Bible verses about "pain" | Danish

Job 33:19

19 Han straffes ogsaa med Pine paa sit Leje og med vedholdende Uro i hans Ben,

Proverbs 20:30

30 En Salvelse for den onde ere Striber af Saar og Slag, der trænge dybt ind i hans Krop.

Romans 5:3-5

3 ja ikke det alene, men vi rose os ogsaa af vore Trængsler, efterdi vi vide at Trængslen virker Standhaftighed, 4 men Standhaftigheden Forfarenhed, men Forfarenhed Haab, 5 men Haabet beskæmmer ikke; thi Guds Kjærlighed er udøst i vore Hjerter ved den Hellig Aand, som er given os.

Revelation 21:6-7

6 Og han sagde til mig: det er skeet. Jeg er Alpha og Omega, Begyndelsen og Enden. Den Tørstige vil jeg give af Livsens Vands Kilde uforskyldt. 7 Den, som seirer, skal arve alle Ting, og jeg vil være ham en Gud, og han skal være mig en Søn.

1 Peter 4:12

12 I Elskelige! forundrer Eder ikke over den Ildprøve, som I gjennemgaae, Eder til en Forsøgelse, som om der hændtes Eder noget Underligt,

Job 14:22

22 For ham er kun Smerten, hans Kød lider, og for ham Sorgen, hans Sjæl føler.

Psalms 25:1-22

1 En Psalme af David. Til dig, HERRE! opløfter jeg min Sjæl. 2 Jeg forlader mig paa dig, min Gud! lad mig ikke beskæmmes, at mine Fjender ikke skulle fryde sig over mig. 3 Ja, ingen, som bier efter dig, skal beskæmmes; beskæmmes skulle de, som. handle troløst uden Aarsag. 4 HERRE! lad mig kende dine Veje, lær mig dine Stier. 5 Gør, at jeg gaar frem i din Sandhed, og lær mig den; thi du er min Frelses Gud, jeg bier efter dig den ganske Dag. 6 HERRE! kom din Barmhjertighed og din Miskundhed i Hu; thi de have været fra Evighed. 7 Kom; ikke mine Ungdoms Synder eller; mine Overtrædelser i Hu; men kom du mig i Hu efter din Miskundhed for din Godheds Skyld, HERRE! 8 HERREN er god og oprigtig, derfor underviser han Syndere om Vejen. 9 Han skal gøre, at de ydmygede komme til Ret, og han skal lære de ydmygede sin Vej. 10 Alle HERRENS Stier ere Miskundhed og Sandhed for dem, som bevare hans Pagt og hans Vidnesbyrd. 11 For dit Navns Skyld, HERRE, forlad mig dog min Misgerning; thi den er stor. 12 Hvo er den Mand, som frygter HERREN? han skal undervise ham om den Vej, som han skal udvælge. 13 Hans Sjæl skal bo i Lyksalighed, og hans Sæd skal arve Landet. 14 HERRENS Omgang er med dem, som frygte ham, og hans Pagt er med dem, til at lade dem kende den. 15 Mine Øjne ere stedse til HERREN; thi han skal drage mine Føder ud af Garnet. 16 Vend dit Angt til mig og vær mig naadig; thi jeg er enlig og elendig. 17 Mit Hjertes Ængstelser have vidt udbredt; før mig ud af mine Trængsler! 18 Se hen til min Elendighed og min Møje, og forlad mig alle mine Syn, 19 Se hen til mine Fjender, thi ere mange; og de hade mig at Gud altid vilde lade ham blive i sit Hus og duretfærdigt Had. 20 Bevar min Sjæl og red mig, at jeg ikke beskæmmes, thi jeg tror paa dig. 21 Lad Retsindighed og Oprigtighed bevare mig; thi jeg bier efter dig. 22 Forløs, o Gud, Israel af al dets nød.

Jeremiah 15:18

18 Hvorfor varer min Smerte evindelig? hvorfor er mit Saar ulægeligt og vil ikke lade sig hele? du er bleven mig som en svigefuld Bæk, som Vand, der ikke er bestandigt.

Jeremiah 29:11

11 Thi jeg kender de Tanker, som jeg tænker angaaende eder, siger HERREN, Tanker om Fred og ikke om Ulykke, for at give eder en Fremtid og et Haab.

1 Corinthians 6:19-20

19 Eller vide I ikke, at Eders Legeme er den Hellig Aands Tempel, som er i Eder, hvilken Ihave af Gud, og at I ikke ere Eders Egne? 20 Thi I ere dyrekjøbte; ærer derfor Gud i Eders Legeme og i Eders Aand, hvilke høre Gud til.

Philippians 4:13

13 Jeg formaaer Alt i Christus, som gjør mig stærk.

1 Peter 4:12-13

12 I Elskelige! forundrer Eder ikke over den Ildprøve, som I gjennemgaae, Eder til en Forsøgelse, som om der hændtes Eder noget Underligt, 13 men som I ere deelagtige i Christi Lidelser, saa glæder Eder, at I og ved hans Herligheds Aabenbarelse skulle glæde og fryde Eder.

1 Peter 4:19

19 Derfor skulle og de, som lide efter Guds Villie, befale ham, som en trofast Skaber, deres Skjæle ved at gjøre Godt.

Job 30:17

17 Natten gennemborer mine Ben, saa at de falde af mig, og mine nagende Smerter hvile ikke.

Psalms 41:3

3 HERREN skal bevare ham og holde ham ved Live, han skal blive lyksalig paa Jorden; og du skal ikke give ham hen i hans Fjenders Villie.

1 Peter 4:12-19

12 I Elskelige! forundrer Eder ikke over den Ildprøve, som I gjennemgaae, Eder til en Forsøgelse, som om der hændtes Eder noget Underligt, 13 men som I ere deelagtige i Christi Lidelser, saa glæder Eder, at I og ved hans Herligheds Aabenbarelse skulle glæde og fryde Eder. 14 Dersom I forhaanes for Christi Navns Skyld, ere I salige, thi Herlighedens og Guds Aand hviler paa Eder; hos hine bespottes den vel, men hos Eder herliggjøres den. 15 Thi Ingen af Eder lide som Morder eller Tyv eller Misdæder, eller som den, der trænger sig ind i en fremmed Bestilling; 16 men lider han som en Christen, da skamme han sig ikke, men ære Gud i den Deel. 17 Thi det er Tiden, at Dommen skal begynde fra Guds Huus; men begynder den først fra os, hvad Ende vil det faae med den, som ikke troe Guds Evangelium? 18 Og dersom den Retfærdige neppeligen frelses, hvor vil den Ugudelige og Synderen komme frem? 19 Derfor skulle og de, som lide efter Guds Villie, befale ham, som en trofast Skaber, deres Skjæle ved at gjøre Godt.

Romans 8:18

18 Thi jeg holder for, at den nærværende Tids Lidelser ere ikke at agte mod den Herlighed, som skal aabenbares paa os.

Revelation 21:4

4 Og Gud skal aftørre hver Taare af deres øine, og Døden skal ikke være mere, ei heller Sorrig, ei heller Skrig, ei heller Pine skal være mere; thi det Første er veget bort.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.