Bible verses about "science" | DSV_Strongs

Genesis 1:1

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.

Job 26:7

  7 H5186 H0 Hij breidt H6828 het noorden H5186 [H8802] uit H5921 over H8414 het woeste H8518 [H8802] ; Hij hangt H776 de aarde H5921 aan H1099 een niet.

Proverbs 14:15

  15 H6612 De slechte H539 [H8686] gelooft H1697 alle woord H6175 ; maar de kloekzinnige H995 [H8799] merkt op H838 zijn gang.

Ecclesiastes 1:13-17

  13 H5414 [H8804] En ik begaf H3820 mijn hart H2451 om met wijsheid H1875 [H8800] te onderzoeken H8446 [H8800] , en na te speuren H6213 [H8738] al wat er geschiedt H8064 onder den hemel H7451 . Deze moeilijke H6045 bezigheid H430 heeft God H1121 den kinderen H120 der mensen H5414 [H8804] gegeven H6031 [H8800] , om zich daarin te bekommeren.
  14 H7200 [H8804] Ik zag H4639 al de werken H8121 aan, die onder de zon H6213 [H8738] geschieden H1892 ; en ziet, het was al ijdelheid H7469 en kwelling H7307 des geestes.
  15 H5791 [H8794] Het kromme H3201 [H8799] kan H8626 [H8800] niet recht gemaakt worden H2642 ; en hetgeen ontbreekt H3201 [H8799] , kan H4487 [H8736] niet geteld worden.
  16 H1696 [H8765] Ik sprak H3820 met mijn hart H559 [H8800] , zeggende H2451 : Zie, ik heb wijsheid H1431 [H8689] vergroot H3254 [H8689] en vermeerderd H6440 , boven allen, die voor H3389 mij te Jeruzalem H3820 geweest zijn; en mijn hart H7235 [H8687] heeft veel H2451 wijsheid H1847 en wetenschap H7200 [H8804] gezien.
  17 H5414 [H8799] En ik begaf H3820 mijn hart H2451 om wijsheid H3045 [H8800] en wetenschap H3045 [H8800] te weten H1947 , onzinnigheden H5531 en dwaasheid H3045 [H8804] ; ik ben gewaar geworden H1571 , dat ook dit H7475 een kwelling H7307 des geestes is.

Ecclesiastes 1:6-7

  6 H1980 [H8802] Zij gaat H1864 naar het zuiden H5437 [H8802] , en zij gaat om H6828 naar het noorden H7307 ; de wind H1980 [H8802] gaat steeds omgaande H7307 , en de wind H7725 [H8804] keert weder H5439 tot zijn omgangen.
  7 H5158 Al de beken H1980 [H8802] gaan H3220 in de zee H3220 , nochtans wordt de zee H4392 niet vol H4725 ; naar de plaats H5158 , waar de beken H1980 [H8802] heengaan H3212 [H8800] , derwaarts gaande H7725 [H8802] keren zij weder.

Isaiah 40:22

  22 H3427 [H8802] Hij is het, Die daar zit H2329 boven den kloot H776 der aarde H3427 [H8802] , en derzelver inwoners H2284 zijn als sprinkhanen H8064 ; Hij is het, Die de hemelen H5186 [H8802] uitspant H1852 als een dunnen doek H4969 [H8799] , en breidt ze uit H168 als een tent H3427 [H8800] , om te bewonen;

Romans 1:20

  20 G1063 Want G846 Zijn G517 onzienlijke dingen G575 worden, van G2937 de schepping G2889 der wereld G4161 aan, uit de schepselen G2529 [G5743] verstaan G3539 [G5746] en doorzien G3739 G5037 , beide G846 Zijn G126 eeuwige G1411 kracht G2532 en G2305 Goddelijkheid G1519 , opdat G846 zij G379 niet te verontschuldigen G1511 [G5750] zouden zijn.

Hebrews 3:4

  4 G1063 Want G3956 een ieder G3624 huis G5259 wordt van G5100 iemand G2680 [G5743] gebouwd G1161 ; maar G3956 Die dit alles G2680 [G5660] gebouwd heeft G2316 , is God.

Psalms 104:5

  5 H776 Hij heeft de aarde H3245 [H8804] gegrond H4349 op haar grondvesten H5769 ; zij zal nimmermeer H5703 noch eeuwiglijk H4131 [H8735] wankelen.

Isaiah 40:12

  12 H4325 Wie heeft de wateren H8168 met Zijn vuist H4058 [H8804] gemeten H8064 , en van de hemelen H2239 met de span H8505 [H8765] de maat genomen H7991 , en heeft met een drieling H6083 het stof H776 der aarde H3557 [H8804] begrepen H2022 , en de bergen H8254 [H8804] gewogen H6425 in een waag H1389 , en de heuvelen H3976 in een weegschaal?

