Bible verses about "sunday" | DSV_Strongs

Psalms 150:1-6

  1 H1984 H3050 [H8761] Hallelujah H1984 [H8761] ! Looft H410 God H6944 in Zijn heiligdom H1984 [H8761] ; looft H7549 Hem in het uitspansel H5797 Zijner sterkte!
  2 H1984 [H8761] Looft H1369 Hem vanwege Zijn mogendheden H1984 [H8761] ; looft H7230 Hem naar de menigvuldigheid H1433 Zijner grootheid!
  3 H1984 [H8761] Looft H8629 Hem met geklank H7782 der bazuin H1984 [H8761] ; looft H5035 Hem met de luit H3658 en met de harp!
  4 H1984 [H8761] Looft H8596 Hem met de trommel H4234 en fluit H1984 [H8761] ; looft H4482 Hem met snarenspel H5748 en orgel!
  5 H1984 [H8761] Looft H8088 Hem met hel klinkende H6767 cimbalen H1984 [H8761] ; looft H6767 Hem met cimbalen H8643 van vreugdegeluid!
  6 H5397 Alles, wat adem H1984 [H8762] heeft, love H3050 den HEERE H1984 H3050 [H8761] ! Hallelujah!

Genesis 1:1-31

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.
  2 H776 De aarde H1961 [H8804] nu was H8414 woest H922 en ledig H2822 , en duisternis H5921 H6440 [was] op H8415 den afgrond H7307 ; en de Geest H430 Gods H7363 [H8764] zweefde H5921 H6440 op H4325 de wateren.
  3 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H216 licht H1961 [H8799] ! en daar werd H216 licht.
  4 H430 En God H7200 [H8799] zag H853 het H216 licht H3588 , dat H2896 het goed H430 [was]; en God H914 [H8686] maakte scheiding H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis.
  5 H430 En God H7121 [H8799] noemde H216 het licht H3117 dag H2822 , en de duisternis H7121 [H8804] noemde Hij H3915 nacht H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H259 , de eerste H3117 dag.
  6 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H7549 een uitspansel H8432 in het midden H4325 der wateren H1961 [H8799] ; en dat make H914 [H8688] scheiding H996 tussen H4325 wateren H4325 en wateren!
  7 H430 En God H6213 [H8799] maakte H7549 dat uitspansel H914 [H8686] , en maakte scheiding H996 tussen H4325 de wateren H834 , die H8478 onder H7549 het uitspansel H996 [zijn], en tussen H4325 de wateren H834 , die H5921 boven H7549 het uitspansel H1961 [H8799] [zijn]. En het was H3651 alzo.
  8 H430 En God H7121 [H8799] noemde H7549 het uitspansel H8064 hemel H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8145 , de tweede H3117 dag.
  9 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8478 van onder H8064 den hemel H413 in H259 een H4725 plaats H6960 [H8735] vergaderd worden H3004 , en dat het droge H7200 [H8735] gezien worde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  10 H430 En God H7121 [H8799] noemde H3004 het droge H776 aarde H4723 , en de vergadering H4325 der wateren H7121 [H8804] noemde Hij H3220 zeeen H430 ; en God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  11 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : Dat de aarde H1876 [H8686] uitschiete H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H6529 , vruchtbaar H6086 geboomte H6213 [H8802] , dragende H6529 vrucht H4327 naar zijn aard H834 , welks H2233 zaad H5921 daarin zij op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  12 H776 En de aarde H3318 [H8686] bracht voort H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H4327 naar zijn aard H6529 H6213 [H8802] , en vruchtdragend H6086 geboomte H2233 , welks H4327 zaad daarin was, naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  13 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7992 , de derde H3117 dag.
  14 H430 En God H559 [H8799] zeide H3974 : Dat er lichten H1961 [H8799] zijn H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H914 [H8687] , om scheiding te maken H996 tussen H3117 den dag H996 en tussen H3915 den nacht H1961 [H8799] ; en dat zij zijn H226 tot tekenen H4150 en tot gezette tijden H3117 , en tot dagen H8141 en jaren!
  15 H1961 [H8799] En dat zij zijn H3974 tot lichten H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  16 H430 God H6213 [H8799] dan maakte H8147 die twee H1419 grote H3974 lichten H1419 ; dat grote H3974 licht H4475 tot heerschappij H3117 des daags H6996 , en dat kleine H3974 licht H4475 tot heerschappij H3915 des nachts H3556 ; ook de sterren.
  17 H430 En God H5414 [H8799] stelde H853 ze H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde.
  18 H4910 [H8800] En om te heersen H3117 op den dag H3915 , en in den nacht H914 [H8687] , en om scheiding te maken H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  19 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7243 , de vierde H3117 dag.
  20 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8317 [H8799] overvloediglijk voortbrengen H8318 een gewemel H2416 van levende H5315 zielen H5775 ; en het gevogelte H5774 [H8787] vliege H5921 boven H776 de aarde H5921 H6440 , in H7549 het uitspansel H8064 des hemels!
  21 H430 En God H1254 [H8799] schiep H1419 de grote H8577 walvissen H3605 , en alle H2416 levende H7430 [H8802] wremelende H5315 ziel H834 , welke H4325 de wateren H8317 [H8804] overvloediglijk voortbrachten H4327 , naar haar aard H3605 ; en alle H3671 gevleugeld H5775 gevogelte H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  22 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 ze H559 [H8800] , zeggende H6509 [H8798] : Zijt vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H4325 de wateren H3220 in de zeeen H5775 ; en het gevogelte H7235 [H8799] vermenigvuldige H776 op de aarde!
  23 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H2549 , de vijfde H3117 dag.
  24 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : De aarde H3318 H0 brenge H2416 levende H5315 zielen H3318 [H8686] voort H4327 , naar haar aard H929 , vee H7431 , en kruipend H2416 , en wild gedierte H776 der aarde H4327 , naar zijn aard H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  25 H430 En God H6213 [H8799] maakte H2416 het wild gedierte H776 der aarde H4327 naar zijn aard H929 , en het vee H4327 naar zijn aard H3605 , en al H7431 het kruipend gedierte H127 des aardbodems H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  26 H430 En God H559 [H8799] zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 [H8799] maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 [H8799] ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt.
  27 H430 En God H1254 [H8799] schiep H120 den mens H6754 naar Zijn beeld H6754 ; naar het beeld H430 van God H1254 [H8804] schiep Hij H853 hem H2145 ; man H5347 en vrouw H1254 [H8804] schiep Hij H853 ze.
  28 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 hen H430 , en God H559 [H8799] zeide H6509 [H8798] tot hen: Weest vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H776 de aarde H3533 [H8798] , en onderwerpt haar H7287 [H8798] , en hebt heerschappij H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en over al H2416 het gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt!
  29 H430 En God H559 [H8799] zeide H2009 : Ziet H3605 , Ik heb ulieden al H2233 H2232 [H8802] het zaadzaaiende H6212 kruid H5414 [H8804] gegeven H834 , dat H5921 H6440 op H3605 de ganse H776 aarde H853 [is], en H3605 alle H6086 geboomte H834 , in hetwelk H2233 H2232 [H8802] zaadzaaiende H6086 H6529 boomvrucht H1961 [H8799] is; het zij H402 u tot spijze!
  30 H3605 Maar aan al H2416 het gedierte H776 der aarde H3605 , en aan al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en aan al H7430 [H8802] het kruipende gedierte H5921 op H776 de aarde H834 , waarin H2416 een levende H5315 ziel H3605 [is], [heb] [Ik] al H3418 het groene H6212 kruid H402 tot spijze H1961 [H8799] [gegeven]. En het was H3651 alzo.
  31 H430 En God H7200 [H8799] zag H3605 al H834 wat H6213 [H8804] Hij gemaakt had H2009 , en ziet H3966 , [het] [was] zeer H2896 goed H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8345 , de zesde H3117 dag.

