Bible verses about "womanizer" | DSV_Strongs

Philippians 4:8

  8 G3063 Voorts G80 , broeders G3745 , al wat G227 waarachtig G2076 [G5748] is G3745 , al wat G4586 eerlijk G3745 is, al wat G1342 rechtvaardig G3745 is, al wat G53 rein G3745 is, al wat G4375 liefelijk G3745 is, al wat G2163 wel luidt G1536 , zo er enige G703 deugd G2532 is, en G1536 zo er enige G1868 lof G3049 [G5737] is, bedenkt G5023 datzelve;

Ephesians 5:1-33

  1 G1096 [G5737] Zijt G3767 dan G3402 navolgers G2316 Gods G5613 , als G27 geliefde G5043 kinderen;
  2 G2532 En G4043 [G5720] wandelt G1722 in G26 de liefde G2531 , gelijkerwijs G2532 ook G5547 Christus G2248 ons G25 [G5656] liefgehad heeft G2532 , en G1438 Zichzelven G5228 voor G2257 ons G3860 [G5656] heeft overgegeven tot G4376 een offerande G2532 en G2378 een slachtoffer G2316 , Gode G1519 tot G2175 een welriekenden G3744 reuk.
  3 G2532 Maar G4202 hoererij G1161 en G3956 alle G167 onreinigheid G2228 , of G4124 gierigheid G3687 H , laat G3366 H ook G1722 onder G5213 u G3366 niet G3687 [G5744] genoemd worden G2531 , gelijkerwijs G40 het den heiligen G4241 [G5719] betaamt,
  4 G2532 Noch G151 oneerbaarheid G2532 , noch G3473 zot geklap G2228 , of G2160 gekkernij G3588 , welke G3756 niet G433 [G5723] betamen G235 ; maar G3123 veelmeer G2169 dankzegging.
  5 G1063 Want G5124 dit G2075 G1097 [G5748] weet gij G3754 , dat G3756 G3956 geen G4205 hoereerder G2228 , of G169 onreine G2228 , of G4123 gierigaard G3739 , die G1496 een afgodendienaar G2076 [G5748] is G2817 , erfenis G2192 [G5719] heeft G1722 in G932 het Koninkrijk G5547 van Christus G2532 en G2316 van God.
  6 G5209 Dat u G3367 niemand G538 [G5720] verleide G2756 met ijdele G3056 woorden G1063 ; want G1223 om G5023 deze dingen G2064 [G5736] komt G3709 de toorn G2316 Gods G1909 over G5207 de kinderen G543 der ongehoorzaamheid.
  7 G1096 [G5737] Zo zijt G3767 dan G846 hun G4830 medegenoten G3361 niet.
  8 G1063 Want G2258 [G5713] gij waart G4218 eertijds G4655 duisternis G1161 , maar G3568 nu G5457 zijt gij licht G1722 in G2962 den Heere G4043 [G5720] ; wandelt G5613 als G5043 kinderen G5457 des lichts.
  9 G1063 [Want G2590 de vrucht G4151 des Geestes G1722 is in G3956 alle G19 goedigheid G2532 , en G1343 rechtvaardigheid G2532 , en G225 waarheid],
  10 G1381 [G5723] Beproevende G5101 wat G2962 den Heere G2101 welbehagelijk G2076 [G5748] zij.
  11 G2532 En G4790 H hebt G3361 geen G4790 [G5720] gemeenschap met G175 de onvruchtbare G2041 werken G4655 der duisternis G1161 , maar G1651 [G5720] bestraft G2532 ze ook G3123 veeleer.
  12 G1063 Want G2931 hetgeen heimelijk G5259 van G846 hen G1096 [G5740] geschiedt G2076 [G5748] , is G149 schandelijk G2532 ook G3004 [G5721] te zeggen.
  13 G1161 Maar G3956 al deze dingen G5259 , van G5457 het licht G1651 [G5746] bestraft zijnde G5319 [G5743] , worden openbaar G1063 ; want G3956 al wat G5319 [G5746] openbaar maakt G2076 [G5748] , is G5457 licht.
  14 G1352 Daarom G3004 [G5719] zegt Hij G1453 [G5669] : Ontwaakt G2518 [G5723] , gij, die slaapt G2532 , en G450 [G5628] staat op G1537 uit G3498 de doden G2532 ; en G5547 Christus G2017 H zal over G4671 u G2017 [G5692] lichten.
  15 G991 [G5720] Ziet G3767 dan G4459 , hoe G199 gij voorzichtiglijk G4043 [G5719] wandelt G3361 , niet G5613 als G781 onwijzen G235 , maar G5613 als G4680 wijzen.
  16 G2540 Den tijd G1805 [G5734] uitkopende G3754 , dewijl G2250 de dagen G4190 boos G1526 [G5748] zijn.
  17 G1223 G5124 Daarom G1096 [G5737] zijt G3361 niet G878 onverstandig G235 , maar G4920 [G5723] verstaat G5101 , welke G2307 de wil G2962 des Heeren zij.
  18 G2532 En G3182 H wordt G3361 niet G3182 [G5745] dronken G3631 in wijn G1722 G3739 , waarin G810 overdaad G2076 [G5748] is G235 , maar G4137 [G5744] wordt vervuld G1722 met G4151 den Geest;
  19 G2980 [G5723] Sprekende G1438 onder elkander G5568 met psalmen G2532 , en G5215 lofzangen G2532 , en G4152 geestelijke G5603 liederen G103 [G5723] , zingende G2532 en G5567 [G5723] psalmende G2962 den Heere G1722 in G5216 uw G2588 hart;
  20 G2168 [G5723] Dankende G3842 te allen tijd G5228 over G3956 alle dingen G2316 God G2532 en G3962 den Vader G1722 , in G3686 den Naam G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus;
  21 G240 Elkander G5293 [G5746] onderdanig zijnde G1722 in G5401 de vreze G2316 Gods.
  22 G1135 Gij vrouwen G5293 H , weest G2398 aan uw eigen G435 mannen G5293 [G5732] onderdanig G5613 , gelijk G2962 aan den Heere;
  23 G3754 Want G435 de man G2076 [G5748] is G2776 het hoofd G1135 der vrouw G5613 , gelijk G2532 ook G5547 Christus G2776 het Hoofd G1577 der Gemeente G2532 is; en G846 Hij G2076 [G5748] is G4990 de Behouder G4983 des lichaams.
  24 G235 Daarom G5618 , gelijk G1577 de Gemeente G5547 aan Christus G5293 [G5743] onderdanig is G3779 , alzo G2532 ook G1135 de vrouwen G2398 aan haar eigen G435 mannen G1722 in G3956 alles.
  25 G435 Gij mannen G25 H , hebt G1438 uw eigen G1135 vrouwen G25 [G5720] lief G2531 , gelijk G2532 ook G5547 Christus G1577 de Gemeente G25 [G5656] liefgehad heeft G2532 , en G1438 Zichzelven G5228 voor G846 haar G3860 [G5656] heeft overgegeven;
  26 G2443 Opdat G37 [G5661] Hij haar heiligen zou G2511 [G5660] , [haar] gereinigd hebbende G3067 met het bad G5204 des waters G1722 door G4487 het Woord;
  27 G2443 Opdat G846 Hij haar G1438 Zichzelven G1741 heerlijk G3936 [G5661] zou voorstellen G1577 , een Gemeente G3361 , die geen G4696 vlek G2228 of G4512 rimpel G2192 [G5723] heeft G2228 , of G5100 iets G5108 dergelijks G235 , maar G2443 dat G40 zij zou heilig G5600 [G5753] zijn G2532 en G299 onberispelijk.
  28 G3779 Alzo G435 zijn de mannen G3784 [G5719] schuldig G1438 hun eigen G1135 vrouwen G25 [G5721] lief te hebben G5613 , gelijk G1438 hun eigen G4983 lichamen G1438 . Die zijn eigen G1135 vrouw G25 [G5723] liefheeft G25 H , die heeft G1438 zichzelven G25 [G5719] lief.
  29 G1063 Want G3762 niemand G4218 heeft ooit G1438 zijn eigen G4561 vlees G3404 [G5656] gehaat G235 , maar G1625 [G5719] hij voedt G2532 het, en G2282 [G5719] onderhoudt G846 het G2531 , gelijkerwijs G2532 ook G2962 de Heere G1577 de Gemeente.
  30 G3754 Want G2070 [G5748] wij zijn G3196 leden G846 Zijns G4983 lichaams G1537 , van G846 Zijn G4561 vlees G2532 en G1537 van G846 Zijn G3747 benen.
  31 G473 G5127 Daarom G444 zal een mens G846 zijn G3962 vader G2532 en G3384 moeder G2641 [G5692] verlaten G2532 , en G4314 G846 zal zijn G1135 vrouw G4347 [G5701] aanhangen G2532 ; en G1417 zij twee G1519 zullen tot G3391 een G4561 vlees G2071 [G5704] wezen.
  32 G5124 Deze G3466 verborgenheid G2076 [G5748] is G3173 groot G1161 ; doch G1473 ik G3004 [G5719] zeg G1519 [dit], [ziende] op G5547 Christus G2532 en G1519 op G1577 de Gemeente.
  33 G4133 Zo dan G2532 ook G5210 gijlieden G2596 , elk in G1520 het bijzonder G1520 , een G1538 iegelijk G25 H hebbe G1438 zijn eigen G1135 vrouw G3779 , alzo G25 [G5720] lief G5613 als G1438 zichzelven G1161 ; en G1135 de vrouw G2443 [zie], dat G435 zij den man G5399 [G5741] vreze.

1 Corinthians 6:9-11

  9 G2228 Of G1492 [G5758] weet gij G3756 niet G3754 , dat G94 de onrechtvaardigen G932 het Koninkrijk G2316 Gods G3756 niet G2816 [G5692] zullen beerven?
  10 G4105 [G5744] Dwaalt G3361 niet G3777 ; noch G4205 hoereerders G3777 , noch G1496 afgodendienaars G3777 , noch G3432 overspelers G3777 , noch G3120 ontuchtigen G3777 , noch G733 die bij mannen liggen G3777 , noch G2812 dieven G3777 , noch G4123 gierigaards G3777 , noch G3183 dronkaards G3756 , geen G3060 lasteraars G3756 , geen G727 rovers G932 zullen het Koninkrijk G2316 Gods G3756 G2816 [G5692] beerven.
  11 G2532 En G5023 dit G2258 [G5713] waart gij G5100 sommigen G235 ; maar G628 [G5668] gij zijt afgewassen G235 , maar G37 [G5681] gij zijt geheiligd G235 , maar G1344 [G5681] gij zijt gerechtvaardigd G1722 , in G3686 den Naam G2962 van den Heere G2424 Jezus G2532 , en G1722 door G4151 den Geest G2257 onzes G2316 Gods;

Matthew 5:28-19:2

  28 G1161 Maar G1473 Ik G3004 [G5719] zeg G5213 u G3754 , dat G3956 zo wie G1135 een vrouw G991 [G5723] [aan] ziet G4314 , om G846 dezelve G1937 [G5658] te begeren G2235 , die heeft alrede G3431 H overspel G1722 in G846 zijn G2588 hart G846 met haar G3431 [G5656] gedaan.
  29 G1487 Indien G1161 dan G4675 uw G1188 G3788 rechteroog G4571 u G4624 [G5719] ergert G1807 H , trekt G846 het G1807 [G5628] uit G2532 , en G906 [G5628] werpt G575 het van G4675 u G1063 ; want G4851 H het is G4671 u G4851 [G5719] nut G2443 , dat G1520 een G4675 uwer G3196 leden G622 [G5643] verga G2532 , en G3361 niet G4675 uw G3650 gehele G4983 lichaam G1519 in G1067 de hel G906 [G5686] geworpen worde.
  30 G2532 En G1487 indien G4675 uw G1188 G5495 rechterhand G4571 u G4624 [G5719] ergert G1581 H , houwt G846 ze G1581 [G5657] af G2532 , en G906 [G5628] werpt G575 ze van G4675 u G1063 ; want G4851 H het is G4671 u G4851 [G5719] nut G2443 , dat G1520 een G4675 uwer G3196 leden G622 [G5643] verga G2532 , en G3361 niet G4675 uw G3650 gehele G4983 lichaam G1519 in G1067 de hel G906 [G5686] geworpen worde.
  31 G1161 Er is ook G4483 [G5681] gezegd G3754 : G302 Zo G3739 wie G846 zijn G1135 vrouw G630 [G5661] verlaten zal G1325 [G5628] , die geve G846 haar G647 een scheidbrief.
  32 G1161 Maar G1473 Ik G3004 [G5719] zeg G5213 u G3754 , dat G3739 G302 zo wie G846 zijn G1135 vrouw G630 [G5661] verlaten zal G3924 , anders dan G3056 uit oorzake G4202 van hoererij G4160 [G5719] , die maakt G846 , dat zij G3429 [G5738] overspel doet G2532 ; en G3739 G1437 zo wie G630 [G5772] de verlatene G1060 [G5661] zal trouwen G3429 [G5736] , die doet overspel.
  33 G3825 Wederom G191 [G5656] hebt gij gehoord G3754 , dat G744 [van] de ouden G4483 [G5681] gezegd is G1964 H : Gij zult den eed G3756 niet G1964 [G5692] breken G1161 , maar G2962 gij zult den Heere G4675 uw G3727 eden G591 [G5692] houden.
  34 G1161 Maar G1473 Ik G3004 [G5719] zeg G5213 u G3660 [G5658] : Zweert G3654 ganselijk G3361 niet G3383 , noch G1722 bij G3772 den hemel G3754 , omdat G2076 [G5748] hij is G2362 de troon G2316 Gods;
  35 G3383 Noch G1722 bij G1093 de aarde G3754 , omdat G2076 [G5748] zij is G5286 de voetbank G846 Zijner G4228 voeten G3383 ; noch G1519 bij G2414 Jeruzalem G3754 , omdat G2076 [G5748] zij is G4172 de stad G3173 des groten G935 Konings;
  36 G3383 Noch G1722 bij G4675 uw G2776 hoofd G3660 [G5661] zult gij zweren G3754 , omdat G3756 gij niet G3391 een G2359 haar G1410 [G5736] kunt G3022 wit G2228 of G3189 zwart G4160 [G5658] maken;
  37 G1161 Maar G2077 [G5749] laat zijn G5216 uw G3056 woord G3483 ja G3483 , ja G3756 ; neen G3756 , neen G4053 ; wat boven G5130 deze G2076 [G5748] is, dat is G1537 uit G4190 den boze.
  38 G191 [G5656] Gij hebt gehoord G3754 , dat G4483 [G5681] gezegd is G3788 : Oog G473 om G3788 oog G2532 , en G3599 tand G473 om G3599 tand.
  39 G1161 Maar G1473 Ik G3004 [G5719] zeg G5213 u G4190 , dat gij den boze G3361 niet G436 [G5629] wederstaat G235 ; maar G3748 , zo wie G4571 u G1909 op G4675 de G1188 G4600 rechterwang G4474 [G5692] slaat G4762 [G5657] , keert G846 hem G2532 ook G243 de andere toe;
  40 G2532 En G4671 zo iemand met u G2919 [G5683] rechten G2309 [G5723] wil G2532 , en G4675 uw G5509 rok G2983 [G5629] nemen G863 [G5628] , laat G846 hem G2532 ook G2440 den mantel;
  41 G2532 En G3748 zo wie G4571 u G29 H zal dwingen G1520 een G3400 mijl G29 [G5692] te gaan G5217 [G5720] , gaat G3326 met G846 hem G1417 twee [mijlen].
  42 G1325 [G5720] Geeft G4571 dengene, die [iets] van u G154 [G5723] bidt G2532 , en G654 H keert u G3361 niet G654 [G5652] af G575 van dengene, die van G4675 u G1155 [G5670] lenen G2309 [G5723] wil.
  43 G191 [G5656] Gij hebt gehoord G3754 , dat G4483 [G5681] er gezegd is G4675 : Gij zult uw G4139 naaste G25 [G5692] liefhebben G2532 , en G4675 uw G2190 vijand G3404 [G5692] zult gij haten.
  44 G1161 Maar G1473 Ik G3004 [G5719] zeg G5213 u G25 H : Hebt G5216 uw G2190 vijanden G25 [G5720] lief G2127 [G5720] ; zegent G5209 ze, die u G2672 [G5740] vervloeken G4160 [G5720] ; doet G2573 wel G5209 dengenen, die u G3404 [G5723] haten G2532 ; en G4336 [G5737] bidt G5228 voor G3588 degenen G5209 , die u G1908 [G5723] geweld doen G2532 , en G5209 die u G1377 [G5723] vervolgen;
  45 G3704 Opdat G5207 gij moogt kinderen G1096 [G5638] zijn G5216 uws G3962 Vaders G3588 , Die G1722 in G3772 de hemelen G3754 is; want G846 Hij doet Zijn G2246 zon G393 [G5719] opgaan G1909 over G4190 bozen G2532 en G18 goeden G2532 , en G1026 [G5719] regent G1909 over G1342 rechtvaardigen G2532 en G94 onrechtvaardigen.
  46 G1063 Want G1437 indien G25 [G5661] gij liefhebt G3588 , die G5209 u G25 [G5723] liefhebben G5101 , wat G3408 loon G2192 [G5719] hebt gij G4160 [G5719] ? Doen G2532 ook G5057 de tollenaars G3780 niet G846 hetzelfde?
  47 G2532 En G1437 indien G5216 gij uw G80 broeders G3440 alleen G782 [G5667] groet G5101 , wat G4160 [G5719] doet gij G4053 boven G4160 [G5719] anderen? Doen G2532 ook G3780 niet G5057 de tollenaars G3779 alzo?
  48 G2071 [G5704] Weest G3767 dan G5210 gijlieden G5046 volmaakt G5618 , gelijk G5216 uw G3962 Vader G3588 , Die G1722 in G3772 de hemelen G5046 is, volmaakt G2076 [G5748] is.

