Bible verses about "remembering" | DSV_Strongs

Psalms 119:55

  55 H3068 HEERE H3915 ! des nachts H8034 ben ik Uws Naams H2142 [H8804] gedachtig geweest H8451 , en heb Uw wet H8104 [H8799] bewaard.

Psalms 77:1-20

  1 H4210 Een psalm H623 van Asaf H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H3038 , over Jeduthun H6963 . [077:2] Mijn stem H430 is tot God H6817 [H8799] , en ik roep H6963 ; mijn stem H430 is tot God H238 [H8689] , en Hij zal het oor tot mij neigen.
  2 H3117 [077:3] Ten dage H6869 mijner benauwdheid H1875 [H8804] zocht ik H136 den HEERE H3027 ; mijn hand H3915 was des nachts H5064 [H8738] uitgestrekt H6313 [H8799] , en liet niet af H5315 ; mijn ziel H3985 [H8765] weigerde H5162 [H8736] getroost te worden.
  3 H2142 [H8799] [077:4] Dacht ik H430 aan God H1993 [H8799] , zo maakte ik misbaar H7878 [H8799] ; peinsde ik H7307 , zo werd mijn ziel H5848 [H8691] overstelpt H5542 . Sela.
  4 H270 [H8804] [077:5] Gij hieldt H5869 mijn ogen H8109 wakende H6470 [H8738] ; ik was verslagen H1696 [H8762] , en sprak niet.
  5 H2803 [H8765] [077:6] Ik overdacht H3117 de dagen H6924 van ouds H8141 , de jaren H5769 der eeuwen.
  6 H2142 [H8799] [077:7] Ik dacht aan H5058 mijn snarenspel H3915 ; in den nacht H7878 [H8799] overleide ik H3824 in mijn hart H7307 , en mijn geest H2664 [H8762] onderzocht:
  7 H136 [077:8] Zal dan de Heere H5769 in eeuwigheden H2186 [H8799] verstoten H3254 [H8686] , en voortaan H7521 [H8800] niet meer goedgunstig zijn?
  8 H656 H0 [077:9] Houdt H2617 Zijn goedertierenheid H5331 in eeuwigheid H656 [H8804] op H562 ? Heeft de toezegging H1584 [H8804] een einde H1755 , van geslacht H1755 tot geslacht?
  9 H410 [077:10] Heeft God H7911 [H8804] vergeten H2589 [H8800] genadig te zijn H7356 ? Heeft Hij Zijn barmhartigheden H639 door toorn H7092 [H8804] toegesloten H5542 ? Sela.
  10 H559 [H8799] [077:11] Daarna zeide ik H2470 [H8763] : Dit krenkt H3225 mij; [maar] de rechterhand H5945 des Allerhoogsten H8141 verandert.
  11 H4611 [077:12] Ik zal de daden H3050 des HEEREN H2142 H2142 [H8799] gedenken H2142 [H8799] ; ja, ik zal gedenken H6382 Uw wonderen H6924 van ouds her;
  12 H6467 [077:13] En zal al Uw werken H1897 [H8804] betrachten H5949 , en van Uw daden H7878 [H8799] spreken.
  13 H430 [077:14] O God H1870 ! Uw weg H6944 is in het heiligdom H1419 ; wie is een groot H410 God H430 , gelijk God?
  14 H410 [077:15] Gij zijt die God H6382 , Die wonder H6213 [H8802] doet H5797 ; Gij hebt Uw sterkte H3045 [H8689] bekend gemaakt H5971 onder de volken.
  15 H5971 [077:16] Gij hebt Uw volk H2220 door [Uw] arm H1350 [H8804] verlost H1121 ; de kinderen H3290 van Jakob H3130 en van Jozef H5542 . Sela.
  16 H4325 [077:17] De wateren H7200 [H8804] zagen H430 U, o God H4325 ! de wateren H7200 [H8804] zagen H2342 [H8799] U, zij beefden H8415 ; ook waren de afgronden H7264 [H8799] beroerd.
  17 H5645 [077:18] De dikke wolken H2229 [H8776] goten H4325 water H7834 uit; de bovenste wolken H5414 [H8804] gaven H6963 geluid H1980 [H8691] ; ook gingen H2687 Uw pijlen daarhenen.
  18 H6963 [077:19] Het geluid H7482 Uws donders H1534 was in het ronde H1300 ; de bliksemen H215 [H8689] verlichtten H8398 de wereld H776 ; de aarde H7264 [H8804] werd beroerd H7493 [H8799] en daverde.
  19 H1870 [077:20] Uw weg H3220 was in de zee H7635 , en Uw pad H7227 in grote H4325 wateren H6119 , en Uw voetstappen H3045 [H8738] werden niet bekend.
  20 H5148 [H8804] [077:21] Gij leiddet H5971 Uw volk H6629 , als een kudde H3027 door de hand H4872 van Mozes H175 en Aaron.