Exodus 20:8-11

  8 H2142 [H8800] Gedenkt H7676 H3117 den sabbatdag H6942 [H8763] , dat gij dien heiligt.
  9 H8337 Zes H3117 dagen H5647 [H8799] zult gij arbeiden H4399 en al uw werk H6213 [H8804] doen;
  10 H7637 Maar de zevende H3117 dag H7676 is de sabbat H3068 des HEEREN H430 uws Gods H4399 ; [dan] zult gij geen werk H6213 [H8799] doen H1121 , gij, noch uw zoon H1323 , noch uw dochter H5650 , [noch] uw dienstknecht H519 , noch uw dienstmaagd H929 , noch uw vee H1616 , noch uw vreemdeling H8179 , die in uw poorten is;
  11 H8337 Want in zes H3117 dagen H3068 heeft de HEERE H8064 den hemel H776 en de aarde H6213 [H8804] gemaakt H3220 , de zee H5117 [H8799] en al wat daarin is, en Hij rustte H7637 ten zevenden H3117 dage H1288 [H8765] ; daarom zegende H3068 de HEERE H7676 H3117 den sabbatdag H6942 [H8762] , en heiligde denzelven.

Acts 20:7

  7 G1161 En G1722 op G3391 den eersten G4521 [dag] der week G3101 , als de discipelen G4863 [G5772] bijeengekomen waren G740 om brood G2806 [G5658] te breken G1256 [G5711] , handelde G3972 Paulus G846 met hen G3195 [G5723] , zullende G1887 des anderen daags G1826 [G5750] verreizen G5037 ; en G3905 [G5707] hij strekte G3056 [zijne] rede G3360 uit tot G3317 den middernacht.

