Bible verses about "regret" | DSV_Strongs

Psalms 23:1-6

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H3068 . De HEERE H7462 [H8802] is mijn Herder H2637 [H8799] , mij zal niets ontbreken.
  2 H7257 [H8686] Hij doet mij nederliggen H1877 in grazige H4999 weiden H5095 [H8762] ; Hij voert mij zachtjes H4496 aan zeer stille H4325 wateren.
  3 H7725 [H8787] Hij verkwikt H5315 mijn ziel H5148 [H8686] ; Hij leidt H4570 mij in het spoor H6664 der gerechtigheid H8034 , om Zijns Naams wil.
  4 H3212 [H8799] Al ging ik H1516 ook in een dal H6757 der schaduw des doods H7451 , ik zou geen kwaad H3372 [H8799] vrezen H7626 , want Gij zijt met mij; Uw stok H4938 en Uw staf H5162 [H8762] , die vertroosten mij.
  5 H6186 H0 Gij richt H7979 de tafel H6186 [H8799] toe H6440 voor mijn aangezicht H6887 [H8802] , tegenover mijn tegenpartijders H1878 H0 ; Gij maakt H7218 mijn hoofd H1878 [H8765] vet H8081 met olie H3563 , mijn beker H7310 is overvloeiende.
  6 H2896 Immers zullen mij het goede H2617 en de weldadigheid H7291 [H8799] volgen H3117 al de dagen H2416 mijns levens H1004 ; en ik zal in het huis H3068 des HEEREN H3427 [H8804] blijven H753 in lengte van dagen.

Ecclesiastes 7:10

  10 H559 [H8799] Zeg H7223 niet: Wat is er, dat de vorige H3117 dagen H2896 beter H2451 geweest zijn, dan deze? Want gij zoudt naar zulks niet uit wijsheid H7592 [H8804] vragen.

Ecclesiastes 3:1

  1 H2165 Alles heeft een bestemden tijd H2656 , en alle voornemen H8064 onder den hemel H6256 heeft zijn tijd.

Joel 2:25

  25 H8141 Alzo zal Ik ulieden de jaren H7999 [H8765] vergelden H834 , die H697 de sprinkhaan H3218 , de kever H2625 , en de kruidworm H1501 , en de rups H398 [H8804] heeft afgegeten H1419 ; Mijn groot H2428 heir H834 , dat H7971 [H8765] Ik onder u gezonden heb.

John 3:16-17

  16 G1063 Want G3779 alzo G25 H lief heeft G2316 God G2889 de wereld G25 [G5656] gehad G5620 , dat G846 Hij Zijn G3439 eniggeboren G5207 Zoon G1325 [G5656] gegeven heeft G2443 , opdat G3956 een iegelijk G1519 die in G846 Hem G4100 [G5723] gelooft G3361 , niet G622 [G5643] verderve G235 , maar G166 het eeuwige G2222 leven G2192 [G5725] hebbe.
  17 G1063 Want G2316 God G846 heeft Zijn G5207 Zoon G3756 niet G649 [G5656] gezonden G1519 in G2889 de wereld G2443 , opdat G2889 Hij de wereld G2919 [G5725] veroordelen zou G235 , maar G2443 opdat G2889 de wereld G1223 door G846 Hem G4982 [G5686] zou behouden worden.

2 Timothy 4:7

  7 G2570 Ik heb den goeden G73 strijd G75 [G5766] gestreden G1408 , ik heb den loop G5055 [G5758] geeindigd G4102 , ik heb het geloof G5083 [G5758] behouden;

1 Peter 5:8

  8 G3525 [G5657] Zijt nuchteren G1127 [G5657] , [en] waakt G3754 ; want G5216 uw G476 tegenpartij G1228 , de duivel G4043 [G5719] , gaat om G5613 als G5612 [G5740] een briesende G3023 leeuw G2212 [G5723] , zoekende G5101 , wien G2666 [G5632] hij zou mogen verslinden;

