Bible verses about "serving others" | DSV_Strongs

Proverbs 11:25

  25 H1293 De zegenende H5315 ziel H1878 [H8792] zal vet gemaakt worden H7301 [H8688] ; en die bevochtigt H3384 [H8686] , zal ook zelf een vroege regen worden.

Proverbs 19:17

  17 H1800 Die zich des armen H2603 [H8802] ontfermt H3867 [H8688] , leent H3068 den HEERE H1576 , en Hij zal hem zijn weldaad H7999 [H8762] vergelden.

Matthew 5:16

  16 G5216 Laat uw G5457 licht G3779 alzo G2989 [G5657] schijnen G1715 voor G444 de mensen G3704 , dat G5216 zij uw G2570 goede G2041 werken G1492 [G5632] mogen zien G2532 , en G5216 uw G3962 Vader G3588 , Die G1722 in G3772 de hemelen G1392 [G5661] is, verheerlijken.

Matthew 23:11

  11 G1161 Maar G3187 de meeste G5216 van u G5216 zal uw G1249 dienaar G2071 [G5704] zijn.

Matthew 25:35-40

  35 G1063 Want G3983 [G5656] Ik ben hongerig geweest G2532 , en G3427 gij hebt Mij G5315 [G5629] te eten G1325 [G5656] gegeven G1372 [G5656] ; Ik ben dorstig geweest G2532 , en G3165 gij hebt Mij G4222 [G5656] te drinken gegeven G2252 [G5713] ; Ik was G3581 een vreemdeling G2532 , en G3165 gij hebt Mij G4863 [G5627] geherbergd.
  36 G1131 [Ik] [was] naakt G2532 , en G3165 gij hebt Mij G4016 [G5627] gekleed G770 [G5656] ; Ik ben krank geweest G2532 , en G3165 gij hebt Mij G1980 [G5662] bezocht G2252 [G5713] ; Ik was G1722 in G5438 de gevangenis G2532 , en G4314 gij zijt tot G3165 Mij G2064 [G5627] gekomen.
  37 G5119 Dan G1342 zullen de rechtvaardigen G846 Hem G611 [G5700] antwoorden G3004 [G5723] , zeggende G2962 : Heere G4219 ! wanneer G4571 hebben wij U G3983 [G5723] hongerig G1492 [G5627] gezien G2532 , en G5142 [G5656] gespijzigd G2228 , of G1372 [G5723] dorstig G2532 , en G4222 [G5656] te drinken gegeven?
  38 G1161 En G4219 wanneer G4571 hebben wij U G3581 een vreemdeling G1492 [G5627] gezien G2532 , en G4863 [G5627] geherbergd G2228 , of G1131 naakt G2532 en G4016 [G5627] gekleed?
  39 G1161 En G4219 wanneer G4571 hebben wij U G772 krank G1492 [G5627] gezien G2228 , of G1722 in G5438 de gevangenis G2532 , en G4314 zijn tot G4571 U G2064 [G5627] gekomen?
  40 G2532 En G935 de Koning G611 [G5679] zal antwoorden G846 en tot hen G2046 [G5692] zeggen G281 : Voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G1909 : Voor G3745 zoveel G1520 gij [dit] een G5130 van deze G3450 Mijn G1646 minste G80 broeders G4160 [G5656] gedaan hebt G1698 , zo hebt gij [dat] Mij G4160 [G5656] gedaan.

Mark 9:35

  35 G2532 En G2523 [G5660] nedergezeten zijnde G5455 [G5656] , riep Hij G1427 de twaalven G2532 , en G3004 [G5719] zeide G846 tot hen G1536 : Indien iemand G2309 [G5719] wil G4413 de eerste G1511 [G5750] zijn G2071 H , die zal G2078 de laatste G3956 van allen G2071 [G5704] zijn G2532 , en G3956 aller G1249 dienaar.

Mark 10:45

  45 G1063 Want G2532 ook G5207 de Zoon G444 des mensen G2064 H is G3756 niet G2064 [G5627] gekomen G1247 [G5683] om gediend te worden G235 , maar G1247 [G5658] om te dienen G2532 , en G846 Zijn G5590 ziel G1325 [G5629] te geven G3083 [tot] een rantsoen G473 voor G4183 velen.

