Bible verses about "rulers" | DSV_Strongs

Ephesians 6:12

  12 G3754 Want G2254 wij G2076 [G5748] hebben G3823 den strijd G3756 niet G4314 tegen G4561 vlees G2532 en G129 bloed G235 , maar G4314 tegen G746 de overheden G4314 , tegen G1849 de machten G4314 , tegen G2888 de geweldhebbers der wereld G4655 , der duisternis G5127 dezer G165 eeuw G4314 , tegen G4152 de geestelijke G4189 boosheden G1722 in G2032 de lucht.

Colossians 1:16

  16 G3754 Want G1722 door G846 Hem G3956 zijn alle dingen G2936 [G5681] geschapen G1722 , die in G3772 de hemelen G2532 en G1909 die op G1093 de aarde G3707 zijn, die zienlijk G2532 en G517 die onzienlijk G1535 zijn, hetzij G2362 tronen G1535 , hetzij G2963 heerschappijen G1535 , hetzij G746 overheden G1535 , hetzij G1849 machten G3956 ; alle dingen G1223 zijn door G846 Hem G2532 en G1519 tot G846 Hem G2936 [G5769] geschapen;

Romans 13:4

  4 G1063 Want G2076 [G5748] zij is G2316 Gods G1249 dienares G4671 , u G1519 ten G18 goede G1161 . Maar G1437 indien G2556 gij kwaad G4160 [G5725] doet G5399 [G5732] , zo vrees G1063 ; want G5409 [G5719] zij draagt G3162 het zwaard G3756 niet G1500 te vergeefs G1063 ; want G2076 [G5748] zij is G2316 Gods G1249 dienares G1558 , een wreekster G3709 tot straf G1519 dengene G2556 , die kwaad G4238 [G5723] doet.

Titus 3:1-2

  1 G5279 [G5720] Vermaan G846 hen G746 , dat zij aan de overheden G2532 en G1849 machten G5293 [G5733] onderdanig zijn G3980 [G5721] , dat zij [hun] gehoorzaam zijn G4314 , dat zij tot G3956 alle G18 goed G2041 werk G2092 bereid G1511 [G5750] zijn;
  2 G3367 Dat zij niemand G987 [G5721] lasteren G269 , geen vechters G1511 [G5750] zijn G1933 , [maar] bescheiden G3956 zijn, alle G4236 zachtmoedigheid G1731 [G5734] bewijzende G4314 jegens G3956 alle G444 mensen.

Proverbs 29:2

  2 H6662 Als de rechtvaardigen H7235 [H8800] groot worden H8055 [H8799] , verblijdt zich H5971 het volk H7563 ; maar als de goddeloze H4910 [H8800] heerst H584 [H8735] , zucht H5971 het volk.

1 Timothy 2:1-2

  1 G3870 [G5719] Ik vermaan G3767 dan G4412 voor G3956 alle dingen G4160 [G5745] , dat gedaan worden G1162 smekingen G4335 , gebeden G1783 , voorbiddingen G2169 , dankzeggingen G5228 , voor G3956 alle G444 mensen;
  2 G5228 Voor G935 koningen G2532 , en G3956 allen G1722 , die in G5247 hoogheid G5607 [G5752] zijn G2443 ; opdat G2263 wij een gerust G2532 en G2272 stil G979 leven G1236 [G5725] leiden mogen G1722 in G3956 alle G2150 godzaligheid G2532 en G4587 eerbaarheid.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.