Luke 24:1-53

  1 G1161 En G3391 op den eersten G4521 [dag] der week G901 , zeer vroeg G3722 in den morgenstond G2064 [G5627] , gingen zij G1909 naar G3418 het graf G5342 [G5723] , dragende G759 de specerijen G3739 , die G2090 [G5656] zij bereid hadden G2532 , en G5100 sommigen G4862 met G846 haar.
  2 G1161 En G2147 [G5627] zij vonden G3037 den steen G617 [G5772] afgewenteld G575 van G3419 het graf.
  3 G2532 En G1525 [G5631] ingegaan zijnde G2147 [G5627] , vonden zij G4983 het lichaam G2962 van den Heere G2424 Jezus G3756 niet.
  4 G2532 En G1096 [G5633] het geschiedde G1722 , als G4012 G5127 zij daarover G1280 [G5745] twijfelmoedig waren G2532 , G2400 [G5628] zie G1417 , twee G435 mannen G2186 [G5627] stonden bij G846 haar G1722 in G797 [G5723] blinkende G2067 klederen.
  5 G1161 En G846 als zij G1719 zeer bevreesd G1096 [G5637] werden G2532 , en G4383 het aangezicht G1519 naar G1093 de aarde G2827 [G5723] neigden G2036 [G5627] , zeiden zij G4314 tot G846 haar G5101 : Wat G2212 [G5719] zoekt gij G2198 [G5723] den Levende G3326 bij G3498 de doden?
  6 G2076 [G5748] Hij is G5602 hier G3756 niet G235 , maar G1453 [G5681] Hij is opgestaan G3415 [G5682] . Gedenkt G5613 , hoe G5213 Hij tot u G2980 [G5656] gesproken heeft G2089 , als Hij nog G1722 in G1056 Galilea G5607 [G5752] was,
  7 G3004 [G5723] Zeggende G3754 : G5207 De Zoon G444 des mensen G1163 [G5748] moet G3860 [G5683] overgeleverd worden G1519 in G5495 de handen G268 der zondige G444 mensen G2532 , en G4717 [G5683] gekruisigd worden G2532 , en G5154 ten derden G2250 dage G450 [G5629] wederopstaan.
  8 G2532 En G3415 [G5681] zij werden indachtig G846 Zijner G4487 woorden.
  9 G2532 En G5290 [G5660] wedergekeerd zijnde G575 van G3419 het graf G518 [G5656] , boodschapten zij G3956 al G5023 deze dingen G1733 aan de elven G2532 , en G3956 aan al G3062 de anderen.
  10 G1161 En G2258 [G5713] [deze] waren G3137 Maria G3094 Magdalena G2532 , en G2489 Johanna G2532 , en G3137 Maria G2385 , [de] [moeder] van Jakobus G2532 , en G3062 de andere G4862 met G846 haar G3739 , die G5023 dit G4314 tot G652 de apostelen G3004 [G5707] zeiden.
  11 G2532 En G846 haar G4487 woorden G5316 [G5648] schenen G1799 voor G846 hen G5616 als G3026 ijdel geklap G2532 , en G569 H zij geloofden G846 haar G569 [G5707] niet.
  12 G1161 Doch G4074 Petrus G450 [G5631] opstaande G5143 [G5627] , liep G1909 tot G3419 het graf G2532 , en G3879 [G5660] nederbukkende G991 [G5719] , zag hij G3608 de linnen doeken G2749 [G5740] , liggende G3441 alleen G2532 , en G565 [G5627] ging weg G2296 [G5723] , zich verwonderende G4314 bij G1438 zichzelven G1096 [G5756] van hetgeen geschied was.
  13 G2532 En G2400 [G5628] zie G1417 , twee G1537 van G846 hen G2258 G4198 [G5713] gingen G1722 op G846 denzelfden G2250 dag G1519 naar G2968 een vlek G1835 , dat zestig G4712 stadien G575 van G2419 Jeruzalem G568 [G5723] was G3739 , welks G3686 naam G1695 was Emmaus;
  14 G2532 En G846 zij G3656 [G5707] spraken samen G4314 onder G240 elkander G4012 van G3956 al G5130 deze dingen G4819 [G5761] , die er gebeurd waren.
  15 G2532 En G1096 [G5633] het geschiedde G1722 , terwijl G846 zij G3656 [G5721] samen spraken G2532 , en G4802 [G5721] elkander ondervraagden G2532 , dat G2424 Jezus G846 Zelf G1448 [G5660] bij [hen] kwam G4848 H , en met G846 hen G4848 [G5711] ging.
  16 G1161 En G846 hun G3788 ogen G2902 [G5712] werden gehouden G846 , dat zij Hem G3361 niet G1921 [G5629] kenden.
  17 G1161 En G2036 [G5627] Hij zeide G4314 tot G846 hen G5101 : Wat G3056 redenen G3778 zijn dit G4043 [G5723] , die gij, wandelende G4314 , onder G240 elkander G474 [G5719] verhandelt G2532 , en G2075 [G5748] [waarom] ziet gij G4659 droevig?
  18 G1161 En G1520 de een G3739 , wiens G3686 naam G2810 was Kleopas G611 [G5679] , antwoordende G2036 [G5627] , zeide G4314 tot G846 Hem G4771 : Zijt Gij G3441 alleen G3939 [G5719] een vreemdeling G1722 te G2419 Jeruzalem G2532 , en G1097 [G5627] weet G3756 niet G1722 G5025 de dingen, die deze G2250 dagen G1722 G846 daarin G1096 [G5637] geschied zijn?
