Bible verses about "rape" | DSV_Strongs

Genesis 34:1-31

  1 H1783 En Dina H1323 , de dochter H3812 van Lea H834 , die H3290 zij Jakob H3205 [H8804] gebaard had H3318 [H8799] , ging uit H1323 , om de dochteren H776 van dat land H7200 [H8800] te bezien.
  2 H7927 Sichem H1121 nu, de zoon H2544 van Hemor H2340 den Heviet H5387 H776 , den landvorst H7200 [H8799] , zag H853 haar H3947 [H8799] , en hij nam H853 ze H7901 [H8799] , en lag H854 bij H6031 [H8762] haar, en verkrachtte ze.
  3 H5315 En zijn ziel H1692 [H8799] kleefde H1783 aan Dina H3290 , Jakobs H1323 dochter H157 H0 ; en hij had H5291 de jonge dochter H157 [H8799] lief H1696 [H8762] , en sprak H5921 naar H3820 het hart H5291 van de jonge dochter.
  4 H7927 Sichem H559 [H8799] sprak H413 ook tot H1 zijn vader H2544 Hemor H559 [H8800] , zeggende H3947 [H8798] : Neem H2063 mij deze H3207 dochter H802 tot een vrouw.
  5 H3290 Toen Jakob H8085 [H8804] hoorde H3588 , dat H1323 hij zijn dochter H1783 Dina H2930 [H8765] verontreinigd had H1961 [H8804] , zo waren H1121 zijn zonen H4735 met het vee H7704 in het veld H3290 ; en Jakob H2790 [H8689] zweeg H5704 , totdat H935 [H8800] zij kwamen.
  6 H2544 En Hemor H1 , de vader H7927 van Sichem H3318 [H8799] , ging uit H413 tot H3290 Jakob H854 , om met H1696 [H8763] hem te spreken.
  7 H1121 En de zonen H3290 van Jakob H935 [H8804] kwamen H4480 van H7704 het veld H8085 [H8800] , als zij dit hoorden H6087 [H8691] ; en het smartte H582 dezen mannen H2734 [H8799] , en zij ontstaken H3966 zeer H3588 , omdat H5039 hij dwaasheid H3478 in Israel H6213 [H8804] gedaan had H3290 , Jakobs H1323 dochter H7901 [H8800] beslapende H3651 , hetwelk alzo H3808 niet H6213 [H8735] zoude gedaan worden.
  8 H1696 [H8762] Toen sprak H2544 Hemor H854 met H559 [H8800] hen, zeggende H1121 : Mijns zoons H7927 Sichems H5315 ziel H2836 [H8804] is verliefd H1323 op ulieder dochter H5414 [H8798] ; geeft H853 hem haar H4994 toch H802 tot een vrouw.
  9 H2859 [H8690] En verzwagert u H854 met H5414 [H8799] ons; geeft H1323 ons uw dochteren H3947 [H8799] ; en neemt H1323 voor u onze dochteren;
  10 H3427 [H8799] En woont H854 met H776 ons; en het land H1961 H0 zal H6440 voor uw aangezicht H1961 [H8799] zijn H3427 [H8798] ; woont H5503 [H8804] , en handelt H270 [H8734] daarin, en stelt u tot bezitters daarin.
  11 H7927 En Sichem H559 [H8799] zeide H413 tot H1 haar vader H413 , en tot H251 haar broederen H2580 : Laat mij genade H4672 [H8799] vinden H5869 in uw ogen H834 ; en wat H413 gij tot H559 [H8799] mij zeggen zult H5414 [H8799] , zal ik geven.
  12 H7235 [H8685] Vergroot H3966 zeer H5921 over H4119 mij den bruidschat H4976 en het geschenk H5414 [H8799] ; en ik zal geven H834 , gelijk als H413 gij tot H559 [H8799] mij zult zeggen H5414 [H8798] ; geef H5291 mij slechts de jonge dochter H802 tot een vrouw.
  13 H6030 [H8799] Toen antwoordden H3290 Jakobs H1121 zonen H7927 aan Sichem H2544 en Hemor H1 , zijn vader H4820 , bedriegelijk H1696 [H8762] , en spraken H834 [overmits H1783 dat hij Dina H269 , hun zuster H2930 [H8765] , verontreinigd had];
  14 H559 [H8799] En zij zeiden H413 tot H2088 hen: Wij zullen deze H1697 zaak H3808 niet H3201 [H8799] kunnen H6213 [H8800] doen H269 , dat wij onze zuster H376 aan een man H5414 [H8800] geven zouden H834 , die H6190 de voorhuid heeft H3588 ; want H1931 dat H2781 ware ons een schande.