Isaiah 43:1-28

  1 H559 [H8804] Maar nu, alzo zegt H3068 de HEERE H1254 [H8802] , uw Schepper H3290 , o Jakob H3335 [H8802] ! en uw Formeerder H3478 , o Israel H3372 [H8799] ! vrees H1350 [H8804] niet, want Ik heb u verlost H8034 ; Ik heb u bij uw naam H7121 [H8804] geroepen, gij zijt Mijn.
  2 H5674 [H8799] Wanneer gij zult gaan door H4325 het water H5104 , Ik zal bij u zijn, en door de rivieren H7857 [H8799] , zij zullen u niet overstromen H1119 ; wanneer gij door H784 het vuur H3212 [H8799] zult gaan H3554 [H8735] , zult gij niet verbranden H3852 , en de vlam H1197 [H8799] zal u niet aansteken.
  3 H3068 Want Ik ben de HEERE H430 , uw God H6918 , de Heilige H3478 Israels H3467 [H8688] , uw Heiland H4714 ; Ik heb Egypte H3568 , Morenland H5434 en Seba H5414 [H8804] gegeven H3724 [tot] uw losgeld in uw plaats.
  4 H3365 [H8804] Van toen af, dat gij kostelijk zijt geweest H5869 in Mijn ogen H3513 [H8738] , zijt gij verheerlijkt geweest H157 [H8804] , en Ik heb u liefgehad H120 ; daarom heb Ik mensen H5414 [H8799] in uw plaats gegeven H3816 , en volken H5315 in plaats van uw ziel.
  5 H3372 [H8799] Vrees H2233 niet, want Ik ben met u; Ik zal uw zaad H4217 van den opgang H935 [H8686] brengen H6908 [H8762] , en Ik zal u verzamelen H4628 van den ondergang.
  6 H559 [H8799] Ik zal zeggen H6828 tot het noorden H5414 [H8798] : Geef H8486 ; en tot het zuiden H3607 [H8799] : Houd niet terug H935 [H8685] ; breng H1121 Mijn zonen H7350 van verre H1323 , en Mijn dochters H7097 van het einde H776 der aarde;
  7 H3605 Een ieder H8034 , die naar Mijn Naam H7121 [H8737] genoemd is H1254 [H8804] , en dien Ik geschapen heb H3519 tot Mijn eer H3335 [H8804] , dien Ik geformeerd heb H6213 [H8804] , dien Ik ook gemaakt heb.
  8 H3318 [H8685] Breng voort H5787 het blinde H5971 volk H5869 , hetwelk ogen H3426 heeft H2795 , en de doven H241 , die oren hebben.
  9 H1471 Laat al de heidenen H3162 samen H6908 [H8738] vergaderd worden H3816 , en laat de volken H622 [H8735] verzameld worden H5046 [H8686] ; wie onder hen zal dit verkondigen H8085 [H8686] ? Of laat hen ons doen horen H7223 de vorige dingen H5707 , laat hen hun getuigen H5414 [H8799] voortbrengen H6663 [H8799] , opdat zij gerechtvaardigd worden H8085 [H8799] , en men het hore H559 [H8799] en zegge H571 : Het is de waarheid.
  10 H5707 Gijlieden zijt Mijn getuigen H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE H5650 , en Mijn knecht H977 [H8804] , dien Ik uitverkoren heb H3045 [H8799] ; opdat gij het weet H539 [H8686] , en Mij gelooft H995 [H8799] , en verstaat H6440 , dat Ik Dezelve ben, [dat] voor H410 Mij geen God H3335 [H8738] geformeerd is H310 , en na Mij geen zijn zal.
  11 H3068 Ik, Ik ben de HEERE H3467 [H8688] , en er is geen Heiland H1107 behalve Mij.
  12 H5046 [H8689] Ik heb verkondigd H3467 [H8689] , en Ik heb verlost H8085 [H8689] , en Ik heb [het] doen horen H2114 [H8801] , en geen vreemd H5707 [god] was onder ulieden; en gij zijt Mijn getuigen H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE H410 , dat Ik God ben.
  13 H3117 Ook eer de dag H3027 was, ben Ik, en er is niemand, die uit Mijn hand H5337 [H8688] redden kan H6466 [H8799] ; Ik zal werken H7725 [H8686] , en wie zal het keren?
