Bible verses about "welfare" | DSV_Strongs

Romans 15:1-2

  1 G1161 Maar G2249 wij G1415 , die sterk G3784 [G5719] zijn, zijn schuldig G771 de zwakheden G102 der onsterken G941 [G5721] te dragen G2532 , en G3361 niet G1438 onszelven G700 [G5721] te behagen.
  2 G1063 Dat dan G1538 een iegelijk G2257 van ons G4139 [zijn] naaste G700 [G5720] behage ten goede G1519 , tot G18 G4314 G3619 stichting.

Romans 12:17-21

  17 G591 [G5723] Vergeldt G3367 niemand G2556 kwaad G473 voor G2556 kwaad G4306 [G5734] . Bezorgt G2570 hetgeen eerlijk G1799 is voor G3956 alle G444 mensen.
  18 G1487 Indien G1415 het mogelijk G1537 is, zoveel in G5216 u G1514 [G5723] is, houdt vrede G3326 met G3956 alle G444 mensen.
  19 G1556 [G5723] Wreekt G1438 uzelven G3361 niet G27 , beminden G235 , maar G1325 [G5628] geeft G3709 den toorn G5117 plaats G1063 ; want G1125 [G5769] er is geschreven G1698 : Mij G1557 [komt] de wraak G1473 [toe]; Ik G467 [G5692] zal het vergelden G3004 [G5719] , zegt G2962 de Heere.
  20 G1437 Indien G3767 dan G4675 uw G2190 vijand G3983 [G5725] hongert G5595 [G5720] , zo spijzigt G846 hem G1437 ; indien G1372 [G5725] hem dorst G4222 H , zo geeft G846 hem G4222 [G5720] te drinken G1063 ; want G5124 dat G4160 [G5723] doende G440 , zult gij kolen G4442 vuurs G1909 op G846 zijn G2776 hoofd G4987 [G5692] hopen.
  21 G5259 Wordt van G2556 het kwade G3361 niet G3528 [G5744] overwonnen G235 , maar G3528 [G5720] overwint G2556 het kwade G1722 door G18 het goede.

2 Thessalonians 3:8

  8 G3761 En wij hebben geen G740 brood G3844 bij G5100 iemand G5315 [G5627] gegeten G1432 voor niet G235 , maar G1722 in G2873 arbeid G2532 en G3449 moeite G3571 , nacht G2532 en G2250 dag G2038 [G5740] werkende G4314 , opdat G3361 wij niet G5100 iemand G5216 van u G1912 [G5658] zouden lastig zijn;

Leviticus 19:9-10

  9 H7105 Als gij ook den oogst H776 uws lands H7114 [H8800] inoogsten zult H6285 , gij zult den hoek H7704 uws velds H3615 [H8762] niet ganselijk afoogsten H7105 , en dat van uw oogst H3951 op te zamelen is H3950 [H8762] , niet opzamelen.
  10 H3754 Insgelijks zult gij uw wijngaard H5953 [H8779] niet nalezen H6528 , en de afgevallen bezien H3754 van uw wijngaard H3950 [H8762] niet opzamelen H6041 ; den arme H1616 en den vreemdeling H5800 [H8799] zult gij die overlaten H3068 ; Ik ben de HEERE H430 , uw God!

Philippians 2:2-8

  2 G4137 [G5657] Zo vervult G3450 mijn G5479 blijdschap G2443 , dat G846 G5426 [G5725] gij moogt eensgezind zijn G846 , dezelfde G26 liefde G2192 [G5723] hebbende G4861 , van een gemoed G1520 [en] van een G5426 [G5723] gevoelen zijnde.
  3 G3367 [Doet] geen ding G2596 door G2052 twisting G2228 of G2754 ijdele eer G235 , maar G5012 door ootmoedigheid G2233 [G5740] achte G240 de een den ander G5242 [G5723] uitnemender G1438 dan zichzelven.
  4 G1538 Een iegelijk G4648 [G5720] zie G3361 niet G1438 op het zijne G235 , maar G1538 een iegelijk G2532 [zie] ook G3588 op hetgeen G2087 der anderen is.
  5 G1063 Want G5124 dat G5426 [G5744] gevoelen zij G1722 in G5213 u G3739 , hetwelk G2532 ook G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus was;
  6 G3739 Die G1722 in G3444 de gestaltenis G2316 Gods G5225 [G5723] zijnde G3756 , geen G725 roof G2233 [G5662] geacht heeft G2316 Gode G2470 even gelijk G1511 [G5750] te zijn;
  7 G235 Maar G1438 heeft Zichzelven G2758 [G5656] vernietigd G3444 , de gestaltenis G1401 eens dienstknechts G2983 [G5631] aangenomen hebbende G444 , en is den mensen G1722 G3667 gelijk G1096 [G5637] geworden;
  8 G2532 En G4976 in gedaante G2147 [G5685] gevonden G5613 als G444 een mens G1438 , heeft Hij Zichzelven G5013 [G5656] vernederd G5255 , gehoorzaam G1096 [G5637] geworden zijnde G3360 tot G2288 den dood G1161 , ja G2288 , den dood G4716 des kruises.