Matthew 6:1-19:2

  1 G4337 [G5720] Hebt acht G5216 , dat gij uw G1654 aalmoes G3361 niet G4160 [G5721] doet G1715 voor G444 de mensen G4314 , om G846 van hen G2300 [G5683] gezien te worden G1490 ; anders G2192 [G5719] zo hebt gij G3756 geen G3408 loon G3844 bij G5216 uw G3962 Vader G3588 , Die G1722 in G3772 de hemelen is.
  2 G3752 Wanneer G3767 gij dan G1654 aalmoes G4160 [G5725] doet G1715 , zo laat voor G4675 u G3361 niet G4537 [G5661] trompetten G5618 , gelijk G5273 de geveinsden G1722 in G4864 de synagogen G2532 en G1722 op G4505 de straten G4160 [G5719] doen G3704 , opdat G5259 zij van G444 de mensen G1392 [G5686] geeerd mogen worden G281 . Voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G568 H : Zij hebben G846 hun G3408 loon G568 [G5719] weg.
  3 G1161 Maar G4675 als gij G1654 aalmoes G4160 [G5723] doet G4675 , zo laat uw G710 linker G3361 [hand] niet G1097 [G5628] weten G5101 , wat G4675 uw G1188 rechter G4160 [G5719] doet;
  4 G3704 Opdat G4675 uw G1654 aalmoes G1722 in G2927 het verborgen G5600 [G5753] zij G2532 ; en G4675 uw G3962 Vader G3588 , Die G1722 in G2927 het verborgen G991 [G5723] ziet G846 , Die G4671 zal het u G1722 in G5318 het openbaar G591 [G5692] vergelden.
  5 G2532 En G3752 wanneer G4336 [G5741] gij bidt G3756 , zo zult gij niet G2071 [G5704] zijn G5618 gelijk G5273 de geveinsden G3754 ; want G5368 [G5719] die plegen gaarne G1722 , in G4864 de synagogen G2532 en G1722 op G1137 de hoeken G4113 der straten G2476 [G5761] staande G4336 [G5738] , te bidden G3704 , opdat G444 zij van de mensen G302 mogen G5316 [G5652] gezien worden G281 . Voorwaar G3004 [G5719] , Ik zeg G5213 u G3754 , dat G846 zij hun G3408 loon G568 [G5719] weg hebben.
  6 G1161 Maar G4771 gij G3752 , wanneer G4336 [G5741] gij bidt G1525 [G5628] , gaat G1519 in G4675 uw G5009 binnenkamer G2532 , en G4675 uw G2374 deur G2808 [G5660] gesloten hebbende G4336 [G5663] , bidt G4675 uw G3962 Vader G3588 , Die G1722 in G2927 het verborgen G2532 is; en G4675 uw G3962 Vader G3588 , Die G1722 in G2927 het verborgen G991 [G5723] ziet G4671 , zal het u G1722 in G5318 het openbaar G591 [G5692] vergelden.
  7 G1161 En G4336 [G5740] als gij bidt G945 H , zo gebruikt G3361 geen G945 [G5661] ijdel verhaal van woorden G5618 , gelijk G1482 de heidenen G1063 ; want G1380 [G5719] zij menen G3754 , dat G1722 zij door G846 hun G4180 veelheid van woorden G1522 [G5701] zullen verhoord worden.
  8 G3767 Wordt dan G846 hun G3361 niet G3666 [G5686] gelijk G1063 ; want G5216 uw G3962 Vader G1492 [G5758] weet G3739 , wat G5532 gij van node G2192 [G5719] hebt G4253 , eer G5209 gij G846 Hem G154 [G5658] bidt.
  9 G5210 Gij G3767 dan G4336 [G5737] bidt G3779 aldus G2257 : Onze G3962 Vader G3588 , Die G1722 in G3772 de hemelen G4675 [zijt]! Uw G3686 Naam G37 [G5682] worde geheiligd.
  10 G4675 Uw G932 Koninkrijk G2064 [G5628] kome G4675 . Uw G2307 wil G1096 [G5676] geschiede G5613 , gelijk G1722 in G3772 den hemel G2532 [alzo] ook G1909 op G1093 de aarde.
  11 G1325 [G5628] Geef G2254 ons G4594 heden G2257 ons G1967 dagelijks G740 brood.
  12 G2532 En G863 [G5628] vergeef G2254 ons G2257 onze G3783 schulden G5613 , gelijk G2532 ook G2249 wij G863 [G5719] vergeven G2257 onzen G3781 schuldenaren.
  13 G2532 En G1533 [G5661] leid G2248 ons G3361 niet G1519 in G3986 verzoeking G235 , maar G4506 [G5663] verlos G2248 ons G575 van G4190 den boze G3754 . Want G4675 Uw G2076 [G5748] is G932 het Koninkrijk G2532 , en G1411 de kracht G2532 , en G1391 de heerlijkheid G1519 , in G165 der eeuwigheid G281 , amen.
  14 G1063 Want G1437 indien G444 gij den mensen G846 hun G3900 misdaden G863 [G5632] vergeeft G5216 , zo zal uw G3770 hemelse G3962 Vader G2532 ook G5213 u G863 [G5692] vergeven.
  15 G1161 Maar G1437 indien G444 gij den mensen G846 hun G3900 misdaden G3361 niet G863 [G5632] vergeeft G3761 H , zo zal ook G5216 uw G3962 Vader G5216 uw G3900 misdaden G3761 niet G863 [G5692] vergeven.
  16 G1161 En G3752 wanneer G3522 [G5725] gij vast G1096 [G5737] , toont G3361 geen G4659 droevig gezicht G5618 , gelijk G5273 de geveinsden G1063 ; want G853 [G5719] zij mismaken G846 hun G4383 aangezichten G3704 , opdat G444 zij van de mensen G5316 [G5652] mogen gezien worden G3522 [G5723] , als zij vasten G281 . Voorwaar G3004 [G5719] , Ik zeg G5213 u G3754 , dat G846 zij hun G3408 loon G568 [G5719] weg hebben.
  17 G1161 Maar G4771 gij G3522 [G5723] , als gij vast G218 [G5669] , zalft G4675 uw G2776 hoofd G2532 , en G3538 [G5669] wast G4675 uw G4383 aangezicht;
  18 G3704 Opdat G444 het van de mensen G3361 niet G5316 [G5652] gezien worde G3522 [G5723] , als gij vast G235 , maar G4675 van uw G3962 Vader G3588 , Die G1722 in G2927 het verborgen G2532 is; en G4675 uw G3962 Vader G3588 , Die G1722 in G2927 het verborgen G991 [G5723] ziet G4671 , zal het u G1722 in G5318 het openbaar G591 [G5692] vergelden.
  19 G2343 [G5720] Vergadert G5213 u G3361 geen G2344 schatten G1909 op G1093 de aarde G3699 , waar G4597 ze de mot G2532 en G1035 de roest G853 [G5719] verderft G2532 , en G3699 waar G2812 de dieven G1358 [G5719] doorgraven G2532 en G2813 [G5719] stelen;
  20 G1161 Maar G2343 [G5720] vergadert G5213 u G2344 schatten G1722 in G3772 den hemel G3699 , waar G3777 ze noch G4597 mot G3777 noch G1035 roest G853 [G5719] verderft G2532 , en G3699 waar G2812 de dieven G3756 niet G1358 [G5719] doorgraven G3761 noch G2813 [G5719] stelen;
  21 G1063 Want G3699 waar G5216 uw G2344 schat G2076 [G5748] is G1563 , daar G2532 zal ook G5216 uw G2588 hart G2071 [G5704] zijn.
  22 G3088 De kaars G4983 des lichaams G2076 [G5748] is G3788 het oog G1437 ; indien G3767 dan G4675 uw G3788 oog G573 eenvoudig G5600 [G5753] is G4675 , zo zal uw G3650 gehele G4983 lichaam G5460 verlicht G2071 [G5704] wezen;
  23 G1161 Maar G1437 indien G4675 uw G3788 oog G4190 boos G5600 [G5753] is G3650 , zo zal geheel G4675 uw G4983 lichaam G4652 duister G2071 [G5704] zijn G1487 . Indien G3767 dan G5457 het licht G1722 , dat in G4671 u G2076 [G5748] is G4655 , duisternis G4214 is, hoe groot G4655 [zal] de duisternis [zelve] [zijn]!
  24 G3762 Niemand G1410 [G5736] kan G1417 twee G2962 heren G1398 [G5721] dienen G1063 ; want G2228 of G1520 hij zal den enen G3404 [G5692] haten G2532 en G2087 den anderen G25 [G5692] liefhebben G2228 , of G1520 hij zal den enen G472 [G5695] aanhangen G2532 en G2087 den anderen G2706 [G5692] verachten G1410 [G5736] ; gij kunt G3756 niet G2316 God G1398 [G5721] dienen G2532 en G3126 den Mammon.
  25 G1223 G5124 Daarom G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G3361 : Zijt niet G3309 [G5720] bezorgd voor G5216 uw G5590 leven G5101 , wat G5315 [G5632] gij eten G2532 , en G5101 wat G4095 [G5632] gij drinken zult G3366 ; noch G5216 voor uw G4983 lichaam G5101 , waarmede G1746 [G5672] gij u kleden zult G2076 [G5748] ; is G5590 het leven G3780 niet G4119 meer dan G5160 het voedsel G2532 , en G4983 het lichaam G1742 dan de kleding?
  26 G1689 G1519 [G5657] Aanziet G4071 de vogelen G3772 des hemels G3754 , dat G3756 zij niet G4687 [G5719] zaaien G3761 , noch G2325 [G5719] maaien G3761 , noch G4863 [G5719] verzamelen G1519 in G596 de schuren G2532 ; en G5216 uw G3770 hemelse G3962 Vader G5142 [G5719] voedt G846 [nochtans] dezelve G1308 H ; gaat G5210 gij G846 dezelve G3756 niet G3123 [zeer] veel G1308 [G5719] te boven?
  27 G5101 Wie G1161 toch G1537 van G5216 u G1410 [G5736] kan G3309 [G5723] , met bezorgd te zijn G1520 , een G4083 el G1909 tot G846 zijn G2244 lengte G4369 [G5629] toedoen?
  28 G2532 En G5101 wat G3309 [G5720] zijt gij bezorgd G4012 voor G1742 de kleding G2648 [G5628] ? Aanmerkt G2918 de lelien G68 des velds G4459 , hoe G837 [G5719] zij wassen G2872 [G5719] ; zij arbeiden G3756 niet G3761 H , en G3514 [G5719] spinnen G3761 niet;
  29 G1161 En G3004 [G5719] Ik zeg G5213 u G3754 , dat G3761 H ook G4672 Salomo G1722 , in G3956 al G846 zijn G1391 heerlijkheid G3761 , niet G4016 [G5639] is bekleed geweest G5613 , gelijk G1520 een G5130 van deze.
  30 G1487 Indien G1161 nu G2316 God G5528 het gras G68 des velds G4594 , dat heden G5607 [G5752] is G2532 , en G839 morgen G1519 in G2823 den oven G906 [G5746] geworpen wordt G3779 , alzo G294 [G5719] bekleedt G5209 , zal Hij u G3756 niet G4183 veel G3123 meer G3640 [kleden], gij kleingelovigen?
  31 G3767 Daarom G3361 zijt niet G3309 [G5661] bezorgd G3004 [G5723] , zeggende G5101 : Wat G5315 [G5632] zullen wij eten G2228 , of G5101 wat G4095 [G5632] zullen wij drinken G2228 , of G5101 waarmede G4016 [G5643] zullen wij ons kleden?
  32 G1063 Want G3956 al G5023 deze dingen G1934 [G5719] zoeken G1484 de heidenen G1063 ; want G5216 uw G3770 hemelse G3962 Vader G1492 [G5758] weet G3754 , dat G537 gij al G5130 deze dingen G5535 [G5719] behoeft.
  33 G1161 Maar G2212 [G5720] zoekt G4412 eerst G932 het Koninkrijk G2316 Gods G2532 en G846 Zijn G1343 gerechtigheid G2532 , en G3956 al G5023 deze dingen G5213 zullen u G4369 [G5701] toegeworpen worden.
  34 G3767 Zijt dan G3361 niet G3309 [G5661] bezorgd G1519 tegen G839 den morgen G1063 ; want G839 de morgen G3588 zal voor G1438 het zijne G3309 [G5692] zorgen G2250 ; [elke] dag G713 heeft genoeg G846 aan zijn zelfs G2549 kwaad.