  19 G2532 En G2036 [G5627] Hij zeide G846 tot hen G4169 : Welke G1161 ? En G2036 [G5627] zij zeiden G846 tot Hem G4012 : De dingen aangaande G2424 Jezus G3480 den Nazarener G3739 , Welke G435 G4396 een Profeet G1096 [G5633] was G1415 , krachtig G1722 in G2041 werken G2532 en G3056 woorden G1726 , voor G2316 God G2532 en G3956 al G2992 het volk.
  20 G5037 En G3704 hoe G2257 onze G749 overpriesters G2532 en G758 oversten G3860 [G5656] Denzelven overgeleverd hebben G1519 tot G2917 het oordeel G2288 des doods G2532 , en G846 Hem G4717 [G5656] gekruisigd hebben.
  21 G1161 En G2249 wij G1679 [G5707] hoopten G3754 , dat G2076 [G5748] Hij was G846 Degene G2474 , Die Israel G3084 [G5733] verlossen G3195 [G5723] zou G235 G1065 . Doch G2532 ook G4862 , benevens G5125 dit G3956 alles G71 [G5719] , is het G4594 heden G5026 de G5154 derde G2250 dag G575 , van G3739 dat G5023 deze dingen G1096 [G5633] geschied zijn.
  22 G235 Maar G2532 ook G5100 sommige G1135 vrouwen G1537 uit G2257 ons G2248 hebben ons G1839 [G5627] ontsteld G3721 , die vroeg in den morgenstond G1909 aan G3419 het graf G1096 [G5637] geweest zijn;
  23 G2532 En G846 Zijn G4983 lichaam G3361 niet G2147 [G5631] vindende G2064 [G5627] , kwamen zij G3004 [G5723] en zeiden G2532 , dat zij ook G3701 een gezicht G32 van engelen G3708 [G5760] gezien hadden G3739 , die G3004 [G5719] zeggen G846 , dat Hij G2198 [G5721] leeft.
  24 G2532 En G5100 sommigen G4862 dergenen, die met G2254 ons G565 [G5627] zijn, gingen heen G1909 tot G3419 het graf G2532 , en G2147 [G5627] bevonden G3779 het alzo G2531 , gelijk G2532 ook G1135 de vrouwen G2036 [G5627] gezegd hadden G1161 ; maar G846 Hem G1492 [G5627] zagen zij G3756 niet.
  25 G2532 En G2036 [G5627] Hij zeide G4314 tot G846 hen G5599 : O G453 onverstandigen G2532 en G1021 tragen G2588 van hart G1909 , om G4100 [G5721] te geloven G3956 al G3739 hetgeen G4396 de profeten G2980 [G5656] gesproken hebben!
  26 G1163 [G5713] Moest G5547 de Christus G3780 niet G5023 deze dingen G3958 [G5629] lijden G2532 , en G1519 [alzo] in G846 Zijn G1391 heerlijkheid G1525 [G5629] ingaan?
  27 G2532 En G756 [G5671] begonnen hebbende G575 van G3475 Mozes G2532 en G575 van G3956 al G4396 de profeten G1329 H , legde Hij G846 hun G1329 [G5707] uit G1722 , in G3956 al G1124 de Schriften G4012 , hetgeen van G1438 Hem [geschreven] was.
  28 G2532 En G1448 [G5656] zij kwamen G1519 nabij G2968 het vlek G3757 , daar G4198 [G5711] zij naar toegingen G2532 ; en G4364 [G5710] Hij hield Zich, alsof G4208 Hij verder G4198 [G5738] gaan zou.
  29 G2532 En G3849 [G5662] zij dwongen G846 Hem G3004 [G5723] , zeggende G3306 [G5657] : Blijf G3326 met G2257 ons G3754 ; want G2076 [G5748] het is G4314 bij G2073 den avond G2532 , en G2250 de dag G2827 [G5758] is gedaald G2532 . En G1525 [G5627] Hij ging in G4862 , om met G846 hen G3306 [G5658] te blijven.
  30 G2532 En G1096 [G5633] het geschiedde G1722 , als G846 Hij G3326 met G846 hen G2625 [G5683] aanzat G2983 [G5631] , nam Hij G740 het brood G2127 [G5656] , en zegende G2532 het, en G2806 [G5660] als Hij het gebroken had G1929 [G5707] , gaf Hij G846 het hun.
  31 G1161 En G846 hun G3788 ogen G1272 [G5681] werden geopend G2532 , en G1921 [G5627] zij kenden G846 Hem G2532 ; en G846 Hij G1096 [G5633] kwam G855 weg G575 uit G846 hun gezicht.
  32 G2532 En G2036 [G5627] zij zeiden G4314 tot G240 elkander G2258 [G5713] : Was G2257 ons G2588 hart G3780 niet G2545 [G5746] brandende G1722 in G2254 ons G5613 , als G2254 Hij tot ons G2980 [G5707] sprak G1722 op G3598 den weg G2532 , en G5613 als G2254 Hij ons G1124 de Schriften G1272 [G5707] opende?
  33 G2532 En G450 [G5631] zij, opstaande G846 ter zelfder G5610 ure G5290 [G5656] , keerden weder G1519 naar G2419 Jeruzalem G2532 , en G2147 [G5627] vonden G1733 de elven G4867 [G5772] samenvergaderd G2532 , en G4862 die met G846 hen waren;
  34 G3004 [G5723] Welke zeiden G3754 : G2962 De Heere G3689 is waarlijk G1453 [G5681] opgestaan G2532 , en G4613 is van Simon G3700 [G5681] gezien.