Isaiah 65:1-25

  1 H1875 [H8738] Ik ben gevonden H3808 van hen, die [naar] [Mij] niet H7592 [H8804] vraagden H4672 [H8738] ; Ik ben gevonden H3808 van degenen, die Mij niet H1245 [H8765] zochten H1471 ; tot het volk H8034 , dat naar Mijn Naam H7121 [H8795] niet genoemd was H559 [H8804] , heb Ik gezegd: Ziet, [hier] ben Ik, ziet, [hier] ben Ik.
  2 H3027 Ik heb Mijn handen H6566 [H8765] uitgebreid H3117 , den gansen dag H5637 [H8802] tot een wederstrevig H5971 volk H1980 [H8802] , die wandelen H1870 op een weg H2896 , die niet goed H310 is, naar H4284 hun [eigen] gedachten.
  3 H5971 Een volk H8548 , Mij geduriglijk H3707 [H8688] tergende H6440 in Mijn aangezicht H1593 , in hoven H2076 [H8802] offerende H6999 [H8764] , en rokende H3843 op tichelstenen;
  4 H3427 [H8802] Zittende H6913 bij de graven H3885 [H8799] , zo vernachten zij H5341 [H8803] bij degenen, die bewaard worden H398 [H8802] , etende H2386 H1320 zwijnenvlees H4839 H6564 [H8675] , en er is sap H6292 van gruwelijke H3627 dingen in hun vaten.
  5 H559 [H8802] Die daar zeggen H7126 [H8798] : Houd u H5066 [H8799] tot uzelven, en naak H6942 [H8804] tot mij niet, want ik ben heiliger H6227 dan gij. Deze zijn een rook H639 in Mijn neus H784 , een vuur H3117 , den gansen dag H3344 [H8802] brandende.
  6 H6440 Ziet, het is voor Mijn aangezicht H3789 [H8803] geschreven H2814 [H8799] ; Ik zal niet zwijgen H7999 [H8765] , maar Ik zal vergelden H2436 , ja, in hun boezem H7999 [H8765] zal Ik vergelden;
  7 H5771 Uw ongerechtigheden H1 , en uwer vaderen H5771 ongerechtigheden H3162 tegelijk H559 [H8804] , zegt H3068 de HEERE H6999 [H8765] , die gerookt hebben H2022 op de bergen H2778 [H8765] , en Mij smaadheid aangedaan hebben H1389 op de heuvelen H7223 ; daarom zal Ik hun vorig H6468 werkloon H2436 in hun boezem H4058 [H8804] weder toemeten.
  8 H559 [H8804] Alzo zegt H3068 de HEERE H8492 : Gelijk wanneer men most H811 in een bos druiven H4672 [H8735] vindt H559 [H8804] , men zegt H7843 [H8686] : Verderf H1293 ze niet, want er is een zegen H5650 in; alzo zal Ik het om Mijner knechten H6213 [H8799] wil doen H7843 [H8687] , dat Ik hen niet allen verderve.
  9 H2233 En Ik zal zaad H3290 uit Jakob H3318 [H8689] voortbrengen H3063 , en uit Juda H3423 [H8802] een erfbezitter H2022 van Mijn bergen H972 ; en Mijn uitverkorenen H3423 [H8804] zullen het erfelijk bezitten H5650 , en Mijn knechten H7931 [H8799] zullen aldaar wonen.
  10 H8289 En Saron H5116 H6629 zal tot een schaapskooi H6010 worden, en het dal H5911 van Achor H1241 H7258 tot een runderleger H5971 , voor Mijn volk H1875 [H8804] , dat Mij gezocht heeft.
  11 H5800 [H8802] Maar gij verlaters H3068 des HEEREN H7913 , gij vergeters H2022 van den berg H6944 Mijner heiligheid H6186 [H8802] , gij aanrichters H7979 ener tafel H1409 H1408 [H8677] voor die bende H4390 [H8764] , en gij opvullers H4469 des dranks H4507 voor dat getal!
  12 H2719 Ik zal ulieden ook ten zwaarde H4487 [H8804] tellen H2874 , dat gij allen u ter slachting H3766 [H8799] zult krommen H7121 [H8804] , omdat Ik geroepen heb H6030 [H8804] , maar gij hebt niet geantwoord H1696 [H8765] , Ik gesproken heb H8085 [H8804] , maar gij hebt niet gehoord H6213 [H8799] , maar hebt gedaan H7451 , dat kwaad H5869 was in Mijn ogen H977 [H8804] , en hebt verkoren H2654 [H8804] hetgeen, waaraan Ik geen lust heb.
