Bible verses about "the big bang theory" | DSV_Strongs

Isaiah 9:6

  6 H3206 [09:5] Want een Kind H3205 [H8795] is ons geboren H1121 , een Zoon H5414 [H8738] is ons gegeven H4951 , en de heerschappij H7926 is op Zijn schouder H7121 [H8799] ; en men noemt H8034 Zijn naam H6382 Wonderlijk H3289 [H8802] , Raad H1368 , Sterke H410 God H1 , Vader H5703 der eeuwigheid H8269 H7965 , Vredevorst;

John 1:1-51

  1 G1722 In G746 den beginne G2258 [G5713] was G3056 het Woord G2532 , en G3056 het Woord G2258 [G5713] was G4314 bij G2316 God G2532 , en G3056 het Woord G2258 [G5713] was G2316 God.
  2 G3778 Dit G2258 [G5713] was G1722 in G746 den beginne G4314 bij G2316 God.
  3 G3956 Alle dingen G1223 zijn door G846 Hetzelve G1096 [G5633] gemaakt G2532 , en G5565 zonder G846 Hetzelve G3761 is geen G1520 ding G1096 [G5633] gemaakt G1096 [G5754] , dat gemaakt is.
  4 G1722 In G846 Hetzelve G2258 [G5713] was G2222 het Leven G2532 , en G2222 het Leven G2258 [G5713] was G5457 het Licht G444 der mensen.
  5 G2532 En G5457 het Licht G5316 [G5719] schijnt G1722 in G4653 de duisternis G2532 , en G4653 de duisternis G846 heeft hetzelve G3756 niet G2638 [G5627] begrepen.
  6 G1096 [G5633] Er was G444 een mens G3844 van G2316 God G649 [G5772] gezonden G846 , wiens G3686 naam G2491 was Johannes.
  7 G3778 Deze G2064 [G5627] kwam G1519 tot G3141 een getuigenis G2443 , om G4012 van G5457 het Licht G3140 [G5661] te getuigen G2443 , opdat G3956 zij allen G1223 door G846 hem G4100 [G5661] geloven zouden.
  8 G2258 [G5713] Hij was G1565 het G5457 Licht G3756 niet G235 , maar G2443 [was] [gezonden], opdat G4012 hij van G5457 het Licht G3140 [G5661] getuigen zou.
  9 G2258 [G5713] [Dit] was G228 het waarachtige G5457 Licht G3739 , Hetwelk G5461 [G5719] verlicht G3956 een iegelijk G444 mens G2064 [G5740] , komende G1519 in G2889 de wereld.
  10 G2258 [G5713] Hij was G1722 in G2889 de wereld G2532 , en G2889 de wereld G1223 is door G846 Hem G1096 [G5633] gemaakt G2532 ; en G2889 de wereld G846 heeft Hem G3756 niet G1097 [G5627] gekend.
  11 G2064 [G5627] Hij is gekomen G1519 tot G2398 het Zijne G2532 , en G2398 de Zijnen G846 hebben Hem G3756 niet G3880 [G5627] aangenomen.
  12 G1161 Maar G3745 zovelen G846 Hem G2983 [G5627] aangenomen hebben G846 , dien G1849 heeft Hij macht G1325 [G5656] gegeven G5043 kinderen G2316 Gods G1096 [G5635] te worden G1519 , [namelijk] die in G846 Zijn G3686 Naam G4100 [G5723] geloven;
  13 G3739 Welke G3756 niet G1537 uit G129 den bloede G3761 , noch G1537 uit G2307 den wil G4561 des vleses G3761 , noch G1537 uit G2307 den wil G435 des mans G235 , maar G1537 uit G2316 God G1080 [G5681] geboren zijn.
  14 G2532 En G3056 het Woord G4561 is vlees G1096 [G5633] geworden G2532 , en G1722 heeft onder G2254 ons G4637 [G5656] gewoond G2532 [en G846 wij hebben Zijn G1391 heerlijkheid G2300 [G5662] aanschouwd G1391 , een heerlijkheid G5613 als G3439 des Eniggeborenen G3844 van G3962 den Vader G4134 ], vol G5485 van genade G2532 en G225 waarheid.
  15 G2491 Johannes G3140 [G5719] getuigt G4012 van G846 Hem G2532 , en G2896 [G5754] heeft geroepen G3004 [G5723] , zeggende G3778 : Deze G2258 [G5713] was het G3739 , van Welken G2036 [G5627] ik zeide G3694 : Die na G3450 mij G2064 [G5740] komt G1715 , is voor G3450 mij G1096 [G5754] geworden G3754 , want G2258 [G5713] Hij was G4413 eer G3450 dan ik.
  16 G2532 En G1537 uit G846 Zijn G4138 volheid G2249 hebben wij G3956 allen G2983 [G5627] ontvangen G2532 , ook G5485 genade G473 voor G5485 genade.
  17 G3754 Want G3551 de wet G1223 is door G3475 Mozes G1325 [G5681] gegeven G5485 , de genade G2532 en G225 de waarheid G1223 is door G2424 Jezus G5547 Christus G1096 [G5633] geworden.
  18 G3762 Niemand G4455 heeft ooit G2316 God G3708 [G5758] gezien G3439 ; de eniggeboren G5207 Zoon G3588 , Die G1519 in G2859 den schoot G3962 des Vaders G5607 [G5752] is G1565 , Die G1834 [G5662] heeft [Hem] [ons] verklaard.
  19 G2532 En G3778 dit G2076 [G5748] is G3141 de getuigenis G2491 van Johannes G3753 , toen G2453 de Joden G2409 [enige] priesters G2532 en G3019 Levieten G649 [G5656] afzonden G1537 van G2414 Jeruzalem G2443 , opdat G846 zij hem G2065 [G5661] zouden vragen G5101 : Wie G1488 [G5748] zijt G4771 gij?