Luke 6:38

  38 G1325 [G5720] Geeft G2532 , en G5213 u G1325 [G5701] zal gegeven worden G2570 ; een goede G4085 [G5772] , neergedrukte G2532 , en G4531 [G5772] geschudde G2532 en G5240 [G5746] overlopende G3358 maat G1519 zal men in G5216 uw G2859 schoot G1325 [G5692] geven G1063 ; want G846 met dezelfde G3358 maat G3739 , waarmede G3354 [G5719] gijlieden meet G5213 , zal ulieden G488 [G5701] wedergemeten worden.

Philippians 2:1-11

  1 G1487 Indien G3767 er dan G5100 enige G3874 vertroosting G1722 is in G5547 Christus G1487 , indien G5100 er enige G3890 troost G26 is der liefde G1487 , indien G5100 er enige G2842 gemeenschap G4151 is des Geestes G1487 , indien G5100 er enige G4698 innerlijke bewegingen G2532 en G3628 ontfermingen zijn;
  2 G4137 [G5657] Zo vervult G3450 mijn G5479 blijdschap G2443 , dat G846 G5426 [G5725] gij moogt eensgezind zijn G846 , dezelfde G26 liefde G2192 [G5723] hebbende G4861 , van een gemoed G1520 [en] van een G5426 [G5723] gevoelen zijnde.
  3 G3367 [Doet] geen ding G2596 door G2052 twisting G2228 of G2754 ijdele eer G235 , maar G5012 door ootmoedigheid G2233 [G5740] achte G240 de een den ander G5242 [G5723] uitnemender G1438 dan zichzelven.
  4 G1538 Een iegelijk G4648 [G5720] zie G3361 niet G1438 op het zijne G235 , maar G1538 een iegelijk G2532 [zie] ook G3588 op hetgeen G2087 der anderen is.
  5 G1063 Want G5124 dat G5426 [G5744] gevoelen zij G1722 in G5213 u G3739 , hetwelk G2532 ook G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus was;
  6 G3739 Die G1722 in G3444 de gestaltenis G2316 Gods G5225 [G5723] zijnde G3756 , geen G725 roof G2233 [G5662] geacht heeft G2316 Gode G2470 even gelijk G1511 [G5750] te zijn;
  7 G235 Maar G1438 heeft Zichzelven G2758 [G5656] vernietigd G3444 , de gestaltenis G1401 eens dienstknechts G2983 [G5631] aangenomen hebbende G444 , en is den mensen G1722 G3667 gelijk G1096 [G5637] geworden;
  8 G2532 En G4976 in gedaante G2147 [G5685] gevonden G5613 als G444 een mens G1438 , heeft Hij Zichzelven G5013 [G5656] vernederd G5255 , gehoorzaam G1096 [G5637] geworden zijnde G3360 tot G2288 den dood G1161 , ja G2288 , den dood G4716 des kruises.
  9 G1352 Daarom G846 heeft Hem G2532 ook G2316 God G5251 [G5656] uitermate verhoogd G2532 , en G846 heeft Hem G3686 een Naam G5483 [G5662] gegeven G3588 , welke G5228 boven G3956 allen G3686 naam is;
  10 G2443 Opdat G1722 in G3686 den Naam G2424 van Jezus G2578 [G5661] zich zou buigen G3956 alle G1119 knie G2032 dergenen, die in den hemel G2532 , en G1919 die op de aarde G2532 , en G2709 die onder de aarde zijn.
  11 G2532 En G3956 alle G1100 tong G1843 [G5672] zou belijden G3754 , dat G2424 Jezus G5547 Christus G2962 de Heere G1519 zij, tot G1391 heerlijkheid G2316 Gods G3962 des Vaders.

Matthew 20:28

  28 G5618 Gelijk G5207 de Zoon G444 des mensen G3756 niet G2064 [G5627] is gekomen G1247 [G5683] om gediend te worden G235 , maar G1247 [G5658] om te dienen G2532 , en G846 Zijn G5590 ziel G1325 [G5629] te geven G3083 [tot] een rantsoen G473 voor G4183 velen.

