Bible verses about "uncertainty" | DSV_Strongs

Psalms 91:1-16

  1 H5643 Die in de schuilplaats H5945 des Allerhoogsten H3427 [H8802] is gezeten H3885 [H8698] , die zal vernachten H6738 in de schaduw H7706 des Almachtigen.
  2 H3068 Ik zal tot den HEERE H559 [H8799] zeggen H4268 : Mijn Toevlucht H4686 en mijn Burg H430 ! mijn God H982 [H8799] , op Welken ik vertrouw!
  3 H5337 [H8686] Want Hij zal u redden H6341 van den strik H3353 des vogelvangers H1942 , van de zeer verderfelijke H1698 pestilentie.
  4 H5526 [H8686] Hij zal u dekken H84 met Zijn vlerken H3671 , en onder Zijn vleugelen H2620 [H8799] zult gij betrouwen H571 ; Zijn waarheid H6793 is een rondas H5507 en beukelaar.
  5 H3372 [H8799] Gij zult niet vrezen H6343 voor den schrik H3915 des nachts H2671 , voor den pijl H3119 , die des daags H5774 [H8799] vliegt;
  6 H1698 Voor de pestilentie H652 , die in de donkerheid H1980 [H8799] wandelt H6986 ; voor het verderf H6672 , dat op den middag H7736 [H8799] verwoest.
  7 H6654 Aan uw zijden H505 zullen er duizend H5307 [H8799] vallen H7233 , en tien duizend H3225 aan uw rechterhand H5066 [H8799] ; tot u zal het niet genaken.
  8 H5869 Alleenlijk zult gij het met uw ogen H5027 [H8686] aanschouwen H8011 ; en gij zult de vergelding H7563 der goddelozen H7200 [H8799] zien.
  9 H3068 Want Gij, HEERE H4268 ! zijt mijn Toevlucht H5945 ! Den Allerhoogste H7760 [H8804] hebt gij gesteld H4583 tot uw Vertrek;
  10 H7451 U zal geen kwaad H579 [H8792] wedervaren H5061 , en geen plage H168 zal uw tent H7126 [H8799] naderen.
  11 H4397 Want Hij zal Zijn engelen H6680 [H8762] van u bevelen H8104 [H8800] , dat zij u bewaren H1870 in al uw wegen.
  12 H3709 Zij zullen u op de handen H5375 [H8799] dragen H7272 , opdat gij uw voet H68 aan geen steen H5062 [H8799] stoot.
  13 H7826 Op den fellen leeuw H6620 en de adder H1869 [H8799] zult gij treden H3715 , gij zult den jongen leeuw H8577 en den draak H7429 [H8799] vertreden.
  14 H2836 [H8804] Dewijl hij Mij zeer bemint H6403 [H8762] , [spreekt] [God], zo zal Ik hem uithelpen H7682 [H8762] ; Ik zal hem op een hoogte stellen H3045 [H8804] , want hij kent H8034 Mijn Naam.
  15 H7121 [H8799] Hij zal Mij aanroepen H6030 [H8799] , en Ik zal hem verhoren H6869 ; in de benauwdheid H2502 [H8762] zal Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken H3513 [H8762] , en zal hem verheerlijken.
  16 H753 Ik zal hem met langheid H3117 der dagen H7646 [H8686] verzadigen H3444 , en Ik zal hem Mijn heil H7200 [H8686] doen zien.

John 14:26

  26 G1161 Maar G3875 de Trooster G40 , de Heilige G4151 Geest G3739 , Welken G3962 de Vader G3992 [G5692] zenden zal G1722 in G3450 Mijn G3686 Naam G1565 , Die G5209 zal u G3956 alles G1321 [G5692] leren G2532 , en G5209 zal u G5279 [G5692] indachtig maken G3956 alles G3739 , wat G5213 Ik u G2036 [G5627] gezegd heb.

