Bible verses about "speaking things into existence" | DSV_Strongs

Genesis 1:3

  3 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H216 licht H1961 [H8799] ! en daar werd H216 licht.

Matthew 12:34-36

  34 G1081 G2191 Gij adderengebroedsels G4459 ! hoe G1410 [G5736] kunt gij G18 goede dingen G2980 [G5721] spreken G4190 , daar gij boos G5607 [G5752] zijt G1063 ? want G1537 uit G4051 den overvloed G2588 des harten G2980 [G5719] spreekt G4750 de mond.
  35 G18 De goede G444 mens G1544 H brengt G18 goede dingen G1544 [G5719] voort G1537 uit G18 den goeden G2344 schat G2588 des harten G2532 , en G4190 de boze G444 mens G1544 H brengt G4190 boze dingen G1544 [G5719] voort G1537 uit G4190 den boze G2344 schat.
  36 G1161 Maar G3004 [G5719] Ik zeg G5213 u G3754 , dat G3956 van elk G692 ijdel G4487 woord G1437 , hetwelk G444 de mensen G2980 [G5661] zullen gesproken hebben G4012 , zij van G846 hetzelve G3056 zullen rekenschap G591 [G5692] geven G1722 in G2250 den dag G2920 des oordeels.

Mark 11:23

  23 G1063 Want G281 voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G3754 , dat G302 , zo G3739 wie G5129 tot dezen G3735 berg G2036 [G5632] zal zeggen G142 [G5682] : Word opgeheven G2532 en G1519 in G2281 de zee G906 [G5682] geworpen G2532 ; en G3361 niet G1252 [G5686] zal twijfelen G1722 in G846 zijn G2588 hart G235 , maar G4100 [G5661] zal geloven G3754 , dat G3739 hetgeen G3004 [G5719] hij zegt G1096 [G5736] , geschieden zal G2071 H , het zal G846 hem G2071 [G5704] geworden G1437 , zo G3739 wat G2036 [G5632] hij zegt.

John 1:1

  1 G1722 In G746 den beginne G2258 [G5713] was G3056 het Woord G2532 , en G3056 het Woord G2258 [G5713] was G4314 bij G2316 God G2532 , en G3056 het Woord G2258 [G5713] was G2316 God.

1 Corinthians 1:28

  28 G2532 En G36 het onedele G2889 der wereld G2532 , en G1848 [G5772] het verachte G2316 heeft God G1586 [G5668] uitverkoren G2532 , en G3588 hetgeen G3361 niets G5607 [G5752] is G2443 , opdat G5607 [G5752] Hij hetgeen [iets] is G2673 [G5661] , te niet zou maken;

Romans 10:17

  17 G686 Zo is dan G4102 het geloof G1537 uit G189 het gehoor G1161 , en G189 het gehoor G1223 door G4487 het Woord G2316 Gods,

2 Corinthians 4:18

  18 G2257 Dewijl wij G3361 niet G4648 [G5723] aanmerken G991 [G5746] de dingen, die men ziet G235 , maar G3361 de dingen, die men niet G991 [G5746] ziet G1063 ; want G991 [G5746] de dingen, die men ziet G4340 , zijn tijdelijk G1161 , maar G3361 de dingen, die men niet G991 [G5746] ziet G166 , zijn eeuwig.