  20 G2532 En G3670 [G5656] hij beleed G2532 en G720 [G5662] loochende G3756 het niet G2532 ; en G3670 [G5656] beleed G3754 : G1473 Ik G1510 [G5748] ben G5547 de Christus G3756 niet.
  21 G2532 En G2065 [G5656] zij vraagden G846 hem G5101 : Wat G3767 dan G1488 [G5748] ? Zijt G4771 gij G2243 Elias G2532 ? En G3004 [G5719] hij zeide G1510 [G5748] : Ik ben G3756 [die] niet G1488 [G5748] . Zijt G4771 gij G4396 de profeet G2532 ? En G611 [G5662] hij antwoordde G3756 : Neen.
  22 G2036 [G5627] Zij zeiden G3767 dan G846 tot hem G5101 : Wie G1488 [G5748] zijt gij G2443 ? opdat G612 wij antwoord G1325 [G5632] geven mogen G2248 dengenen, die ons G3992 [G5660] gezonden hebben G5101 ; wat G3004 [G5719] zegt gij G4012 van G4572 uzelven?
  23 G5346 [G5713] Hij zeide G1473 : Ik G5456 ben de stem G994 [G5723] des roependen G1722 in G2048 de woestijn G2116 H : Maakt G3598 den weg G2962 des Heeren G2116 [G5657] recht G2531 , gelijk G2268 Jesaja G4396 , de profeet G2036 [G5627] , gesproken heeft.
  24 G2532 En G3588 de G649 [G5772] afgezondenen G2258 [G5713] waren G1537 uit G5330 de Farizeen;
  25 G2532 En G2065 [G5656] zij vraagden G846 hem G2532 en G2036 [G5627] spraken G846 tot hem G5101 : Waarom G907 [G5719] doopt gij G3767 dan G1487 , zo G4771 gij G5547 de Christus G3756 niet G1488 [G5748] zijt G3777 , noch G2243 Elias G3777 , noch G4396 de profeet?
  26 G2491 Johannes G611 [G5662] antwoordde G846 hun G3004 [G5723] , zeggende G1473 : Ik G907 [G5719] doop G1722 met G5204 water G1161 , maar G2476 [G5758] Hij staat G3319 midden onder G5216 ulieden G3739 , Dien G5210 gij G3756 niet G1492 [G5758] kent;
  27 G846 Dezelve G2076 [G5748] is het G3739 , Die G3694 na G3450 mij G2064 [G5740] komt G1715 , Welke voor G3450 mij G1096 [G5754] geworden is G3739 , Wien G1473 ik G3756 niet G514 waardig G1510 [G5748] ben G2443 , dat G846 ik Zijn G5266 G2438 schoenriem G3089 [G5661] zou ontbinden.
  28 G5023 Deze dingen G1096 [G5633] zijn geschied G1722 in G962 Bethabara G4008 , over G2446 de Jordaan G3699 , waar G2491 Johannes G2258 [G5713] was G907 [G5723] dopende.
  29 G1887 Des anderen daags G991 [G5719] zag G2491 Johannes G2424 Jezus G4314 tot G846 zich G2064 [G5740] komende G2532 , en G3004 [G5719] zeide G2396 : Zie G286 het Lam G2316 Gods G3588 , Dat G266 de zonde G2889 der wereld G142 [G5723] wegneemt!
  30 G3778 Deze G2076 [G5748] is het G4012 , van G3739 Welken G1473 ik G2036 [G5627] gezegd heb G3694 : Na G3450 mij G2064 [G5736] komt G435 een Man G3739 , Die G1715 voor G3450 mij G1096 [G5754] geworden is G3754 , want G2258 [G5713] Hij was G4413 eer dan G3450 ik.
  31 G2504 En ik G1492 [G5715] kende G846 Hem G3756 niet G235 ; maar G2443 opdat G2474 Hij aan Israel G5319 [G5686] zou geopenbaard worden G1223 G5124 , daarom G1473 ben ik G2064 [G5627] gekomen G907 [G5723] , dopende G1722 met G5204 het water.
  32 G2532 En G2491 Johannes G3140 [G5656] getuigde G3004 [G5723] , zeggende G3754 : G4151 Ik heb den Geest G2300 [G5766] zien G2597 [G5723] nederdalen G1537 uit G3772 den hemel G5616 , gelijk G4058 een duif G2532 , en G3306 [G5656] bleef G1909 op G846 Hem.
  33 G2504 En ik G1492 [G5715] kende G846 Hem G3756 niet G235 ; maar G3165 Die mij G3992 [G5660] gezonden heeft G907 [G5721] , om te dopen G1722 met G5204 water G1565 , Die G3427 had mij G2036 [G5627] gezegd G1909 : Op G3739 G302 Welken G4151 gij den Geest G1492 [G5632] zult zien G2597 [G5723] nederdalen G2532 , en G1909 op G846 Hem G3306 [G5723] blijven G3778 , Deze G2076 [G5748] is G1722 het, Die met G40 den Heiligen G4151 Geest G907 [G5723] doopt.
  34 G2504 En ik G3708 [G5758] heb gezien G2532 , en G3140 [G5758] heb getuigd G3754 , dat G3778 Deze G5207 de Zoon G2316 van God G2076 [G5748] is.
  35 G1887 Des anderen daags G3825 wederom G2476 [G5715] stond G2491 Johannes G2532 , en G1417 twee G1537 uit G846 zijn G3101 discipelen.
  36 G2532 En G1689 [G5660] ziende op G2424 Jezus G4043 [G5723] , [daar] wandelende G3004 [G5719] , zeide hij G2396 : Ziet G286 , het Lam G2316 Gods!
  37 G2532 En G1417 die twee G3101 discipelen G191 [G5656] hoorden G846 hem G2980 [G5723] [dat] spreken G2532 , en G190 [G5656] zij volgden G2424 Jezus.