1 John 3:9

  9 G3956 Een iegelijk G1537 , die uit G2316 God G1080 [G5772] geboren is G4160 [G5719] , die doet G266 de zonde G3756 niet G3754 , want G846 Zijn G4690 zaad G3306 [G5719] blijft G1722 in G846 hem G2532 ; en G1410 [G5736] hij kan G3756 niet G264 [G5721] zondigen G3754 , want G1537 hij is uit G2316 God G1080 [G5769] geboren.

Psalms 121:3-8

  3 H7272 Hij zal uw voet H5414 [H8799] niet laten H4132 wankelen H8104 [H8802] ; uw Bewaarder H5123 [H8799] zal niet sluimeren.
  4 H8104 [H8802] Ziet, de Bewaarder H3478 Israels H5123 [H8799] zal niet sluimeren H3462 [H8799] , noch slapen.
  5 H3068 De HEERE H8104 [H8802] is uw Bewaarder H3068 , de HEERE H6738 is uw Schaduw H3225 H3027 , aan uw rechterhand.
  6 H8121 De zon H3119 zal u des daags H5221 [H8686] niet steken H3394 , noch de maan H3915 des nachts.
  7 H3068 De HEERE H8104 [H8799] zal u bewaren H7451 van alle kwaad H5315 ; uw ziel H8104 [H8799] zal Hij bewaren.
  8 H3068 De HEERE H3318 [H8800] zal uw uitgang H935 [H8800] en uw ingang H8104 [H8799] bewaren H5704 , van nu aan H5769 tot in der eeuwigheid.

Hebrews 11:6

  6 G1161 Maar G5565 zonder G4102 geloof G102 is het onmogelijk G2100 [G5658] [Gode] te behagen G1063 . Want G2316 die tot God G4334 [G5740] komt G1163 [G5748] , moet G4100 [G5658] geloven G3754 , dat G2076 [G5748] Hij is G2532 , en G3406 een Beloner G1096 [G5736] is G846 dergenen, die Hem G1567 [G5723] zoeken.

Hebrews 10:35

  35 G577 H Werpt G3767 dan G5216 uw G3954 vrijmoedigheid G3361 niet G577 [G5632] weg G3748 , welke G3173 een grote G3405 vergelding des loons G2192 [G5719] heeft.

Psalms 55:22

  22 H7993 [H8685] [055:23] Werp H3053 uw zorg H3068 op den HEERE H3557 [H8770] , en Hij zal u onderhouden H5769 ; Hij zal in eeuwigheid H5414 [H8799] niet toelaten H6662 , dat de rechtvaardige H4131 [H8800] wankele.

Proverbs 3:5-6

  5 H982 [H8798] Vertrouw H3068 op den HEERE H3820 met uw ganse hart H8172 [H8735] , en steun H998 op uw verstand niet.
  6 H3045 [H8798] Ken H1870 Hem in al uw wegen H734 , en Hij zal uw paden H3474 [H8762] recht maken.

Jeremiah 29:11

  11 H3045 [H8804] Want Ik weet H4284 de gedachten H2803 [H8802] , die Ik over u denk H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE H4284 , gedachten H7965 des vredes H7451 , en niet des kwaads H5414 [H8800] , dat Ik u geve H319 het einde H8615 en de verwachting.