Matthew 7:1-19:2

  1 G2919 [G5720] Oordeelt G3361 niet G2443 , opdat G3361 gij niet G2919 [G5686] geoordeeld wordt.
  2 G1063 Want G1722 met G3739 welk G2917 oordeel G2919 [G5719] gij oordeelt G2919 [G5701] , zult gij geoordeeld worden G2532 ; en G1722 met G3739 welke G3358 mate G3354 [G5719] gij meet G5213 , zal u G488 [G5701] wedergemeten worden.
  3 G1161 En G5101 wat G991 [G5719] ziet gij G2595 den splinter G1722 , die in G3788 het oog G4675 uws G80 broeders G1161 is, maar G1385 den balk G1722 , die in G4674 uw G3788 oog G2657 [G5719] is, merkt gij G3756 niet?
  4 G2228 Of G4459 , hoe G4675 zult gij tot uw G80 broeder G2046 [G5692] zeggen G863 [G5628] : Laat toe G2595 , dat ik den splinter G575 uit G4675 uw G3788 oog G1544 [G5632] uitdoe G2532 ; en G2400 [G5628] zie G1385 , er is een balk G1722 in G4675 uw G3788 oog?
  5 G5273 Gij geveinsde G1544 [G5628] ! werp G4412 eerst G1385 den balk G1537 uit G4675 uw G3788 oog G2532 , en G5119 dan G1227 [G5692] zult gij bezien G2595 , om den splinter G1537 uit G4675 uws G80 broeders G3788 oog G1544 [G5629] uit te doen.
  6 G1325 [G5632] Geeft G3588 het G40 heilige G2965 den honden G3361 niet G3366 , noch G906 [G5632] werpt G5216 uw G3135 paarlen G1715 voor G5519 de zwijnen G3361 ; opdat zij niet G4218 te eniger tijd G846 dezelve G1722 met G846 hun G4228 voeten G2662 [G5661] vertreden G2532 , en G4762 [G5651] [zich] omkerende G5209 , u G4486 [G5661] verscheuren.
  7 G154 [G5720] Bidt G2532 , en G5213 u G1325 [G5701] zal gegeven worden G2212 [G5720] ; zoekt G2532 , en G2147 [G5692] gij zult vinden G2925 [G5720] ; klopt G2532 , en G5213 u G455 [G5691] zal opengedaan worden.
  8 G1063 Want G3956 een iegelijk G154 [G5723] , die bidt G2983 [G5719] , die ontvangt G2532 ; en G2212 [G5723] die zoekt G2147 [G5719] , die vindt G2532 ; en G2925 [G5723] die klopt G455 [G5691] , dien zal opengedaan worden.
  9 G2228 Of G5101 wat G444 mens G2076 [G5748] is G1537 er onder G5216 u G1437 , zo G846 zijn G5207 zoon G154 [G5661] hem zou bidden G740 om brood G3361 , G3739 die G846 hem G3037 een steen G1929 [G5692] zal geven?
  10 G2532 En G1437 zo G2486 hij hem om een vis G154 [G5661] zou bidden G3361 , G846 die hem G3789 een slang G1929 [G5692] zal geven?
  11 G1487 Indien G3767 dan G5210 gij G4190 , die boos G5607 [G5752] zijt G1492 [G5758] , weet G5216 uw G5043 kinderen G18 goede G1390 gaven G1325 [G5721] te geven G4214 , hoeveel G3123 te meer G5216 zal uw G3962 Vader G3588 , Die G1722 in G3772 de hemelen G18 is, goede G1325 [G5692] [gaven] geven G846 dengenen, die ze van Hem G154 [G5723] bidden!
  12 G3956 Alle G3767 [dingen] dan G3745 G302 , die G2309 [G5725] gij wilt G2443 , dat G5213 u G444 de mensen G4160 [G5725] zouden doen G4160 [G5720] , doet G5210 gij G846 hun G2532 ook G3779 alzo G1063 ; want G3778 dat G2076 [G5748] is G3551 de wet G2532 en G4396 de profeten.
  13 G1525 [G5628] Gaat in G1223 door G4728 de enge G4439 poort G3754 ; want G4116 wijd G4439 is de poort G2532 , en G2149 breed G3598 is de weg G1519 , die tot G684 het verderf G520 [G5723] leidt G2532 , en G4183 velen G1526 [G5748] zijn G3588 er, die G1223 door G846 dezelve G1525 [G5740] ingaan;
  14 G3754 Want G4439 de poort G4728 is eng G2532 , en G3598 de weg G2346 [G5772] is nauw G3588 , die G1519 tot G2222 het leven G520 [G5723] leidt G2532 , en G3641 weinigen G1526 [G5748] zijn er G846 , die denzelven G2147 [G5723] vinden.
  15 G1161 Maar G4337 [G5720] wacht G575 [u] van G5578 de valse profeten G3748 , dewelke G1722 in G1742 G4263 schaapsklederen G4314 tot G5209 u G2064 [G5736] komen G1161 , maar G2081 van binnen G1526 [G5748] zijn zij G727 grijpende G3074 wolven.
  16 G575 Aan G846 hun G2590 vruchten G846 zult gij hen G1921 [G5695] kennen G4816 [G5719] . Leest men G3385 ook G4718 een druif G575 van G173 doornen G2228 , of G4810 vijgen G575 van G5146 distelen?
  17 G3779 Alzo G3956 een ieder G18 goede G1186 boom G4160 [G5719] brengt voort G2570 goede G2590 vruchten G1161 , en G4550 een kwade G1186 boom G4160 [G5719] brengt voort G4190 kwade G2590 vruchten.
  18 G18 Een goede G1186 boom G1410 [G5736] kan G3756 geen G4190 kwade G2590 vruchten G4160 [G5721] voortbrengen G3761 , noch G4550 een kwade G1186 boom G2570 goede G2590 vruchten G4160 [G5721] voortbrengen.
  19 G3956 Een ieder G1186 boom G3361 , die geen G2570 goede G2590 vrucht G4160 [G5723] voortbrengt G1581 [G5743] , wordt uitgehouwen G2532 en G1519 in G4442 het vuur G906 [G5743] geworpen.
  20 G686 Zo G846 zult gij dan dezelve G575 aan G846 hun G2590 vruchten G1921 [G5695] kennen.
  21 G3756 Niet G3956 een iegelijk G3427 , die tot Mij G3004 [G5723] zegt G2962 : Heere G2962 , Heere G1525 [G5695] ! zal ingaan G1519 in G932 het Koninkrijk G3772 der hemelen G235 , maar G4160 [G5723] die daar doet G2307 den wil G3450 Mijns G3962 Vaders G1722 , Die in G3772 de hemelen is.
  22 G4183 Velen G1722 zullen te G1565 dien G2250 dage G3427 tot Mij G2046 [G5692] zeggen G2962 : Heere G2962 , Heere G3756 ! hebben wij niet G4674 in Uw G3686 Naam G4395 [G5656] geprofeteerd G2532 , en G4674 in Uw G3686 Naam G1140 duivelen G1544 [G5627] uitgeworpen G2532 , en G4674 in Uw G3686 Naam G4183 vele G1411 krachten G4160 [G5656] gedaan?
  23 G2532 En G5119 dan G846 zal Ik hun G3670 [G5692] openlijk aanzeggen G3754 : G5209 Ik heb u G3763 nooit G1097 [G5627] gekend G672 [G5720] ; gaat weg G575 van G1700 Mij G458 , gij, die de ongerechtigheid G2038 [G5740] werkt!
  24 G3956 Een iegelijk G3767 dan G3748 , die G5128 deze G3450 Mijn G3056 woorden G191 [G5719] hoort G2532 en G846 dezelve G4160 [G5719] doet G846 , dien G3666 [G5692] zal Ik vergelijken G5429 bij een voorzichtig G435 man G3748 , die G846 zijn G3614 huis G1909 op G4073 een steenrots G3618 [G5656] gebouwd heeft;
  25 G2532 En G1028 er is slagregen G2597 [G5627] nedergevallen G2532 , en G4215 de waterstromen G2064 [G5627] zijn gekomen G2532 , en G417 de winden G4154 [G5656] hebben gewaaid G2532 , en G1565 zijn tegen hetzelve G3614 huis G4363 [G5627] aangevallen G2532 , en G3756 het is niet G4098 [G5627] gevallen G1063 , want G1909 het was op G4073 de steenrots G2311 [G5718] gegrond.
  26 G2532 En G3956 een iegelijk G5128 , die deze G3450 Mijn G3056 woorden G191 [G5723] hoort G2532 en G846 dezelve G3361 niet G4160 [G5723] doet G3474 , die zal bij een dwazen G435 man G3666 [G5701] vergeleken worden G3748 , die G846 zijn G3614 huis G1909 op G285 het zand G3618 [G5656] gebouwd heeft;
  27 G2532 En G1028 de slagregen G2597 [G5627] is nedergevallen G2532 , en G4215 de waterstromen G2064 [G5627] zijn gekomen G2532 , en G417 de winden G4154 [G5656] hebben gewaaid G2532 , en G1565 zijn tegen hetzelve G3614 huis G4350 [G5656] aangeslagen G2532 , en G4098 [G5627] het is gevallen G2532 , en G846 zijn G4431 val G2258 [G5713] was G3173 groot.
  28 G2532 En G1096 [G5633] het is geschied G3753 , als G2424 Jezus G5128 deze G3056 woorden G4931 [G5656] geeindigd had G3793 , [dat] de scharen G1605 [G5712] zich ontzetten G1909 over G846 Zijn G1322 leer;
  29 G1063 Want G1321 G2258 [G5723] Hij leerde G846 hen G5613 , als G1849 macht G2192 [G5723] hebbende G2532 , en G3756 niet G5613 als G1122 de Schriftgeleerden.

Matthew 8:1-19:2

  1 G846 Toen Hij G1161 nu G575 van G3735 den berg G2597 [G5631] afgeklommen was G846 , zijn Hem G4183 vele G3793 scharen G190 [G5656] gevolgd.
  2 G2532 En G2400 [G5628] ziet G3015 , een melaatse G2064 [G5631] kwam G4352 [G5707] , en aanbad G846 Hem G3004 [G5723] , zeggende G2962 : Heere G1437 ! indien G2309 [G5725] Gij wilt G1410 [G5736] , Gij kunt G3165 mij G2511 [G5658] reinigen.
  3 G2532 En G2424 Jezus G5495 , de hand G1614 [G5660] uitstrekkende G846 , heeft hem G680 [G5662] aangeraakt G3004 [G5723] , zeggende G2309 [G5719] : Ik wil G2511 [G5682] , word gereinigd G2532 ! En G2112 terstond G846 werd [hij] [van] zijn G3014 melaatsheid G2511 [G5681] gereinigd.
  4 G2532 En G2424 Jezus G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G3708 [G5720] : Zie G3367 , dat gij [dit] niemand G2036 [G5632] zegt G235 ; maar G5217 [G5720] ga heen G1166 [G5657] , toon G4572 uzelven G2409 den priester G2532 , en G4374 [G5628] offer G1435 de gave G3475 , die Mozes G4367 [G5656] geboden heeft G846 , hun G1519 tot G3142 een getuigenis.
  5 G1161 Als nu G2424 Jezus G1519 te G2584 Kapernaum G1525 [G5631] ingegaan was G4334 [G5627] , kwam G846 tot Hem G1543 een hoofdman over honderd G3870 [G5723] , biddende G846 Hem,
  6 G2532 En G3004 [G5723] zeggende G2962 : Heere G3450 ! mijn G3816 knecht G906 [G5769] ligt G1722 te G3614 huis G3885 geraakt G928 H , en lijdt G1171 zware G928 [G5746] pijnen.
  7 G2532 En G2424 Jezus G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G1473 : Ik G2064 [G5631] zal komen G846 en hem G2323 [G5692] genezen.
  8 G2532 En G1543 de hoofdman over honderd G611 [G5679] , antwoordende G5346 [G5713] , zeide G2962 : Heere G1510 [G5748] ! ik ben G3756 niet G2425 waardig G2443 , dat G5259 Gij onder G3450 mijn G4721 dak G1525 [G5632] zoudt inkomen G235 ; maar G2036 [G5628] spreek G3440 alleenlijk G3056 een woord G2532 , en G3450 mijn G3816 knecht G2390 [G5701] zal genezen worden.
  9 G1063 Want G1473 ik G1510 [G5748] ben G2532 ook G444 een mens G5259 onder G1849 de macht G2192 [G5723] [van] [anderen], hebbende G5259 onder G1683 mij G4757 krijgsknechten G2532 ; en G3004 [G5719] ik zeg G5129 tot dezen G4198 [G5676] : Ga G2532 ! en G4198 [G5736] hij gaat G2532 ; en G243 tot den anderen G2064 [G5736] : Kom G2532 ! en G2064 [G5736] hij komt G2532 ; en G3450 tot mijn G1401 dienstknecht G4160 [G5657] : Doe G5124 dat G2532 ! en G4160 [G5719] hij doet het.
  10 G2424 Jezus G1161 nu G191 [G5660] , [dit] horende G2296 [G5656] , heeft Zich verwonderd G2532 , en G2036 [G5627] zeide G190 [G5723] tot degenen, die [Hem] volgden G281 : Voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G3761 H , Ik heb zelfs G1722 in G2474 Israel G5118 zo groot G4102 een geloof G3761 niet G2147 [G5627] gevonden.
  11 G1161 Doch G3004 [G5719] Ik zeg G5213 u G3754 , dat G4183 velen G2240 [G5692] zullen komen G575 van G395 oosten G2532 en G1424 westen G2532 en G3326 zullen met G11 Abraham G2532 , en G2464 Izak G2532 , en G2384 Jakob G347 [G5701] , aanzitten G1722 in G932 het Koninkrijk G3772 der hemelen;
  12 G1161 En G5207 de kinderen G932 des Koninkrijks G1544 [G5701] zullen uitgeworpen worden G1519 in G1857 de buitenste G4655 duisternis G1563 ; aldaar G2805 zal wening G2071 [G5704] zijn G2532 , en G1030 knersing G3599 der tanden.
  13 G2532 En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G1543 tot den hoofdman over honderd G5217 [G5720] : Ga heen G2532 , en G4671 u G1096 [G5676] geschiede G5613 , gelijk G4100 [G5656] gij geloofd hebt G2532 . En G846 zijn G3816 knecht G2390 [G5681] is gezond geworden G1722 te G1565 dierzelver G5610 ure.
  14 G2532 En G2424 Jezus G2064 [G5631] gekomen zijnde G1519 in G3614 het huis G4074 van Petrus G1492 [G5627] , zag G846 zijn G3994 vrouws moeder G906 [G5772] [te] [bed] liggen G2532 , G4445 [G5723] hebbende de koorts.
  15 G2532 En G680 [G5662] Hij raakte G846 haar G5495 hand G2532 aan, en G4446 de koorts G863 [G5656] verliet G846 haar G2532 ; en G1453 [G5681] zij stond op G2532 , en G1247 [G5707] diende G846 henlieden.
  16 G1161 En G3798 als het laat G1096 [G5637] geworden was G4183 , hebben zij velen G1139 [G5740] , van den duivel bezeten G846 , tot Hem G4374 [G5656] gebracht G2532 , en G1544 H Hij wierp G4151 de [boze] geesten G1544 [G5627] uit G3056 met den woorde G2532 , en G2323 [G5656] Hij genas G3956 allen G2560 , die kwalijk G2192 [G5723] gesteld waren;
  17 G3704 Opdat G4137 [G5686] vervuld zou worden G4483 [G5685] , dat gesproken was G1223 door G2268 Jesaja G4396 , den profeet G3004 [G5723] , zeggende G846 : Hij G2257 heeft onze G769 krankheden G2983 [G5627] [op] [Zich] genomen G2532 , en G3554 [onze] ziekten G941 [G5656] gedragen.
  18 G1161 En G2424 Jezus G4183 , vele G3793 scharen G1492 [G5631] ziende G4012 rondom G846 Zich G2753 [G5656] , beval G1519 aan G4008 de andere zijde G565 [G5629] over te varen.
  19 G2532 En G4334 [G5631] er kwam G1520 een zeker G1122 Schriftgeleerde G2036 [G5627] tot Hem, en zeide G846 tot Hem G1320 : Meester G4671 ! ik zal U G190 [G5692] volgen G3699 G1437 , waar G565 [G5741] Gij ook henengaat.
  20 G2532 En G2424 Jezus G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G258 : De vossen G2192 [G5719] hebben G5454 holen G2532 , en G4071 de vogelen G3772 des hemels G2682 nesten G1161 ; maar G5207 de Zoon G444 des mensen G2192 [G5719] heeft G3756 niet G4226 , waar G2776 Hij het hoofd G2827 [G5725] nederlegge.
  21 G1161 En G2087 een ander G846 uit Zijn G3101 discipelen G2036 [G5627] zeide G846 tot Hem G2962 : Heere G2010 H ! laat G3427 mij G2010 [G5657] toe G4412 , dat ik eerst G565 [G5629] heenga G2532 , en G3450 mijn G3962 vader G2290 [G5658] begrave.
  22 G1161 Doch G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G190 [G5720] : Volg G3427 Mij G2532 , en G863 [G5628] laat G3498 de doden G1438 hun G3498 doden G2290 [G5658] begraven.
  23 G2532 En G1519 als Hij in G4143 het schip G1684 [G5631] gegaan was G846 , zijn Hem G846 Zijn G3101 discipelen G190 [G5656] gevolgd.
  24 G2532 En G2400 [G5628] ziet G1096 [G5633] , er ontstond G3173 een grote G4578 onstuimigheid G1722 in G2281 de zee G5620 , alzo dat G4143 het schip G5259 van G2949 de golven G2572 [G5745] bedekt werd G1161 ; doch G846 Hij G2518 [G5707] sliep.
  25 G2532 En G846 Zijn G3101 discipelen G4334 [G5631] , bij [Hem] komende G846 , hebben Hem G1453 [G5656] opgewekt G3004 [G5723] , zeggende G2962 : Heere G4982 [G5657] , behoed G2248 ons G622 [G5731] , wij vergaan!
  26 G2532 En G3004 [G5719] Hij zeide G846 tot hen G5101 : Wat G2075 [G5748] zijt gij G1169 vreesachtig G3640 , gij kleingelovigen G5119 ? Toen G1453 [G5685] stond Hij op G2008 [G5656] , en bestrafte G417 de winden G2532 en G2281 de zee G2532 ; en G1096 [G5633] er werd G3173 grote G1055 stilte.
  27 G1161 En G444 de mensen G2296 [G5656] verwonderden zich G3004 [G5723] , zeggende G4217 : Hoedanig een G2076 [G5748] is G3778 Deze G3754 , dat G2532 ook G417 de winden G2532 en G2281 de zee G846 Hem G5219 [G5719] gehoorzaam zijn!
  28 G2532 En G846 als Hij G1519 over aan G4008 de andere zijde G2064 [G5631] was gekomen G1519 in G5561 het land G1086 der Gergesenen G846 , zijn Hem G1417 twee G1139 [G5740] , van den duivel bezeten G5221 [G5656] , ontmoet G1831 [G5740] , komende G1537 uit G3419 de graven G3029 , die zeer G5467 wreed G5620 waren, alzo dat G3361 G5100 niemand G1223 door G1565 dien G3598 weg G2480 [G5721] kon G3928 [G5629] voorbij gaan.
  29 G2532 En G2400 [G5628] ziet G2896 [G5656] , zij riepen G3004 [G5723] , zeggende G2424 : Jezus G5207 , Gij Zone G2316 Gods G5101 ! wat G2254 hebben wij G2532 met G4671 U G5602 [te] [doen]? Zijt Gij hier G2064 [G5627] gekomen G2248 om ons G928 [G5658] te pijnigen G4253 voor G2540 den tijd?
  30 G1161 En G3112 verre G575 van G846 hen G2258 [G5713] was G34 een kudde G4183 veler G5519 zwijnen G1006 [G5746] , weidende.
  31 G1161 En G1142 de duivelen G3870 [G5707] baden G846 Hem G3004 [G5723] , zeggende G1487 : Indien G2248 Gij ons G1544 [G5719] uitwerpt G2010 H , laat G2254 ons G2010 [G5657] toe G1519 , dat wij in G34 die kudde G5519 zwijnen G565 [G5629] varen.
  32 G2532 En G2036 [G5627] Hij zeide G846 tot hen G5217 [G5720] : Gaat heen G1161 . En G1831 [G5631] zij uitgaande G565 [G5627] , voeren heen G1519 in G34 de kudde G5519 zwijnen G2532 ; en G2400 [G5628] ziet G3956 , de gehele G34 kudde G5519 zwijnen G3729 [G5656] stortte G2911 van de steilte G2596 af G1519 in G2281 de zee G2532 , en G599 [G5627] zij stierven G1722 in G5204 het water.
  33 G1161 En G1006 [G5723] die ze weidden G5343 [G5627] , zijn gevlucht G2532 ; en G1519 als zij in G4172 de stad G565 [G5631] gekomen waren G518 [G5656] , boodschapten zij G3956 al [deze] dingen G2532 , en G1139 [G5740] wat den bezetenen [geschied] [was].
  34 G2532 En G2400 [G5628] ziet G3956 , de gehele G4172 stad G1831 [G5627] ging uit G2424 , Jezus G1519 G4877 tegemoet G2532 ; en G846 als zij Hem G1492 [G5631] zagen G3870 [G5656] , baden zij G3704 , dat G575 Hij uit G3725 hun landpalen G3327 [G5632] wilde vertrekken.

