ugudelige. 9 Thi du, HERRE! er min Tillid; den Højeste har du gjort til din Bolig. 10 Dig skal intet ondt vederfares, og der skal ingen Plage komme nær til dit Telt: 11 Thi han skal befale sine Engle om dig at bevare dig paa alle dine Veje. 12 De skulle bære dig paa Hænderne, at du ikke skal støde din Fod paa nogen Sten. 13 paa Løve og øgle skal du træde, du skal nedtræde den unge Løve og Dragen. 14 Efterdi han har holdt sig til mig, saa vil jeg udfri ham; jeg vil ophøje ham; thi han kender mit Navn. 15 Han skal paakalde mig, og jeg vil bønhøre ham, jeg er hos ham i Nød, jeg vil fri ham og, herliggøre ham. 16 Jeg vil mætte ham med et langt Liv og lade ham se min Frelse."

Colossians 3:16

16 Lader Christi ord boe rigeligen iblandt Eder i al Viisdom, saa I lære og paamindre hverandre med Psalmer og Lovsange og aandelige Viser, idet I synge yndeligen i Eders Hjerte for Herren.

Psalms 23:1-6

1 En Psalme af David. HERREN er min Hyrde, mig skal intet fattes. 2 Han lader mig ligge i skønne Græsgange; han leder mig til de stille rindende Vande. 3 Han vederkvæger min Sjæl; han fører mig paa Retfærdigheds Veje for sit Navns Skyld. 4 Naar jeg end skal vandre i Dødens Skygges Dal, vil jeg ikke frygte for ondt, thi du er med mig; din Kæp og din Stav, de skulle trøste mig. 5 Du bereder et Bord for mig, over for mine Fjender; du har salvet mit Hoved med Olie, mit Bæger flyder over. 6 Ikkun godt og Miskundhed skal følge mig alle mine Livsdage, og jeg skal blive i HERRENS Hus igennem lange Tider.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.