  14 H559 [H8804] Alzo zegt H3068 de HEERE H1350 [H8802] , uw Verlosser H6918 , de Heilige H3478 Israels H894 : Om ulieder wil heb Ik naar Babel H7971 [H8765] gezonden H1281 , en heb hen allen vluchtig H3381 [H8689] doen nederdalen H3778 , te weten de Chaldeen H591 , in de schepen H7440 , op welke zij juichten.
  15 H3068 Ik ben de HEERE H6918 , uw Heilige H1254 [H8802] ; de Schepper H3478 van Israel H4428 , ulieder Koning.
  16 H559 [H8804] Alzo zegt H3068 de HEERE H3220 , Die in de zee H1870 een weg H5794 , en in de sterke H4325 wateren H5410 een pad H5414 [H8802] maakte;
  17 H7393 Die wagenen H5483 en paarden H2428 , heir H5808 en macht H3318 [H8688] voortbracht H3162 ; te zamen H7901 [H8799] zijn zij nedergelegen H6965 [H8799] , zij zullen niet weder opstaan H1846 [H8804] , zij zijn uitgeblust H6594 , gelijk een vlaswiek H3518 [H8804] zijn zij uitgegaan.
  18 H2142 [H8799] Gedenkt H7223 der vorige H995 [H8709] [dingen] niet, en overlegt H6931 de oude dingen niet.
  19 H2319 Ziet, Ik zal wat nieuws H6213 [H8802] maken H6779 [H8799] , nu zal het uitspruiten H3045 [H8799] , zult gijlieden dat niet weten H4057 ? Ja, Ik zal in de woestijn H1870 een weg H7760 [H8799] leggen H5104 , [en] rivieren H3452 in de wildernis.
  20 H2416 Het gedierte H7704 des velds H3513 [H8762] zal Mij eren H8577 , de draken H1323 en de jonge H3284 struisen H4057 ; want Ik zal in de woestijn H4325 wateren H5414 [H8804] geven H5104 , [en] rivieren H3452 in de wildernis H5971 , om Mijn volk H972 , Mijn uitverkorenen H8248 [H8687] drinken te geven.
  21 H2098 Dit H5971 volk H3335 [H8804] heb Ik Mij geformeerd H8416 , zij zullen Mijn lof H5608 [H8762] vertellen.
  22 H7121 [H8804] Doch gij hebt Mij niet aangeroepen H3290 , o Jakob H3021 [H8804] ! als gij u tegen Mij vermoeid hebt H3478 , o Israel!
  23 H935 [H8689] Mij hebt gij niet gebracht H7716 het kleine vee H5930 uwer brandofferen H2077 , en [met] uw slachtofferen H3513 [H8765] hebt gij Mij niet geeerd H5647 [H8689] ; Ik heb u [Mij] niet doen dienen H4503 met spijsoffer H3021 [H8689] , en Ik heb u niet vermoeid H3828 met wierook.
  24 H7070 Mij hebt gij geen kalmus H3701 voor geld H7069 [H8804] gekocht H2459 , en met het vette H2077 uwer slachtoffers H7301 [H8689] hebt gij Mij niet gedrenkt H5647 [H8689] ; maar gij hebt Mij arbeid gemaakt H2403 , met uw zonden H3021 [H8689] , gij hebt Mij vermoeid H5771 met uw ongerechtigheden.
  25 H6588 Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen H4229 [H8802] uitdelg H2142 [H8799] , om Mijnentwil, en Ik gedenk H2403 uwer zonden niet.
  26 H2142 [H8685] Maakt Mij indachtig H3162 , laat ons te zamen H8199 [H8735] richten H5608 [H8761] , vertelt gij H6663 [H8799] [uw] [redenen], opdat gij moogt gerechtvaardigd worden.
  27 H7223 Uw eerste H1 vader H2398 [H8804] heeft gezondigd H3887 [H8688] , en uw uitleggers H6586 [H8804] hebben tegen Mij overtreden.
  28 H8269 Daarom zal Ik de oversten H6944 des heiligdoms H2490 [H8762] ontheiligen H3290 , en Jakob H2764 ten ban H5414 [H8799] overgeven H3478 , en Israel H1421 tot beschimpingen.