  35 G2532 En G1834 [G5711] zij vertelden G1722 , hetgeen op G3598 den weg G2532 [geschied] [was], en G5613 hoe G846 Hij hun G1097 [G5681] bekend was geworden G1722 in G2800 het breken G740 des broods.
  36 G1161 En G846 als zij G5023 van deze dingen G2980 [G5723] spraken G2476 [G5627] , stond G2424 Jezus G846 Zelf G1722 in G3319 het midden G846 van hen G2532 , en G3004 [G5719] zeide G846 tot hen G1515 : Vrede G5213 zij ulieden!
  37 G1161 En G4422 [G5685] zij verschrikt G2532 en G1719 zeer bevreesd G1096 [G5637] geworden zijnde G1380 [G5707] , meenden G4151 , dat zij een geest G2334 [G5721] zagen.
  38 G2532 En G2036 [G5627] Hij zeide G846 tot hen G5101 : Wat G2075 [G5748] zijt gij G5015 [G5772] ontroerd G2532 , en G1302 waarom G305 [G5719] klimmen G1261 [zulke] overleggingen G1722 in G5216 uw G2588 harten?
  39 G1492 [G5628] Ziet G3450 Mijn G5495 handen G2532 en G3450 Mijn G4228 voeten G3754 ; want G1473 Ik G1510 [G5748] ben G846 het Zelf G5584 [G5657] ; tast G3165 Mij G2532 aan, en G1492 [G5628] ziet G3754 ; want G4151 een geest G2192 [G5719] heeft G3756 geen G4561 vlees G2532 en G3747 benen G2531 , gelijk G2334 [G5719] gij ziet G1691 , dat Ik G2192 [G5723] heb.
  40 G2532 En G5124 als Hij dit G2036 [G5631] zeide G1925 [G5656] , toonde Hij G846 hun G5495 de handen G2532 en G4228 de voeten.
  41 G1161 En G575 toen zij het van G5479 blijdschap G2089 nog G569 [G5723] niet geloofden G2532 , en G2296 [G5723] zich verwonderden G2036 [G5627] , zeide Hij G846 tot hen G2192 [G5719] : Hebt gij G1759 hier G5100 iets G1034 om te eten?
  42 G1161 En G1929 [G5656] zij gaven G846 Hem G3313 een stuk G3702 van een gebraden G2486 vis G2532 , en G575 van G3193 G2781 honigraten.
  43 G2532 En G2983 [G5631] Hij nam G5315 [G5627] het, en at G1799 het voor G846 hun ogen.
  44 G1161 En G2036 [G5627] Hij zeide G846 tot hen G3778 : Dit G3056 zijn de woorden G3739 , die G4314 Ik tot G5209 u G2980 [G5656] sprak G2089 , als Ik nog G4862 met G5213 u G5607 [G5752] was G3754 , [namelijk] dat G3956 het alles G1163 [G5748] moest G4137 [G5683] vervuld worden G3588 , wat G4012 van G1700 Mij G1125 [G5772] geschreven is G1722 in G3551 de Wet G3475 van Mozes G2532 , en G4396 de Profeten G2532 , en G5568 Psalmen.
  45 G5119 Toen G1272 [G5656] opende Hij G846 hun G3563 verstand G1124 , opdat zij de Schriften G4920 [G5721] verstonden.
  46 G2532 En G2036 [G5627] zeide G846 tot hen G3754 : G3779 Alzo G1125 [G5769] is er geschreven G2532 , en G3779 alzo G1163 [G5713] moest G5547 de Christus G3958 [G5629] lijden G2532 , en G1537 van G3498 de doden G450 [G5629] opstaan G5154 ten derden G2250 dage.
  47 G2532 En G1909 in G846 Zijn G3686 Naam G2784 [G5683] gepredikt worden G3341 bekering G2532 en G859 vergeving G266 der zonden G1519 , onder G3956 alle G1484 volken G756 [G5671] , beginnende G575 van G2419 Jeruzalem.
  48 G1161 En G5210 gij G2075 [G5748] zijt G3144 getuigen G5130 van deze dingen.
  49 G2532 En G2400 [G5628] ziet G1473 , Ik G649 [G5719] zende G1860 de belofte G3450 Mijns G3962 Vaders G1909 op G5209 u G1161 ; maar G2523 [G5657] blijft G5210 gij G1722 in G4172 de stad G2419 Jeruzalem G2193 G3739 , totdat G1746 [G5672] gij zult aangedaan zijn G1411 met kracht G1537 uit G5311 de hoogte.
  50 G1161 En G1806 [G5627] Hij leidde G846 hen G1854 buiten G1519 tot G2193 aan G963 Bethanie G2532 , en G846 Zijn G5495 handen G1869 [G5660] opheffende G2127 [G5656] , zegende Hij G846 hen.
  51 G2532 En G1096 [G5633] het geschiedde G1722 , als G846 Hij G846 hen G2127 [G5721] zegende G575 , dat Hij van G846 hen G1339 [G5627] scheidde G2532 , en G399 [G5712] werd opgenomen G1519 in G3772 den hemel.
  52 G2532 En G846 zij G4352 [G5660] aanbaden G846 Hem G5290 [G5656] , en keerden weder G1519 naar G2419 Jeruzalem G3326 met G3173 grote G5479 blijdschap.
  53 G2532 En G2258 [G5713] zij waren G1275 allen tijd G1722 in G2411 den tempel G134 [G5723] , lovende G2532 en G2127 [G5723] dankende G2316 God G281 . Amen.

