Bible verses about "weather" | DSV_Strongs

Deuteronomy 28:24

  24 H3068 De HEERE H80 , uw God, zal pulver H6083 en stof H4306 tot regen H776 uws lands H5414 [H8799] geven H8064 ; van den hemel H3381 [H8799] zal het op u nederdalen H8045 [H8736] , totdat gij verdelgd wordt.

Psalms 121:1-8

  1 H7892 Een lied H4609 Hammaaloth H5375 [H8799] . Ik hef H5869 mijn ogen H2022 op naar de bergen H370 , vanwaar H5828 mijn hulp H935 [H8799] komen zal.
  2 H5828 Mijn hulp H3068 is van den HEERE H8064 , Die hemel H776 en aarde H6213 [H8802] gemaakt heeft.
  3 H7272 Hij zal uw voet H5414 [H8799] niet laten H4132 wankelen H8104 [H8802] ; uw Bewaarder H5123 [H8799] zal niet sluimeren.
  4 H8104 [H8802] Ziet, de Bewaarder H3478 Israels H5123 [H8799] zal niet sluimeren H3462 [H8799] , noch slapen.
  5 H3068 De HEERE H8104 [H8802] is uw Bewaarder H3068 , de HEERE H6738 is uw Schaduw H3225 H3027 , aan uw rechterhand.
  6 H8121 De zon H3119 zal u des daags H5221 [H8686] niet steken H3394 , noch de maan H3915 des nachts.
  7 H3068 De HEERE H8104 [H8799] zal u bewaren H7451 van alle kwaad H5315 ; uw ziel H8104 [H8799] zal Hij bewaren.
  8 H3068 De HEERE H3318 [H8800] zal uw uitgang H935 [H8800] en uw ingang H8104 [H8799] bewaren H5704 , van nu aan H5769 tot in der eeuwigheid.

Isaiah 29:6

  6 H3068 Gij zult van den HEERE H6635 der heirscharen H6485 [H8735] bezocht worden H7482 met donder H7494 , en met aardbeving H1419 , en groot H6963 geluid H5492 , [met] wervelwind H5591 , en onweder H3851 , en de vlam H398 [H8802] eens verterenden H784 vuurs.

Amos 4:7

  7 H589 Daartoe heb Ik H1571 ook H1653 den regen H4480 van H4513 [H8804] ulieden geweerd H5750 , als er nog H7969 drie H2320 maanden H7105 waren tot den oogst H4305 [H8689] , en heb doen regenen H5921 over H259 de ene H5892 stad H259 , maar over de andere H5892 stad H4305 [H8686] niet doen regenen H259 ; het ene H2513 stuk lands H4305 [H8735] werd beregend H2513 , maar het [andere] stuk lands H834 , waar H3808 het niet H5921 op H4305 [H8686] regende H3001 [H8799] , verdorde.

Matthew 16:2

  2 G1161 Maar G611 [G5679] Hij antwoordde G2036 [G5627] , en zeide G846 tot hen G3798 : Als het avond G1096 [G5637] geworden is G3004 [G5719] , zegt gij G2105 : Schoon weder G1063 ; want G3772 de hemel G4449 [G5719] is rood;

Matthew 24:7

  7 G1063 Want G1484 het [ene] volk G1909 zal tegen G1484 het [andere] volk G1453 [G5701] opstaan G2532 , en G932 het [ene] koninkrijk G1909 tegen G932 het [andere] koninkrijk G2532 ; en G2071 [G5704] er zullen zijn G3042 hongersnoden G2532 , en G3061 pestilentien G2532 , en G4578 aardbevingen G2596 in G5117 verscheidene plaatsen.

Luke 21:11

  11 G5037 En G3173 er zullen grote G4578 aardbevingen G2071 [G5704] wezen G2596 in G5117 verscheidene plaatsen G2532 , en G3042 hongersnoden G2532 , en G3061 pestilentien G5037 ; er G5400 zullen ook schrikkelijke dingen G2532 , en G3173 grote G4592 tekenen G575 van G3772 den hemel G2071 [G5704] geschieden.

Job 37:17

  17 H834 Hoe H899 uw klederen H2525 warm H776 worden, als Hij de aarde H8252 [H8687] stil maakt H4480 uit H1864 het zuiden?

