Bible verses about "instruction" | Danish

Proverbs 8:32-36

32 Og nu, Børn, hører mig! og salige ere de, som tage Vare paa mine Veje. 33 Hører Undervisning og bliver vise, og lader den ikke fare! 34 Saligt er det Menneske, som hører mig, saa at han dagligt vaager ved mine Døre og tager Vare paa mine Dørstolper. 35 Thi hvo mig finder, han finder Livet og faar Velbehag hos HERREN. 36 Men hvo, som synder imod mig, skader sin Sjæl; alle, som mig hade, elske Døden.

Proverbs 9:9

9 Giv den vise, og han skal blive visere; undervis den retfærdige, og han skal tage til i Lældom.

Proverbs 31:26

26 Hun oplader sin Mund med Visdom, og Kærligheds Lov er paa hendes Tunge.

John 2:1-12

1 Og paa den tredie Dag var et Bryllup i Cana i Galilæa; og Jesu Moder var der. 2 Men ogsaa Jesus og hans Disciple vare budne til Brylluppet. 3 Og der de sattedes Viin, sagde Jesu Moder til ham: de have ikke Viin. 4 Jesus sagde til hende: Kvinde! hvad vil du mig? min Time er endnu ikke kommen. 5 Hans Moder sagde til Tjenerne: hvad som han siger Eder, det gjører. 6 Men der var sex Vandkar af Steen, satte efter Jødernes Renselsesskik, som holdt hver to eller tre Maader. 7 Jesus sagde til dem: fylder Vandkarrene med vand; og de fyldte dem indtil det Øverste. 8 Og han sagde til dem: øser nu og bærer til Køgemesteren; og de bare det til ham. 9 Men der Køgemesteren smagte Vandet, som var blevet Viin, (og vidste ikke, hvorfra det kom, men Tjenerne, som havde øst Vandet, vidste), kaldte Køgemesteren Brudgommen og sagde til ham: 10 hvert Menneske sætter først den gode Viin frem, og naar de ere blevne drukne, da den ringere; du har forvaret den gode Viin indtil nu. 11 Denne Begyndelse paa sine Tegn gjorde Jesus i Cana udi Galilæa og aabenbarede sin Herlighed; og hans Disciple troede paa ham. 12 Derefter drog han ned til Capernaum, han og hans Moder og hans Brødre og hans Disciple, og de bleve der ikke mange Dage.

Acts 4:12

12 Og der er ikke Frelse i nogen Anden; thi der er og ikke noget andet Navn under Himmelen givet iblandt Mennesker, ved hvilket vi skulle vorde frelste.

1 Corinthians 3:16

16 Vide I ikke, at I ere Guds Tempel, og Guds Aand boer i Eder?

Proverbs 12:1

1 Hvo, som elsker Tugt, elsker Revselse, er ufornuftig.

Proverbs 10:17

17 At bevare Tugt er Vej til Livet; men den, som lader Tilrettevisning fare, vildleder.

Proverbs 10:8

8 Den, som er viis af Hjerte, tager imod Budene; men den, som er en Daare i sin Mund, styrtes.

Hebrews 13:17

17 Lyder Eders Veiledere og værer dem hørige; thi de vaage over Eders Sjæle, som de, der skulle gjøre Regnskab, at de kunne gjøre dette med Glæde, og ikke sukkende; thi dette er Eder ikke gavnligt.

2 Timothy 3:16

16 Den ganske Skrift er indblæst af Gud og nyttig til Lærdom, til Overbeviisning, til Rettelse, til Optugtelse i Retfærdighed,

1 John 4:1

1 I Elskelige! troer ikke hver Aand, men prøver Aanderne, om de ere af Gud; thi mange falske Propheter ere udgangne i Verden.

John 14:26

26 Men Talsmanden, den Hellig Aand, hvilken Faderen skal sende i mit Navn, skal lære Eder alle Ting og minde Eder paa alle Ting, som jeg har sagt Eder.

Hebrews 4:12

12 Thi det Guds Ord er levende og kraftigt og skarpere end noget tveegget Sværd og trænger igjennem, indtil det adskiller baade Sjæl og Aand, baade Ledemod og marve, og dømmer over Hjertets Tanker og Raad. 13 Hold fast ved Undervisning, lad den ikke fare, bevar den; thi den er dit Liv.

2 Timothy 3:16-17

16 Den ganske Skrift er indblæst af Gud og nyttig til Lærdom, til Overbeviisning, til Rettelse, til Optugtelse i Retfærdighed, 17 at det Guds Menneske maa vorde fuldkomment, dygtiggjort til al god Gjerning.

Psalms 32:8

8 Jeg vil undervise dig og lære dig den Vej, som du skal gaa; jeg vil raade dig mit Øje.

Proverbs 19:20

20 Adlyd Raad, og tag imod Tugt, at du kan blive viis paa dit sidste.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.