Bible verses about "syria" | DSV_Strongs

Judges 10:6

  6 H3254 H0 Toen voeren H1121 de kinderen H3478 Israels H3254 [H8686] voort H6213 [H8800] te doen H7451 , dat kwaad H5869 was in de ogen H3068 des HEEREN H5647 [H8799] , en dienden H1168 de Baals H6252 , en Astharoth H430 , en de goden H758 van Syrie H430 , en de goden H6721 van Sidon H430 , en de goden H4124 van Moab H430 , en de goden H1121 der kinderen H5983 Ammons H430 , mitsgaders de goden H6430 der Filistijnen H5800 [H8799] ; en zij verlieten H3068 den HEERE H5647 [H8804] , en dienden H3808 Hem niet.

1 Kings 19:15

  15 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H413 tot H3212 [H8798] hem: Ga H7725 [H8798] , keer weder H1870 op uwe weg H4057 , naar de woestijn H1834 van Damaskus H935 [H8804] ; en ga daar in H4886 [H8804] , en zalf H2371 Hazael H4428 ten koning H5921 over H758 Syrie.

Luke 4:27

  27 G2532 En G2258 [G5713] er waren G4183 vele G3015 melaatsen G1722 in G2474 Israel G1909 , ten tijde G4396 van den profeet G1666 Elisa G2532 ; en G3762 geen G846 van hen G2511 [G5681] werd gereinigd G1508 , dan G3497 Naaman G4948 , de Syrier.

Acts 15:23

  23 G1125 [G5660] En zij schreven G1223 door G5495 G846 hen G3592 dit G652 [navolgende]: De apostelen G2532 , en G4245 de ouderlingen G2532 , en G80 de broeders G5463 H [wensen G3588 ] den G80 broederen G1537 uit G1484 de heidenen G2596 , die in G490 Antiochie G2532 , en G4947 Syrie G2532 , en G2791 Cilicie G5463 [G5721] zijn, zaligheid.

2 Kings 24:1-2

  1 H3117 In zijn dagen H5927 H0 toog H5019 Nebukadnezar H4428 , de koning H894 van Babel H5927 [H8804] , op H3079 , en Jojakim H1961 [H8799] werd H5650 zijn knecht H7969 drie H8141 jaren H7725 [H8799] ; daarna keerde hij zich om H4775 [H8799] , en rebelleerde tegen hem.
  2 H3068 En de HEERE H7971 [H8762] zond H1416 tegen hem de benden H3778 der Chaldeen H1416 , en de benden H758 der Syriers H1416 , en de benden H4124 der Moabieten H1416 , en de benden H1121 der kinderen H5983 Ammons H7971 [H8762] , en zond H3063 hen tegen Juda H6 [H8687] , om dat te verderven H1697 , naar het woord H3068 des HEEREN H834 , dat H1696 [H8765] Hij gesproken had H3027 door den dienst H5650 Zijner knechten H5030 , de profeten.

Isaiah 8:4

  4 H5288 Want eer dat knechtje H3045 [H8799] zal kunnen H7121 [H8800] roepen H1 : Mijn vader H517 ! of, mijn moeder H2428 ! zal men den rijkdom H1834 van Damaskus H7998 , en den buit H8111 van Samaria H5375 [H8799] dragen H6440 voor het aangezicht H4428 van den koning H804 van Assur.

Isaiah 9:12

  12 H758 [09:11] De Syriers H6924 van voren H6430 , en de Filistijnen H268 van achteren H3478 , dat zij Israel H398 [H8799] opeten H6310 met vollen mond H7725 H0 . Om dit alles keert H639 Zijn toorn H7725 [H8804] zich niet af H3027 , maar Zijn hand H5186 [H8803] is nog uitgestrekt.

Matthew 4:24

  24 G2532 En G846 Zijn G189 gerucht G565 [G5627] ging [van] [daar] uit G1519 in G3650 geheel G4947 Syrie G2532 ; en G4374 [G5656] zij brachten G846 tot Hem G3956 allen G2560 , die kwalijk G2192 [G5723] gesteld waren G4164 , met verscheidene G3554 ziekten G2532 en G931 pijnen G4912 [G5746] bevangen zijnde G2532 , en G1139 [G5740] van den duivel bezeten G2532 , en G4583 [G5740] maanzieken G2532 en G3885 geraakten G2532 ; en G2323 [G5656] Hij genas G846 dezelve.

Acts 21:3

  3 G1161 En G2954 als wij Cyprus G398 [G5631] in het gezicht gekregen G2532 , en G846 dat G2176 aan de linker G2641 [G5631] [hand] gelaten hadden G4126 [G5707] , voeren wij G1519 naar G4947 Syrie G2532 , en G2609 [G5648] kwamen aan G1519 te G5184 Tyrus G1063 ; want G4143 het schip G2258 [G5713] zoude G1566 aldaar G1117 den last G670 [G5740] ontladen.