Genesis 1:1-31

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.
  2 H776 De aarde H1961 [H8804] nu was H8414 woest H922 en ledig H2822 , en duisternis H5921 H6440 [was] op H8415 den afgrond H7307 ; en de Geest H430 Gods H7363 [H8764] zweefde H5921 H6440 op H4325 de wateren.
  3 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H216 licht H1961 [H8799] ! en daar werd H216 licht.
  4 H430 En God H7200 [H8799] zag H853 het H216 licht H3588 , dat H2896 het goed H430 [was]; en God H914 [H8686] maakte scheiding H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis.
  5 H430 En God H7121 [H8799] noemde H216 het licht H3117 dag H2822 , en de duisternis H7121 [H8804] noemde Hij H3915 nacht H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H259 , de eerste H3117 dag.
  6 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H7549 een uitspansel H8432 in het midden H4325 der wateren H1961 [H8799] ; en dat make H914 [H8688] scheiding H996 tussen H4325 wateren H4325 en wateren!
  7 H430 En God H6213 [H8799] maakte H7549 dat uitspansel H914 [H8686] , en maakte scheiding H996 tussen H4325 de wateren H834 , die H8478 onder H7549 het uitspansel H996 [zijn], en tussen H4325 de wateren H834 , die H5921 boven H7549 het uitspansel H1961 [H8799] [zijn]. En het was H3651 alzo.
  8 H430 En God H7121 [H8799] noemde H7549 het uitspansel H8064 hemel H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8145 , de tweede H3117 dag.
  9 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8478 van onder H8064 den hemel H413 in H259 een H4725 plaats H6960 [H8735] vergaderd worden H3004 , en dat het droge H7200 [H8735] gezien worde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  10 H430 En God H7121 [H8799] noemde H3004 het droge H776 aarde H4723 , en de vergadering H4325 der wateren H7121 [H8804] noemde Hij H3220 zeeen H430 ; en God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  11 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : Dat de aarde H1876 [H8686] uitschiete H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H6529 , vruchtbaar H6086 geboomte H6213 [H8802] , dragende H6529 vrucht H4327 naar zijn aard H834 , welks H2233 zaad H5921 daarin zij op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  12 H776 En de aarde H3318 [H8686] bracht voort H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H4327 naar zijn aard H6529 H6213 [H8802] , en vruchtdragend H6086 geboomte H2233 , welks H4327 zaad daarin was, naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  13 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7992 , de derde H3117 dag.
  14 H430 En God H559 [H8799] zeide H3974 : Dat er lichten H1961 [H8799] zijn H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H914 [H8687] , om scheiding te maken H996 tussen H3117 den dag H996 en tussen H3915 den nacht H1961 [H8799] ; en dat zij zijn H226 tot tekenen H4150 en tot gezette tijden H3117 , en tot dagen H8141 en jaren!
  15 H1961 [H8799] En dat zij zijn H3974 tot lichten H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  16 H430 God H6213 [H8799] dan maakte H8147 die twee H1419 grote H3974 lichten H1419 ; dat grote H3974 licht H4475 tot heerschappij H3117 des daags H6996 , en dat kleine H3974 licht H4475 tot heerschappij H3915 des nachts H3556 ; ook de sterren.
  17 H430 En God H5414 [H8799] stelde H853 ze H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde.
  18 H4910 [H8800] En om te heersen H3117 op den dag H3915 , en in den nacht H914 [H8687] , en om scheiding te maken H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  19 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7243 , de vierde H3117 dag.
  20 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8317 [H8799] overvloediglijk voortbrengen H8318 een gewemel H2416 van levende H5315 zielen H5775 ; en het gevogelte H5774 [H8787] vliege H5921 boven H776 de aarde H5921 H6440 , in H7549 het uitspansel H8064 des hemels!
  21 H430 En God H1254 [H8799] schiep H1419 de grote H8577 walvissen H3605 , en alle H2416 levende H7430 [H8802] wremelende H5315 ziel H834 , welke H4325 de wateren H8317 [H8804] overvloediglijk voortbrachten H4327 , naar haar aard H3605 ; en alle H3671 gevleugeld H5775 gevogelte H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  22 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 ze H559 [H8800] , zeggende H6509 [H8798] : Zijt vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H4325 de wateren H3220 in de zeeen H5775 ; en het gevogelte H7235 [H8799] vermenigvuldige H776 op de aarde!
  23 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H2549 , de vijfde H3117 dag.
  24 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : De aarde H3318 H0 brenge H2416 levende H5315 zielen H3318 [H8686] voort H4327 , naar haar aard H929 , vee H7431 , en kruipend H2416 , en wild gedierte H776 der aarde H4327 , naar zijn aard H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  25 H430 En God H6213 [H8799] maakte H2416 het wild gedierte H776 der aarde H4327 naar zijn aard H929 , en het vee H4327 naar zijn aard H3605 , en al H7431 het kruipend gedierte H127 des aardbodems H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  26 H430 En God H559 [H8799] zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 [H8799] maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 [H8799] ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt.
  27 H430 En God H1254 [H8799] schiep H120 den mens H6754 naar Zijn beeld H6754 ; naar het beeld H430 van God H1254 [H8804] schiep Hij H853 hem H2145 ; man H5347 en vrouw H1254 [H8804] schiep Hij H853 ze.
  28 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 hen H430 , en God H559 [H8799] zeide H6509 [H8798] tot hen: Weest vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H776 de aarde H3533 [H8798] , en onderwerpt haar H7287 [H8798] , en hebt heerschappij H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en over al H2416 het gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt!
  29 H430 En God H559 [H8799] zeide H2009 : Ziet H3605 , Ik heb ulieden al H2233 H2232 [H8802] het zaadzaaiende H6212 kruid H5414 [H8804] gegeven H834 , dat H5921 H6440 op H3605 de ganse H776 aarde H853 [is], en H3605 alle H6086 geboomte H834 , in hetwelk H2233 H2232 [H8802] zaadzaaiende H6086 H6529 boomvrucht H1961 [H8799] is; het zij H402 u tot spijze!
  30 H3605 Maar aan al H2416 het gedierte H776 der aarde H3605 , en aan al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en aan al H7430 [H8802] het kruipende gedierte H5921 op H776 de aarde H834 , waarin H2416 een levende H5315 ziel H3605 [is], [heb] [Ik] al H3418 het groene H6212 kruid H402 tot spijze H1961 [H8799] [gegeven]. En het was H3651 alzo.
  31 H430 En God H7200 [H8799] zag H3605 al H834 wat H6213 [H8804] Hij gemaakt had H2009 , en ziet H3966 , [het] [was] zeer H2896 goed H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8345 , de zesde H3117 dag.

