Bible verses about "tithes" | DSV_Strongs

Leviticus 27:30

  30 H4643 Ook alle tienden H776 des lands H2233 , van het zaad H776 des lands H6529 , van de vrucht H6086 van het geboomte H3068 , zijn des HEEREN H3068 ; zij zijn den HEERE H6944 heilig.

Deuteronomy 15:10

  10 H5414 [H8800] Gij zult hem mildelijk H5414 [H8799] geven H3824 , en uw hart H3415 [H8799] zal niet boos zijn H5414 [H8800] , als gij hem geeft H1558 H0 ; want om H1697 dezer zake H1558 wil H3068 zal u de HEERE H430 , uw God H1288 [H8762] , zegenen H4639 in al uw werk H3027 , en in alles, waaraan gij uw hand H4916 slaat.

Deuteronomy 14:28-29

  28 H7097 Ten einde H7969 van drie H8141 jaren H3318 [H8686] zult gij voortbrengen H4643 alle tienden H8393 van uw inkomen H8141 , in hetzelve jaar H3240 [H8689] , en gij zult ze wegleggen H8179 in uw poorten;
  29 H935 [H8804] Zo zal komen H3881 de Leviet H2506 , dewijl hij geen deel H5159 noch erve H1616 met u heeft, en de vreemdeling H3490 , en de wees H490 en de weduwe H8179 , die in uw poorten H398 [H8804] zijn, en zullen eten H7646 [H8804] en verzadigd worden H3068 ; opdat u de HEERE H430 , uw God H1288 [H8762] , zegene H4639 in al het werk H3027 uwer hand H6213 [H8799] , dat gij doen zult.

Nehemiah 13:12

  12 H935 [H8689] Toen bracht H3605 gans H3063 Juda H4643 de tienden H1715 van het koren H8492 , en van den most H3323 , en van de olie H214 , in de schatten.

Proverbs 3:9

  9 H3513 [H8761] Vereer H3068 den HEERE H1952 van uw goed H7225 , en van de eerstelingen H8393 al uwer inkomsten;

Matthew 6:24

  24 G3762 Niemand G1410 [G5736] kan G1417 twee G2962 heren G1398 [G5721] dienen G1063 ; want G2228 of G1520 hij zal den enen G3404 [G5692] haten G2532 en G2087 den anderen G25 [G5692] liefhebben G2228 , of G1520 hij zal den enen G472 [G5695] aanhangen G2532 en G2087 den anderen G2706 [G5692] verachten G1410 [G5736] ; gij kunt G3756 niet G2316 God G1398 [G5721] dienen G2532 en G3126 den Mammon.

Luke 12:33

  33 G4453 [G5657] Verkoopt G5216 hetgeen gij G5224 [G5723] hebt G2532 , en G1325 [G5628] geeft G1654 aalmoes G4160 [G5657] . Maakt G1438 uzelven G905 buidels G3361 , die niet G3822 [G5746] verouden G2344 , een schat G413 , die niet afneemt G1722 , in G3772 de hemelen G3699 , daar G2812 de dief G3756 niet G1448 [G5719] bijkomt G3761 , noch G4597 de mot G1311 [G5719] verderft.

Luke 11:42

  42 G235 Maar G3759 wee G5213 u G5330 , Farizeen G3754 , want G586 [G5719] gij vertient G2238 munte G2532 , en G4076 ruite G2532 , en G3956 alle G3001 moeskruid G2532 , en G3928 [G5736] gij gaat voorbij G2920 het oordeel G2532 en G26 de liefde G2316 Gods G5023 . Dit G1163 [G5713] moest men G4160 [G5658] doen G2548 , en het andere G3361 niet G863 [G5721] nalaten.

Luke 18:12

  12 G3522 [G5719] Ik vast G1364 tweemaal G4521 per week G586 [G5719] ; ik geef tienden G3956 van alles G3745 , wat G2932 [G5736] ik bezit.

Luke 21:1-4

  1 G1161 En G308 [G5660] opziende G1492 [G5627] , zag Hij G4145 de rijken G846 hun G1435 gaven G1519 in G1049 de schatkist G906 [G5723] werpen.
  2 G1161 En G1492 [G5627] Hij zag G2532 ook G5100 een zekere G3998 arme G5503 weduwe G1417 twee G3016 kleine G1563 [penningen] daarin G906 [G5723] werpen.
  3 G2532 En G2036 [G5627] Hij zeide G230 : Waarlijk G3004 [G5719] , Ik zeg G5213 u G3754 , dat G3778 deze G4434 arme G5503 weduwe G4119 meer dan G3956 allen G906 [G5627] heeft ingeworpen.
  4 G1063 Want G3778 die G537 allen G1537 hebben van G846 hun G4052 [G5723] overvloed G906 [G5627] geworpen G1519 tot G1435 de gaven G2316 Gods G1161 ; maar G3778 deze G1537 heeft van G846 haar G5303 gebrek G537 , al G979 den leeftocht G3739 , dien G2192 [G5707] zij had G906 [G5627] , [daarin] geworpen.

Acts 20:35

  35 G5213 Ik heb u G3956 in alles G5263 [G5656] getoond G3754 , dat G3779 men, alzo G2872 [G5723] arbeidende G770 [G5723] , de zwakken G1163 [G5748] moet G482 [G5738] opnemen G5037 , en G3421 [G5721] gedenken G3056 aan de woorden G2962 van den Heere G2424 Jezus G3754 , dat G2036 [G5627] Hij gezegd heeft G2076 [G5748] : Het is G3123 G3107 zaliger G1325 [G5721] te geven G2228 , dan G2983 [G5721] te ontvangen.