Jonah 1:4

  4 H3068 Maar de HEERE H2904 [H8689] wierp H1419 een groten H7307 wind H413 op H3220 de zee H1961 [H8799] ; en er werd H1419 een grote H5591 storm H3220 in de zee H591 , zodat het schip H2803 [H8765] dacht H7665 [H8736] te breken.

Job 37:9

  9 H4480 Uit H2315 de binnenkamer H935 [H8799] komt H5492 de wervelwind H4480 , en van H4215 de verstrooiende H7135 [winden] de koude.

James 5:17-18

  17 G2243 Elias G2258 [G5713] was G444 een mens G3663 van gelijke bewegingen als G2254 wij G2532 ; en G4336 [G5662] hij bad G4335 een gebed G3361 , dat het niet G1026 [G5658] zou regenen G2532 ; en G1026 [G5656] het regende G3756 niet G1909 op G1093 de aarde G5140 in drie G1763 jaren G2532 en G1803 zes G3376 maanden.
  18 G2532 En G4336 [G5662] hij bad G3825 wederom G2532 , en G3772 de hemel G1325 [G5656] gaf G5205 regen G2532 , en G1093 de aarde G985 H bracht G846 haar G2590 vrucht G985 [G5656] voort.

Matthew 16:3

  3 G2532 En G4404 des morgens G4594 : Heden G5494 onweder G1063 ; want G3772 de hemel G4768 [G5723] is droevig G4449 [G5719] rood G5273 . Gij geveinsden G4383 ! het aanschijn G3772 des hemels G1097 [G5719] weet gij G3303 wel G1252 [G5721] te onderscheiden G1161 , en G1410 [G5736] kunt gij G4592 de tekenen G2540 der tijden G3756 niet [onderscheiden]?

Jeremiah 10:12-13

  12 H776 Die de aarde H6213 [H8802] gemaakt heeft H3581 door Zijn kracht H8398 , Die de wereld H3559 [H8688] bereid heeft H2451 door Zijn wijsheid H8064 , en den hemel H5186 [H8804] uitgebreid H8394 door Zijn verstand.
  13 H6963 Als Hij Zijn stem H5414 [H8800] geeft H1995 , zo is er een gedruis H4325 van wateren H8064 in den hemel H5387 , en Hij doet de dampen H5927 [H8686] opklimmen H7097 van het einde H776 der aarde H6213 [H8804] ; Hij maakt H1300 de bliksemen H4306 met den regen H7307 , en doet den wind H3318 [H8686] voortkomen H214 uit Zijn schatkameren.

Nahum 1:3

  3 H3068 De HEERE H750 H639 is lankmoedig H1419 , doch van grote H3581 kracht H5352 H0 , en Hij houdt H3808 H5352 [H8763] [den] [schuldige] geenszins H5352 [H8762] onschuldig H3068 . Des HEEREN H1870 weg H5492 is in wervelwind H8183 , en in storm H6051 , en de wolken H80 zijn het stof H7272 Zijner voeten.

Leviticus 26:4

  4 H1653 Zo zal Ik uw regens H5414 [H8804] geven H6256 op hun tijd H776 ; en het land H2981 zal zijn inkomst H5414 [H8804] geven H6086 , en het geboomte H7704 des velds H6529 zal zijn vrucht H5414 [H8799] geven;

Psalms 148:8

  8 H784 Vuur H1259 en hagel H7950 , sneeuw H7008 en damp H5591 H7307 ; gij stormwind H1697 , die Zijn woord H6213 [H8802] doet!

Matthew 16:2-3

  2 G1161 Maar G611 [G5679] Hij antwoordde G2036 [G5627] , en zeide G846 tot hen G3798 : Als het avond G1096 [G5637] geworden is G3004 [G5719] , zegt gij G2105 : Schoon weder G1063 ; want G3772 de hemel G4449 [G5719] is rood;
  3 G2532 En G4404 des morgens G4594 : Heden G5494 onweder G1063 ; want G3772 de hemel G4768 [G5723] is droevig G4449 [G5719] rood G5273 . Gij geveinsden G4383 ! het aanschijn G3772 des hemels G1097 [G5719] weet gij G3303 wel G1252 [G5721] te onderscheiden G1161 , en G1410 [G5736] kunt gij G4592 de tekenen G2540 der tijden G3756 niet [onderscheiden]?

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.