  15 H389 Doch H2063 hierin H225 [H8735] zullen wij u te wille zijn H518 , zo H1961 [H8799] gij wordt gelijk H3644 als H4135 [H8736] wij, dat onder u besneden worde H3605 al H2145 wat mannelijk is.
  16 H1323 Dan zullen wij u onze dochteren H5414 [H8804] geven H1323 , en uw dochteren H3947 [H8799] zullen wij ons nemen H854 , en wij zullen met H3427 [H8804] u wonen H259 , en wij zullen tot een H5971 volk H1961 [H8804] zijn.
  17 H518 Maar zo H413 gij naar H3808 ons niet H8085 [H8799] zult horen H4135 [H8736] , om besneden te worden H1323 , zo zullen wij onze dochter H3947 [H8804] nemen H1980 [H8804] , en wegtrekken.
  18 H1697 En hun woorden H3190 [H8799] waren goed H5869 in de ogen H2544 van Hemor H7927 , en in de ogen van Sichem H2544 , Hemors H1121 zoon.
  19 H5288 En de jongeling H309 [H8765] vertoogde H3808 niet H1697 , deze zaak H6213 [H8800] te doen H3588 ; want H2654 [H8804] hij had lust H3290 in Jakobs H1323 dochter H1931 ; en hij H3513 [H8737] was geeerd H4480 boven H3605 al H1 zijns vaders H1004 huis.
  20 H935 [H8799] Zo kwam H2544 Hemor H7927 en Sichem H1121 , zijn zoon H413 , tot H8179 H5892 hunner stadspoort H1696 [H8762] ; en zij spraken H413 tot H582 de mannen H5892 hunner stad H559 [H8800] , zeggende:
  21 H428 Deze H582 mannen H1922 zijn H8003 vreedzaam H854 met H776 ons; daarom laat hen in dit land H3427 [H8799] wonen H854 , en daarin H5503 [H8799] handelen H776 , en het land H2009 [ziet H7342 het is wijd H3027 van begrip H6440 ] voor hun aangezicht H1323 zijn; wij zullen ons hun dochteren H802 tot vrouwen H3947 [H8799] nemen H1323 , en wij zullen onze dochteren H5414 [H8799] aan hen geven.
  22 H389 Doch H2063 hierin H582 zullen deze mannen H225 [H8735] ons te wille zijn H854 , dat zij met H3427 [H8800] ons wonen H259 , om tot een H5971 volk H1961 [H8800] te zijn H3605 ; als al H2145 wat mannelijk H4135 [H8736] is onder ons besneden wordt H834 , gelijk als H1992 zij H4135 [H8737] besneden zijn.
  23 H4735 Hun vee H7075 , en hun bezitting H3605 , en al H929 hun beesten H1992 , zullen die H3808 niet H389 onze zijn? Alleen H225 [H8735] laat ons hun te wille zijn H854 , en zij zullen met H3427 [H8799] ons wonen.
  24 H8085 [H8799] En zij hoorden H413 naar H2544 Hemor H413 , en naar H7927 Sichem H1121 , zijn zoon H3605 , allen H8179 H5892 , die ter zijner stadspoort H3318 [H8802] uitgingen H4135 [H8735] ; en zij werden besneden H3605 , al H2145 wat mannelijk H3605 was, allen H8179 H5892 , die ter zijner stadspoort H3318 [H8802] uitgingen.
  25 H1961 [H8799] En het geschiedde H7992 ten derden H3117 dage H1961 H3510 [H8800] , toen zij in de smart waren H3947 [H8799] , zo namen H8147 de twee H1121 zonen H3290 van Jakob H8095 , Simeon H3878 en Levi H251 , broeders H1783 van Dina H376 , een iegelijk H2719 zijn zwaard H935 [H8799] , en kwamen H983 stoutelijk H5921 in H5892 de stad H2026 [H8799] , en doodden H3605 al H2145 wat mannelijk was.