Matthew 9:1-19:2

  1 G2532 En G1519 in G4143 het schip G1684 [G5631] gegaan zijnde G1276 [G5656] , voer Hij over G2532 en G2064 [G5627] kwam G1519 in G2398 Zijn G4172 stad G2532 . En G2400 [G5628] ziet G4374 [G5707] , zij brachten G846 tot Hem G3885 een geraakte G1909 , op G2825 een bed G906 [G5772] liggende.
  2 G2532 En G2424 Jezus G846 , hun G4102 geloof G1492 [G5631] ziende G2036 [G5627] , zeide G3885 tot den geraakte G5043 : Zoon G2293 [G5720] ! wees welgemoed G4675 ; uw G266 zonden G4671 zijn u G863 [G5769] vergeven.
  3 G2532 En G2400 [G5628] ziet G5100 , sommigen G1122 der Schriftgeleerden G2036 [G5627] zeiden G1722 in G1438 zichzelven G3778 : Deze G987 [G5719] lastert [God].
  4 G2532 En G2424 Jezus G1492 [G5631] , ziende G846 hun G1761 gedachten G2036 [G5627] , zeide G2444 : Waarom G1760 [G5736] overdenkt G5210 gij G4190 kwaad G1722 in G5216 uw G2588 harten?
  5 G1063 Want G5101 wat G2076 [G5748] is G2123 lichter G2036 [G5629] te zeggen G266 : De zonden G4671 zijn u G863 [G5769] vergeven G2228 ? of G2036 [G5629] te zeggen G1453 [G5669] : Sta op G2532 en G4043 [G5720] wandel?
  6 G1161 Doch G2443 opdat G1492 [G5762] gij moogt weten G3754 , dat G5207 de Zoon G444 des mensen G1849 macht G2192 [G5719] heeft G1909 op G1093 de aarde G266 , de zonden G863 [G5721] te vergeven G5119 [toen G3004 [G5719] zeide Hij G3885 tot den geraakte G1453 [G5685] ]: Sta op G142 H , neem G4675 uw G2825 bed G142 [G5657] op G2532 , en G5217 [G5720] ga heen G1519 naar G4675 uw G3624 huis.
  7 G2532 En G1453 [G5685] hij opgestaan zijnde G565 [G5627] , ging heen G1519 naar G846 zijn G3624 huis.
  8 G3793 De scharen G1161 nu G1492 [G5631] [dat] ziende G2296 [G5656] , hebben zich verwonderd G2532 , en G2316 God G1392 [G5656] verheerlijkt G3588 , die G5108 zodanige G1849 macht G444 den mensen G1325 [G5631] gegeven had.
  9 G2532 En G2424 Jezus G1564 , van daar G3855 [G5723] voortgaande G1492 [G5627] , zag G444 een mens G1909 in G5058 het tolhuis G2521 [G5740] zitten G3004 [G5746] , genaamd G3156 Mattheus G2532 ; en G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G190 [G5720] : Volg G3427 Mij G2532 . En G450 [G5631] hij opstaande G190 [G5656] , volgde G846 Hem.
  10 G2532 En G1096 [G5633] het geschiedde G1722 , als Hij in G3614 het huis G345 [G5740] [van] [Mattheus] aanzat G2532 , G2400 [G5628] ziet G4183 , vele G5057 tollenaars G2532 en G268 zondaars G2064 [G5631] kwamen G4873 [G5711] en zaten mede aan G2424 , met Jezus G2532 en G846 Zijn G3101 discipelen.
  11 G2532 En G5330 de Farizeen G1492 [G5631] , [dat] ziende G2036 [G5627] , zeiden G846 tot Zijn G3101 discipelen G1302 : Waarom G2068 [G5719] eet G5216 uw G1320 Meester G3326 met G5057 de tollenaren G2532 en G268 de zondaren?
  12 G1161 Maar G2424 Jezus G191 [G5660] , [zulks] horende G2036 [G5627] , zeide G846 tot hen G2480 [G5723] : Die gezond zijn G2192 [G5719] hebben G2395 den medicijnmeester G3756 niet G5532 van node G235 , maar G2560 die ziek G2192 [G5723] zijn.
  13 G1161 Doch G4198 [G5679] gaat heen G3129 [G5628] en leert G5101 , wat G2076 [G5748] het zij G2309 [G5719] : Ik wil G1656 barmhartigheid G2532 , en G3756 niet G2378 offerande G1063 ; want G3756 Ik ben niet G2064 [G5627] gekomen G2564 [G5658] om te roepen G1342 rechtvaardigen G235 , maar G268 zondaars G1519 tot G3341 bekering.
  14 G5119 Toen G4334 [G5736] kwamen G3101 de discipelen G2491 van Johannes G846 tot Hem G3004 [G5723] , zeggende G1302 : Waarom G3522 [G5719] vasten G2249 wij G2532 en G5330 de Farizeen G4183 veel G1161 , en G4675 Uw G3101 discipelen G3522 [G5719] vasten G3756 niet?
  15 G2532 En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G846 tot hen G3361 : G1410 [G5736] Kunnen G5207 G3567 ook de bruiloftskinderen G3996 [G5721] treuren G1909 G3745 , zolang G3566 de Bruidegom G3326 bij G846 hen G2076 [G5748] is G1161 ? Maar G2250 de dagen G2064 [G5695] zullen komen G3752 , wanneer G3566 de Bruidegom G575 van G846 hen G522 [G5686] zal weggenomen zijn G2532 , en G5119 dan G3522 [G5692] zullen zij vasten.
  16 G1161 Ook G1911 [G5719] zet G3762 niemand G1915 een lap G46 ongevold G4470 laken G1909 op G3820 een oud G2440 kleed G1063 ; want G4138 deszelfs aangezette lap G142 [G5719] scheurt af G575 van G2440 het kleed G2532 , en G1096 [G5736] er wordt G5501 een ergere G4978 scheur.
  17 G3761 Noch G906 [G5719] doet men G3501 nieuwen G3631 wijn G1519 in G3820 oude G779 [leder] zakken G1490 ; anders G4486 [G5743] zo bersten G779 de [leder] zakken G2532 , en G3631 de wijn G1632 [G5743] wordt uitgestort G2532 , en G779 de [leder] zakken G622 [G5698] verderven G235 , maar G906 [G5719] men doet G3501 nieuwen G3631 wijn G1519 in G2537 nieuwe G779 [leder] zakken G2532 , en G297 beide G4933 [G5743] te zamen worden behouden.
  18 G5023 Als Hij deze dingen G846 tot hen G2980 [G5723] sprak G2400 [G5628] , ziet G758 , een overste G2064 [G5631] kwam G4352 [G5707] en aanbad G846 Hem G3004 [G5723] , zeggende G3754 : G3450 Mijn G2364 dochter G737 is nu terstond G5053 [G5656] gestorven G235 , doch G2064 [G5631] kom G2007 [G5628] en leg G4675 Uw G5495 hand G1909 op G846 haar G2532 , en G2198 [G5695] zij zal leven.
  19 G2532 En G2424 Jezus G1453 [G5685] opgestaan zijnde G190 [G5656] , volgde G846 hem G2532 , en G3101 Zijn discipelen.
  20 G2532 [En G2400 [G5628] ziet G1135 , een vrouw G1427 die twaalf G2094 jaren G131 [G5723] het bloedvloeien gehad had G4334 [G5631] , komende G3693 tot Hem van achteren G680 H , raakte G2899 den zoom G846 Zijns G2440 kleeds G680 [G5662] aan;
  21 G1063 Want G3004 [G5707] zij zeide G1722 in G1438 zichzelven G1437 : Indien G3440 ik alleenlijk G846 Zijn G2440 kleed G680 [G5672] aanraak G4982 [G5701] , zo zal ik gezond worden.
  22 G1161 En G2424 Jezus G1994 [G5651] , Zich omkerende G2532 , en G846 haar G1492 [G5631] ziende G2036 [G5627] , zeide G2293 [G5720] : Wees welgemoed G2364 , dochter G4675 ! uw G4102 geloof G4571 heeft u G4982 [G5758] behouden G2532 . En G1135 de vrouw G4982 [G5681] werd gezond G575 van G1565 dezelve G5610 ure af.]
  23 G2532 En G2424 als Jezus G1519 in G3614 het huis G758 des oversten G2064 [G5631] kwam G2532 , en G1492 [G5631] zag G834 de pijpers G2532 en G2350 [G5746] de woelende G3793 schare,
  24 G3004 [G5719] Zeide Hij G846 tot hen G402 [G5720] : Vertrekt G1063 ; want G2877 het dochtertje G3756 is niet G599 [G5627] dood G235 , maar G2518 [G5719] slaapt G2532 . En G2606 [G5707] zij belachten G846 Hem.
  25 G3753 Als G1161 nu G3793 de schare G1544 [G5681] uitgedreven was G1525 [G5631] , ging Hij in G2902 [G5656] , en greep G846 haar G5495 hand G2532 ; en G2877 het dochtertje G1453 [G5681] stond op.
  26 G2532 En G3778 dit G5345 gerucht G1831 [G5627] ging uit G1519 door G1565 dat G3650 gehele G1093 land.
  27 G2532 En G2424 als Jezus G1564 van daar G3855 [G5723] voortging G846 , zijn Hem G1417 twee G5185 blinden G190 [G5656] gevolgd G2896 [G5723] , roepende G2532 en G3004 [G5723] zeggende G5207 : [Gij] Zone G1138 Davids G1653 [G5657] , ontferm U G2248 onzer!
  28 G1161 En G1519 als Hij in G3614 huis G2064 [G5631] gekomen was G4334 [G5656] , kwamen G5185 de blinden G846 tot Hem G2532 . En G2424 Jezus G3004 [G5719] zeide G846 tot hen G4100 [G5720] : Gelooft gij G3754 , dat G5124 Ik dat G4160 [G5658] doen G1410 [G5736] kan G3004 [G5719] ? Zij zeiden G846 tot Hem G3483 : Ja G2962 , Heere!
  29 G5119 Toen G680 H raakte G846 Hij hun G3788 ogen G680 [G5662] aan G3004 [G5723] , zeggende G5213 : U G1096 [G5676] geschiede G2596 naar G5216 uw G4102 geloof.
  30 G2532 En G846 hun G3788 ogen G455 [G5681] zijn geopend geworden G2532 . En G2424 Jezus G846 heeft hun G1690 [G5662] zeer gestrengelijk verboden G3004 [G5723] , zeggende G3708 [G5720] : Ziet G3367 , dat niemand G1097 [G5720] het wete.
  31 G1161 Maar G1831 [G5631] zij, uitgegaan zijnde G846 , hebben Hem G1310 [G5656] ruchtbaar gemaakt G1722 door G1565 dat G3650 gehele G1093 land.
  32 G1161 Als G846 dezen G1831 [G5740] nu uitgingen G2400 [G5628] , ziet G4374 [G5656] , zo brachten zij G846 tot Hem G444 een mens G2974 , die stom G1139 [G5740] en van den duivel bezeten was.
  33 G2532 En G1140 als de duivel G1544 [G5685] uitgeworpen was G2980 [G5656] , sprak G2974 de stomme G2532 . En G3793 de scharen G2296 [G5656] verwonderden zich G3004 [G5723] , zeggende G3754 : G3763 Er is nooit G3779 desgelijks G1722 in G2474 Israel G5316 [G5648] gezien!
  34 G1161 Maar G5330 de Farizeen G3004 [G5707] zeiden G1544 H : Hij werpt G1140 de duivelen G1544 [G5719] uit G1722 door G758 den overste G1140 der duivelen.
  35 G2532 En G2424 Jezus G4013 [G5707] omging G3956 al G4172 de steden G2532 en G2968 vlekken G1321 [G5723] , lerende G1722 in G846 hun G4864 synagogen G2532 , en G2784 [G5723] predikende G2098 het Evangelie G932 des Koninkrijks G2532 , en G2323 [G5723] genezende G3956 alle G3554 ziekte G2532 en G3956 alle G3119 kwale G1722 onder G2992 het volk.
  36 G1161 En G3793 Hij, de scharen G1492 [G5631] ziende G4697 [G5675] , werd innerlijk met ontferming bewogen G4012 over G846 hen G3754 , omdat G1590 [G5772] zij vermoeid G2532 en G4496 [G5772] verstrooid G2258 [G5713] waren G5616 , gelijk G4263 schapen G3361 , die geen G4166 herder G2192 [G5723] hebben.
  37 G5119 Toen G3004 [G5719] zeide Hij G846 tot Zijn G3101 discipelen G2326 : De oogst G3303 is wel G4183 groot G1161 ; maar G2040 de arbeiders G3641 zijn weinige;
  38 G1189 [G5676] Bidt G3767 dan G2962 den Heere G2326 des oogstes G3704 , dat G2040 Hij arbeiders G1519 in G846 Zijn G2326 oogst G1544 [G5632] uitstote.