John 20:1-31

  1 G1161 En G3391 op den eersten G4521 [dag] der week G2064 [G5736] ging G3137 Maria G3094 Magdalena G4404 vroeg G2089 , als het nog G4653 duister G5607 [G5752] was G1519 , naar G3419 het graf G2532 ; en G991 [G5719] zag G3037 den steen G1537 van G3419 het graf G142 [G5772] weggenomen.
  2 G5143 [G5719] Zij liep G3767 dan G2532 , en G2064 [G5736] kwam G4314 tot G4613 Simon G4074 Petrus G2532 en G4314 tot G243 den anderen G3101 discipel G3739 , welken G2424 Jezus G5368 [G5707] liefhad G2532 , en G3004 [G5719] zeide G846 tot hen G2962 : Zij hebben den Heere G142 [G5656] weggenomen G1537 uit G3419 het graf G2532 , en G1492 [G5758] wij weten G3756 niet G4226 , waar G846 zij Hem G5087 [G5656] gelegd hebben.
  3 G4074 Petrus G3767 dan G1831 [G5627] ging uit G2532 , en G243 de andere G3101 discipel G2532 , en G2064 [G5711] zij kwamen G1519 tot G3419 het graf.
  4 G1161 En G1417 deze twee G5143 [G5707] liepen G3674 tegelijk G2532 ; en G243 de andere G3101 discipel G4390 [G5627] liep vooruit G5032 , sneller G4074 dan Petrus G2532 , en G2064 [G5627] kwam G4413 eerst G1519 tot G3419 het graf.
  5 G2532 En G3879 [G5660] als hij nederbukte G991 [G5719] , zag hij G3608 de doeken G2749 [G5740] liggen G3305 ; nochtans G1525 H ging hij G3756 [er] niet G1525 [G5627] in.
  6 G4613 Simon G4074 Petrus G3767 dan G2064 [G5736] kwam G190 [G5723] en volgde G846 hem G2532 , en G1525 [G5627] ging G1519 in G3419 het graf G2532 , en G2334 [G5719] zag G3608 de doeken G2749 [G5740] liggen.
  7 G2532 En G4676 den zweetdoek G1909 , die op G846 Zijn G2776 hoofd G2258 [G5713] geweest was G3756 , [zag] [hij] niet G3326 bij G3608 de doeken G2749 [G5740] liggen G235 , maar G1519 in G5565 het bijzonder G1520 in een G5117 [andere] plaats G1794 [G5772] samengerold.
  8 G5119 Toen G1525 H ging G3767 dan G2532 ook G243 de andere G3101 discipel G1525 [G5627] [er] in G3588 , die G4413 eerst G1519 tot G3419 het graf G2064 [G5631] gekomen was G2532 , en G1492 [G5627] zag G2532 het, en G4100 [G5656] geloofde.
  9 G1063 Want G1492 [G5715] zij wisten G3764 H nog G1124 de Schrift G3764 niet G3754 , dat G1537 Hij van G3498 de doden G1163 [G5748] moest G450 [G5629] opstaan.
  10 G3101 De discipelen G3767 dan G565 [G5627] gingen G3825 wederom G4314 naar G1438 huis.
  11 G1161 En G3137 Maria G2476 [G5715] stond G1854 buiten G4314 bij G3419 het graf G2799 [G5723] , wenende G5613 . Als G3767 zij dan G2799 [G5707] weende G3879 [G5656] , bukte zij G1519 in G3419 het graf;
  12 G2532 En G2334 [G5719] zag G1417 twee G32 engelen G1722 in G3022 witte G2516 [G5740] [klederen] zitten G1520 , een G4314 aan G2776 het hoofd G2532 , en G1520 een G4314 aan G4228 de voeten G3699 , waar G4983 het lichaam G2424 van Jezus G2749 [G5711] gelegen had.
  13 G2532 En G1565 die G3004 [G5719] zeiden G846 tot haar G1135 : Vrouw G5101 ! wat G2799 [G5719] weent gij G3004 [G5719] ? Zij zeide G846 tot hen G3754 : Omdat G3450 zij mijn G2962 Heere G142 [G5656] weggenomen hebben G2532 , en G1492 [G5758] ik weet G3756 niet G4226 , waar G846 zij Hem G5087 [G5656] gelegd hebben.