James 2:14-24

  14 G5101 Wat G3786 nuttigheid G3450 is het, mijn G80 broeders G1437 , indien G5100 iemand G3004 [G5725] zegt G4102 , dat hij het geloof G2192 [G5721] heeft G1161 , en G2192 [G5725] hij heeft G2041 de werken G3361 niet G1410 G3361 [G5736] ? Kan G4102 dat geloof G846 hem G4982 [G5658] zaligmaken?
  15 G1437 Indien G1161 er nu G80 een broeder G2228 of G79 zuster G1131 naakt G5225 [G5725] zouden zijn G2532 , en G3007 [G5746] gebrek G5600 [G5753] zouden hebben G2184 aan dagelijks G5160 voedsel;
  16 G1161 En G5100 iemand G1537 van G5216 u G846 tot hen G2036 [G5632] zou zeggen G5217 [G5720] : Gaat henen G1722 in G1515 vrede G2328 [G5728] , wordt warm G2532 , en G5526 [G5744] wordt verzadigd G1161 ; en G846 gijlieden zoudt hun G3361 niet G1325 [G5632] geven G2006 de nooddruftigheden G4983 des lichaams G5101 , wat G3786 nuttigheid is dat?
  17 G3779 Alzo G2532 ook G4102 het geloof G2041 , indien het de werken G3362 niet G2192 [G5725] heeft G2076 [G5748] , is G2596 bij G1438 zichzelven G3498 dood.
  18 G235 Maar G5100 , zal iemand G2046 [G5692] zeggen G4771 : Gij G2192 [G5719] hebt G4102 het geloof G2504 , en ik G2192 [G5719] heb G2041 de werken G1166 [G5657] . Toon G3427 mij G4675 uw G4102 geloof G1537 uit G4675 uw G2041 werken G2504 , en ik G4671 zal u G1537 uit G3450 mijn G2041 werken G3450 mijn G4102 geloof G1166 [G5692] tonen.
  19 G4771 Gij G4100 [G5719] gelooft G3754 , dat G2316 God G1520 een enig G2076 [G5748] [God] is G4160 [G5719] ; gij doet G2573 wel G1140 ; de duivelen G4100 [G5719] geloven G2532 het ook G2532 , en G5425 [G5719] zij sidderen.
  20 G1161 Maar G2309 [G5719] wilt gij G1097 [G5629] weten G5599 , o G2756 ijdel G444 mens G3754 , dat G4102 het geloof G5565 zonder G2041 de werken G3498 dood G2076 [G5748] is?
  21 G11 Abraham G2257 , onze G3962 vader G3756 , is hij niet G1537 uit G2041 de werken G1344 [G5681] gerechtvaardigd G2464 , als hij Izak G846 , zijn G5207 zoon G399 [G5660] , geofferd heeft G1909 op G2379 het altaar?
  22 G991 [G5719] Ziet gij G3754 wel, dat G4102 het geloof G4903 [G5707] mede gewrocht heeft G846 met zijn G2041 werken G2532 , en G4102 het geloof G5048 [G5681] volmaakt is geweest G1537 uit G2041 de werken?
  23 G2532 En G1124 de Schrift G4137 [G5681] is vervuld geworden G3004 [G5723] , die daar zegt G1161 : En G11 Abraham G4100 [G5656] geloofde G2316 God G2532 , en G846 het is hem G1519 tot G1343 rechtvaardigheid G3049 [G5681] gerekend G2532 , en G5384 hij is een vriend G2316 van God G2564 [G5681] genaamd geweest.
  24 G3708 [G5719] Ziet gij G5106 dan G3754 nu, dat G444 een mens G1537 uit G2041 de werken G1344 [G5743] gerechtvaardigd wordt G2532 , en G3756 niet G3440 alleenlijk G1537 uit G4102 het geloof?

