Bible verses about "wasting" | DSV_Strongs

Psalms 90:12

  12 H3045 [H8685] Leer H3117 [ons] alzo onze dagen H4487 [H8800] tellen H2451 , dat wij een wijs H3824 hart H935 [H8686] bekomen.

Matthew 25:14-30

  14 G1063 Want G5618 [het] [is] gelijk G444 een mens G589 [G5723] , die buiten 's lands reizende G2398 , zijn G1401 dienstknechten G2564 [G5656] riep G2532 , en G3860 H gaf G846 hun G846 zijn G5224 [G5723] goederen G3860 [G5656] over.
  15 G2532 En G3303 den ene G1325 [G5656] gaf hij G4002 vijf G5007 talenten G1161 , en G3739 den ander G1417 twee G1161 , en G3739 den derden G1520 een G1538 , een iegelijk G2596 naar G2398 zijn G1411 vermogen G2532 , en G589 [G5656] verreisde G2112 terstond.
  16 G1161 Die nu G4002 de vijf G5007 talenten G2983 [G5631] ontvangen had G4198 [G5679] , ging heen G2038 [G5662] , en handelde G1722 G846 daarmede G2532 , en G4160 [G5656] won G243 andere G4002 vijf G5007 talenten.
  17 G5615 Desgelijks G2532 ook G3588 die G1417 de twee G2770 [G5656] [ontvangen] [had], die won G2532 ook G243 andere G1417 twee.
  18 G1161 Maar G1520 die het ene G2983 [G5631] ontvangen had G565 [G5631] , ging heen G3736 [G5656] en groef G1722 in G1093 de aarde G2532 , en G613 [G5656] verborg G694 het geld G846 zijns G2962 heren.
  19 G1161 En G3326 na G4183 een langen G5550 tijd G2064 [G5736] kwam G2962 de heer G1565 van dezelve G1401 dienstknechten G2532 , en G4868 [G5719] hield G3056 rekening G3326 met G846 hen.
  20 G2532 En G4002 die de vijf G5007 talenten G2983 [G5631] ontvangen had G4334 [G5631] , kwam G4374 [G5656] , en bracht G243 tot hem andere G4002 vijf G5007 talenten G3004 [G5723] , zeggende G2962 : Heer G4002 , vijf G5007 talenten G3427 hebt gij mij G3860 [G5656] gegeven G2396 ; zie G243 , andere G4002 vijf G5007 talenten G1909 heb ik boven G846 dezelve G2770 [G5656] gewonnen.
  21 G1161 En G846 zijn G2962 heer G5346 [G5713] zeide G846 tot hem G2095 : Wel G18 , gij goede G2532 en G4103 getrouwe G1401 dienstknecht G1909 ! over G3641 weinig G4103 zijt gij getrouw G2258 [G5713] geweest G1909 ; over G4183 veel G4571 zal ik u G2525 [G5692] zetten G1525 [G5628] ; ga in G1519 , in G5479 de vreugde G4675 uws G2962 heeren.
  22 G1161 En G1417 die de twee G5007 talenten G2983 [G5631] ontvangen had G4334 [G5631] , kwam G2532 ook G2036 [G5627] tot hem, en zeide G2962 : Heer G1417 , twee G5007 talenten G3427 hebt gij mij G3860 [G5656] gegeven G2396 ; zie G1417 , twee G243 andere G5007 talenten G1909 heb ik boven G846 dezelve G2770 [G5656] gewonnen.
  23 G846 Zijn G2962 heer G5346 [G5713] zeide G846 tot hem G2095 : Wel G18 , gij goede G2532 en G4103 getrouwe G1401 dienstknecht G1909 , over G3641 weinig G4103 zijt gij getrouw G2258 [G5713] geweest G1909 ; over G4183 veel G4571 zal ik u G2525 [G5692] zetten G1525 [G5628] ; ga in G1519 , in G5479 de vreugde G4675 uws G2962 heeren.
  24 G1161 Maar G1520 die het ene G5007 talent G2983 [G5761] ontvangen had G4334 [G5631] , kwam G2532 ook G2036 [G5627] en zeide G2962 : Heer G1097 [G5627] ! ik kende G4571 u G3754 , dat G4642 gij een hard G444 mens G1488 [G5748] zijt G2325 [G5723] , maaiende G3699 , waar G3756 gij niet G4687 [G5656] gezaaid hebt G2532 , en G4863 [G5723] vergaderende G3606 van daar G3756 , [waar] gij niet G1287 [G5656] gestrooid hebt;
  25 G2532 En G5399 [G5679] bevreesd zijnde G565 [G5631] , ben ik heengegaan G4675 , en heb uw G5007 talent G2928 [G5656] verborgen G1722 in G1093 de aarde G2396 ; zie G2192 [G5719] , gij hebt G4674 het uwe.
  26 G1161 Maar G846 zijn G2962 heer G611 [G5679] , antwoordende G2036 [G5627] , zeide G846 tot hem G4190 : Gij boze G2532 en G3636 luie G1401 dienstknecht G1492 [G5715] ! gij wist G3754 , dat G2325 [G5719] ik maai G3699 , waar G3756 ik niet G4687 [G5656] gezaaid heb G2532 , en G3606 van daar G4863 [G5719] vergader G3756 , waar ik niet G1287 [G5656] gestrooid heb.
  27 G1163 [G5713] Zo moest G4571 gij G3767 dan G3450 mijn G694 geld G5133 den wisselaren G906 [G5629] gedaan hebben G2532 , en G1473 ik G2064 [G5631] , komende G302 , zou G1699 het mijne G2865 [G5668] wedergenomen hebben G4862 met G5110 woeker.
  28 G142 [G5657] Neemt G3767 dan G575 van G846 hem G5007 het talent G2532 weg, en G1325 [G5628] geeft G1176 het dengene, die de tien G5007 talenten G2192 [G5723] heeft.
  29 G1063 Want G3956 een iegelijk G2192 [G5723] die heeft G1325 [G5701] , [dien] zal gegeven worden G2532 , en G4052 [G5701] hij zal overvloedig hebben G1161 ; maar G575 van G846 dengene G3361 , die niet G2192 [G5723] heeft G142 [G5701] , van dien zal genomen worden G2532 , ook G3739 dat G2192 [G5719] hij heeft.
  30 G2532 En G1544 [G5720] werpt G888 den onnutten G1401 dienstknecht G1519 uit in G1857 de buitenste G4655 duisternis G1563 ; daar G2805 zal wening G2071 [G5704] zijn G2532 en G1030 knersing G3599 der tanden.