  14 G2532 En G5023 als zij dit G2036 [G5631] gezegd had G4762 [G5648] , keerde zij G1519 zich G3694 achterwaarts G2532 , en G2334 [G5719] zag G2424 Jezus G2476 [G5761] staan G2532 , en G1492 [G5715] zij wist G3756 niet G3754 , dat G2424 het Jezus G2076 [G5748] was.
  15 G2424 Jezus G3004 [G5719] zeide G846 tot haar G1135 : Vrouw G5101 , wat G2799 [G5719] weent gij G5101 ? Wien G2212 [G5719] zoekt gij G1565 ? Zij G1380 [G5723] , menende G3754 , dat G2780 het de hovenier G2076 [G5748] was G3004 [G5719] , zeide G846 tot Hem G2962 : Heere G1487 , zo G4771 gij G846 Hem G941 [G5656] [weg] gedragen hebt G2036 [G5628] , zeg G3427 mij G4226 , waar G846 gij Hem G5087 [G5656] gelegd hebt G2504 , en ik G846 zal Hem G142 [G5692] wegnemen.
  16 G2424 Jezus G3004 [G5719] zeide G846 tot haar G3137 : Maria G1565 ! Zij G4762 [G5651] , zich omkerende G3004 [G5719] , zeide G846 tot Hem G4462 : Rabbouni G3739 , hetwelk G3004 [G5743] is gezegd G1320 , Meester.
  17 G2424 Jezus G3004 [G5719] zeide G846 tot haar G680 H : Raak G3450 Mij G3361 niet G680 [G5732] aan G1063 , want G3768 Ik ben nog niet G305 [G5758] opgevaren G4314 tot G3450 Mijn G3962 Vader G1161 ; maar G4198 [G5737] ga heen G4314 tot G3450 Mijn G80 broeders G2532 , en G2036 [G5628] zeg G846 hun G305 [G5719] : Ik vare op G4314 tot G3450 Mijn G3962 Vader G2532 en G5216 uw G3962 Vader G2532 , en G3450 [tot] Mijn G2316 God G2532 en G5216 uw G2316 God.
  18 G3137 Maria G3094 Magdalena G2064 [G5736] ging G518 [G5723] en boodschapte G3101 den discipelen G3754 , dat G2962 zij den Heere G3708 [G5758] gezien had G2532 , en G846 [dat] Hij haar G5023 dit G2036 [G5627] gezegd had.
  19 G3767 Als het dan G3798 avond G5607 [G5752] was G1565 , op denzelven G3391 eersten G2250 dag G4521 der week G2532 , en G2374 als de deuren G2808 [G5772] gesloten waren G3699 , waar G3101 de discipelen G4863 [G5772] vergaderd G2258 [G5713] waren G1223 om G5401 de vreze G2453 der Joden G2064 [G5627] , kwam G2424 Jezus G2532 en G2476 [G5627] stond G1519 in G3319 het midden G2532 , en G3004 [G5719] zeide G846 tot hen G1515 : Vrede G5213 zij ulieden!
  20 G2532 En G5124 dit G2036 [G5631] gezegd hebbende G1166 [G5656] , toonde Hij G846 hun G5495 Zijn handen G2532 en G846 [Zijn G4125 ] zijde G3101 . De discipelen G3767 dan G5463 [G5644] werden verblijd G2962 , als zij den Heere G1492 [G5631] zagen.
  21 G2424 Jezus G3767 dan G2036 [G5627] zeide G3825 wederom G846 tot hen G1515 : Vrede G5213 zij ulieden G2531 , gelijkerwijs G3165 Mij G3962 de Vader G649 [G5758] gezonden heeft G3992 [G5719] , zende G2504 Ik ook G5209 ulieden.
  22 G2532 En G5124 als Hij dit G2036 [G5631] gezegd had G1720 [G5656] , blies Hij G2532 [op] [hen], en G3004 [G5719] zeide G846 tot hen G2983 [G5628] : Ontvangt G40 den Heiligen G4151 Geest.
  23 G302 Zo G5100 gij iemands G266 zonden G863 [G5632] vergeeft G846 , dien G863 [G5743] worden zij vergeven G302 ; zo G5100 gij iemands G2902 [G5725] [zonden] houdt G2902 [G5769] , [dien] zijn zij gehouden.
  24 G1161 En G2381 Thomas G1520 , een G1537 van G1427 de twaalven G3004 [G5746] , gezegd G1324 Didymus G2258 [G5713] , was G3326 met G846 hen G3756 niet G3753 , toen G2424 Jezus G2064 [G5627] [daar] kwam.