Matthew 10:1-19:2

  1 G2532 En G1427 Zijn twaalf G3101 discipelen G846 tot Zich G4341 [G5666] geroepen hebbende G846 , heeft Hij hun G1849 macht G1325 [G5656] gegeven G169 over de onreine G4151 geesten G5620 , om G846 dezelve G1544 [G5721] uit te werpen G2532 , en G3956 om alle G3554 ziekte G2532 en G3956 alle G3119 kwale G2323 [G5721] te genezen.
  2 G3686 De namen G1161 nu G1427 der twaalf G652 apostelen G2076 [G5748] zijn G5023 deze G4413 : de eerste G4613 , Simon G3004 [G5746] , gezegd G4074 Petrus G2532 , en G406 Andreas G846 , zijn G80 broeder G2385 ; Jakobus G3588 , de G2199 [zoon] van Zebedeus G2532 , en G2491 Johannes G846 , zijn G80 broeder;
  3 G5376 Filippus G2532 en G918 Bartholomeus G2381 ; Thomas G2532 en G3156 Mattheus G5057 , de tollenaar G2385 ; Jakobus G3588 , de [zoon] van G256 Alfeus G2532 , en G3002 Lebbeus G1941 [G5685] , toegenaamd G2280 Thaddeus;
  4 G4613 Simon G2581 Kananites G2532 , en G2455 Judas G2469 Iskariot G3588 , die G846 Hem G2532 ook G3860 [G5631] verraden heeft.
  5 G5128 Deze G1427 twaalf G2424 heeft Jezus G649 [G5656] uitgezonden G846 , en hun G3853 [G5660] bevel gegeven G3004 [G5723] , zeggende G3361 : Gij zult niet G565 [G5632] heengaan G1519 op G3598 den weg G1484 der heidenen G2532 , en G3361 gij zult niet G1525 [G5632] ingaan G1519 in G4172 [enige] stad G4541 der Samaritanen.
  6 G1161 Maar G4198 [G5737] gaat G3123 veel meer G4314 heen tot G622 [G5756] de verloren G4263 schapen G3624 van het huis G2474 Israels.
  7 G1161 En G4198 [G5740] heengaande G2784 [G5720] predikt G3004 [G5723] , zeggende G3754 : G932 Het Koninkrijk G3772 der hemelen G1448 [G5758] is nabij gekomen.
  8 G2323 [G5720] Geneest G770 [G5723] de kranken G2511 [G5720] ; reinigt G3015 de melaatsen G1453 H ; wekt G3498 de doden G1453 [G5720] op G1544 H ; werpt G1140 de duivelen G1544 [G5720] uit G1432 . Gij hebt het om niet G2983 [G5627] ontvangen G1325 [G5628] , geeft G1432 het om niet.
  9 G2932 [G5667] Verkrijgt u G3361 noch G5557 goud G3366 , noch G696 zilver G3366 , noch G5475 koper G1519 [geld] in G5216 uw G2223 gordels;
  10 G3361 Noch G4082 male G1519 tot G3598 den weg G3366 , noch G1417 twee G5509 rokken G3366 , noch G5266 schoenen G3366 , noch G4464 staf G1063 ; want G2040 de arbeider G2076 [G5748] is G846 zijn G5160 voedsel G514 waardig.
  11 G1161 En G1519 in G302 G3739 wat G4172 stad G2228 of G2968 vlek G1525 [G5632] gij zult inkomen G1833 [G5657] , onderzoekt G5101 , wie G1722 G846 daarin G514 waardig G2076 [G5748] is G3306 [G5657] ; en blijft G2546 aldaar G302 G2193 , totdat G1831 [G5632] gij [daar] uitgaat.
  12 G1161 En G1519 als gij in G3614 het huis G1525 [G5740] gaat G782 [G5663] , zo groet G846 hetzelve.
  13 G2532 En G1437 G3303 indien G3614 dat huis G514 waardig G5600 [G5753] is G2064 [G5628] , zo kome G5216 uw G1515 vrede G1909 over G846 hetzelve G1161 , maar G3362 indien het niet G514 waardig G5600 [G5753] is G1994 H , zo kere G5216 uw G1515 vrede G1994 [G5649] weder G4314 tot G5209 u.
  14 G2532 En G3739 zo iemand G5209 u G3362 niet G1209 [G5667] zal ontvangen G3366 , noch G5216 uw G3056 woorden G191 [G5661] horen G1831 [G5740] , uitgaande uit G1565 dat G3614 huis G2228 of G4172 uit dezelve stad G1621 H , schudt G2868 het stof G5216 uwer G4228 voeten G1621 [G5657] af.
  15 G281 Voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G1093 : Het zal den lande G4670 van Sodom G2532 en G1116 Gomorra G414 verdragelijker G2071 [G5704] zijn G1722 in G2250 den dag G2920 des oordeels G2228 , dan G1565 dezelve G4172 stad.
  16 G2400 [G5628] Ziet G1473 , Ik G649 [G5719] zende G5209 u G5613 als G4263 schapen G1722 in G3319 het midden G3074 der wolven G1096 [G5737] ; zijt G3767 dan G5429 voorzichtig G5613 gelijk G3789 de slangen G2532 , en G185 oprecht G5613 gelijk G4058 de duiven.
  17 G1161 Maar G4337 [G5720] wacht u G575 voor G444 de mensen G1063 ; want G5209 zij zullen u G3860 [G5692] overleveren G1519 in G4892 de raadsvergaderingen G2532 , en G1722 in G846 hun G4864 synagogen G5209 zullen zij u G3146 [G5692] geselen.
  18 G2532 En G1909 gij zult ook voor G2232 stadhouders G1161 G2532 en G935 koningen G71 [G5701] geleid worden G1752 , om G1700 Mijnentwil G846 , hun G2532 en G1484 den heidenen G1519 tot G3142 getuigenis.
  19 G1161 Doch G3752 wanneer G5209 zij u G3860 [G5725] overleveren G3361 , zo zult gij niet G3309 [G5661] bezorgd zijn G4459 , hoe G2228 of G5101 wat G2980 [G5661] gij spreken zult G1063 ; want G5213 het zal u G1722 in G1565 dezelve G5610 ure G1325 [G5701] gegeven worden G5101 , wat G2980 [G5692] gij spreken zult.
  20 G1063 Want G5210 gij G2075 [G5748] zijt G3756 [het] niet G2980 [G5723] , die spreekt G235 , maar G4151 [het] [is] de Geest G5216 uws G3962 Vaders G3588 , Die G1722 in G5213 u G2980 [G5723] spreekt.
  21 G1161 En G80 de [ene] broeder G80 zal den [anderen] broeder G3860 [G5692] overleveren G1519 tot G2288 den dood G2532 , en G3962 de vader G5043 het kind G2532 , en G5043 de kinderen G1881 [G5695] zullen opstaan G1909 tegen G1118 de ouders G2532 , en G846 zullen hen G2289 [G5692] doden.
  22 G2532 En G5259 gij zult van G3956 allen G3404 [G5746] gehaat G2071 [G5704] worden G1223 om G3450 Mijn G3686 Naam G1161 ; maar G5056 die G5278 [G5660] volstandig zal blijven G1519 tot G3778 het einde G4982 [G5701] , die zal zalig worden.
  23 G3752 Wanneer G5209 zij u G1161 dan G1722 in G5026 deze G4172 stad G1377 [G5725] vervolgen G5343 [G5720] , vliedt G1519 in G243 de andere G1063 ; want G281 voorwaar G3004 [G5719] zeg ik G5213 u G4172 : Gij zult [uw] [reis] [door] de steden G2474 Israels G3364 niet G5055 [G5661] geeindigd hebben G2193 , of G5207 de Zoon G444 des mensen G302 G2064 [G5632] zal gekomen zijn.
  24 G3101 De discipel G2076 [G5748] is G3756 niet G5228 boven G1320 den meester G3761 , noch G1401 de dienstknecht G5228 boven G846 zijn G2962 heer.
  25 G3101 Het [zij] den discipel G713 genoeg G2443 , dat G1096 [G5638] hij worde G5613 gelijk G846 zijn G1320 meester G2532 , en G1401 de dienstknecht G5613 gelijk G846 zijn G2962 heer G1487 . Indien G3617 zij den Heere des huizes G954 Beelzebul G2564 [G5656] hebben geheten G4214 , hoeveel G3123 te meer G846 Zijn G3615 huisgenoten!
  26 G5399 [G5676] Vreest G3767 dan G846 hen G3361 niet G1063 ; want G2076 [G5748] er is G3762 niets G2572 [G5772] bedekt G3756 , hetwelk niet G601 [G5701] zal ontdekt worden G2532 , en G2927 verborgen G3756 , hetwelk niet G1097 [G5701] zal geweten worden.
  27 G3739 Hetgeen G5213 Ik u G3004 [G5719] zeg G1722 in G4653 de duisternis G2036 [G5628] , zegt G1722 het in G5457 het licht G2532 ; en G3739 hetgeen G191 [G5719] gij hoort G1519 in G3775 het oor G2784 [G5657] , predikt G1909 dat op G1430 de daken.
  28 G2532 En G5399 [G5676] vreest G3361 u niet G575 voor G3588 degenen, die G4983 het lichaam G615 [G5723] doden G1161 , en G5590 de ziel G3361 niet G1410 [G5740] kunnen G615 [G5658] doden G1161 ; maar G5399 [G5676] vreest G3123 veel meer G3588 Hem, Die G2532 beide G5590 ziel G2532 en G4983 lichaam G1410 [G5740] kan G622 [G5658] verderven G1722 in G1067 de hel.
  29 G3780 Worden niet G1417 twee G4765 musjes G787 om een penningsken G4453 [G5743] verkocht G2532 ? En G3756 niet G1520 een G1537 van G846 deze G1909 zal op G1093 de aarde G4098 [G5695] vallen G427 zonder G5216 uw G3962 Vader.
  30 G1161 En G2532 ook G5216 uw G2359 haren G2776 des hoofds G1526 [G5748] zijn G3956 alle G705 [G5772] geteld.
  31 G5399 [G5676] Vreest G3767 dan G3361 niet G5210 ; gij G1308 H gaat G4183 vele G4765 musjes G1308 [G5719] te boven.
  32 G3956 Een iegelijk G3767 dan G3748 , die G1722 G1698 Mij G3670 [G5692] belijden zal G1715 voor G444 de mensen G1722 G846 , dien G2504 zal Ik ook G3670 [G5692] belijden G1715 voor G3450 Mijn G3962 Vader G3588 , Die G1722 in G3772 de hemelen [is].
  33 G1161 Maar G3748 zo wie G3165 Mij G302 G720 [G5667] verloochend zal hebben G1715 voor G444 de mensen G846 , dien G2504 zal Ik ook G720 [G5695] verloochenen G1715 voor G3450 Mijn G3962 Vader G3588 , Die G1722 in G3772 de hemelen [is].
  34 G3543 [G5661] Meent G3361 niet G3754 , dat G2064 [G5627] Ik gekomen ben G1515 , om vrede G906 [G5629] te brengen G1909 op G1093 de aarde G3756 ; Ik ben niet G2064 [G5627] gekomen G1515 om vrede G906 [G5629] te brengen G235 , maar G3162 het zwaard.
  35 G1063 Want G2064 [G5627] Ik ben gekomen G444 , om den mens G1369 [G5658] tweedrachtig te maken G2596 tegen G846 zijn G3962 vader G2532 , en G2364 de dochter G2596 tegen G846 haar G3384 moeder G2532 , en G3565 de schoondochter G2596 tegen G846 haar G3994 schoonmoeder.
  36 G2532 En G444 zij [zullen] des mensen G2190 vijanden G846 [worden], die zijn G3615 huisgenoten [zijn].
  37 G3962 Die vader G2228 of G3384 moeder G5368 [G5723] liefheeft G5228 boven G1691 Mij G2076 [G5748] , is G3450 Mijns G3756 niet G514 waardig G2532 ; en G5207 die zoon G2228 of G2364 dochter G5368 [G5723] liefheeft G5228 boven G1691 Mij G2076 [G5748] , is G3450 Mijns G3756 niet G514 waardig.
  38 G2532 En G3739 die G846 zijn G4716 kruis G3756 niet G2983 [G5719] [op] [zich] neemt G2532 , en G3450 Mij G3694 G190 [G5719] navolgt G2076 [G5748] , is G3450 Mijns G3756 niet G514 waardig.
  39 G846 Die zijn G5590 ziel G2147 [G5631] vindt G846 , zal [dezelve G622 [G5692] ] verliezen G2532 ; en G846 die zijn G5590 ziel G622 [G5660] zal verloren hebben G1752 om G1700 Mijnentwil G846 , zal dezelve G2147 [G5692] vinden.
  40 G5209 Die u G1209 [G5740] ontvangt G1209 [G5736] , ontvangt G1691 Mij G2532 ; en G1691 die Mij G1209 [G5740] ontvangt G1209 [G5736] , ontvangt G3165 Hem, Die Mij G649 [G5660] gezonden heeft.
  41 G4396 Die een profeet G1209 [G5740] ontvangt G1519 in G3686 den naam G4396 eens profeten G3408 , zal het loon G4396 eens profeten G2983 [G5695] ontvangen G2532 ; en G1342 die een rechtvaardige G2983 [G5695] ontvangt G1519 in G3686 den naam G1342 eens rechtvaardigen G3408 , zal het loon G1342 eens rechtvaardigen G1209 [G5740] ontvangen.
  42 G2532 En G1437 zo wie G1520 een G5130 van deze G3398 kleinen G302 G4222 [G5661] te drinken geeft G3440 alleenlijk G4221 een beker G5593 koud G1519 [water], in G3686 den naam G3101 eens discipels G281 , voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G846 , hij zal zijn G3408 loon G3364 geenszins G622 [G5661] verliezen.