2 Corinthians 4:13

  13 G1161 Dewijl wij nu G846 denzelfden G4151 Geest G4102 des geloofs G2192 [G5723] hebben G2596 , gelijk G1125 [G5772] er geschreven is G4100 [G5656] : Ik heb geloofd G1352 , daarom G2980 [G5656] heb ik gesproken G4100 [G5719] ; zo geloven G2249 wij G2532 ook G1352 , daarom G2980 [G5719] spreken wij G2532 ook;

Isaiah 55:11

  11 H1697 Alzo zal Mijn woord H6310 , dat uit Mijn mond H3318 [H8799] uitgaat H7387 , [ook] zijn, het zal niet ledig H7725 [H8799] tot Mij wederkeren H6213 [H8804] ; maar het zal doen H2654 [H8804] , hetgeen Mij behaagt H6743 [H8689] , en het zal voorspoedig zijn H7971 [H8804] [in] hetgeen, waartoe Ik het zende.

Romans 4:17

  17 G2531 [Gelijk G1125 [G5769] geschreven staat G3754 : G4571 Ik heb u G3962 tot een vader G4183 van vele G1484 volken G5087 [G5758] gesteld G2713 ] voor G3739 Hem, aan Welken G4100 [G5656] hij geloofd heeft G2316 , [namelijk] God G3498 , Die de doden G2227 [G5723] levend maakt G2532 , en G2564 [G5723] roept G3361 de dingen, die niet G5607 [G5752] zijn G5613 , alsof G5607 [G5752] zij waren;

Matthew 21:22

  22 G2532 En G3956 al G3745 G302 wat G154 [G5661] gij zult begeren G1722 in G4335 het gebed G4100 [G5723] , gelovende G2983 [G5695] , zult gij ontvangen.

Proverbs 18:21

  21 H4194 Dood H2416 en leven H3027 zijn in het geweld H3956 der tong H157 [H8802] ; en een ieder, die ze liefheeft H6529 , zal haar vrucht H398 [H8799] eten.

Mark 11:22-24

  22 G2532 En G2424 Jezus G611 [G5679] , antwoordende G3004 [G5719] , zeide G846 tot hen G2192 [G5720] : Hebt G4102 geloof G2316 op God.
  23 G1063 Want G281 voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G3754 , dat G302 , zo G3739 wie G5129 tot dezen G3735 berg G2036 [G5632] zal zeggen G142 [G5682] : Word opgeheven G2532 en G1519 in G2281 de zee G906 [G5682] geworpen G2532 ; en G3361 niet G1252 [G5686] zal twijfelen G1722 in G846 zijn G2588 hart G235 , maar G4100 [G5661] zal geloven G3754 , dat G3739 hetgeen G3004 [G5719] hij zegt G1096 [G5736] , geschieden zal G2071 H , het zal G846 hem G2071 [G5704] geworden G1437 , zo G3739 wat G2036 [G5632] hij zegt.
  24 G1223 G5124 Daarom G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G302 : G3745 Alle G3956 dingen G4336 [G5740] , die gij biddende G154 [G5731] begeert G4100 [G5720] , gelooft G3754 , dat G2983 [G5719] gij ze ontvangen zult G2532 , en G2071 H zij zullen G5213 u G2071 [G5704] geworden.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.