  38 G1161 En G2424 Jezus G4762 [G5651] Zich omkerende G2532 , en G2300 [G5666] ziende G846 hen G190 [G5723] volgen G3004 [G5719] , zeide G846 tot hen G5101 : [1:39] Wat G2212 [G5719] zoekt gij G1161 ? En G2036 [G5627] zij zeiden G846 tot Hem G4461 : Rabbi G3004 [G5743] ! [hetwelk is te zeggen G2059 [G5746] , overgezet zijnde G1320 , Meester G4226 ] waar G3306 [G5719] woont Gij?
  39 G3004 [G5719] [1:40] Hij zeide G846 tot hen G2064 [G5737] : Komt G2532 en G1492 [G5628] ziet G2064 [G5627] ! Zij kwamen G2532 en G1492 [G5627] zagen G4226 , waar G3306 [G5719] Hij woonde G2532 , en G3306 [G5656] bleven G1565 dien G2250 dag G3844 bij G846 Hem G1161 . En G2258 [G5713] het was G5613 omtrent G1182 de tiende G5610 ure.
  40 G406 [1:41] Andreas G80 , de broeder G4613 van Simon G4074 Petrus G2258 [G5713] , was G1520 een G1537 van G1417 de twee G3588 , die G3844 het van G2491 Johannes G191 [G5660] gehoord hadden G2532 , en G846 Hem G190 [G5660] gevolgd waren.
  41 G3778 [1:42] Deze G2147 [G5719] vond G4413 eerst G2398 zijn G80 broeder G4613 Simon G2532 , en G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G2147 [G5758] : Wij hebben gevonden G3323 den Messias G3739 , hetwelk G2076 [G5748] is G3177 [G5746] , overgezet zijnde G5547 , de Christus.
  42 G2532 [1:43] En G71 [G5627] hij leidde G846 hem G4314 tot G2424 Jezus G1161 . En G2424 Jezus G846 , hem G1689 [G5660] aanziende G2036 [G5627] , zeide G4771 : Gij G1488 [G5748] zijt G4613 Simon G5207 , de zoon G2495 van Jonas G4771 ; gij G2564 [G5701] zult genaamd worden G2786 Cefas G3739 , hetwelk G2059 [G5743] overgezet wordt G4074 Petrus.
  43 G1887 [1:44] Des anderen daags G2309 [G5656] wilde G2424 Jezus G1831 [G5629] heengaan G1519 naar G1056 Galilea G2532 , en G2147 [G5719] vond G5376 Filippus G2532 , en G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G190 [G5720] : Volg G3427 Mij.
  44 G5376 [1:45] Filippus G1161 nu G2258 [G5713] was G575 van G966 Bethsaida G4172 , uit de stad G1537 van G406 Andreas G2532 en G4074 Petrus.
  45 G5376 [1:46] Filippus G2147 [G5719] vond G3482 Nathanael G2532 en G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G2147 [G5758] : Wij hebben [Dien] gevonden G3739 , van Welken G3475 Mozes G1722 in G3551 de wet G1125 [G5656] geschreven heeft G2532 , en G4396 de profeten G2424 , [namelijk] Jezus G5207 , den zoon G2501 van Jozef G575 , van G3478 Nazareth.
  46 G2532 [1:47] En G3482 Nathanael G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G1410 [G5736] : Kan G1537 uit G3478 Nazareth G5100 iets G18 goeds G1511 [G5750] zijn G5376 ? Filippus G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G2064 [G5736] : Kom G2532 en G1492 [G5657] zie.
  47 G2424 [1:48] Jezus G1492 [G5627] zag G3482 Nathanael G4314 tot G846 Zich G2064 [G5740] komen G2532 , en G3004 [G5719] zeide G4012 van G846 hem G2396 : Zie G230 , waarlijk G2475 een Israeliet G1722 , in G3739 welken G3756 geen G1388 bedrog G2076 [G5748] is.
  48 G3482 [1:49] Nathanael G3004 [G5719] zeide G846 tot Hem G4159 : Van waar G1097 [G5719] kent Gij G3165 mij G2424 ? Jezus G611 [G5662] antwoordde G2532 en G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G4253 : Eer G4571 u G5376 Filippus G5455 [G5658] riep G5259 , daar gij onder G4808 den vijgeboom G5607 [G5752] waart G1492 [G5627] , zag Ik G4571 u.
  49 G3482 [1:50] Nathanael G611 [G5662] antwoordde G2532 en G3004 [G5719] zeide G846 tot Hem G4461 : Rabbi G4771 ! Gij G1488 [G5748] zijt G5207 de Zone G2316 Gods G4771 , Gij G1488 [G5748] zijt G935 de Koning G2474 Israels.
  50 G2424 [1:51] Jezus G611 [G5662] antwoordde G2532 en G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G3754 : Omdat G4671 Ik u G2036 [G5627] gezegd heb G1492 [G5627] : Ik zag G4571 u G5270 onder G4808 de vijgeboom G4100 [G5719] , zo gelooft gij G3187 ; gij zult grotere dingen G3700 [G5695] zien G5130 dan deze.
  51 G2532 [1:52] En G3004 [G5719] Hij zeide G846 tot hem G281 : Voorwaar G281 , voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 ulieden G575 : Van G737 nu G3772 aan zult gij den hemel G3700 [G5695] zien G455 [G5757] geopend G2532 , en G32 de engelen G2316 Gods G305 [G5723] opklimmende G2532 en G2597 [G5723] nederdalende G1909 op G5207 den Zoon G444 des mensen.