Romans 8:28

  28 G1161 En G1492 [G5758] wij weten G3754 , dat dengenen, die G2316 God G25 [G5723] liefhebben G3956 , alle dingen G4903 [G5719] medewerken G1519 ten G18 goede G2596 , [namelijk] dengenen, die naar G4286 [Zijn] voornemen G2822 geroepen G5607 [G5752] zijn.

Mark 11:24

  24 G1223 G5124 Daarom G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G302 : G3745 Alle G3956 dingen G4336 [G5740] , die gij biddende G154 [G5731] begeert G4100 [G5720] , gelooft G3754 , dat G2983 [G5719] gij ze ontvangen zult G2532 , en G2071 H zij zullen G5213 u G2071 [G5704] geworden.

Isaiah 43:18-19

  18 H2142 [H8799] Gedenkt H7223 der vorige H995 [H8709] [dingen] niet, en overlegt H6931 de oude dingen niet.
  19 H2319 Ziet, Ik zal wat nieuws H6213 [H8802] maken H6779 [H8799] , nu zal het uitspruiten H3045 [H8799] , zult gijlieden dat niet weten H4057 ? Ja, Ik zal in de woestijn H1870 een weg H7760 [H8799] leggen H5104 , [en] rivieren H3452 in de wildernis.

Philippians 3:13-15

  13 G80 Broeders G1473 , ik G3049 [G5736] acht G3756 niet G1683 , dat ik zelf G2638 [G5760] het gegrepen heb.
  14 G1161 Maar G1520 een ding G1950 [G5740] [doe] [ik], vergetende G3303 , hetgeen G3694 achter G1161 is, en G1901 [G5740] strekkende mij G1715 tot hetgeen voor G1377 [G5719] is, jaag ik G2596 naar G4649 het wit G1909 , tot G1017 den prijs G2821 der roeping G2316 Gods G507 , die van boven G1722 is in G5547 Christus G2424 Jezus.
  15 G3745 Zovelen G3767 dan G5046 als wij volmaakt G5124 zijn, laat ons dit G5426 [G5725] gevoelen G2532 ; en G1487 indien G5100 gij iets G2088 anderszins G5426 [G5719] gevoelt G2532 , ook G5124 dat G5213 zal u G2316 God G601 [G5692] openbaren.

1 John 1:9

  9 G1437 Indien G2257 wij onze G266 zonden G3670 [G5725] belijden G2076 [G5748] , Hij is G4103 getrouw G2532 en G1342 rechtvaardig G2443 , dat G2254 Hij ons G266 de zonden G863 [G5632] vergeve G2532 , en G2248 ons G2511 [G5661] reinige G575 van G3956 alle G93 ongerechtigheid.

2 Corinthians 7:10

  10 G1063 Want G3077 de droefheid G2596 naar G2316 God G2716 [G5736] werkt G278 een onberouwelijke G3341 bekering G1519 tot G4991 zaligheid G1161 ; maar G3077 de droefheid G2889 der wereld G2716 [G5736] werkt G2288 den dood.

Philippians 3:13

  13 G80 Broeders G1473 , ik G3049 [G5736] acht G3756 niet G1683 , dat ik zelf G2638 [G5760] het gegrepen heb.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.