  26 H2026 H0 Zij sloegen H2544 ook Hemor H1121 , en zijn zoon H7927 Sichem H2026 [H8804] , dood H6310 met de scherpte H2719 des zwaards H3947 [H8799] ; en zij namen H1783 Dina H4480 uit H7927 Sichems H1004 huis H3318 [H8799] , en gingen van daar.
  27 H1121 De zonen H3290 van Jakob H935 [H8804] kwamen H5921 over H2491 de verslagenen H962 [H8799] , en plunderden H5892 de stad H834 , omdat H269 zij hun zuster H2930 [H8765] verontreinigd hadden.
  28 H6629 Hun schapen H1241 , en hun runderen H2543 , en hun ezelen H834 , en hetgeen dat H5892 in de stad H834 , en hetgeen dat H7704 in het veld H3947 [H8804] was, namen zij.
  29 H3605 En al H2428 hun vermogen H3605 , en al H2945 hun kleine kinderen H802 , en hun vrouwen H7617 [H8804] , voerden zij gevankelijk weg H962 [H8799] , en plunderden H3605 dezelven, en al H834 wat H1004 binnenshuis was.
  30 H559 [H8799] Toen zeide H3290 Jakob H413 tot H8095 Simeon H413 en tot H3878 Levi H853 : Gij hebt mij H5916 [H8804] beroerd H887 [H8687] , mits mij stinkende te maken H3427 [H8802] onder de inwoners H776 dezes lands H3669 , onder de Kanaanieten H6522 , en onder de Ferezieten H589 ; en ik H4962 ben weinig H4557 volks in getal H5921 ; zo zij zich tegen H622 [H8738] mij verzamelen H5221 [H8689] , zo zullen zij mij slaan H8045 [H8738] , en ik zal verdelgd worden H589 , ik H1004 en mijn huis.
  31 H559 [H8799] En zij zeiden H269 : Zou hij dan [met] onze zuster H2181 [H8802] als [met] een hoer H6213 [H8799] doen?

Exodus 22:16-17

  16 H376 Wanneer nu iemand H1330 een maagd H6601 [H8762] verlokt H781 [H8795] , die niet ondertrouwd is H7901 [H8804] , en hij ligt H4117 [H8800] bij haar, die zal haar zonder uitstel H4117 [H8799] een bruidschat geven H802 , dat zij hem ter vrouwe zij.
  17 H1 Indien haar vader H3985 [H8763] ganselijk H3985 [H8762] weigert H5414 [H8800] haar aan hem te geven H3701 , zo zal hij geld H8254 [H8799] geven H4119 naar den bruidschat H1330 der maagden.

Numbers 31:1-54

  1 H3068 En de HEERE H1696 [H8762] sprak H4872 tot Mozes H559 [H8800] , zeggende:
  2 H5358 [H8798] Neem H5360 de wraak H1121 der kinderen H3478 Israels H4084 van de Midianieten H310 ; daarna H622 [H8735] zult gij verzameld worden H5971 tot uw volken.
  3 H4872 Mozes H1696 [H8762] dan sprak H5971 tot het volk H559 [H8800] , zeggende H582 : Dat zich mannen H6635 uit u ten strijde H2502 [H8734] toerusten H4080 , en dat zij tegen de Midianieten H5360 zijn, om de wraak H3068 des HEEREN H5414 [H8800] te doen H4080 aan de Midianieten.
  4 H4294 H4294 Van elken stam H4294 onder alle stammen H3478 Israels H505 H505 zult gij een duizend H6635 ten strijde H7971 [H8799] zenden.
  5 H4560 [H8735] Alzo werden geleverd H505 uit de duizenden H3478 van Israel H505 , duizend H4294 van elken stam H8147 H6240 , twaalf H505 duizend H2502 [H8803] toegerusten H6635 ten strijde.
  6 H4872 En Mozes H7971 [H8799] zond H6635 hen ten strijde H505 , duizend H4294 van elken stam H6372 , hen en Pinehas H1121 , den zoon H499 van Eleazar H3548 , den priester H6635 , ten strijde H6944 , met de heilige H3627 vaten H2689 , en de trompetten H8643 des geklanks H3027 in zijn hand.
  7 H6633 [H8799] En zij streden H4080 tegen de Midianieten H3068 , gelijk als de HEERE H4872 Mozes H6680 [H8765] geboden had H2026 [H8799] , en zij doodden H2145 al wat mannelijk was.