Leviticus 19:9-10

  9 H7105 Als gij ook den oogst H776 uws lands H7114 [H8800] inoogsten zult H6285 , gij zult den hoek H7704 uws velds H3615 [H8762] niet ganselijk afoogsten H7105 , en dat van uw oogst H3951 op te zamelen is H3950 [H8762] , niet opzamelen.
  10 H3754 Insgelijks zult gij uw wijngaard H5953 [H8779] niet nalezen H6528 , en de afgevallen bezien H3754 van uw wijngaard H3950 [H8762] niet opzamelen H6041 ; den arme H1616 en den vreemdeling H5800 [H8799] zult gij die overlaten H3068 ; Ik ben de HEERE H430 , uw God!

John 6:12-14

  12 G1161 En G5613 als G1705 [G5681] zij verzadigd waren G3004 [G5719] , zeide Hij G846 tot Zijn G3101 discipelen G4863 [G5628] : Vergadert G4052 [G5660] de overgeschoten G2801 brokken G2443 , opdat G5100 G3361 er niets G622 [G5643] verloren ga.
  13 G4863 [G5627] Zij vergaderden G3767 ze dan G2532 , en G1072 [G5656] vulden G1427 twaalf G2894 korven G2801 met brokken G1537 van G4002 de vijf G2916 G740 gerstebroden G3739 , welke G4052 [G5656] overgeschoten waren G977 [G5761] dengenen, die gegeten hadden.
  14 G444 De mensen G3767 dan G1492 [G5631] , gezien hebbende G4592 het teken G3739 , dat G2424 Jezus G4160 [G5656] gedaan had G3004 [G5707] , zeiden G3754 : G3778 Deze G2076 [G5748] is G230 waarlijk G4396 de Profeet G1519 , Die in G2889 de wereld G2064 [G5740] komen zou.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.