  13 H559 [H8804] Daarom zegt H136 de Heere H3069 HEERE H5650 alzo: Ziet, Mijn knechten H398 [H8799] zullen eten H7456 [H8799] , doch gijlieden zult hongeren H5650 ; ziet, Mijn knechten H8354 [H8799] zullen drinken H6770 [H8799] , doch gijlieden zult dorsten H5650 ; ziet, Mijn knechten H8055 [H8799] zullen blijde zijn H954 [H8799] , doch gijlieden zult beschaamd zijn.
  14 H5650 Ziet, Mijn knechten H7442 [H8799] zullen juichen H2898 van goeder H3820 harte H6817 [H8799] , maar gijlieden zult schreeuwen H3511 van weedom H3820 des harten H7667 , en van verbreking H7307 des geestes H3213 [H8686] zult gij huilen.
  15 H8034 En gijlieden zult uw naam H972 Mijn uitverkorenen H7621 tot een vervloeking H3240 [H8689] laten H136 ; en de Heere H3069 HEERE H4191 [H8689] zal ulieden doden H5650 , maar Zijn knechten H312 zal Hij met een anderen H8034 naam H7121 [H8799] noemen;
  16 H1288 [H8693] Zodat, wie zich zegenen zal H776 op aarde H1288 [H8691] , die zal zich zegenen H430 in den God H543 der waarheid H7650 [H8737] ; en wie zal zweren H776 op aarde H7650 [H8735] , die zal zweren H430 bij den God H543 der waarheid H7223 , omdat de vorige H6869 benauwdheden H7911 [H8738] zullen vergeten zijn H5869 , en omdat zij voor Mijn ogen H5641 [H8738] verborgen zijn.
  17 H1254 [H8802] Want ziet, Ik schep H2319 nieuwe H8064 hemelen H2319 en een nieuwe H776 aarde H7223 ; en de vorige H2142 [H8735] dingen zullen niet [meer] gedacht worden H3820 , en zullen in het hart H5927 [H8799] niet opkomen.
  18 H7797 [H8798] Maar weest gijlieden vrolijk H1523 [H8798] , en verheugt u H5703 tot in der eeuwigheid H1254 [H8802] [in] hetgeen Ik schep H1254 [H8802] ; want ziet, Ik schep H3389 Jeruzalem H1525 een verheuging H5971 , en haar volk H4885 een vrolijkheid.
  19 H1523 [H8804] En Ik zal Mij verheugen H3389 over Jeruzalem H7797 [H8804] , en vrolijk zijn H5971 over Mijn volk H8085 [H8735] ; en in haar zal niet meer gehoord worden H6963 de stem H1065 der wening H6963 , noch de stem H2201 des geschreeuws.
  20 H5764 Van daar zal niet meer wezen een zuigeling H3117 van [weinig] dagen H2205 , noch een oud man H3117 , die zijn dagen H4390 [H8762] niet zal vervullen H5288 ; want een jongeling H4191 [H8799] zal sterven H3967 , honderd H8141 jaren H1121 oud H2398 [H8802] zijnde, maar een zondaar H3967 , honderd H8141 jaren H1121 oud H7043 [H8792] zijnde, zal vervloekt worden.
  21 H1004 En zij zullen huizen H1129 [H8804] bouwen H3427 [H8804] en bewonen H3754 , en zij zullen wijngaarden H5193 [H8804] planten H6529 , en derzelver vrucht H398 [H8804] eten.
  22 H1129 [H8799] Zij zullen niet bouwen H312 , dat het een ander H3427 [H8799] bewone H5193 [H8799] ; zij zullen niet planten H312 , dat het een ander H398 [H8799] ete H3117 , want de dagen H5971 Mijns volks H3117 zullen zijn als de dagen H6086 eens booms H972 , en Mijn uitverkorenen H4639 zullen het werk H3027 hunner handen H1086 [H8762] verslijten.
  23 H7385 Zij zullen niet tevergeefs H3021 [H8799] arbeiden H3205 [H8799] , noch baren H928 ter verstoring H2233 ; want zij zijn het zaad H1288 [H8803] der gezegenden H3068 des HEEREN H6631 , en hun nakomelingen met hen.
  24 H7121 [H8799] En het zal geschieden, eer zij roepen H6030 [H8799] , zo zal Ik antwoorden H1696 [H8764] ; terwijl zij nog spreken H8085 [H8799] , zo zal Ik horen.
  25 H2061 De wolf H2924 en het lam H259 zullen te zamen H7462 [H8799] weiden H738 , en de leeuw H8401 zal stro H398 [H8799] eten H1241 als een rund H6083 , en stof H3899 zal de spijze H5175 der slang H7489 [H8686] zijn; zij zullen geen kwaad doen H7843 [H8686] noch verderven H6944 op Mijn gansen heiligen H2022 berg H559 [H8804] , zegt H3068 de HEERE.