Matthew 19:1-30

  1 G2532 En G1096 [G5633] het geschiedde G3753 , toen G2424 Jezus G5128 deze G3056 woorden G5055 [G5656] geeindigd had G3332 [G5656] , dat Hij vertrok G575 van G1056 Galilea G2532 , en G2064 [G5627] kwam G4008 over G2446 de Jordaan G1519 , in G3725 de landpalen G2449 van Judea.
  2 G2532 En G4183 vele G3793 scharen G190 [G5656] volgden G846 Hem G2532 , en G2323 [G5656] Hij genas G846 ze G1563 aldaar.
  3 G2532 En G5330 de Farizeen G4334 [G5656] kwamen G846 tot Hem G3985 [G5723] , verzoekende G846 Hem G2532 , en G3004 [G5723] zeggende G846 tot Hem G1487 : G1832 H Is het G444 een mens G1832 [G5748] geoorloofd G846 zijn G1135 vrouw G630 [G5658] te verlaten G2596 , om G3956 allerlei G156 oorzaak?
  4 G1161 Doch G611 [G5679] Hij, antwoordende G2036 [G5627] , zeide G846 tot hen G3756 : Hebt gij niet G314 [G5627] gelezen G3754 , G3588 Die G575 van G746 den beginne G4160 [G5660] [den] [mens] gemaakt heeft G846 , dat Hij ze G4160 [G5656] gemaakt heeft G730 man G2532 en G2338 vrouw?
  5 G2532 En G2036 [G5627] gezegd heeft G5127 G1752 : Daarom G444 zal een mens G3962 vader G2532 en G3384 moeder G2641 [G5692] verlaten G2532 , en G846 zal zijn G1135 vrouw G4347 [G5701] aanhangen G2532 , en G1417 die twee G1519 zullen tot G3391 een G4561 vlees G2071 [G5704] zijn;
  6 G5620 Alzo dat G3765 zij niet meer G1417 twee G1526 [G5748] zijn G235 , maar G3391 een G4561 vlees G3739 . Hetgeen G3767 dan G2316 God G4801 [G5656] samengevoegd heeft G5563 [G5720] , scheide G444 de mens G3361 niet.
  7 G3004 [G5719] Zij zeiden G846 tot hem G5101 : Waarom G3767 heeft dan G3475 Mozes G1781 [G5662] geboden G975 G647 een scheidbrief G1325 [G5629] te geven G2532 en G846 haar G630 [G5658] te verlaten?
  8 G3004 [G5719] Hij zeide G846 tot hen G3754 : G3475 Mozes G4314 heeft vanwege G4641 H de hardigheid G5216 uwer G4641 harten G5213 u G2010 [G5656] toegelaten G5216 uw G1135 vrouwen G630 [G5658] te verlaten G1161 ; maar G575 van G746 den beginne G3779 is het alzo G3756 niet G1096 [G5754] geweest.
  9 G1161 Maar G3004 [G5719] Ik zeg G5213 u G3754 , dat G3739 G302 zo wie G846 zijn G1135 vrouw G630 [G5661] verlaat G1508 , anders dan G1909 om G4202 hoererij G2532 , en G243 een andere G1060 [G5661] trouwt G3429 [G5736] , [die] doet overspel G2532 , en G3588 die G630 [G5772] de verlatene G1060 [G5660] trouwt G3429 [G5736] , doet [ook] overspel.
  10 G846 Zijn G3101 discipelen G3004 [G5719] zeiden G846 tot Hem G1487 : Indien G156 de zaak G444 des mensen G3326 met G1135 de vrouw G3779 alzo G2076 [G5748] staat G4951 H , zo is het G3756 niet G4851 [G5719] oorbaar G1060 [G5658] te trouwen.
  11 G1161 Doch G2036 [G5627] Hij zeide G846 tot hen G3956 : Allen G5562 [G5719] vatten G5126 dit G3056 woord G3756 niet G235 , maar G3739 dien G1325 [G5769] het gegeven is.
  12 G1063 Want G1526 [G5748] er zijn G2135 gesnedenen G3748 , die G1537 uit G3384 moeders G2836 lijf G3779 alzo G1080 [G5681] geboren zijn G2532 ; en G1526 [G5748] er zijn G2135 gesnedenen G3748 , die G5259 van G444 de mensen G2134 [G5656] gesneden zijn G2532 ; en G1526 [G5748] er zijn G2135 gesnedenen G3748 , die G1438 zichzelven G2134 [G5656] gesneden hebben G1223 , om G932 het Koninkrijk G3772 der hemelen G5562 [G5721] . Die [dit] vatten G1410 [G5740] kan G5562 [G5720] , vatte [het].
  13 G5119 Toen G3813 werden kinderkens G846 tot Hem G4374 [G5681] gebracht G2443 , opdat G5495 Hij de handen G846 hun G2007 [G5632] zou opleggen G2532 en G4336 [G5667] bidden G1161 ; en G3101 de discipelen G2008 [G5656] bestraften G846 dezelve.
  14 G1161 Maar G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G863 [G5628] : Laat af G3813 van de kinderkens G2532 , en G2967 [G5720] verhindert G846 hen G3361 niet G4314 tot G3165 Mij G2064 [G5629] te komen G1063 ; want G5108 derzulken G2076 [G5748] is G932 het Koninkrijk G3772 der hemelen.
  15 G2532 En G846 als Hij hun G5495 de handen G2007 [G5631] opgelegd had G4198 [G5675] , vertrok Hij G1564 van daar.