Matthew 6:25-34

  25 G1223 G5124 Daarom G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G3361 : Zijt niet G3309 [G5720] bezorgd voor G5216 uw G5590 leven G5101 , wat G5315 [G5632] gij eten G2532 , en G5101 wat G4095 [G5632] gij drinken zult G3366 ; noch G5216 voor uw G4983 lichaam G5101 , waarmede G1746 [G5672] gij u kleden zult G2076 [G5748] ; is G5590 het leven G3780 niet G4119 meer dan G5160 het voedsel G2532 , en G4983 het lichaam G1742 dan de kleding?
  26 G1689 G1519 [G5657] Aanziet G4071 de vogelen G3772 des hemels G3754 , dat G3756 zij niet G4687 [G5719] zaaien G3761 , noch G2325 [G5719] maaien G3761 , noch G4863 [G5719] verzamelen G1519 in G596 de schuren G2532 ; en G5216 uw G3770 hemelse G3962 Vader G5142 [G5719] voedt G846 [nochtans] dezelve G1308 H ; gaat G5210 gij G846 dezelve G3756 niet G3123 [zeer] veel G1308 [G5719] te boven?
  27 G5101 Wie G1161 toch G1537 van G5216 u G1410 [G5736] kan G3309 [G5723] , met bezorgd te zijn G1520 , een G4083 el G1909 tot G846 zijn G2244 lengte G4369 [G5629] toedoen?
  28 G2532 En G5101 wat G3309 [G5720] zijt gij bezorgd G4012 voor G1742 de kleding G2648 [G5628] ? Aanmerkt G2918 de lelien G68 des velds G4459 , hoe G837 [G5719] zij wassen G2872 [G5719] ; zij arbeiden G3756 niet G3761 H , en G3514 [G5719] spinnen G3761 niet;
  29 G1161 En G3004 [G5719] Ik zeg G5213 u G3754 , dat G3761 H ook G4672 Salomo G1722 , in G3956 al G846 zijn G1391 heerlijkheid G3761 , niet G4016 [G5639] is bekleed geweest G5613 , gelijk G1520 een G5130 van deze.
  30 G1487 Indien G1161 nu G2316 God G5528 het gras G68 des velds G4594 , dat heden G5607 [G5752] is G2532 , en G839 morgen G1519 in G2823 den oven G906 [G5746] geworpen wordt G3779 , alzo G294 [G5719] bekleedt G5209 , zal Hij u G3756 niet G4183 veel G3123 meer G3640 [kleden], gij kleingelovigen?
  31 G3767 Daarom G3361 zijt niet G3309 [G5661] bezorgd G3004 [G5723] , zeggende G5101 : Wat G5315 [G5632] zullen wij eten G2228 , of G5101 wat G4095 [G5632] zullen wij drinken G2228 , of G5101 waarmede G4016 [G5643] zullen wij ons kleden?
  32 G1063 Want G3956 al G5023 deze dingen G1934 [G5719] zoeken G1484 de heidenen G1063 ; want G5216 uw G3770 hemelse G3962 Vader G1492 [G5758] weet G3754 , dat G537 gij al G5130 deze dingen G5535 [G5719] behoeft.
  33 G1161 Maar G2212 [G5720] zoekt G4412 eerst G932 het Koninkrijk G2316 Gods G2532 en G846 Zijn G1343 gerechtigheid G2532 , en G3956 al G5023 deze dingen G5213 zullen u G4369 [G5701] toegeworpen worden.
  34 G3767 Zijt dan G3361 niet G3309 [G5661] bezorgd G1519 tegen G839 den morgen G1063 ; want G839 de morgen G3588 zal voor G1438 het zijne G3309 [G5692] zorgen G2250 ; [elke] dag G713 heeft genoeg G846 aan zijn zelfs G2549 kwaad.

1 Peter 5:7

  7 G1977 [G5660] Werpt G3956 al G5216 uw G3308 bekommernis G1909 op G846 Hem G3754 , want G3199 [G5719] Hij zorgt G4012 voor G5216 u.

Philippians 4:6-7

  6 G3309 H Weest G3367 in geen ding G3309 [G5720] bezorgd G235 ; maar G1107 H laat G5216 uw G155 begeerten G1722 in G3956 alles G4335 , door bidden G2532 en G1162 smeken G3326 , met G2169 dankzegging G1107 [G5744] bekend worden G4314 bij G2316 God;
  7 G2532 En G1515 de vrede G2316 Gods G3588 , die G3956 alle G3563 verstand G5242 [G5723] te boven gaat G5216 , zal uw G2588 harten G2532 en G5216 uw G3540 zinnen G5432 [G5692] bewaren G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.