Matthew 27:63

  63 G3004 [G5723] Zeggende G2962 : Heer G3415 [G5681] , wij zijn indachtig G3754 , dat G1565 deze G4108 verleider G2089 , nog G2198 [G5723] levende G2036 [G5627] , gezegd heeft G3326 : Na G5140 drie G2250 dagen G1453 [G5743] zal Ik opstaan.

Luke 22:19

  19 G2532 En G2983 [G5631] Hij nam G740 brood G2168 [G5660] , en als Hij gedankt had G2806 [G5656] , brak Hij G2532 het, en G1325 [G5656] gaf G846 het hun G3004 [G5723] , zeggende G5124 : Dat G2076 [G5748] is G3450 Mijn G4983 lichaam G3588 , hetwelk G5228 voor G5216 u G1325 [G5746] gegeven wordt G4160 [G5720] ; doet G5124 dat G1519 tot G1699 Mijn G364 gedachtenis.

John 14:25

  25 G5023 Deze dingen G5213 heb Ik tot u G2980 [G5758] gesproken G3844 , bij G5213 u G3306 [G5723] blijvende.

James 1:1-27

  1 G2385 Jakobus G1401 , een dienstknecht G2316 van God G2532 en G2962 van den Heere G2424 Jezus G5547 Christus G1427 ; aan de twaalf G5443 stammen G1722 , die in G1290 de verstrooiing G5463 [G5721] zijn: zaligheid.
  2 G2233 [G5662] Acht het G3956 voor grote G5479 vreugde G3450 , mijn G80 broeders G3752 , wanneer G4164 gij in velerlei G3986 verzoekingen G4045 [G5632] valt;
  3 G1097 [G5723] Wetende G3754 , dat G1383 de beproeving G5216 uws G4102 geloofs G5281 lijdzaamheid G2716 [G5736] werkt.
  4 G1161 Doch G5281 de lijdzaamheid G2192 [G5720] hebbe G5046 een volmaakt G2041 werk G2443 , opdat G5600 H gij moogt G5046 volmaakt G5600 [G5753] zijn G2532 en G3648 geheel oprecht G1722 , in G3367 geen ding G3007 [G5746] gebrekkelijk.
  5 G1161 En G1536 indien iemand G5216 van u G4678 wijsheid G3007 [G5743] ontbreekt G3844 , dat hij [ze] van G2316 God G154 [G5720] begere G3956 , Die een iegelijk G574 mildelijk G1325 [G5723] geeft G2532 , en G3361 niet G3679 [G5723] verwijt G2532 ; en G846 zij zal hem G1325 [G5701] gegeven worden.
  6 G1161 Maar G154 [G5720] dat hij [ze] begere G1722 in G4102 geloof G3367 , niet G1252 [G5734] twijfelende G1063 ; want G1252 [G5734] die twijfelt G2830 , is een baar G2281 der zee G1503 [G5758] gelijk G416 [G5746] , die van den wind gedreven G2532 en G4494 [G5746] op [geworpen] en nedergeworpen wordt.
  7 G1063 Want G1565 die G444 mens G3633 [G5737] mene G3361 niet G3754 , dat G5100 hij iets G2983 [G5695] ontvangen zal G3844 van G2962 den Heere.
  8 G1374 Een dubbelhartig G435 man G182 [is] ongestadig G1722 in G3956 al G846 zijn G3598 wegen.
  9 G1161 Maar G80 de broeder G5011 , die nederig G2744 [G5737] is, roeme G1722 in G846 zijn G5311 hoogheid.
  10 G1161 En G4145 de rijke G1722 in G846 zijn G5014 vernedering G3754 ; want G5613 hij zal als G438 een bloem G5528 van het gras G3928 [G5695] voorbijgaan.
  11 G1063 Want G2246 de zon G393 [G5656] is opgegaan G4862 met G2742 de hitte G2532 , en G5528 heeft het gras G3583 [G5656] dor gemaakt G2532 , en G846 zijn G438 bloem G1601 [G5627] is afgevallen G2532 , en G2143 de schone gedaante G846 haars G4383 aanschijns G622 [G5639] is vergaan G3779 ; alzo G2532 zal ook G4145 de rijke G1722 in G846 zijn G4197 wegen G3133 [G5701] verwelken.
  12 G3107 Zalig G435 is de man G3739 , die G3986 verzoeking G5278 [G5719] verdraagt G3754 ; want G1384 als hij beproefd G1096 [G5637] zal geweest zijn G4735 , zal hij de kroon G2222 des levens G2983 [G5695] ontvangen G3739 , welke G2962 de Heere G1861 [G5662] beloofd heeft G846 dengenen, die Hem G25 [G5723] liefhebben.