Matthew 11:1-19:2

  1 G2532 En G1096 [G5633] het is geschied G3753 , toen G2424 Jezus G5055 [G5656] geeindigd had G846 Zijn G1427 twaalf G3101 discipelen G1299 [G5723] bevelen te geven G1564 , dat Hij van daar G3327 [G5627] voortging G1321 [G5721] , om te leren G2532 en G2784 [G5721] te prediken G1722 in G846 hun G4172 steden.
  2 G1161 En G2491 Johannes G1722 , in G1201 de gevangenis G191 [G5660] gehoord hebbende G2041 de werken G5547 van Christus G3992 [G5660] , zond G1417 twee G846 van zijn G3101 discipelen;
  3 G2036 [G5627] En zeide G846 tot hem G1488 [G5748] : Zijt G4771 Gij G2064 [G5740] Degene, Die komen zou G2228 , of G4328 [G5719] verwachten wij G2087 een anderen?
  4 G2424 En Jezus G611 [G5679] antwoordde G2532 en G2036 [G5627] zeide G846 tot hen G4198 [G5679] : Gaat heen G518 [G5657] en boodschapt G2491 Johannes G3739 weder, hetgeen G191 [G5719] gij hoort G2532 en G991 [G5719] ziet:
  5 G5185 De blinden G308 [G5719] worden ziende G2532 , en G5560 de kreupelen G4043 [G5719] wandelen G3015 ; de melaatsen G2511 [G5743] worden gereinigd G2532 , en G2974 de doven G191 [G5719] horen G3498 ; de doden G1453 [G5743] worden opgewekt G2532 , en G4434 den armen G2097 [G5743] wordt het Evangelie verkondigd.
  6 G2532 En G3107 zalig G2076 [G5748] is hij G3739 , die G1722 aan G1698 Mij G3362 niet G4624 [G5686] zal geergerd worden.
  7 G1161 Als nu G5130 dezen G4198 [G5740] heengingen G2424 , heeft Jezus G3793 tot de scharen G756 [G5662] begonnen G3004 [G5721] te zeggen G4012 van G2491 Johannes G5101 : Wat G1831 [G5627] zijt gij uitgegaan G1519 in G2048 de woestijn G2300 [G5664] te aanschouwen G2563 ? Een riet G5259 , dat van G417 den wind G4531 [G5746] ginds en weder bewogen wordt?
  8 G235 Maar G5101 wat G1831 [G5627] zijt gij uitgegaan G1492 [G5629] te zien G444 ? Een mens G1722 , met G3120 zachte G2440 klederen G294 [G5772] bekleed G2400 [G5628] ? Ziet G3120 , die zachte G5409 [G5723] [klederen] dragen G1526 [G5748] , zijn G1722 in G935 der koningen G3624 huizen.
  9 G235 Maar G5101 wat G1831 [G5627] zijt gij uitgegaan G1492 [G5629] te zien G4396 ? Een profeet G3483 ? Ja G3004 [G5719] , Ik zeg G5213 u G2532 , ook G4055 veel meer G4396 dan een profeet.
  10 G1063 Want G3778 deze G2076 [G5748] is het G4012 , van G3739 dewelken G1125 [G5769] geschreven staat G2400 [G5628] : Ziet G1473 , Ik G649 [G5719] zende G3450 Mijn G32 engel G4253 voor G4675 Uw G4383 aangezicht G3739 , die G4675 Uw G3598 weg G2680 [G5692] bereiden zal G1715 voor G4675 U heen.
  11 G281 Voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G1722 : onder G1135 degenen, die van vrouwen G1084 geboren G3756 zijn, is niemand G1453 [G5769] opgestaan G3187 meerder dan G2491 Johannes G910 de Doper G1161 ; doch G3398 die de minste G1722 is in G932 het Koninkrijk G3772 der hemelen G2076 [G5748] , is G3187 meerder dan G846 hij.
  12 G1161 En G575 van G2250 de dagen G2491 van Johannes G910 den Doper G2193 tot G737 nu G932 toe, wordt het Koninkrijk G3772 der hemelen G971 [G5731] geweld aangedaan G2532 , en G973 de geweldigers G726 H nemen G846 hetzelve G726 [G5719] met geweld.
  13 G1063 Want G3956 al G4396 de profeten G2532 en G3551 de wet G2193 hebben tot G2491 Johannes G4395 [G5656] toe geprofeteerd.
  14 G2532 En G1487 zo G846 gij het G2309 [G5719] wilt G1209 [G5664] aannemen G2076 [G5748] , hij is G2243 Elias G3588 , die G2064 [G5738] komen G3195 [G5723] zou.
  15 G3775 Wie oren G2192 [G5723] heeft G191 [G5721] om te horen G191 [G5720] , die hore.
  16 G1161 Doch G5101 waarbij G5026 zal Ik dit G1074 geslacht G3666 [G5692] vergelijken G2076 [G5748] ? Het is G3664 gelijk G3808 aan de kinderkens G1722 , die op G58 de markten G2521 [G5740] zitten G2532 , en G846 hun G2083 gezellen G4377 [G5723] toeroepen.
  17 G2532 En G3004 [G5723] zeggen G5213 : Wij hebben u G832 [G5656] op de fluit gespeeld G2532 , en G3756 gij hebt niet G3738 [G5662] gedanst G5213 ; wij hebben u G2354 [G5656] klaagliederen gezongen G2532 , en G3756 gij hebt niet G2875 [G5668] geweend.
  18 G1063 Want G2491 Johannes G2064 [G5627] is gekomen G3383 , noch G2068 [G5723] etende G3383 , noch G4095 [G5723] drinkende G2532 , en G3004 [G5719] zij zeggen G2192 [G5719] : Hij heeft G1140 den duivel.
  19 G5207 De Zoon G444 des mensen G2064 [G5627] is gekomen G2068 [G5723] , etende G2532 en G4095 [G5723] drinkende G2532 , en G3004 [G5719] zij zeggen G2400 [G5628] : Ziet daar G444 , een Mens G5314 , [Die] een vraat G2532 en G3630 wijnzuiper G5384 [is], een Vriend G5057 van tollenaren G2532 en G268 zondaren G2532 . Doch G4678 de Wijsheid G1344 [G5681] is gerechtvaardigd geworden G575 van G846 Haar G5043 kinderen.
  20 G5119 Toen G756 [G5662] begon Hij G4172 de steden G1722 , in G3739 dewelke G846 Zijn G1411 krachten G4118 meest G1096 [G5633] geschied waren G3679 [G5721] , te verwijten G3754 , omdat G3340 H zij zich G3756 niet G3340 [G5656] bekeerd hadden.
  21 G3759 Wee G4671 u G5523 , Chorazin G3759 ! wee G4671 u G966 Bethsaida G3754 ! want G1487 zo G1722 in G5184 Tyrus G2532 en G4605 Sidon G1411 de krachten G1096 [G5633] waren geschied G3588 , die G1722 in G5213 u G1096 [G5637] geschied zijn G3819 G302 , zij zouden zich eertijds G1722 in G4526 zak G2532 en G4700 as G3340 [G5656] bekeerd hebben.
  22 G4133 Doch G3004 [G5719] Ik zeg G5213 u G5184 : Het zal Tyrus G2532 en G4605 Sidon G414 verdragelijker G2071 [G5704] zijn G1722 in G2250 den dag G2920 des oordeels G2228 , dan G5213 ulieden.
  23 G2532 En G4771 gij G2584 , Kapernaum G3588 ! die G2193 tot G3772 den hemel G5312 [G5685] toe zijt verhoogd G2193 , gij zult tot G86 de hel G2601 [G5701] toe nedergestoten worden G3754 . Want G1487 zo G1722 in G4670 Sodom G1411 die krachten G1096 [G5633] waren geschied G3588 , die G1722 in G4671 u G1096 [G5637] geschied zijn G3360 , zij zouden tot G4594 op den huidigen dag G302 G3306 [G5656] gebleven zijn.
  24 G4133 Doch G3004 [G5719] Ik zeg G5213 u G3754 , dat G1093 het den lande G4670 van Sodom G414 verdragelijker G2071 [G5704] zal zijn G1722 in G2250 den dag G2920 des oordeels G2228 , dan G4671 u.
  25 G1722 In G1565 dienzelfden G2540 tijd G611 [G5679] antwoordde G2424 Jezus G2036 [G5627] en zeide G1843 [G5731] : Ik dank G4671 U G3962 , Vader G2962 ! Heere G3772 des hemels G2532 en G1093 der aarde G3754 ! dat G5023 Gij deze dingen G575 voor G4680 de wijzen G2532 en G4908 verstandigen G613 [G5656] verborgen hebt G2532 , en G846 hebt dezelve G3516 den kinderkens G601 [G5656] geopenbaard.
  26 G3483 Ja G3962 , Vader G3754 ! Want G3779 alzo G1096 [G5633] is geweest G2107 het welbehagen G1715 voor G4675 U.
  27 G3956 Alle dingen G3427 zijn Mij G3860 [G5681] overgegeven G5259 van G3450 Mijn G3962 Vader G2532 ; en G3762 niemand G1921 [G5719] kent G5207 den Zoon G1508 dan G3962 de Vader G3761 , noch G5100 iemand G1921 [G5719] kent G3962 den Vader G1508 dan G5207 de Zoon G2532 , en G3739 G1437 dien G5207 het de Zoon G1014 [G5741] wil G601 [G5658] openbaren.
  28 G1205 [G5773] Komt G4314 herwaarts tot G3165 Mij G3956 , allen G2872 [G5723] die vermoeid G2532 en G5412 [G5772] belast zijt G2532 , en G2504 Ik G5209 zal u G373 [G5692] rust geven.
  29 G142 [G5657] Neemt G3450 Mijn G2218 juk G1909 op G5209 u G2532 , en G3129 [G5628] leert G575 van G1700 Mij G3754 , dat G4235 Ik zachtmoedig G1510 [G5748] ben G2532 en G5011 nederig G2588 van hart G2532 ; en G372 gij zult rust G2147 [G5692] vinden G5216 voor uw G5590 zielen.
  30 G1063 Want G3450 Mijn G2218 juk G5543 is zacht G2532 , en G3450 Mijn G5413 last G2076 [G5748] is G1645 licht.