Isaiah 17:1-14

  1 H4853 De last H1834 van Damaskus H1834 . Ziet, Damaskus H5493 [H8716] zal weggenomen worden H5892 , dat zij geen stad H4654 meer zij, maar zij zal een vervallen H4596 steenhoop zijn.
  2 H5892 De steden H6177 van Aroer H5800 [H8803] zullen verlaten worden H5739 ; voor de kudden H7257 [H8804] zullen zij wezen, die zullen [daar] nederliggen H2729 [H8688] , en niemand zal ze verschrikken.
  3 H4013 En de vesting H7673 [H8738] zal ophouden H669 van Efraim H4467 , en het koninkrijk H1834 van Damaskus H7605 , en het overblijfsel H758 der Syriers H3519 ; zij zullen zijn gelijk de heerlijkheid H1121 der kinderen H3478 Israels H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen.
  4 H3117 En het zal geschieden te dien dage H3519 , dat de heerlijkheid H3290 van Jakob H1809 [H8735] verdund zal worden H4924 , en dat de vettigheid H1320 van zijn vlees H7329 [H8735] mager worden zal.
  5 H7105 Want hij zal zijn, gelijk [wanneer] een maaier H7054 het staande koren H622 [H8800] verzamelt H2220 , en zijn arm H7641 aren H7114 [H8799] afmaait H7641 ; ja, hij zal zijn, gelijk [wanneer] iemand aren H3950 [H8764] leest H6010 in het dal H7497 Refraim.
  6 H5955 Doch een nalezing H7604 [H8738] zal daarin overig blijven H5363 , gelijk [in] de afschudding H2132 eens olijfbooms H8147 , twee H7969 [of] drie H1620 bezien H7218 in den top H534 der opperste twijg H702 , en vier H2568 [of] vijf H6509 [H8802] aan zijn vruchtbare H5585 takken H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE H430 , de God H3478 Israels.
  7 H3117 Te dien dage H120 zal de mens H8159 [H8799] zien H6213 [H8802] naar Dien, Die hem gemaakt heeft H5869 , en zijn ogen H6918 zullen op den Heilige H3478 Israels H7200 [H8799] zien.
  8 H8159 [H8799] En hij zal niet aanschouwen H4196 de altaren H4639 , het werk H3027 zijner handen H676 , ook hetgeen zijn vingeren H6213 [H8804] gemaakt hebben H7200 [H8799] , zal hij niet aanzien H842 , noch de bossen H2553 , noch de zonnebeelden.
  9 H3117 Te dien dage H4581 zullen zijn sterke H5892 steden H5800 [H8803] zijn, als een verlaten H2793 struik H534 , en opperste tak H5800 [H8804] , welke zij verlaten hebben H6440 , om H1121 der kinderen H3478 Israels H8077 wil, hoewel daar verwoesting zal wezen.
  10 H430 Want gij hebt den God H3468 uws heils H7911 [H8804] vergeten H2142 [H8804] , en niet gedacht H6697 aan den Rotssteen H4581 uwer sterkte H5282 ; daarom zult gij wel liefelijke H5194 planten H5193 [H8799] planten H2114 [H8801] , en gij zult hem met uitlandse H2156 ranken H2232 [H8799] bezetten;
  11 H3117 Ten dage H5194 , als gij ze zult geplant hebben H7735 [H8770] , zult gij [die] doen wassen H1242 , en in den morgenstond H2233 zult gij uw zaad H6524 [H8686] doen bloeien H5067 ; [doch] het zal maar een hoop H7105 van het gemaaide H3117 zijn, in den dag H2470 [H8737] der krankheid H605 [H8803] en der pijnlijke H3511 smart.
  12 H1945 Wee H1995 der veelheid H7227 der grote H5971 volken H1993 [H8799] , die daar bruisen H3220 , gelijk de zeeen H1993 [H8800] bruisen H1995 ; en [wee] het geruis H3816 der natien H7588 , die daar ruisen H3524 , gelijk de geweldige H4325 wateren H7582 [H8735] ruisen!
  13 H3816 De natien H7582 [H8735] zullen [wel] ruisen H7227 , gelijk grote H4325 wateren H7588 ruisen H1605 [H8804] ; doch Hij zal hem schelden H4801 , zo zal hij verre H5127 [H8804] wegvlieden H7291 [H8795] , ja, hij zal gejaagd worden H4671 , als het kaf H2022 der bergen H6440 van H7307 den wind H1534 , en gelijk een kloot H6440 van H5492 den wervelwind.
  14 H6256 Ten tijde H6153 des avonds H1091 , ziet, zo is er verschrikking H1242 , eer het morgen H2506 is, is hij er niet meer. Dit is het deel H8154 [H8802] dergenen, die ons beroven H1486 , en het lot H962 [H8802] dergenen, die ons plunderen.

Isaiah 7:8

  8 H1834 Maar Damaskus H7218 zal het hoofd H758 van Syrie H7526 zijn, en Rezin H7218 het hoofd H1834 van Damaskus H2568 ; en in nog vijf H8346 en zestig H8141 jaren H669 zal Efraim H2865 [H8735] verbroken worden H5971 , dat het geen volk zij.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.