  13 G3367 Niemand G3985 [G5746] , als hij verzocht wordt G3004 [G5720] , zegge G3754 : G575 Ik word van G2316 God G3985 [G5743] verzocht G1063 ; want G2316 God G551 G2076 [G5748] kan niet verzocht worden G2556 met het kwade G1161 , en G3985 [G5719] Hij Zelf verzoekt G3762 niemand.
  14 G1161 Maar G1538 een iegelijk G3985 [G5743] wordt verzocht G5259 , als hij van G2398 zijn eigen G1939 begeerlijkheid G1828 [G5746] afgetrokken G2532 en G1185 [G5746] verlokt wordt.
  15 G1534 Daarna G1939 de begeerlijkheid G4815 [G5631] ontvangen hebbende G5088 [G5719] baart G266 zonde G1161 ; en G266 de zonde G658 [G5685] voleindigd zijnde G616 [G5719] baart G2288 den dood.
  16 G4105 [G5744] Dwaalt G3361 niet G3450 , mijn G27 geliefde G80 broeders!
  17 G3956 Alle G18 goede G1394 gave G2532 , en G3956 alle G5046 volmaakte G1434 gifte G2076 [G5748] is G509 van boven G575 , van G3962 den Vader G5457 der lichten G2597 [G5723] afkomende G3844 , bij G3739 Welken G3756 geen G3883 verandering G1762 [G5748] is G2228 , of G644 schaduw G5157 van omkering.
  18 [G5679] Naar G1014 Zijn wil G2248 heeft Hij ons G616 [G5656] gebaard G3056 door het Woord G225 der waarheid G1519 , opdat G2248 wij G1511 [G5750] zouden zijn G5100 [als] G536 eerstelingen G846 Zijner G2938 schepselen.
  19 G5620 Zo dan G3450 , mijn G27 geliefde G80 broeders G3956 , een iegelijk G444 mens G2077 [G5749] zij G5036 ras G1519 om G191 [G5658] te horen G1021 , traag G1519 om G2980 [G5658] te spreken G1021 , traag G1519 tot G3709 toorn;
  20 G1063 Want G3709 de toorn G435 des mans G2716 [G5736] werkt G2316 Gods G1343 gerechtigheid G3756 niet.
  21 G1352 Daarom G659 [G5642] , afgelegd hebbende G3956 alle G4507 vuiligheid G2532 en G4050 overvloed G2549 van boosheid G1209 [G5663] , ontvangt G1722 met G4240 zachtmoedigheid G3056 het Woord G1721 , dat in [u] geplant G3588 wordt, hetwelk G5216 uw G5590 zielen G1410 [G5740] kan G4982 [G5658] zaligmaken.
  22 G1161 En G1096 [G5737] zijt G4163 daders G3056 des Woords G2532 , en G3361 niet G3440 alleen G202 hoorders G1438 , uzelven G3884 [G5740] met valse overlegging bedriegende.
  23 G3754 Want G1536 zo iemand G202 een hoorder G2076 [G5748] is G3056 des Woords G2532 , en G3756 niet G4163 een dader G3778 , die G435 is een man G1503 [G5758] gelijk G846 , welke zijn G1078 aangeboren G4383 aangezicht G2657 [G5723] bemerkt G1722 in G2072 een spiegel;
  24 G1063 Want G1438 hij heeft zichzelven G2657 [G5656] bemerkt G2532 , en G565 [G5754] is weggegaan G2532 , en G2112 heeft terstond G1950 [G5633] vergeten G3697 , hoedanig G2258 [G5713] hij was.
  25 G1161 Maar G3879 [G5660] die inziet G1519 in G5046 de volmaakte G3551 wet G1657 , die der vrijheid G2532 is, en G3887 [G5660] daarbij blijft G3778 , deze G3756 , geen G1953 vergetelijk G202 hoorder G1096 [G5637] geworden zijnde G235 , maar G4163 een dader G2041 des werks G3778 , deze G3107 , [zeg] [ik], zal gelukzalig G2071 [G5704] zijn G1722 in G846 dit zijn G4162 doen.
  26 G1536 Indien iemand G1722 onder G5213 u G1380 [G5719] dunkt G2357 , dat hij godsdienstig G1511 [G5750] is G846 , en [hij] zijn G1100 tong G3361 niet G5468 [G5723] in toom houdt G235 , maar G846 zijn G2588 hart G538 [G5723] verleidt G5127 , dezes G2356 godsdienst G3152 is ijdel.
  27 G2513 De zuivere G2532 en G283 onbevlekte G2356 godsdienst G3844 voor G2316 God G2532 en G3962 den Vader G2076 [G5748] is G3778 deze G3737 : wezen G2532 en G5503 weduwen G1980 [G5738] bezoeken G1722 in G2347 hun verdrukking G1438 , [en] zichzelven G784 onbesmet G5083 [G5721] bewaren G575 van G2889 de wereld.