Matthew 12:1-19:2

  1 G1722 In G1565 dien G2540 tijd G4198 [G5675] ging G2424 Jezus G4521 , op een sabbatdag G1223 , door G4702 het gezaaide G1161 , en G846 Zijn G3101 discipelen G3983 [G5656] hadden honger G2532 , en G756 [G5662] begonnen G4719 aren G5089 [G5721] te plukken G2532 , en G2068 [G5721] te eten.
  2 G1161 En G5330 de Farizeen G1492 [G5631] , [dat] ziende G2036 [G5627] , zeiden G846 tot Hem G2400 [G5628] : Zie G4675 , Uw G3101 discipelen G4160 [G5719] doen G3739 , wat G3756 niet G1832 [G5748] geoorloofd is G4160 [G5721] te doen G1722 op G4521 den sabbat.
  3 G1161 Maar G2036 [G5627] Hij zeide G846 tot hen G3756 : Hebt gij niet G314 [G5627] gelezen G5101 , wat G1138 David G4160 [G5656] gedaan heeft G3753 , toen G3983 [G5656] hem hongerde G2532 , en G3326 hun, die met G846 hem [waren]?
  4 G4459 Hoe G1525 [G5627] hij gegaan is G1519 in G3624 het huis G2316 Gods G2532 , en G740 G4286 de toonbroden G5315 [G5627] gegeten heeft G3739 , die G846 hem G3756 niet G1832 [G5752] geoorloofd G2258 [G5713] waren G5315 [G5629] te eten G3761 , noch G3326 ook hun, die met G846 hem G1508 [waren], maar G2409 den priesteren G3441 alleen.
  5 G2228 Of G3756 hebt gij niet G314 [G5627] gelezen G1722 in G3551 de wet G3754 , dat G2409 de priesters G4521 den sabbat G953 [G5719] ontheiligen G1722 in G2411 den tempel G4521 , op de sabbatdagen G2532 , en G338 [nochtans] onschuldig G1526 [G5748] zijn?
  6 G1161 En G3004 [G5719] Ik zeg G5213 u G3754 , dat G3187 Een, meerder G2411 dan de tempel G5602 , hier G2076 [G5748] is.
  7 G1161 Doch G1487 zo G1097 [G5715] gij geweten hadt G5101 , wat G2076 [G5748] het zij G2309 [G5719] : Ik wil G1656 barmhartigheid G2532 en G3756 niet G2378 offerande G338 , gij zoudt de onschuldigen G3756 niet G302 G2613 [G5656] veroordeeld hebben.
  8 G1063 Want G5207 de Zoon G444 des mensen G2076 [G5748] is G2962 een Heere G2532 ook G4521 van den sabbat.
  9 G2532 En G1564 van daar G3327 [G5631] voortgaande G2064 [G5627] , kwam Hij G1519 in G846 hun G4864 synagoge.
  10 G2532 En G2400 [G5628] ziet G2258 [G5713] , er was G444 een mens G3584 , die een dorre G5495 hand G2192 [G5723] had G2532 , en G1905 [G5656] zij vraagden G846 Hem G3004 [G5723] , zeggende G1487 : G1832 [G5748] Is het ook geoorloofd G4521 op de sabbatdagen G2323 [G5721] te genezen G2443 ? [opdat G846 zij Hem G2723 [G5661] mochten beschuldigen].
  11 G1161 En G2036 [G5627] Hij zeide G846 tot hen G5101 : Wat G444 mens G2071 [G5704] zal er zijn G1537 onder G5216 u G3739 , die G1520 een G4263 schaap G2192 [G5692] heeft G2532 , en G1437 zo G5124 datzelve G4521 op een sabbatdag G1519 in G999 een gracht G1706 [G5632] valt G846 , [die] hetzelve G3780 niet G2902 [G5692] zal aangrijpen G2532 en G1453 [G5692] uitheffen?
  12 G4214 Hoe veel G1308 H gaat G3767 nu G444 een mens G4263 een schaap G1308 [G5719] te boven G5620 ? Zo G1832 H is het G4521 dan op de sabbatdagen G1832 [G5748] geoorloofd G2573 wel G4160 [G5721] te doen.
  13 G5119 Toen G3004 [G5719] zeide Hij G444 tot dien mens G1614 H : Strek G4675 uw G5495 hand G1614 [G5657] uit G2532 ; en G1614 [G5656] hij strekte ze uit G2532 , en G600 [G5681] zij werd hersteld G5199 , gezond G5613 gelijk G243 de andere.
  14 G1161 En G5330 de Farizeen G1831 [G5631] , uitgegaan zijnde G2983 [G5627] , hielden G4824 te zamen raad G2596 tegen G846 Hem G3704 , hoe G846 zij Hem G622 [G5661] doden mochten.
  15 G1161 Maar G2424 Jezus G1097 [G5631] , [dat] wetende G402 [G5656] , vertrok G1564 van daar G2532 , en G4183 vele G3793 scharen G190 [G5656] volgden G846 Hem G2532 , en G2323 [G5656] Hij genas G846 ze G3956 allen.
  16 G2532 En G2008 H Hij gebood G846 hun G2008 [G5656] scherpelijk G2443 , dat G846 zij Hem G3361 niet G5318 openbaar G4160 [G5661] maken zouden;
  17 G3704 Opdat G4137 [G5686] vervuld zou worden G3588 , hetgeen G4483 [G5685] gesproken is G1223 door G2268 Jesaja G4396 , den profeet G3004 [G5723] , zeggende:
  18 G2400 [G5628] Ziet G3450 , Mijn G3816 Knecht G3739 , Welken G140 [G5656] Ik verkoren heb G3450 , Mijn G27 Beminde G1519 , in G3739 Welken G3450 Mijn G5590 ziel G2106 [G5656] een welbehagen heeft G3450 ; Ik zal Mijn G4151 Geest G1909 op G846 Hem G5087 [G5692] leggen G2532 , en G2920 Hij zal het oordeel G1484 den heidenen G518 [G5692] verkondigen.
  19 G3756 Hij zal niet G2051 [G5692] twisten G3761 , noch G2905 [G5692] roepen G3761 , noch G5100 zal er iemand G846 Zijn G5456 stem G1722 op G4113 de straten G191 [G5692] horen.
  20 G4937 [G5772] Het gekrookte G2563 riet G3756 zal Hij niet G2608 [G5656] verbreken G2532 , en G5188 [G5746] het rokende G3043 lemmet G3756 zal Hij niet G4570 [G5692] uitblussen G2193 G302 , totdat G2920 Hij het oordeel G1544 [G5632] zal uitbrengen G1519 tot G3534 overwinning.
  21 G2532 En G1722 in G846 Zijn G3686 Naam G1484 zullen de heidenen G1679 [G5692] hopen.
  22 G5119 Toen G846 werd tot Hem G4374 [G5681] gebracht G1139 [G5740] een van den duivel bezeten G5185 , [die] blind G2532 en G2974 stom G2532 [was]; en G2323 [G5656] Hij genas G846 hem G5620 , alzo dat G5185 de blinde G2532 en G2974 stomme G2532 beide G2980 [G5721] sprak G2532 en G991 [G5721] zag.
  23 G2532 En G3956 al G3793 de scharen G1839 [G5710] ontzetten zich G2532 , en G3004 [G5707] zeiden G2076 [G5748] : Is G3385 niet G3778 Deze G5207 de Zoon G1138 van David?
  24 G1161 Maar G5330 de Farizeen G191 [G5660] , [dit] gehoord hebbende G2036 [G5627] , zeiden G3778 : Deze G1544 H werpt G1140 de duivelen G3756 niet G1544 [G5719] uit G1508 , dan G1722 door G954 Beelzebul G758 , den overste G1140 der duivelen.
  25 G1161 Doch G2424 Jezus G1492 [G5761] , kennende G846 hun G1761 gedachten G2036 [G5627] , zeide G846 tot hen G3956 : Een ieder G932 koninkrijk G2596 , dat tegen G1438 zichzelf G3307 [G5685] verdeeld is G2049 [G5743] , wordt verwoest G2532 ; en G3956 een iedere G4172 stad G2228 , of G3614 huis G2596 , dat tegen G1438 zichzelf G3307 [G5685] verdeeld is G3756 , zal niet G2476 [G5701] bestaan.
  26 G2532 En G1487 indien G4567 de satan G4567 den satan G1544 [G5719] uitwerpt G1909 , zo is hij tegen G1438 zichzelf G3307 [G5681] verdeeld G4459 ; hoe G3767 zal dan G932 zijn rijk G2476 [G5701] bestaan?
  27 G2532 En G1487 indien G1473 Ik G1722 door G954 Beelzebul G1140 de duivelen G1544 [G5719] uitwerp G1722 , door G5101 wien G1544 H werpen G5216 ze dan uw G5207 zonen G1544 [G5719] uit G5124 G1223 ? Daarom G846 zullen die G5216 uw G2923 rechters G2071 [G5704] zijn.
  28 G1161 Maar G1487 indien G1473 Ik G1722 door G4151 den Geest G2316 Gods G1140 de duivelen G1544 [G5719] uitwerp G686 , zo G932 is dan het Koninkrijk G2316 Gods G1909 tot G5209 u G5348 [G5656] gekomen.
  29 G2228 Of G4459 hoe G1410 [G5736] kan G5100 iemand G1519 in G3614 het huis G2478 eens sterken G1525 [G5629] inkomen G2532 , en G846 zijn G4632 vaten G1283 [G5658] ontroven G3362 , tenzij G4412 dat hij eerst G2478 den sterke G1210 [G5661] gebonden hebbe G2532 ? en G5119 alsdan G846 zal hij zijn G3614 huis G1283 [G5692] beroven.
  30 G3326 Wie met G1700 Mij G3361 niet G5607 [G5752] is G2076 [G5748] , die is G2596 tegen G1700 Mij G2532 ; en G3326 wie met G1700 Mij G3361 niet G4863 [G5723] vergadert G4650 [G5719] , die verstrooit.
  31 G1223 G5124 Daarom G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G3956 : Alle G266 zonde G2532 en G988 lastering G444 zal den mensen G863 [G5701] vergeven worden G1161 ; maar G988 de lastering G4151 tegen den Geest G444 zal den mensen G3756 niet G863 [G5701] vergeven worden.
  32 G2532 En G3739 G302 zo wie G3056 [enig] woord G2036 [G5632] gesproken zal hebben G2596 tegen G5207 den Zoon G444 des mensen G846 , het zal hem G863 [G5701] vergeven worden G3739 ; maar G302 G3739 zo wie G2596 tegen G40 den Heiligen G4151 Geest G2036 [G5632] zal gesproken hebben G846 , het zal hem G3756 niet G863 [G5701] vergeven worden G3777 , noch G1722 in G5129 deze G165 eeuw G3777 , noch G1722 in G3195 [G5723] de toekomende.
  33 G2228 Of G4160 [G5657] maakt G1186 den boom G2570 goed G2532 en G846 zijn G2590 vrucht G2570 goed G2228 ; of G4160 [G5657] maakt G1186 den boom G4550 kwaad G2532 en G846 zijn G2590 vrucht G4550 kwaad G1063 ; want G1537 uit G2590 de vrucht G1186 wordt de boom G1097 [G5743] gekend.
  34 G1081 G2191 Gij adderengebroedsels G4459 ! hoe G1410 [G5736] kunt gij G18 goede dingen G2980 [G5721] spreken G4190 , daar gij boos G5607 [G5752] zijt G1063 ? want G1537 uit G4051 den overvloed G2588 des harten G2980 [G5719] spreekt G4750 de mond.
  35 G18 De goede G444 mens G1544 H brengt G18 goede dingen G1544 [G5719] voort G1537 uit G18 den goeden G2344 schat G2588 des harten G2532 , en G4190 de boze G444 mens G1544 H brengt G4190 boze dingen G1544 [G5719] voort G1537 uit G4190 den boze G2344 schat.
  36 G1161 Maar G3004 [G5719] Ik zeg G5213 u G3754 , dat G3956 van elk G692 ijdel G4487 woord G1437 , hetwelk G444 de mensen G2980 [G5661] zullen gesproken hebben G4012 , zij van G846 hetzelve G3056 zullen rekenschap G591 [G5692] geven G1722 in G2250 den dag G2920 des oordeels.
  37 G1063 Want G1537 uit G4675 uw G3056 woorden G1344 [G5701] zult gij gerechtvaardigd worden G2532 , en G1537 uit G4675 uw G3056 woorden G2613 [G5701] zult gij veroordeeld worden.
  38 G5119 Toen G611 [G5662] antwoordden G5100 sommigen G1122 der Schriftgeleerden G2532 en G5330 Farizeen G3004 [G5723] , zeggende G1320 : Meester G2309 [G5719] ! wij willen G575 van G4675 U G4592 [wel] een teken G1492 [G5629] zien.
  39 G1161 Maar G611 [G5679] Hij antwoordde G2036 [G5627] en zeide G846 tot hen G4190 : Het boos G2532 en G3428 overspelig G1074 geslacht G1934 [G5719] verzoekt G4592 een teken G2532 ; en G846 hun G3756 zal geen G4592 teken G1325 [G5701] gegeven worden G1508 , dan G4592 het teken G2495 van Jonas G4396 , den profeet.
  40 G1063 Want G5618 gelijk G2495 Jonas G5140 drie G2250 dagen G2532 en G5140 drie G3571 nachten G2258 [G5713] was G1722 in G2836 den buik G2785 van den walvis G3779 , alzo G5207 zal de Zoon G444 des mensen G5140 drie G2250 dagen G2532 en G5140 drie G3571 nachten G2071 [G5704] wezen G1722 in G2588 het hart G1093 der aarde.
  41 G435 De mannen G3536 van Nineve G450 [G5698] zullen opstaan G1722 in G2920 het oordeel G3326 met G5026 dit G1074 geslacht G2532 , en G846 zullen hetzelve G2632 [G5692] veroordelen G3754 ; want G3340 [G5656] zij hebben zich bekeerd G1519 op G2782 de prediking G2495 van Jonas G2532 ; en G2400 [G5628] ziet G4119 , meer dan G2495 Jona G5602 is hier!
  42 G938 De koningin G3558 van het zuiden G1453 [G5701] zal opstaan G1722 in G2920 het oordeel G3326 met G5026 dit G1074 geslacht G2532 , en G846 hetzelve G2632 [G5692] veroordelen G3754 ; want G2064 [G5627] zij is gekomen G1537 van G4009 het einde G1093 der aarde G191 [G5658] , om te horen G4678 de wijsheid G4672 van Salomo G2532 ; en G2400 [G5628] ziet G4119 , meer dan G4672 Salomo G5602 is hier!
  43 G1161 En G3752 wanneer G169 de onreine G4151 geest G575 van G444 den mens G1831 [G5632] uitgegaan is G1330 [G5736] , zo gaat hij G1223 door G504 dorre G5117 plaatsen G2212 [G5723] , zoekende G372 rust G2532 , en G2147 [G5719] vindt G3756 ze niet.
  44 G5119 Dan G3004 [G5719] zegt hij G1994 [G5692] : Ik zal wederkeren G1519 in G3450 mijn G3624 huis G3606 , van waar G1831 [G5627] ik uitgegaan ben G2532 ; en G2064 [G5631] komende G2147 [G5719] , vindt hij G4980 [G5723] het ledig G4563 [G5772] , met bezemen gekeerd G2532 en G2885 [G5772] versierd.
  45 G5119 Dan G4198 [G5736] gaat hij heen G2532 en G3880 [G5719] neemt G3326 met G1438 zich G2033 zeven G2087 andere G4151 geesten G4191 , bozer dan G1438 hij zelf G2532 , en G1525 [G5631] ingegaan zijnde G2730 [G5719] , wonen zij G1563 aldaar G2532 ; en G2078 het laatste G1565 van denzelven G444 mens G1096 [G5736] wordt G5501 erger dan G4413 het eerste G3779 . Alzo G2532 zal het ook G5026 met dit G4190 boos G1074 geslacht G2071 [G5704] zijn.
  46 G2089 En G846 als Hij G1161 nog G3793 tot de scharen G2980 [G5723] sprak G2400 [G5628] , ziet G3384 , Zijn moeder G2532 en G80 broeders G2476 [G5715] stonden G1854 buiten G2212 [G5723] , zoekende G846 Hem G2980 [G5658] te spreken.
  47 G1161 En G5100 iemand G2036 [G5627] zeide G846 tot Hem G2400 [G5628] : Zie G4675 , Uw G3384 moeder G2532 en G4675 Uw G80 broeders G2476 [G5758] staan G1854 [daar] buiten G2212 [G5723] , zoekende G4671 U G2980 [G5658] te spreken.
  48 G1161 Maar G611 [G5679] Hij, antwoordende G2036 [G5627] , zeide G846 tot dengene die Hem G2036 [G5631] [dat] zeide G5101 : Wie G2076 [G5748] is G3450 Mijn G3384 moeder G2532 , en G5101 wie G1526 [G5748] zijn G3450 Mijn G80 broeders?
  49 G2532 En G846 Zijn G5495 hand G1614 [G5660] uitstrekkende G1909 over G846 Zijn G3101 discipelen G2036 [G5627] , zeide Hij G2400 [G5628] : Ziet G3450 , Mijn G3384 moeder G2532 en G3450 Mijn G80 broeders.
  50 G1063 Want G302 zo G3748 wie G2307 den wil G3450 Mijns G3962 Vaders G4160 [G5661] doet G3588 , Die G1722 in G3772 de hemelen G846 is, dezelve G2076 [G5748] is G3450 Mijn G80 broeder G2532 , en G79 zuster G2532 , en G3384 moeder.