Mark 10:44-45

  44 G2532 En G302 zo G3739 wie G5216 van u G4413 de eerste G2309 [G5725] zal willen G1096 [G5635] worden G2071 H , die zal G3956 aller G1401 dienstknecht G2071 [G5704] zijn.
  45 G1063 Want G2532 ook G5207 de Zoon G444 des mensen G2064 H is G3756 niet G2064 [G5627] gekomen G1247 [G5683] om gediend te worden G235 , maar G1247 [G5658] om te dienen G2532 , en G846 Zijn G5590 ziel G1325 [G5629] te geven G3083 [tot] een rantsoen G473 voor G4183 velen.

John 13:12-14

  12 G3753 Als G3767 Hij dan G846 hun G4228 voeten G3538 [G5656] gewassen G2532 , en G846 Zijn G2440 klederen G2983 [G5627] genomen had G377 H , zat Hij G3825 wederom G377 [G5631] aan G2036 [G5627] , en zeide G846 tot hen G1097 [G5719] : Verstaat gij G5101 , wat G5213 Ik ulieden G4160 [G5758] gedaan heb?
  13 G5210 Gij G5455 [G5719] heet G3165 Mij G1320 Meester G2532 en G2962 Heere G2532 ; en G3004 [G5719] gij zegt G2573 wel G1063 , want G1510 [G5748] Ik ben het.
  14 G1487 Indien G3767 dan G1473 Ik G2962 , de Heere G2532 en G1320 de Meester G5216 , uw G4228 voeten G3538 [G5656] gewassen heb G3784 H , zo zijt G5210 gij G2532 ook G3784 [G5719] schuldig G240 , elkanders G4228 voeten G3538 [G5721] te wassen.

Galatians 5:13-14

  13 G1063 Want G5210 gij G1909 zijt tot G1657 vrijheid G2564 [G5681] geroepen G80 , broeders G3440 , alleenlijk G1657 [gebruikt] de vrijheid G3361 niet G1519 tot G874 een oorzaak G4561 voor het vlees G235 ; maar G1398 [G5720] dient G240 elkander G1223 door G26 de liefde.
  14 G1063 Want G3956 de gehele G3551 wet G1722 wordt in G1520 een G3056 woord G4137 [G5743] vervuld G1722 , [namelijk] in G4675 dit: Gij zult uw G4139 naaste G25 [G5692] liefhebben G5613 , gelijk G1438 uzelven.

1 Peter 4:10-11

  10 G1538 Een iegelijk G2531 , gelijk G5486 hij gave G2983 [G5627] ontvangen heeft G1247 [G5723] , [alzo] bediene hij G846 dezelve G1519 aan G1438 de anderen G5613 , als G2570 goede G3623 uitdelers G4164 der menigerlei G5485 genade G2316 Gods.
  11 G1536 Indien iemand G2980 [G5719] spreekt G5613 , [die] [spreke] als G3051 de woorden G2316 Gods G1536 ; indien iemand G1247 [G5719] dient G5613 , [die] [diene] als G1537 uit G2479 kracht G3739 , die G2316 God G5524 [G5719] verleent G2443 ; opdat G2316 God G1722 in G3956 allen G1392 [G5747] geprezen worde G1223 door G2424 Jezus G5547 Christus G3739 , Welken G2076 [G5748] toekomt G1391 de heerlijkheid G2532 en G2904 de kracht G1519 , in G165 alle G165 eeuwigheid G281 . Amen.

Acts 20:35

  35 G5213 Ik heb u G3956 in alles G5263 [G5656] getoond G3754 , dat G3779 men, alzo G2872 [G5723] arbeidende G770 [G5723] , de zwakken G1163 [G5748] moet G482 [G5738] opnemen G5037 , en G3421 [G5721] gedenken G3056 aan de woorden G2962 van den Heere G2424 Jezus G3754 , dat G2036 [G5627] Hij gezegd heeft G2076 [G5748] : Het is G3123 G3107 zaliger G1325 [G5721] te geven G2228 , dan G2983 [G5721] te ontvangen.

1 Peter 4:10

  10 G1538 Een iegelijk G2531 , gelijk G5486 hij gave G2983 [G5627] ontvangen heeft G1247 [G5723] , [alzo] bediene hij G846 dezelve G1519 aan G1438 de anderen G5613 , als G2570 goede G3623 uitdelers G4164 der menigerlei G5485 genade G2316 Gods.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.