Joshua 1:9

  9 H3808 Heb Ik het u niet H6680 [H8765] bevolen H2388 [H8798] ? wees sterk H553 [H8798] en heb goeden moed H6206 [H8799] , en verschrik H408 niet H2865 [H8735] , en ontzet u H408 niet H3588 ; want H3068 de HEERE H430 , uw God H3605 , is met u alom H834 , waar H3212 [H8799] gij heengaat.

Isaiah 46:9

  9 H2142 [H8798] Gedenkt H7223 der vorige dingen H5769 van oude tijden H410 af, dat Ik God H430 ben, en er is geen God H657 meer, en er is niet H3644 gelijk Ik;

1 Corinthians 11:25

  25 G5615 Desgelijks G2532 [nam] Hij ook G4221 den drinkbeker G3326 , na G1172 [G5658] het eten des avondmaals G3004 [G5723] , en zeide G5124 : Deze G4221 drinkbeker G2076 [G5748] is G2537 het Nieuwe G1242 Testament G1722 in G1699 Mijn G129 bloed G4160 [G5720] . Doet G5124 dat G302 , zo G3740 dikwijls als G4095 [G5725] gij [dien] zult drinken G1519 , tot G1699 Mijn G364 gedachtenis.

2 Thessalonians 2:15

  15 G686 Zo G3767 dan G80 , broeders G4739 [G5720] , staat G2532 [vast] en G2902 [G5720] houdt G3862 de inzettingen G3739 , die G1321 [G5681] u geleerd zijn G1535 , hetzij G1223 door G3056 [ons] woord G1535 , hetzij G1223 door G2257 onzen G1992 zendbrief.

Isaiah 49:15-16

  15 H802 Kan ook een vrouw H5764 haar zuigeling H7911 [H8799] vergeten H7355 [H8763] , dat zij zich niet ontferme H1121 over den zoon H990 haars buiks H7911 [H8799] ? Ofschoon deze vergate H7911 [H8799] , zo zal Ik toch u niet vergeten.
  16 H3709 Zie, Ik heb u in de beide handpalmen H2710 [H8804] gegraveerd H2346 ; uw muren H8548 zijn steeds voor Mij.

Ecclesiastes 12:1

  1 H2142 [H8798] En gedenk H1254 [H8802] aan uw Schepper H3117 in de dagen H979 uwer jongelingschap H7451 , eer dat de kwade H3117 dagen H935 [H8799] komen H8141 , en de jaren H5060 [H8689] naderen H559 [H8799] , van dewelke gij zeggen zult H2656 : Ik heb geen lust in dezelve.

Revelation 2:5