  25 G243 De andere G3101 discipelen G3767 dan G3004 [G5707] zeiden G846 tot hem G2962 : Wij hebben den Heere G3708 [G5758] gezien G1161 . Doch G2036 [G5627] hij zeide G846 tot hen G1437 : Indien G1722 ik in G846 Zijn G5495 handen G3361 niet G1492 [G5632] zie G5179 het teken G2247 der nagelen G2532 , en G3450 mijn G1147 vinger G906 [G5632] steke G1519 in G5179 het teken G2247 der nagelen G2532 , en G906 [G5632] steke G3450 mijn G5495 hand G1519 in G846 Zijn G4125 zijde G3364 , ik zal geenszins G4100 [G5692] geloven.
  26 G2532 En G3326 na G3638 acht G2250 dagen G2258 [G5713] waren G846 Zijn G3101 discipelen G3825 wederom G2080 binnen G2532 , en G2381 Thomas G3326 met G846 hen G2424 ; [en] Jezus G2064 [G5736] kwam G2374 , als de deuren G2808 [G5772] gesloten waren G2532 , en G2476 [G5627] stond G1519 in G3319 het midden G2532 , en G2036 [G5627] zeide G1515 : Vrede G5213 zij ulieden!
  27 G1534 Daarna G3004 [G5719] zeide Hij G2381 tot Thomas G5342 [G5720] : Breng G4675 uw G1147 vinger G5602 hier G2532 , en G1492 [G5657] zie G3450 Mijn G5495 handen G2532 , en G5342 [G5720] breng G4675 uw G5495 hand G2532 , en G906 [G5628] steek G1519 ze in G3450 Mijn G4125 zijde G2532 ; en G1096 [G5737] zijt G3361 niet G571 ongelovig G235 , maar G4103 gelovig.
  28 G2532 En G2381 Thomas G611 [G5662] antwoordde G2532 en G2036 [G5627] zeide G846 tot Hem G3450 : Mijn G2962 Heere G2532 en G3450 mijn G2316 God!
  29 G2424 Jezus G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G3754 : Omdat G3165 gij Mij G3708 [G5758] gezien hebt G2381 , Thomas G4100 [G5758] , zo hebt gij geloofd G3107 ; zalig G3361 [zijn] [zij], die niet G1492 [G5631] zullen gezien hebben G2532 , en G4100 [G5660] [nochtans] zullen geloofd hebben.
  30 G2424 Jezus G3767 dan G2532 heeft nog G3303 wel G4183 vele G243 andere G4592 tekenen G1799 in de tegenwoordigheid G846 Zijner G3101 discipelen G4160 [G5656] gedaan G3739 , die G3756 niet G2076 [G5748] zijn G1125 [G5772] geschreven G1722 in G5129 dit G975 boek;
  31 G1161 Maar G5023 deze G1125 [G5769] zijn geschreven G2443 , opdat G4100 [G5661] gij gelooft G3754 , dat G2424 Jezus G2076 [G5748] is G5547 de Christus G5207 , de Zone G2316 Gods G2532 ; en G2443 opdat G2192 H gij G4100 [G5723] , gelovende G2222 , het leven G2192 [G5725] hebt G1722 in G846 Zijn G3686 Naam.

Exodus 12:16

  16 H7223 En op den eersten H3117 dag H6944 zal er een heilige H4744 verzameling H6944 zijn; ook zult gij een heilige H4744 verzameling H7637 hebben op den zevenden H3117 dag H4399 ; er zal geen werk H6213 [H8735] op denzelven gedaan worden H389 ; maar H5315 wat van iedere ziel H398 [H8735] gegeten zal worden H6213 [H8735] , datzelve alleen mag van ulieden toegemaakt worden.

1 Corinthians 16:2

  2 G2596 Op G3391 elken eersten G4521 [dag] der week G5087 H , legge G1538 een iegelijk G5216 van u G3844 [iets] bij G1438 zichzelven G5087 [G5720] weg G2343 [G5723] , vergaderende een schat G3748 G302 , naar dat G2137 [G5747] hij welvaren verkregen heeft G2443 ; opdat G3048 de verzamelingen G5119 alsdan G3361 niet G1096 [G5741] [eerst] geschieden G3752 , wanneer G2064 [G5632] ik gekomen zal zijn.
Reformed Dating

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.