Colossians 1:17

  17 G2532 En G2076 [G5748] Hij is G4253 voor G3956 alle dingen G2532 , en G3956 alle dingen G4921 [G5758] bestaan te zamen G1722 door G846 Hem;

Job 38:4-30

  4 H375 Waar H1961 [H8804] waart gij H776 , toen Ik de aarde H3245 [H8800] grondde H5046 [H8685] ? Geef het te kennen H518 , indien H3045 H0 gij kloek H998 van verstand H3045 [H8804] zijt.
  5 H4310 Wie H4461 heeft haar maten H7760 [H8804] gezet H3588 , want H3045 [H8799] gij weet H176 het; of H4310 wie H5921 heeft over H6957 haar een richtsnoer H5186 [H8804] getrokken?
  6 H5921 H4100 Waarop H134 zijn haar grondvesten H2883 [H8717] nedergezonken H176 , of H4310 wie H6438 H68 heeft haar hoeksteen H3384 [H8804] gelegd?
  7 H1242 H3556 Toen de morgensterren H3162 te zamen H7442 [H8800] vrolijk zongen H3605 , en al H1121 de kinderen H430 Gods H7321 [H8686] juichten.
  8 H3220 Of [wie] heeft de zee H1817 met deuren H5526 [H8686] toegesloten H1518 [H8800] , toen zij uitbrak H4480 , [en] uit H7358 de baarmoeder H3318 [H8799] voortkwam?
  9 H6051 Toen Ik de wolk H3830 [tot] haar kleding H7760 [H8800] stelde H6205 , en de donkerheid H2854 [tot] haar windeldoek;
  10 H5921 Toen Ik voor H2706 haar [met] Mijn besluit H7665 [H8799] [de] [aarde] doorbrak H7760 [H8799] , en zette H1280 grendel H1817 en deuren;
  11 H559 [H8799] En zeide H5704 : Tot H6311 hiertoe H935 [H8799] zult gij komen H3808 , en niet H3254 [H8686] verder H6311 , en hier H7896 [H8799] zal hij zich stellen H1347 tegen den hoogmoed H1530 uwer golven.
  12 H4480 Hebt gij van H3117 uw dagen H1242 den morgenstond H6680 [H8765] geboden H7837 ? Hebt gij den dageraad H4725 zijn plaats H3045 [H8765] gewezen;
  13 H3671 Opdat hij de einden H776 der aarde H270 [H8800] vatten zou H7563 ; en de goddelozen H4480 uit H5287 [H8735] haar uitgeschud zouden worden?
  14 H2015 [H8691] Dat zij veranderd zou worden H2563 H2368 gelijk zegelleem H3320 [H8691] , en zij gesteld worden H3644 als H3830 een kleed?
  15 H4480 En dat van H7563 de goddelozen H216 hun licht H4513 [H8735] geweerd worde H7311 [H8802] , en de hoge H2220 arm H7665 [H8735] worde gebroken?
  16 H935 [H8804] Zijt gij gekomen H5704 tot aan H5033 de oorsprongen H3220 der zee H2714 , en hebt gij in het onderste H8415 des afgronds H1980 [H8694] gewandeld?
  17 H8179 Zijn u de poorten H4194 des doods H1540 [H8738] ontdekt H7200 [H8799] , en hebt gij gezien H8179 de poorten H6757 van de schaduw des doods?
  18 H995 [H8712] Zijt gij met uw verstand gekomen H5704 tot aan H7338 de breedte H776 der aarde H5046 [H8685] ? Geef het te kennen H518 , indien H3605 gij dit alles H3045 [H8804] weet.
  19 H335 H2088 Waar H1870 is de weg H216 , [daar] het licht H7931 [H8799] woont H2822 ? En de duisternis H335 H2088 , waar H4725 is haar plaats?
  20 H3588 Dat H3947 [H8799] gij dat brengen zoudt H413 tot H1366 zijn pale H3588 , en dat H995 [H8799] gij merken zoudt H5410 de paden H1004 zijns huizes?
  21 H3045 [H8804] Gij weet H3588 het, want H227 gij waart toen H3205 [H8735] geboren H3117 , en uw dagen H7227 zijn veel H4557 in getal.
  22 H935 [H8804] Zijt gij gekomen H413 tot H214 de schatkameren H7950 der sneeuw H214 , en hebt gij de schatkameren H1259 des hagels H7200 [H8799] gezien?
  23 H834 Dien H2820 [H8804] Ik ophoude H6256 tot den tijd H6862 der benauwdheid H3117 , tot den dag H7128 des strijds H4421 en des oorlogs!
  24 H335 H2088 Waar H1870 is de weg H216 , [daar] het licht H2505 [H8735] verdeeld wordt H6921 , [en] de oostenwind H6327 [H8686] zich verstrooit H5921 op H776 de aarde?
  25 H518 Wie H6385 H0 deelt H8585 voor den stortregen H7858 een waterloop H6385 [H8765] uit H1870 , en een weg H2385 voor het weerlicht H6963 der donderen?
  26 H4305 [H8687] Om te regenen H5921 op H776 het land H3808 H376 , [waar] niemand H4057 is, [op] de woestijn H3808 , waarin geen H120 mens is;
  27 H7722 Om het woeste H4875 en het verwoeste H7646 [H8687] te verzadigen H4161 , en om het uitspruitsel H1877 der grasscheutjes H6779 [H8687] te doen wassen.
  28 H3426 Heeft H4306 de regen H1 een vader H176 , of H4310 wie H3205 [H8689] baart H96 de druppelen H2919 des dauws?
  29 H4480 Uit H4310 wiens H990 buik H3318 H0 komt H7140 het ijs H3318 [H8804] voort H4310 , en wie H3205 [H8804] baart H3713 den rijm H8064 des hemels?
  30 H68 Als met een steen H2244 [H8691] verbergen zich H4325 de wateren H6440 , en het vlakke H8415 des afgrond H3920 [H8691] wordt omvat.

Psalms 111:2

  2 H4639 [Gimel]. De werken H3068 des HEEREN H1419 zijn groot H1875 [H8803] ; [Daleth]. zij worden gezocht H2656 van allen, die er lust in hebben.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.