2 Thessalonians 3:6-12

  6 G1161 En G3853 [G5719] wij bevelen G5213 u G80 , broeders G1722 , in G3686 den Naam G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G5209 , dat gij u G4724 [G5733] onttrekt G575 van G3956 een iegelijk G80 broeder G814 , die ongeregeld G4043 [G5723] wandelt G2532 , en G3361 niet G2596 naar G3862 de inzetting G3739 , die G3844 hij van G2257 ons G3880 [G5627] ontvangen heeft.
  7 G1063 Want G846 gijzelven G1492 [G5758] weet G4459 , hoe G2248 men ons G1163 [G5748] behoort G3401 [G5738] na te volgen G3754 ; want G3756 wij hebben ons niet G812 [G5656] ongeregeld gedragen G1722 onder G5213 u;
  8 G3761 En wij hebben geen G740 brood G3844 bij G5100 iemand G5315 [G5627] gegeten G1432 voor niet G235 , maar G1722 in G2873 arbeid G2532 en G3449 moeite G3571 , nacht G2532 en G2250 dag G2038 [G5740] werkende G4314 , opdat G3361 wij niet G5100 iemand G5216 van u G1912 [G5658] zouden lastig zijn;
  9 G3756 Niet G3754 , dat G1849 wij de macht G3756 niet G2192 [G5719] hebben G235 , maar G2443 opdat G1438 wij onszelven G5213 u G1325 [G5632] geven zouden G5179 [tot] een voorbeeld G1519 , om G2248 ons G3401 [G5738] na te volgen.
  10 G1063 Want G2532 ook G3753 toen G4314 wij bij G5209 u G2258 [G5713] waren G5213 , hebben wij u G5124 dit G3853 [G5707] bevolen G3754 , dat G1536 , zo iemand G3756 niet G2309 [G5719] wil G2038 [G5738] werken G3366 , hij ook niet G2068 [G5720] ete.
  11 G1063 Want G191 [G5719] wij horen G5100 , dat sommigen G1722 onder G5213 u G814 ongeregeld G4043 [G5723] wandelen G3367 , niet G2038 [G5740] werkende G235 , maar G4020 [G5740] ijdele dingen doende.
  12 G1161 Doch G5108 de zodanigen G3853 [G5719] bevelen G2532 en G3870 [G5719] vermanen wij G1223 door G2257 onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G2443 , dat G3326 zij met G2271 stilheid G2038 [G5740] werkende G1438 , hun eigen G740 brood G2068 [G5725] eten.

Proverbs 28:27

  27 H7326 [H8802] Die den armen H5414 [H8802] geeft H4270 , zal geen gebrek H5869 hebben; maar die zijn ogen H5956 [H8688] verbergt H7227 , zal veel H3994 vervloekt worden.

Acts 20:35

  35 G5213 Ik heb u G3956 in alles G5263 [G5656] getoond G3754 , dat G3779 men, alzo G2872 [G5723] arbeidende G770 [G5723] , de zwakken G1163 [G5748] moet G482 [G5738] opnemen G5037 , en G3421 [G5721] gedenken G3056 aan de woorden G2962 van den Heere G2424 Jezus G3754 , dat G2036 [G5627] Hij gezegd heeft G2076 [G5748] : Het is G3123 G3107 zaliger G1325 [G5721] te geven G2228 , dan G2983 [G5721] te ontvangen.

Deuteronomy 15:7-11

  7 H34 Wanneer er onder u een arme H259 zal zijn, een H251 uit uw broederen H259 , in een H8179 uwer poorten H776 , in uw land H3068 , dat de HEERE H430 , uw God H5414 [H8802] , u geven zal H3824 , zo zult gij uw hart H553 [H8762] niet verstijven H3027 , noch uw hand H7092 [H8799] toesluiten H251 voor uw broeder H34 , die arm is;
  8 H3027 Maar gij zult hem uw hand H6605 [H8800] mildelijk H6605 [H8799] opendoen H5670 [H8687] , en zult hem rijkelijk H5670 [H8686] lenen H1767 , genoeg H4270 voor zijn gebrek H2637 [H8799] , dat hem ontbreekt.
  9 H8104 [H8734] Wacht u H3824 , dat in uw hart H1697 H1100 geen Belialswoord H559 [H8800] zij, om te zeggen H7651 : Het zevende H8141 jaar H8141 , het jaar H8059 der vrijlating H7126 [H8804] , naakt H5869 ; dat uw oog H7489 [H8804] boos zij H251 tegen uw broeder H34 , die arm H5414 [H8799] is, en dat gij hem niet gevet H7121 [H8804] ; en hij over u roepe H3068 tot den HEERE H2399 , en zonde in u zij.
  10 H5414 [H8800] Gij zult hem mildelijk H5414 [H8799] geven H3824 , en uw hart H3415 [H8799] zal niet boos zijn H5414 [H8800] , als gij hem geeft H1558 H0 ; want om H1697 dezer zake H1558 wil H3068 zal u de HEERE H430 , uw God H1288 [H8762] , zegenen H4639 in al uw werk H3027 , en in alles, waaraan gij uw hand H4916 slaat.
  11 H34 Want de arme H2308 [H8799] zal niet ophouden H7130 uit het midden H776 des lands H6680 [H8764] ; daarom gebiede ik H559 [H8800] u, zeggende H3027 : Gij zult uw hand H6605 [H8800] mildelijk H6605 [H8799] opendoen H251 aan uw broeder H6041 , aan uw bedrukten H34 en aan uw armen H776 in uw land.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.