  5 G3421 [G5720] Gedenk G3767 dan G4159 , waarvan G1601 [G5758] gij uitgevallen zijt G2532 , en G3340 [G5657] bekeer u G2532 , en G4160 [G5657] doe G4413 de eerste G2041 werken G1490 ; en zo niet G4671 , Ik zal u G5035 haastelijk G2064 [G5736] [bij] komen G2532 , en G4675 zal uw G3087 kandelaar G1537 van G846 zijn G5117 plaats G2795 [G5692] weren G1437 , indien G3361 gij u niet G3340 [G5661] bekeert.

1 Corinthians 11:24

  24 G2532 En G2168 [G5660] als Hij gedankt had G2806 [G5656] , brak Hij G2532 het, en G2036 [G5627] zeide G2983 [G5628] : Neemt G5315 [G5628] , eet G5124 , dat G2076 [G5748] is G3450 Mijn G4983 lichaam G3588 , dat G5228 voor G5216 u G2806 [G5746] gebroken wordt G4160 [G5720] ; doet G5124 dat G1519 tot G1699 Mijn G364 gedachtenis.

Acts 20:35

  35 G5213 Ik heb u G3956 in alles G5263 [G5656] getoond G3754 , dat G3779 men, alzo G2872 [G5723] arbeidende G770 [G5723] , de zwakken G1163 [G5748] moet G482 [G5738] opnemen G5037 , en G3421 [G5721] gedenken G3056 aan de woorden G2962 van den Heere G2424 Jezus G3754 , dat G2036 [G5627] Hij gezegd heeft G2076 [G5748] : Het is G3123 G3107 zaliger G1325 [G5721] te geven G2228 , dan G2983 [G5721] te ontvangen.

Deuteronomy 8:2

  2 H2142 [H8804] En gij zult gedenken H1870 aan al den weg H3068 , dien u den HEERE H430 , uw God H705 , deze veertig H8141 jaren H4057 in de woestijn H3212 [H8689] geleid heeft H6031 [H8763] ; opdat Hij u verootmoedige H5254 [H8763] , om u te verzoeken H3045 [H8800] , om te weten H3824 , wat in uw hart H4687 was, of gij Zijn geboden H8104 [H8799] zoudt houden, of niet.

1 Corinthians 11:2

  2 G1161 En G1867 [G5719] ik prijs G5209 u G80 , broeders G3754 , dat G3956 gij in alles G3450 mijner G3415 [G5769] gedachtig zijt G2532 , en G3862 de inzettingen G2722 [G5719] behoudt G2531 , gelijk G5213 ik [die] u G3860 [G5656] overgegeven heb.

Deuteronomy 6:12

  12 H8104 [H8734] Zo wacht u H3068 , dat gij den HEERE H7911 [H8799] niet vergeet H776 H4714 , Die u uit Egypteland H1004 H5650 , uit het diensthuis H3318 [H8689] heeft uitgevoerd.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.