Hebrews 7:5-9

  5 G2532 En G3588 die G1537 uit G5207 de kinderen G3017 van Levi G2405 het priesterdom G2983 [G5723] ontvangen G2192 [G5719] , hebben G3303 wel G1785 bevel G586 [G5721] om tienden te nemen G2992 van het volk G2596 , naar G3551 de wet G5123 [G5748] , dat is G846 , van hun G80 broederen G2539 , hoewel G1537 die uit G3751 de lenden G11 van Abraham G1831 [G5761] voortgekomen zijn.
  6 G1161 Maar G1075 H hij, die zijn geslachtsrekening G1537 uit G846 hen G3361 niet G1075 [G5746] heeft G11 , die heeft van Abraham G1183 [G5758] tienden genomen G2532 , en G1860 hem, die de beloftenissen G2192 [G5723] had G2127 [G5758] , heeft hij gezegend.
  7 G1161 Nu G5565 , zonder G3956 enig G485 tegenspreken G1640 , hetgeen minder G2127 [G5743] is, wordt gezegend G5259 van G2909 hetgeen meerder is.
  8 G2532 En G5602 hier G2983 [G5719] nemen G3303 wel G1181 tienden G444 de mensen G599 [G5723] , die sterven G1161 , maar G1563 aldaar G3140 [G5746] [neemt] [ze] die, van welken getuigd wordt G3754 , dat G2198 [G5719] hij leeft.
  9 G2532 En G5613 , om zo G2031 G2036 [G5629] te spreken G2532 , ook G3017 Levi G3588 , die G1181 tienden G2983 [G5723] neemt G1223 , heeft door G11 Abraham G1183 [G5769] tienden gegeven;

Nehemiah 10:38

  38 H3548 En dat er een priester H1121 , een zoon H175 van Aaron H5973 , bij H3881 de Levieten H1961 [H8804] zou zijn H3881 , als de Levieten H6237 [H8687] de tienden ontvangen H3881 ; en dat de Levieten H4643 H4643 de tienden H5927 [H8686] zouden opbrengen H1004 ten huize H430 onzes Gods H413 , in H3957 de kameren H214 H1004 van het schathuis.

Amos 4:4

  4 H935 [H8798] Komt H1008 te Beth-el H6586 [H8798] , en overtreedt H1537 te Gilgal H7235 H0 ; maakt H6586 [H8800] des overtredens H7235 [H8685] veel H935 [H8685] , en brengt H2077 uw offers H1242 des morgens H4643 , uw tienden H7969 om de drie H3117 dagen!

Genesis 14:20

  20 H1288 [H8803] En gezegend zij H5945 de allerhoogste H410 God H834 , Die H6862 uw vijanden H3027 in uw hand H4042 [H8765] geleverd heeft H5414 [H8799] ! En hij gaf H4643 hem de tiende H4480 van H3605 alles.

Genesis 28:22

  22 H2063 En deze H68 steen H834 , dien H4676 ik tot een opgericht teken H7760 [H8804] gezet heb H1004 , zal een huis H430 Gods H1961 [H8799] wezen H3605 , en van alles H834 , wat H5414 [H8799] Gij mij geven zult H6237 [H8763] , zal ik U voorzeker H6237 [H8762] de tienden geven!

Malachi 3:8

  8 H120 Zal een mens H430 God H6906 [H8799] beroven H3588 ? Maar H859 gij H6906 [H8802] berooft H853 Mij H559 [H8804] , en zegt H4100 : Waarin H6906 [H8804] beroven wij H4643 U? [In] de tienden H8641 en het hefoffer.

2 Corinthians 9:7

  7 G1538 Een iegelijk G2531 [doe], gelijk G2588 hij in [zijn] hart G4255 [G5736] , voorneemt G3361 ; niet G1537 uit G3077 droefheid G2228 , of G1537 uit G318 nooddwang G1063 ; want G2316 God G2431 heeft een blijmoedigen G1395 gever G25 [G5719] lief.

Malachi 3:10

  10 H935 [H8685] Brengt H3605 al H4643 de tienden H413 in H214 het schathuis H2964 , opdat er spijze H1961 [H8799] zij H1004 in Mijn huis H974 [H8798] ; en beproeft H4994 Mij nu H2063 daarin H559 [H8804] , zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H518 , of H3808 Ik u [dan] niet H6605 [H8799] opendoen zal H699 de vensteren H8064 des hemels H1293 , en u zegen H7324 [H8689] afgieten H1767 , zodat er geen [schuren] genoeg wezen zullen.

Malachi 3:8-9

  8 H120 Zal een mens H430 God H6906 [H8799] beroven H3588 ? Maar H859 gij H6906 [H8802] berooft H853 Mij H559 [H8804] , en zegt H4100 : Waarin H6906 [H8804] beroven wij H4643 U? [In] de tienden H8641 en het hefoffer.
  9 H3994 Met een vloek H859 zijt gij H779 [H8737] vervloekt H859 , omdat gij H853 Mij H6906 [H8802] berooft H3605 , zelfs het ganse H1471 volk.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.