  16 G2532 En G2400 [G5628] ziet G4334 [G5631] , er kwam G1520 een G2036 [G5627] tot Hem, en zeide G846 tot Hem G18 : Goede G1320 Meester G5101 ! wat G18 zal ik goeds G4160 [G5661] doen G2443 , opdat G166 ik het eeuwige G2222 leven G2192 [G5725] hebbe?
  17 G1161 En G2036 [G5627] Hij zeide G846 tot hem G5101 : Wat G3004 [G5719] noemt gij G3165 Mij G18 goed G3762 ? Niemand G18 is goed G1508 dan G1520 Een G2316 , [namelijk] God G1487 . G1161 Doch G2309 [G5719] wilt gij G1519 in G2222 het leven G1525 [G5629] ingaan G5083 [G5657] , onderhoud G1785 de geboden.
  18 G3004 [G5719] Hij zeide G846 tot Hem G4169 : Welke G1161 ? En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G3756 : [Deze]: Gij zult niet G5407 [G5692] doden G3756 ; gij zult geen G3431 [G5692] overspel doen G3756 ; gij zult niet G2813 [G5692] stelen G3756 ; gij zult geen G5576 [G5692] valse getuigenis geven;
  19 G5091 [G5720] Eer G4675 uw G3962 vader G2532 en G3384 moeder G2532 ; en G4675 : Gij zult uw G4139 naaste G25 [G5692] liefhebben G5613 als G4572 uzelven.
  20 G3495 De jongeling G3004 [G5719] zeide G846 tot Hem G3956 : Al G5023 deze dingen G5442 [G5668] heb ik onderhouden G1537 van G3450 mijn G3503 jonkheid G5101 af; wat G5302 [G5719] ontbreekt mij G2089 nog?
  21 G2424 Jezus G5346 [G5713] zeide G846 tot hem G1487 : Zo G2309 [G5719] gij wilt G5046 volmaakt G1511 [G5750] zijn G5217 [G5720] , ga heen G4453 [G5657] , verkoop G4675 wat gij G5224 [G5723] hebt G2532 , en G1325 [G5628] geef G4434 het den armen G2532 , en G2344 gij zult een schat G2192 [G5692] hebben G1722 in G3772 den hemel G2532 ; en G1204 [G5773] kom G190 [G5720] herwaarts, volg G3427 Mij.
  22 G1161 Als nu G3495 de jongeling G3056 dit woord G191 [G5660] hoorde G565 [G5627] , ging hij G3076 [G5746] bedroefd G1063 weg; want G2192 G2258 [G5723] hij had G4183 vele G2933 goederen.
  23 G1161 En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G846 tot Zijn G3101 discipelen G281 : Voorwaar G3004 [G5719] , Ik zeg G5213 u G3754 , dat G4145 een rijke G1423 bezwaarlijk G1519 in G932 het Koninkrijk G3772 der hemelen G1525 [G5695] zal ingaan.
  24 G1161 En G3825 wederom G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G2076 [G5748] : Het is G2123 lichter G2574 , dat een kemel G1330 [G5629] ga G1223 door G5169 het oog G4476 van een naald G2228 , dan G4145 dat een rijke G1525 [G5629] inga G1519 in G932 het Koninkrijk G2316 Gods.
  25 G846 Zijn G3101 discipelen G1161 nu G191 [G5660] , [dit] horende G4970 , werden zeer G1605 [G5712] verslagen G3004 [G5723] , zeggende G5101 : Wie G1410 [G5736] kan G686 dan G4982 [G5683] zalig worden?
  26 G1161 En G2424 Jezus G1689 [G5660] , [hen] aanziende G2036 [G5627] , zeide G846 tot hen G3844 : Bij G444 de mensen G2076 [G5748] is G5124 dat G102 onmogelijk G1161 , maar G3844 bij G2316 God G2076 [G5748] zijn G3956 alle dingen G1415 mogelijk.
  27 G5119 Toen G611 [G5679] antwoordde G4074 Petrus G2036 [G5627] , en zeide G846 tot Hem G2400 [G5628] : Zie G2249 , wij G3956 hebben alles G863 [G5656] verlaten G2532 , en G4671 zijn U G190 [G5656] gevolgd G5101 , wat G2254 zal ons G686 dan G2071 [G5704] geworden?
  28 G1161 En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G846 tot hen G281 : Voorwaar G3004 [G5719] , Ik zeg G5213 u G3754 , dat G5210 gij G3588 , die G3427 Mij G190 [G5660] gevolgd zijt G1722 , in G3824 de wedergeboorte G3752 , wanneer G5207 de Zoon G444 des mensen G2523 [G5661] zal gezeten zijn G1909 op G2362 den troon G846 Zijner G1391 heerlijkheid G5210 , dat gij G2532 ook G2523 [G5695] zult zitten G1909 op G1427 twaalf G2362 tronen G2919 [G5723] , oordelende G1427 de twaalf G5443 geslachten G2474 Israels.
  29 G2532 En G3956 zo G3739 wie G863 [G5656] zal verlaten hebben G3614 , huizen G2228 , of G80 broeders G2228 , of G79 zusters G2228 , of G3962 vader G2228 , of G3384 moeder G2228 , of G1135 vrouw G2228 , of G5043 kinderen G2228 , of G68 akkers G1752 , om G3450 Mijns G3686 Naams G1542 wil, die zal honderdvoud G2983 [G5695] ontvangen G2532 , en G166 het eeuwige G2222 leven G2816 [G5692] beerven.
  30 G1161 Maar G4183 vele G4413 eersten G2078 zullen de laatsten G2071 [G5704] zijn G2532 , en G2078 vele laatsten G4413 de eersten.