  8 H2026 [H8804] Daartoe doodden zij H5921 boven H2491 hun verslagenen H4428 , de koningen H4080 der Midianieten H189 , Evi H7552 , en Rekem H6698 , en Zur H2354 , en Hur H7254 , en Reba H2568 , vijf H4428 koningen H4080 der Midianieten H2026 [H8804] ; ook doodden zij H2719 met het zwaard H1109 Bileam H1121 , den zoon H1160 van Beor.
  9 H1121 Maar de kinderen H3478 Israels H7617 H0 namen H802 de vrouwen H4080 der Midianieten H2945 , en hun kinderkens H7617 [H8799] gevangen H962 [H8804] ; zij roofden H929 ook al hun beesten H4735 , en al hun vee H2428 , en al hun vermogen.
  10 H5892 Voorts al hun steden H4186 met hun woonplaatsen H2918 , en al hun burchten H8313 [H8804] verbrandden zij H784 met vuur.
  11 H3947 [H8799] En zij namen H7998 al den roof H4455 , en al den buit H120 , van mensen H929 en van beesten.
  12 H935 [H8686] Daarna brachten zij H7628 de gevangenen H4455 , en den buit H7998 , en den roof H4872 , tot Mozes H499 en tot Eleazar H3548 , den priester H5712 , en tot de vergadering H1121 der kinderen H3478 Israels H4264 , in het leger H6160 , in de vlakke velden H4124 van Moab H3383 , dewelke zijn aan de Jordaan H3405 van Jericho.
  13 H4872 Maar Mozes H499 en Eleazar H3548 , de priester H5387 , en alle oversten H5712 der vergadering H3318 [H8799] , gingen uit H7125 [H8800] hen tegemoet H2351 , tot buiten H4264 voor het leger.
  14 H4872 En Mozes H7107 [H8799] werd grotelijks vertoornd H6485 [H8803] tegen de bevelhebbers H2428 des heirs H8269 , de hoofdlieden H505 der duizenden H8269 , en de hoofdlieden H3967 der honderden H6635 , die uit den strijd H4421 van dien oorlog H935 [H8802] kwamen.
  15 H4872 En Mozes H559 [H8799] zeide H3605 tot hen: Hebt gij dan alle H5347 vrouwen H2421 [H8765] laten leven?
  16 H2007 Ziet H1961 [H8804] , deze waren H1697 , door den raad H1109 van Bileam H1121 , den kinderen H3478 Israels H4604 , om oorzake der overtreding H3068 tegen den HEERE H4560 [H8800] te geven H1697 , in de zaak H6465 van Peor H4046 ; waardoor die plaag H5712 werd onder de vergadering H3068 des HEEREN.
  17 H2026 [H8798] Nu dan, doodt H2145 al wat mannelijk H2945 is onder de kinderkens H2026 [H8798] ; en doodt H802 alle vrouw H4904 , die door bijligging H2145 des mans H376 een man H3045 [H8802] bekend heeft.
  18 H2945 Doch al de kinderen H802 van vrouwelijk H4904 geslacht, die de bijligging H2145 des mans H3045 [H8804] niet bekend hebben H2421 [H8685] , laat voor ulieden leven.
  19 H2583 [H8798] En gijlieden, legert u H2351 buiten H4264 het leger H7651 zeven H3117 dagen H5315 ; een ieder, die een mens H2026 [H8802] gedood H2491 , en een ieder, die een verslagene H5060 [H8802] zult aangeroerd hebben H7992 , zult u op den derden H3117 dag H7637 en op den zevenden H3117 dag H2398 [H8691] ontzondigen H7628 , gij en uw gevangenen.
  20 H899 Ook zult gij alle kleding H3627 , en alle gereedschap H5785 van vellen H5795 , en alle geiten H4639 [haren] werk H3627 , en gereedschap H6086 van hout H2398 [H8691] , ontzondigen.
  21 H499 En Eleazar H3548 , de priester H559 [H8799] , zeide H582 H6635 tot de krijgslieden H4421 , die tot dien strijd H935 [H8802] getogen waren H2708 : Dit is de inzetting H8451 der wet H3068 , die de HEERE H4872 Mozes H6680 [H8765] geboden heeft.