Matthew 13:1-19:2

  1 G1722 En te G1565 dien G2250 dage G2424 Jezus G575 , uit G3614 het huis G1831 [G5631] gegaan zijnde G2521 [G5711] , zat G3844 bij G2281 de zee.
  2 G2532 En G4314 tot G846 Hem G4863 [G5681] vergaderden G4183 vele G3793 scharen G5620 , zodat G1519 Hij in G4143 een schip G1684 [G5631] ging G2521 [G5738] en nederzat G2532 , en G3956 al G3793 de schare G2476 [G5715] stond G1909 op G123 den oever.
  3 G2532 En G2980 [G5656] Hij sprak G846 tot hen G4183 vele dingen G1722 door G3850 gelijkenissen G3004 [G5723] , zeggende G2400 [G5628] : Ziet G4687 [G5723] , een zaaier G1831 [G5627] ging uit G4687 [G5721] om te zaaien.
  4 G2532 En G1722 als G846 hij G4687 [G5721] zaaide G4098 [G5627] , viel G3739 G3303 een deel G3844 [van] [het] [zaad] bij G3598 den weg G2532 ; en G4071 de vogelen G2064 [G5627] kwamen G2532 en G2719 [G5627] aten G846 datzelve op.
  5 G1161 En G243 een ander G4098 [G5627] [deel] viel G1909 op G4075 steenachtige G3699 [plaatsen], waar G3756 het niet G4183 veel G1093 aarde G2192 [G5707] had G2532 ; en G1816 H het ging G2112 terstond G1816 [G5656] op G1223 , omdat G3361 het geen G899 diepte G1093 van aarde G2192 [G5721] had.
  6 G1161 Maar G2246 als de zon G393 [G5660] opgegaan was G2739 [G5681] , zo is het verbrand geworden G2532 ; en G1223 omdat G3361 het geen G4491 wortel G2192 [G5721] had G3583 [G5681] , is het verdord.
  7 G1161 En G243 een ander G4098 [G5627] [deel] viel G1909 in G173 de doornen G2532 ; en G173 de doornen G305 [G5627] wiesen op G2532 , en G638 [G5656] verstikten G846 hetzelve.
  8 G1161 En G243 een ander G4098 [G5627] [deel] viel G1909 in G2570 de goede G1093 aarde G2532 , en G1325 [G5707] gaf G2590 vrucht G3303 , het een G1540 honderd- G1161 , het ander G1835 zestig- G1161 , en het ander G5144 dertig [voud].
  9 G3588 Wie G3775 oren G2192 [G5723] heeft G191 [G5721] om te horen G191 [G5720] , die hore.
  10 G2532 En G3101 de discipelen G4334 [G5631] tot Hem komende G2036 [G5627] , zeiden G846 tot Hem G1302 : Waarom G2980 [G5719] spreekt Gij G846 tot hen G1722 door G3850 gelijkenissen?
  11 G611 [G5679] En Hij, antwoordende G2036 [G5627] , zeide G846 tot hen G3754 : Omdat G5213 het u G1325 [G5769] gegeven is G3466 , de verborgenheden G932 van het Koninkrijk G3772 der hemelen G1097 [G5629] te weten G1161 , maar G1565 dien G3756 is het niet G1325 [G5769] gegeven.
  12 G1063 Want G3748 wie G2192 [G5719] heeft G846 , dien G1325 [G5701] zal gegeven worden G2532 , en G4052 [G5701] hij zal overvloediglijk hebben G1161 ; maar G3748 wie G3756 niet G2192 [G5719] heeft G575 , van G846 dien G142 [G5701] zal genomen worden G2532 , ook G2192 [G5719] dat hij heeft.
  13 G1223 G5124 Daarom G2980 [G5719] spreek Ik G846 tot hen G1722 door G3850 gelijkenissen G3754 , omdat G991 [G5723] zij ziende G3756 niet G991 [G5719] zien G2532 , en G191 [G5723] horende G3756 niet G191 [G5719] horen G3761 , noch ook G4920 [G5719] verstaan.
  14 G2532 En G1909 in G846 hen G4394 wordt de profetie G2268 van Jesaja G378 [G5743] vervuld G3588 , die G3004 [G5723] zegt G189 : Met het gehoor G191 [G5692] zult gij horen G2532 , en G3364 geenszins G4920 [G5655] verstaan G2532 ; en G991 [G5723] ziende G991 [G5692] zult gij zien G2532 , en G3364 geenszins G1492 [G5632] bemerken.
  15 G1063 Want G2588 het hart G5127 dezes G2992 volks G3975 [G5681] is dik geworden G2532 , en G3775 zij hebben met de oren G917 zwaarlijk G191 [G5656] gehoord G2532 , en G846 hun G3788 ogen G2576 [G5656] hebben zij toegedaan G3379 ; opdat zij niet te eniger tijd G3788 met de ogen G1492 [G5632] zouden zien G2532 , en G3775 met de oren G191 [G5661] horen G2532 , en G2588 met het hart G4920 [G5632] verstaan G2532 , en G1994 [G5661] zich bekeren G2532 , en G846 Ik hen G2390 [G5667] geneze.
  16 G1161 Doch G5216 uw G3788 ogen G3107 zijn zalig G3754 , omdat G991 [G5719] zij zien G2532 , en G5216 uw G3775 oren G3754 , omdat G191 [G5719] zij horen.
  17 G1063 Want G281 voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G3754 , dat G4183 vele G4396 profeten G2532 en G1342 rechtvaardigen G1937 [G5656] hebben begeerd G1492 [G5629] te zien G3739 de dingen, die G991 [G5719] gij ziet G2532 , en G3756 hebben [ze] niet G1492 [G5627] gezien G2532 ; en G191 [G5658] te horen G3739 de dingen, die G191 [G5719] gij hoort G2532 , en G3756 hebben [ze] niet G191 [G5656] gehoord.
  18 G5210 Gij G3767 dan G191 [G5657] , hoort G3850 de gelijkenis G4687 [G5723] van den zaaier.
  19 G3956 Als iemand G3056 dat Woord G932 des Koninkrijks G191 [G5723] hoort G2532 , en G3361 niet G4920 [G5723] verstaat G2064 [G5736] , zo komt G4190 de boze G2532 , en G726 [G5719] rukt weg G3588 , hetgeen G1722 in G846 zijn G2588 hart G4687 [G5772] gezaaid was G3778 ; deze G2076 [G5748] is G3844 degene, die bij G3598 den weg G4687 [G5651] bezaaid is.
  20 G1161 Maar G1909 die in G4075 steenachtige G4687 [G5651] [plaatsen] bezaaid is G3778 , deze G2076 [G5748] is G3056 degene, die het Woord G191 [G5723] hoort G2532 , en G846 dat G2117 terstond G3326 met G5479 vreugde G2983 [G5723] ontvangt;
  21 G1161 Doch G2192 [G5719] hij heeft G3756 geen G4491 wortel G1722 in G1438 zichzelven G235 , maar G2076 [G5748] is G4340 voor een tijd G1161 ; en G2347 als verdrukking G2228 of G1375 vervolging G1096 [G5637] komt G1223 , om G3056 des Woords G2117 wil, zo wordt hij terstond G4624 [G5743] geergerd.
  22 G1161 En G1519 die in G173 de doornen G4687 [G5651] bezaaid is G3778 , deze G2076 [G5748] is G3056 degene, die het Woord G191 [G5723] hoort G2532 ; en G3308 de zorgvuldigheid G5127 dezer G165 wereld G2532 , en G539 de verleiding G4149 des rijkdoms G4846 [G5719] verstikt G3056 het Woord G2532 , en G1096 [G5736] het wordt G175 onvruchtbaar.
  23 G1161 Die nu G1909 in G2570 de goede G1093 aarde G4687 [G5651] bezaaid is G3778 , deze G2076 [G5748] is G3056 degene, die het Woord G191 [G5723] hoort G2532 en G4920 [G5723] verstaat G3739 , die G1211 ook G2592 [G5719] vrucht draagt G2532 en G4160 [G5719] voortbrengt G3303 , de een G1540 honderd- G1161 , de ander G1835 zestig- G1161 , en de ander G5144 dertig [voud].
  24 G243 Een andere G3850 gelijkenis G846 heeft Hij hun G3908 [G5656] voorgesteld G3004 [G5723] , zeggende G932 : Het Koninkrijk G3772 der hemelen G3666 [G5681] is gelijk G444 aan een mens G2570 , die goed G4690 zaad G4687 G4687 [G5723] zaaide G1722 in G846 zijn G68 akker.
  25 G1161 En G1722 als G444 de mensen G2518 [G5721] sliepen G2064 [G5627] , kwam G846 zijn G2190 vijand G2532 , en G4687 [G5656] zaaide G2215 onkruid G303 G3319 midden in G4621 de tarwe G2532 , en G565 [G5627] ging weg.
  26 G3753 Toen G1161 het nu G5528 [tot] kruid G985 [G5656] opgeschoten was G2532 , en G2590 vrucht G4160 [G5656] voortbracht G5119 , toen G5316 [G5648] openbaarde zich G2532 ook G2215 het onkruid.
  27 G1161 En G1401 de dienstknechten G3617 van den heer des huizes G4334 [G5631] gingen G2036 [G5627] en zeiden G846 tot hem G2962 : Heere G3780 ! hebt gij G3780 niet G2570 goed G4690 zaad G1722 in G4674 uw G68 akker G4687 [G5656] gezaaid G4159 ? Van waar G2192 [G5719] heeft hij G3767 dan G2215 dit onkruid?
  28 G1161 En G5346 [G5713] hij zeide G846 tot hen G2190 : Een vijandig G444 mens G5124 heeft dat G4160 [G5656] gedaan G1161 . En G1401 de dienstknechten G2036 [G5627] zeiden G846 tot hem G2309 [G5719] : Wilt gij G3767 dan G565 [G5631] , dat wij heengaan G846 en datzelve G4816 [G5661] vergaderen?
  29 G1161 Maar G5346 [G5713] hij zeide G3756 : Neen G3379 H , opdat G2215 gij, het onkruid G4816 [G5723] vergaderende G260 , ook mogelijk met G846 hetzelve G4621 de tarwe G3379 niet G1610 [G5661] uittrekt.
  30 G863 [G5628] Laat G297 ze beiden G4885 [G5745] te zamen opwassen G3360 tot G2326 den oogst G2532 , en G1722 in G2540 den tijd G2326 des oogstes G2327 zal ik tot de maaiers G2046 [G5692] zeggen G4816 [G5657] : Vergadert G4412 eerst G2215 dat onkruid G2532 , en G1210 [G5657] bindt G846 het G1519 in G1197 busselen G4314 , om G846 hetzelve G2618 [G5658] te verbranden G1161 ; maar G4863 [G5628] brengt G4621 de tarwe G4863 H samen G1519 in G3450 mijn G596 schuur.
  31 G243 Een andere G3850 gelijkenis G846 heeft Hij hun G3908 [G5656] voorgesteld G3004 [G5723] , zeggende G932 : Het Koninkrijk G3772 der hemelen G2076 [G5748] is G3664 gelijk G2848 G4615 aan het mosterdzaad G3739 , hetwelk G444 een mens G2983 [G5631] heeft genomen G1722 en in G846 zijn G68 akker G4687 [G5656] gezaaid;
  32 G3739 Hetwelk G3303 wel G3398 het minste G2076 [G5748] is G3956 onder al G4690 de zaden G1161 , maar G3752 wanneer G837 [G5686] het opgewassen is G2076 [G5748] , dan is 't G3187 het meeste G3001 van de moeskruiden G2532 , en G1096 [G5736] het wordt G1186 een boom G5620 , alzo dat G4071 de vogelen G3772 des hemels G2064 [G5629] komen G2532 en G2681 [G5721] nestelen G1722 in G846 zijn G2798 takken.
  33 G243 Een andere G3850 gelijkenis G2980 [G5656] sprak Hij G846 tot hen G932 , [zeggende]: Het Koninkrijk G3772 der hemelen G2076 [G5748] is G3664 gelijk G2219 aan een zuurdesem G3739 , welken G1135 een vrouw G2983 [G5631] nam G1470 [G5656] en verborg G1519 in G5140 drie G4568 maten G224 meels G2193 G3739 , totdat G3650 het geheel G2220 [G5681] gezuurd was.
  34 G3956 Al G5023 deze dingen G2424 heeft Jezus G3793 tot de scharen G2980 [G5656] gesproken G1722 door G3850 gelijkenissen G2532 , en G5565 zonder G3850 gelijkenis G2980 [G5707] sprak Hij G846 tot hen G3756 niet.
  35 G3704 Opdat G4137 [G5686] vervuld zou worden G3588 , wat G4483 [G5685] gesproken is G1223 door G4396 den profeet G3004 [G5723] , zeggende G3450 : Ik zal Mijn G4750 mond G455 [G5692] opendoen G1722 door G3850 gelijkenissen G2044 [G5695] ; Ik zal voortbrengen G2928 [G5772] dingen, die verborgen waren G575 van G2602 de grondlegging G2889 der wereld.
  36 G5119 Toen G2424 nu Jezus G3793 de scharen G863 [G5631] [van] [Zich] gelaten had G2064 [G5627] , ging Hij G1519 naar G3614 huis G2532 . En G846 Zijn G3101 discipelen G4334 [G5656] kwamen G846 tot Hem G3004 [G5723] , zeggende G5419 [G5657] : Verklaar G2254 ons G3850 de gelijkenis G2215 van het onkruid G68 des akkers.
  37 G1161 En G611 [G5679] Hij, antwoordende G2036 [G5627] , zeide G846 tot hen G2570 : Die het goede G4690 zaad G4687 [G5723] zaait G2076 [G5748] , is G5207 de Zoon G444 des mensen;
  38 G1161 En G68 de akker G2076 [G5748] is G2889 de wereld G1161 ; en G2570 het goede G4690 zaad G3778 , G1526 [G5748] zijn G5207 de kinderen G932 des Koninkrijks G1161 ; en G2215 het onkruid G1526 [G5748] zijn G5207 de kinderen G4190 des bozen;
  39 G1161 En G2190 de vijand G846 , die hetzelve G4687 [G5660] gezaaid heeft G2076 [G5748] , is G1228 de duivel G1161 ; en G2326 de oogst G2076 [G5748] is G4930 de voleinding G165 der wereld G1161 ; en G2327 de maaiers G1526 [G5748] zijn G32 de engelen.
  40 G5618 Gelijkerwijs G3767 dan G2215 het onkruid G4816 [G5743] vergaderd G2532 , en G4442 met vuur G2618 [G5743] verbrand wordt G3779 , alzo G2071 [G5704] zal het [ook] zijn G1722 in G4930 de voleinding G5127 dezer G165 wereld.
  41 G5207 De Zoon G444 des mensen G846 zal Zijn G32 engelen G649 [G5692] uitzenden G2532 , en G1537 zij zullen uit G932 Zijn Koninkrijk G4816 [G5692] vergaderen G3956 al G4625 de ergernissen G2532 , en G458 degenen, die de ongerechtigheid G4160 [G5723] doen;
  42 G2532 En G846 zullen dezelve G1519 in G4442 den vurigen G2575 oven G906 [G5692] werpen G1563 ; daar G2805 zal wening G2071 [G5704] zijn G2532 en G1030 knersing G3599 der tanden.
  43 G5119 Dan G1342 zullen de rechtvaardigen G1584 [G5692] blinken G5613 , gelijk G2246 de zon G1722 , in G932 het Koninkrijk G846 huns G3962 Vaders G3588 . Die G3775 oren G2192 [G5723] heeft G191 [G5721] om te horen G191 [G5720] , die hore.
  44 G3825 Wederom G2076 [G5748] is G932 het Koninkrijk G3772 der hemelen G3664 gelijk aan G2344 een schat G1722 , in G68 den akker G2928 [G5772] verborgen G3739 , welken G444 een mens G2147 [G5631] gevonden hebbende G2928 [G5656] , verborg G2532 [dien], en G575 van G5479 blijdschap G846 over denzelven G5217 [G5719] , gaat hij heen G2532 , en G4453 [G5719] verkoopt G3956 al G3745 wat G2192 [G5719] hij heeft G2532 , en G59 [G5719] koopt G1565 dienzelven G68 akker.
  45 G3825 Wederom G2076 [G5748] is G932 het Koninkrijk G3772 der hemelen G3664 gelijk aan G444 G1713 een koopman G2570 , die schone G3135 paarlen G2212 [G5723] zoekt;
  46 G3739 Dewelke G1520 , hebbende een G3135 parel G4186 van grote waarde G2147 [G5631] gevonden G565 [G5631] , ging heen G4097 [G5758] en verkocht G3956 al G3745 wat G2192 [G5707] hij had G2532 , en G59 [G5656] kocht G846 dezelve.
  47 G3825 Wederom G2076 [G5748] is G932 het Koninkrijk G3772 der hemelen G3664 gelijk aan G4522 een net G906 [G5685] , geworpen G1519 in G2281 de zee G2532 , en G1537 G3956 dat allerlei G1085 soorten G4863 [G5631] [van] [vissen] samenbrengt;
  48 G3739 Hetwelk G3753 , wanneer G4137 [G5681] het vol geworden is G1909 , [de] [vissers] aan G123 den oever G307 [G5660] optrekken G2532 , en G2523 [G5660] nederzittende G4816 H , lezen G2570 het goede G4816 [G5656] uit G1519 in G30 [hun] vaten G1161 , maar G4550 het kwade G906 [G5627] werpen zij G1854 weg.
  49 G3779 Alzo G1722 zal het in G4930 de voleinding G165 der eeuwen G2071 [G5704] wezen G32 ; de engelen G1831 [G5695] zullen uitgaan G2532 , en G4190 de bozen G1537 uit G3319 het midden G1342 der rechtvaardigen G873 [G5692] afscheiden;
  50 G2532 En G846 zullen dezelve G1519 in G4442 den vurigen G2575 oven G906 [G5692] werpen G1563 ; daar G2071 [G5704] zal zijn G2805 wening G2532 en G1030 knersing G3599 der tanden.
  51 G2424 En Jezus G3004 [G5719] zeide G846 tot hen G5023 : Hebt gij dit G3956 alles G4920 [G5656] verstaan G3004 [G5719] ? Zij zeiden G846 tot Hem G3483 : Ja G2962 , Heere!
  52 G1161 En G2036 [G5627] Hij zeide G846 tot hen G1223 G5124 : Daarom G3956 , een iegelijk G1122 Schriftgeleerde G1519 , in G932 het Koninkrijk G3772 der hemelen G3100 [G5685] onderwezen G2076 [G5748] , is G3664 gelijk aan G444 een heer G3617 des huizes G3748 , die G1537 uit G846 zijn G2344 schat G2537 nieuwe G2532 en G3820 oude G1544 [G5719] dingen voortbrengt.
  53 G2532 En G1096 [G5633] het is geschied G3753 , als G2424 Jezus G5025 deze G3850 gelijkenissen G5055 [G5656] geeindigd had G3332 [G5656] , vertrok Hij G1564 van daar.
  54 G2532 En G2064 [G5631] gekomen zijnde G1519 in G846 Zijn G3968 vaderland G1321 [G5707] , leerde Hij G846 hen G1722 in G846 hun G4864 synagoge G5620 , zodat G1605 [G5745] zij zich ontzetten G2532 , en G3004 [G5721] zeiden G4159 : Van waar G5129 [komt] Dezen G3778 die G4678 wijsheid G2532 en G1411 die krachten?
  55 G2076 [G5748] Is G3778 Deze G3756 niet G5207 de Zoon G5045 des timmermans G846 ? en is Zijn G3384 moeder G3780 niet G3004 [G5743] genaamd G3137 Maria G2532 , en G846 Zijn G80 broeders G2385 Jakobus G2532 en G2500 Joses G2532 , en G4613 Simon G2532 en G2455 Judas?
  56 G2532 En G846 Zijn G79 zusters G1526 [G5748] , zijn zij G3780 niet G3956 allen G4314 bij G2248 ons G4159 ? Van waar G3767 [komt] dan G5129 Dezen G5023 dit G3956 alles?
  57 G2532 En G1722 zij werden aan G846 Hem G4624 [G5712] geergerd G1161 . Maar G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G846 tot hen G4396 : Een profeet G2076 [G5748] is G3756 niet G820 ongeeerd G1508 , dan G1722 in G846 zijn G3968 vaderland G2532 , en G1722 in G846 zijn G3614 huis.
  58 G2532 En G1563 Hij heeft aldaar G3756 niet G4183 vele G1411 krachten G4160 [G5656] gedaan G1223 , vanwege G846 hun G570 ongeloof.

Matthew 14:1-19:2

  1 G1722 Te G1565 dierzelfder G2540 tijd G191 [G5656] hoorde G2264 Herodes G5076 , de viervorst G189 , het gerucht G2424 van Jezus;
  2 G2532 En G2036 [G5627] zeide G846 tot zijn G3816 knechten G3778 : Deze G2076 [G5748] is G2491 Johannes G910 de Doper G846 ; hij G1453 [G5681] is opgewekt G575 van G3498 de doden G2532 , en G1223 G5124 daarom G1754