Hebrews 6:1-20

  1 G1352 Daarom G863 [G5631] , nalatende G746 het beginsel G3056 der leer G5547 van Christus G1909 , laat ons tot G5047 de volmaaktheid G5342 [G5747] voortvaren G3361 ; niet G3825 wederom G2598 [G5734] leggende G2310 het fondament G3341 van de bekering G575 van G3498 dode G2041 werken G2532 , en G4102 van het geloof G1909 in G2316 God,
  2 G1322 Van de leer G909 der dopen G5037 , en G1936 van de oplegging G5495 der handen G5037 , en G386 van de opstanding G3498 der doden G2532 , en G166 van het eeuwig G2917 oordeel.
  3 G2532 En G5124 dit G4160 [G5692] zullen wij [ook] doen G1437 G4007 , indien G2316 het God G2010 [G5725] toelaat.
  4 G1063 Want G102 het is onmogelijk G530 , degenen, die eens G5461 [G5685] verlicht geweest zijn G5037 , en G2032 de hemelse G1431 gave G1089 [G5666] gesmaakt hebben G2532 , en G40 des Heiligen G4151 Geestes G3353 deelachtig G1096 [G5679] geworden zijn,
  5 G2532 En G1089 [G5666] gesmaakt hebben G2570 het goede G4487 woord G2316 Gods G5037 , en G1411 de krachten G3195 [G5723] der toekomende G165 eeuw,
  6 G2532 En G3895 [G5631] afvallig worden G3825 , [die], [zeg] [ik], wederom G340 [G5721] te vernieuwen G1519 tot G3341 bekering G1438 , als welke zichzelven G5207 den Zoon G2316 van God G388 [G5723] wederom kruisigen G2532 en G3856 [G5723] openlijk te schande maken.
  7 G1063 Want G1093 de aarde G3588 , die G5205 den regen G4178 , menigmaal G1909 op G846 haar G2064 [G5740] komende G4095 [G5631] , indrinkt G2532 , en G2111 bekwaam G1008 kruid G5088 [G5723] voortbrengt G1565 voor degenen G1223 , door G3739 welke G1090 [G5743] zij ook gebouwd wordt G3335 [G5719] , die ontvangt G2129 zegen G575 van G2316 God;
  8 G1161 Maar G173 die doornen G2532 en G5146 distelen G1627 [G5723] draagt G96 , die is verwerpelijk G2532 , en G1451 nabij G2671 de vervloeking G3739 , welker G5056 einde G1519 is tot G2740 verbranding.
  9 G1161 Maar G27 , geliefden G3982 [G5769] ! wij verzekeren ons G4012 van G5216 u G2909 betere dingen G2532 , en G4991 met de zaligheid G2192 [G5746] gevoegd G1499 , hoewel G3779 wij alzo G2980 [G5719] spreken.
  10 G1063 Want G2316 God G3756 is niet G94 onrechtvaardig G5216 dat Hij uw G2041 werk G1950 [G5635] zou vergeten G2532 , en G2873 den arbeid G26 der liefde G3739 , die G1519 gij aan G846 Zijn G3686 Naam G1731 G1731 [G5668] bewezen hebt G40 , als die de heiligen G1247 [G5660] gediend hebt G2532 en G1247 [G5723] [nog] dient.
  11 G1161 Maar G1937 [G5719] wij begeren G1538 , dat een iegelijk G5216 van u G846 dezelfde G4710 naarstigheid G1731 [G5733] bewijze G4314 , tot G4136 de volle verzekerdheid G1680 der hoop G891 , tot G5056 het einde toe;
  12 G2443 Opdat G3361 gij niet G3576 traag G1096 [G5638] wordt G1161 , maar G3402 navolgers G1223 zijt dergenen, die door G4102 geloof G2532 en G3115 lankmoedigheid G1860 de beloftenissen G2816 [G5723] beerven.
  13 G1063 Want G2316 als God G11 aan Abraham G1861 [G5666] de belofte deed G1893 , dewijl G2596 Hij bij G3762 niemand G3187 , die meerder G2192 [G5707] was, had G3660 [G5658] te zweren G3660 [G5656] , zo zwoer Hij G2596 bij G1438 Zichzelven,
  14 G3004 [G5723] Zeggende G2229 G3375 : Waarlijk G2127 [G5723] , zegenende G4571 zal Ik u G2127 [G5692] zegenen G2532 , en G4129 [G5723] vermenigvuldigende G4571 zal Ik u G4129 [G5692] vermenigvuldigen.
  15 G2532 En G3779 alzo G3114 [G5660] , lankmoediglijk verwacht hebbende G1860 , heeft hij de belofte G2013 [G5627] verkregen.
  16 G1063 Want G444 de mensen G3660 [G5719] zweren G3303 wel G2596 bij G3187 den meerdere G2532 [dan] [zij] [zijn], en G3727 de eed G1519 tot G951 bevestiging G846 is denzelven G4009 een einde G3956 van alle G485 tegenspreken;
  17 G1722 G3739 Waarin G2316 God G1014 [G5740] , willende G2818 den erfgenamen G1860 der beloftenis G4054 overvloediger G1925 [G5658] bewijzen G276 de onveranderlijkheid G846 van Zijn G1012 raad G3727 , met een eed G3315 [G5656] daartussen is gekomen;
  18 G2443 Opdat G1223 wij, door G1417 twee G276 onveranderlijke G4229 dingen G1722 , in G3739 welke G102 het onmogelijk G2316 is dat God G5574 [G5664] liege G2478 , een sterke G3874 vertroosting G2192 [G5725] zouden hebben G3588 , [wij] [namelijk], die G2703 [G5631] de toevlucht genomen hebben G4295 [G5740] , om de voorgestelde G1680 hoop G2902 [G5658] vast te houden;
  19 G3739 Welke G2192 [G5719] wij hebben G5613 als G45 een anker G5590 der ziel G5037 , G804 hetwelk zeker G2532 en G949 vast G2532 is, en G1525 [G5740] ingaat G1519 in G2082 het binnenste G2665 van het voorhangsel;
  20 G3699 Daar G4274 de Voorloper G5228 voor G2257 ons G1525 [G5627] is ingegaan G2424 , [namelijk] Jezus G2596 , naar G5010 de ordening G3198 van Melchizedek G749 , een Hogepriester G1096 [G5637] geworden zijnde G1519 in G165 der eeuwigheid.

Genesis 2:1-25

  1 H3615 [H8792] Alzo zijn volbracht H8064 de hemel H776 en de aarde H3605 , en al H6635 hun heir.
  2 H430 Als nu God H7637 op den zevenden H3117 dag H3615 [H8762] volbracht had H4399 Zijn werk H834 , dat H6213 [H8804] Hij gemaakt had H7673 [H8799] , heeft Hij gerust H7637 op den zevenden H3117 dag H3605 van al H4399 Zijn werk H834 , dat H6213 [H8804] Hij gemaakt had.
  3 H430 En God H7637 heeft den zevenden H3117 dag H1288 [H8762] gezegend H853 , en dien H6942 [H8762] geheiligd H3588 ; omdat H7673 [H8804] Hij op denzelven gerust heeft H3605 van al H4399 Zijn werk H834 , hetwelk H430 God H1254 [H8804] geschapen had H6213 [H8800] , om te volmaken.
  4 H428 Dit H8435 [zijn] de geboorten H8064 des hemels H776 en der aarde H1254 [H8736] , als zij geschapen werden H3117 ; ten dage H3068 als de HEERE H430 God H776 de aarde H8064 en den hemel H6213 [H8800] maakte.
  5 H3605 En allen H7880 struik H7704 des velds H2962 , eer H776 hij in de aarde H1961 [H8799] was H3605 , en al H6212 het kruid H7704 des velds H2962 , eer H6779 [H8799] het uitsproot H3588 ; want H3068 de HEERE H430 God H3808 had niet H4305 [H8689] doen regenen H5921 op H776 de aarde H369 , en er was geen H120 mens H853 [geweest], om den H127 aardbodem H5647 [H8800] te bouwen.
  6 H108 Maar een damp H5927 [H8799] was opgegaan H4480 uit H776 de aarde H8248 [H8689] , en bevochtigde H3605 den gansen H6440 H127 aardbodem.
  7 H3068 En de HEERE H430 God H120 had den mens H3335 [H8799] geformeerd H6083 uit het stof H4480 der H127 aarde H639 , en in zijn neusgaten H5301 [H8799] geblazen H5397 den adem H2416 des levens H1961 [H8799] ; alzo werd H120 de mens H2416 tot een levende H5315 ziel.
  8 H3068 Ook had de HEERE H430 God H1588 een hof H5193 [H8799] geplant H5731 in Eden H6924 , tegen het oosten H7760 [H8799] , en Hij stelde H8033 aldaar H120 den mens H834 , dien H3335 [H8804] Hij geformeerd had.
  9 H3068 En de HEERE H430 God H3605 had alle H6086 geboomte H4480 uit H127 het aardrijk H6779 [H8686] doen spruiten H2530 [H8737] , begeerlijk H4758 voor het gezicht H2896 , en goed H3978 tot spijze H6086 ; en den boom H2416 des levens H8432 in het midden H1588 van den hof H6086 , en de boom H1847 der kennis H2896 des goeds H7451 en des kwaads.
  10 H5104 En een rivier H3318 [H8802] was voortgaande H4480 uit H5731 Eden H1588 , om dezen hof H8248 [H8687] te bewateren H4480 ; en werd van H8033 daar H6504 [H8735] verdeeld H1961 [H8804] , en werd H702 tot vier H7218 hoofden.
  11 H8034 De naam H259 der eerste H6376 [rivier] [is] Pison H1931 ; deze H3605 [is] [het], die het ganse H776 land H2341 van Havila H5437 [H8802] omloopt H834 H8033 , waar H2091 het goud [is].
  12 H2091 En het goud H1931 van dit H776 land H2896 [is] goed H8033 ; daar H916 [is] [ook] bedolah H68 , en de steen H7718 sardonix.
  13 H8034 En de naam H8145 der tweede H5104 rivier H1521 [is] Gihon H1931 ; deze H3605 [is] [het], die het ganse H776 land H3568 Cusch H5437 [H8802] omloopt.
  14 H8034 En de naam H7992 der derde H5104 rivier H2313 [is] Hiddekel H1931 ; deze H1980 [H8802] is gaande naar H6926 het oosten H804 van Assur H7243 . En de vierde H5104 rivier H1931 [is] H6578 Frath.
  15 H3947 [H8799] Zo nam H3068 de HEERE H430 God H120 den mens H3240 [H8686] , en zette hem H1588 in den hof H5731 van Eden H5647 [H8800] , om dien te bouwen H8104 [H8800] , en dien te bewaren.
  16 H3068 En de HEERE H430 God H6680 [H8762] gebood H5921 den H120 mens H559 [H8800] , zeggende H4480 : Van H3605 allen H6086 boom H1588 dezes hofs H398 [H8800] zult gij vrijelijk H398 [H8799] eten;
  17 H4480 Maar van H6086 den boom H1847 der kennis H2896 des goeds H7451 en des kwaads H3808 , daarvan zult gij niet H398 [H8799] eten H3588 ; want H3117 ten dage H4480 , als gij daarvan H398 [H8800] eet H4191 [H8800] , zult gij den dood H4191 [H8799] sterven.
  18 H3068 Ook had de HEERE H430 God H559 [H8799] gesproken H3808 : Het is niet H2896 goed H120 , dat de mens H909 alleen H1961 [H8800] zij H5828 ; Ik zal hem een hulpe H6213 [H8799] maken H5048 , [die] als tegen hem over [zij].
  19 H3068 Want als de HEERE H430 God H4480 uit H127 de aarde H3605 al H2416 het gedierte H7704 des velds H3605 , en al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3335 [H8799] gemaakt had H935 [H8686] , zo bracht Hij H413 die tot H120 Adam H7200 [H8800] , om te zien H4100 , hoe H7121 [H8799] hij ze noemen zou H834 ; en zo als H120 Adam H3605 alle H2416 levende H5315 ziel H7121 [H8799] noemen zoude H1931 , dat H8034 [zou] haar naam [zijn].
  20 H120 Zo had Adam H7121 [H8799] genoemd H8034 de namen H3605 van al H929 het vee H5775 , en van het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en van al H2416 het gedierte H7704 des velds H120 ; maar voor den mens H4672 [H8804] vond hij H3808 geen H5828 hulpe H5048 , [die] als tegen hem over [ware].
  21 H5307 H0 Toen deed H3068 de HEERE H430 God H8639 een diepen slaap H5921 op H121 Adam H5307 [H8686] vallen H3462 [H8799] , en hij sliep H3947 [H8799] ; en Hij nam H259 een H4480 van H6763 zijn ribben H5462 [H8799] , en sloot H8478 derzelver plaats H1320 toe [met] vlees.
  22 H3068 En de HEERE H430 God H1129 [H8799] bouwde H6763 de ribbe H834 , die H4480 Hij van H120 Adam H3947 [H8804] genomen had H802 , tot een vrouw H935 [H8686] , en Hij bracht H413 haar tot H120 Adam.
  23 H559 [H8799] Toen zeide H120 Adam H2063 : Deze H6471 [is] ditmaal H6106 been H4480 van H6106 mijn benen H1320 , en vlees H4480 van H1320 mijn vlees H2063 ! Men zal haar H802 Manninne H7121 [H8735] heten H3588 , omdat H2063 zij H4480 uit H376 den man H3947 [H8795] genomen is.
  24 H3651 H5921 Daarom H376 zal de man H1 zijn vader H517 en zijn moeder H5800 [H8799] verlaten H802 , en zijn vrouw H1692 [H8804] aankleven H259 ; en zij zullen tot een H1320 vlees H1961 [H8799] zijn.
  25 H1961 [H8799] En zij waren H8147 beiden H6174 naakt H120 , Adam H802 en zijn vrouw H954 [H8709] ; en zij schaamden zich H3808 niet.

Hebrews 11:3

  3 G4102 Door het geloof G3539 [G5719] verstaan wij G165 , dat de wereld G4487 door het woord G2316 Gods G2675 [G5771] is toebereid G1519 , alzo G3588 dat de dingen, die G991 [G5746] men ziet G3361 , niet G1096 [G5755] geworden zijn G1537 uit G5316 [G5730] dingen, die gezien worden.

Genesis 1:3

  3 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H216 licht H1961 [H8799] ! en daar werd H216 licht.

Isaiah 42:5

  5 H559 [H8804] Alzo zegt H410 God H3068 , de HEERE H8064 , Die de hemelen H1254 [H8802] geschapen H5186 [H8802] , en dezelve uitgebreid heeft H776 , Die de aarde H7554 [H8802] uitgespannen heeft H6631 , en wat daaruit voortkomt H5971 ; Die den volke H5397 , [dat] daarop is, den adem H5414 [H8802] geeft H7307 , en den geest H1980 [H8802] dengenen, die daarop wandelen:

2 Peter 3:8

  8 G1161 Doch G1520 deze ene G5124 zaak G5209 zij u G3361 niet G2990 [G5720] onbekend G27 , geliefden G3754 , dat G3391 een G2250 dag G3844 bij G2962 den Heere G5613 is als G5507 duizend G2094 jaren G2532 , en G5507 duizend G2094 jaren G5613 als G3391 een G2250 dag.

John 1:1

  1 G1722 In G746 den beginne G2258 [G5713] was G3056 het Woord G2532 , en G3056 het Woord G2258 [G5713] was G4314 bij G2316 God G2532 , en G3056 het Woord G2258 [G5713] was G2316 God.

Isaiah 48:13

  13 H3027 Ook heeft Mijn hand H776 de aarde H3245 [H8804] gegrond H3225 , en Mijn rechterhand H8064 heeft de hemelen H2946 [H8765] met de palm afgemeten H7121 [H8802] ; wanneer Ik ze roep H5975 [H8799] , staan zij H3162 daar te zamen.

Genesis 1:1

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.

Genesis 1:1-31

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.
  2 H776 De aarde H1961 [H8804] nu was H8414 woest H922 en ledig H2822 , en duisternis H5921 H6440 [was] op H8415 den afgrond H7307 ; en de Geest H430 Gods H7363 [H8764] zweefde H5921 H6440 op H4325 de wateren.
  3 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H216 licht H1961 [H8799] ! en daar werd H216 licht.
  4 H430 En God H7200 [H8799] zag H853 het H216 licht H3588 , dat H2896 het goed H430 [was]; en God H914 [H8686] maakte scheiding H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis.
  5 H430 En God H7121 [H8799] noemde H216 het licht H3117 dag H2822 , en de duisternis H7121 [H8804] noemde Hij H3915 nacht H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H259 , de eerste H3117 dag.
  6 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H7549 een uitspansel H8432 in het midden H4325 der wateren H1961 [H8799] ; en dat make H914 [H8688] scheiding H996 tussen H4325 wateren H4325 en wateren!
  7 H430 En God H6213 [H8799] maakte H7549 dat uitspansel H914 [H8686] , en maakte scheiding H996 tussen H4325 de wateren H834 , die H8478 onder H7549 het uitspansel H996 [zijn], en tussen H4325 de wateren H834 , die H5921 boven H7549 het uitspansel H1961 [H8799] [zijn]. En het was H3651 alzo.
  8 H430 En God H7121 [H8799] noemde H7549 het uitspansel H8064 hemel H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8145 , de tweede H3117 dag.
  9 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8478 van onder H8064 den hemel H413 in H259 een H4725 plaats H6960 [H8735] vergaderd worden H3004 , en dat het droge H7200 [H8735] gezien worde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  10 H430 En God H7121 [H8799] noemde H3004 het droge H776 aarde H4723 , en de vergadering H4325 der wateren H7121 [H8804] noemde Hij H3220 zeeen H430 ; en God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  11 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : Dat de aarde H1876 [H8686] uitschiete H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H6529 , vruchtbaar H6086 geboomte H6213 [H8802] , dragende H6529 vrucht H4327 naar zijn aard H834 , welks H2233 zaad H5921 daarin zij op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  12 H776 En de aarde H3318 [H8686] bracht voort H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H4327 naar zijn aard H6529 H6213 [H8802] , en vruchtdragend H6086 geboomte H2233 , welks H4327 zaad daarin was, naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  13 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7992 , de derde H3117 dag.
  14 H430 En God H559 [H8799] zeide H3974 : Dat er lichten H1961 [H8799] zijn H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H914 [H8687] , om scheiding te maken H996 tussen H3117 den dag H996 en tussen H3915 den nacht H1961 [H8799] ; en dat zij zijn H226 tot tekenen H4150 en tot gezette tijden H3117 , en tot dagen H8141 en jaren!
  15 H1961 [H8799] En dat zij zijn H3974 tot lichten H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  16 H430 God H6213 [H8799] dan maakte H8147 die twee H1419 grote H3974 lichten H1419 ; dat grote H3974 licht H4475 tot heerschappij H3117 des daags H6996 , en dat kleine H3974 licht H4475 tot heerschappij H3915 des nachts H3556 ; ook de sterren.
  17 H430 En God H5414 [H8799] stelde H853 ze H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde.
  18 H4910 [H8800] En om te heersen H3117 op den dag H3915 , en in den nacht H914 [H8687] , en om scheiding te maken H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  19 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7243 , de vierde H3117 dag.
  20 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8317 [H8799] overvloediglijk voortbrengen H8318 een gewemel H2416 van levende H5315 zielen H5775 ; en het gevogelte H5774 [H8787] vliege H5921 boven H776 de aarde H5921 H6440 , in H7549 het uitspansel H8064 des hemels!
  21 H430 En God H1254 [H8799] schiep H1419 de grote H8577 walvissen H3605 , en alle H2416 levende H7430 [H8802] wremelende H5315 ziel H834 , welke H4325 de wateren H8317 [H8804] overvloediglijk voortbrachten H4327 , naar haar aard H3605 ; en alle H3671 gevleugeld H5775 gevogelte H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  22 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 ze H559 [H8800] , zeggende H6509 [H8798] : Zijt vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H4325 de wateren H3220 in de zeeen H5775 ; en het gevogelte H7235 [H8799] vermenigvuldige H776 op de aarde!
  23 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H2549 , de vijfde H3117 dag.
  24 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : De aarde H3318 H0 brenge H2416 levende H5315 zielen H3318 [H8686] voort H4327 , naar haar aard H929 , vee H7431 , en kruipend H2416 , en wild gedierte H776 der aarde H4327 , naar zijn aard H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  25 H430 En God H6213 [H8799] maakte H2416 het wild gedierte H776 der aarde H4327 naar zijn aard H929 , en het vee H4327 naar zijn aard H3605 , en al H7431 het kruipend gedierte H127 des aardbodems H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  26 H430 En God H559 [H8799] zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 [H8799] maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 [H8799] ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt.
  27 H430 En God H1254 [H8799] schiep H120 den mens H6754 naar Zijn beeld H6754 ; naar het beeld H430 van God H1254 [H8804] schiep Hij H853 hem H2145 ; man H5347 en vrouw H1254 [H8804] schiep Hij H853 ze.
  28 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 hen H430 , en God H559 [H8799] zeide H6509 [H8798] tot hen: Weest vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H776 de aarde H3533 [H8798] , en onderwerpt haar H7287 [H8798] , en hebt heerschappij H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en over al H2416 het gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt!
  29 H430 En God H559 [H8799] zeide H2009 : Ziet H3605 , Ik heb ulieden al H2233 H2232 [H8802] het zaadzaaiende H6212 kruid H5414 [H8804] gegeven H834 , dat H5921 H6440 op H3605 de ganse H776 aarde H853 [is], en H3605 alle H6086 geboomte H834 , in hetwelk H2233 H2232 [H8802] zaadzaaiende H6086 H6529 boomvrucht H1961 [H8799] is; het zij H402 u tot spijze!
  30 H3605 Maar aan al H2416 het gedierte H776 der aarde H3605 , en aan al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en aan al H7430 [H8802] het kruipende gedierte H5921 op H776 de aarde H834 , waarin H2416 een levende H5315 ziel H3605 [is], [heb] [Ik] al H3418 het groene H6212 kruid H402 tot spijze H1961 [H8799] [gegeven]. En het was H3651 alzo.
  31 H430 En God H7200 [H8799] zag H3605 al H834 wat H6213 [H8804] Hij gemaakt had H2009 , en ziet H3966 , [het] [was] zeer H2896 goed H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8345 , de zesde H3117 dag.
Reformed Dating

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.