  22 H2091 Alleen het goud H3701 en het zilver H5178 , en het koper H1270 , het ijzer H913 , het tin H5777 en het lood;
  23 H1697 Alle ding H784 , dat het vuur H935 [H8799] lijdt H784 , zult gij door het vuur H5674 [H8686] laten doorgaan H2891 [H8804] , dat het rein worde H4325 ; evenwel zal het door het water H5079 der afzondering H2398 [H8691] ontzondigd worden H784 ; maar al wat het vuur H935 [H8799] niet lijdt H4325 , zult gij door het water H5674 [H8686] laten doorgaan.
  24 H899 Gij zult ook uw klederen H7637 op den zevenden H3117 dag H3526 [H8765] wassen H2891 [H8804] , dat gij rein wordt H310 ; en daarna H4264 zult gij in het leger H935 [H8799] komen.
  25 H559 [H8799] Verder sprak H3068 de HEERE H4872 tot Mozes H559 [H8800] , zeggende:
  26 H5375 [H8798] Neem op H7218 de som H4455 van den buit H7628 der gevangenen H120 van mensen H929 en van beesten H499 ; gij en Eleazar H3548 , de priester H7218 , en de hoofden H1 van de vaderen H5712 der vergadering.
  27 H2673 H0 En deel H4455 den buit H2673 [H8804] in twee helften H4421 tussen degenen, die den strijd H8610 [H8802] aangegrepen hebben H6635 , die tot den strijd H3318 [H8802] uitgegaan zijn H5712 , en tussen de ganse vergadering.
  28 H4371 Daarna zult gij een schatting H3068 voor den HEERE H7311 [H8689] heffen H582 H4421 , van de oorlogsmannen H6635 , die tot dezen krijg H3318 [H8802] uitgetogen zijn H2568 H3967 , van vijfhonderd H259 een H5315 ziel H120 , uit de mensen H1241 en uit de runderen H2543 , en uit de ezelen H6629 , en uit de schapen.
  29 H4276 Van hun helft H3947 [H8799] zult gij het nemen H3548 , en den priester H499 Eleazar H5414 [H8804] geven H8641 tot een heffing H3068 des HEEREN.
  30 H4276 Maar van de helft H1121 der kinderen H3478 Israels H259 zult gij een H270 [H8803] gevangene H2572 van vijftig H3947 [H8799] nemen H120 , uit de mensen H1241 , uit de runderen H2543 , uit de ezelen H6629 , en uit de schapen H929 , uit al de beesten H3881 ; en gij zult ze aan de Levieten H5414 [H8804] geven H4931 , die de wacht H4908 van de tabernakel H3068 des HEEREN H8104 [H8802] waarnemen.
  31 H4872 En Mozes H499 en Eleazar H3548 , de priester H6213 [H8799] , deden H3068 , gelijk als de HEERE H4872 Mozes H6680 [H8765] geboden had.
  32 H4455 De buit H3499 nu, het overschot H957 van den roof H5971 H6635 , dat het krijgsvolk H962 [H8804] geroofd had H8337 H3967 H505 , was zeshonderd H2568 H505 vijf H7657 en zeventig H505 duizend H6629 schapen;
  33 H8147 En twee H7657 en zeventig H505 duizend H1241 runderen;
  34 H259 En een H8346 en zestig H505 duizend H2543 ezelen;
  35 H120 En der mensen H5315 zielen H802 , uit de vrouwen H4904 , die geen bijligging H2145 des mans H3045 [H8804] bekend hadden H3605 , alle H5315 zielen H8147 waren twee H7970 en dertig H505 duizend.
  36 H4275 En de helft H2506 , [te] [weten] het deel H6635 dergenen, die tot dezen krijg H3318 [H8802] uitgetogen waren H4557 , was in getal H7969 H3967 H505 driehonderd H7651 zeven H7970 en dertig H505 duizend H2568 H3967 en vijfhonderd H6629 schapen.
  37 H4371 En de schatting H3068 voor den HEERE H6629 van schapen H8337 H3967 was zeshonderd H2568 vijf H7657 en zeventig.
  38 H1241 En de runderen H8337 waren zes H7970 en dertig H505 duizend H4371 , en hun schatting H3068 voor den HEERE H8147 twee H7657 en zeventig.
  39 H2543 En de ezelen H7970 waren dertig H505 duizend H2568 H3967 en vijfhonderd H4371 , en hun schatting H3068 voor den HEERE H259 was een H8346 en zestig.
  40 H120 En der mensen H5315 zielen H8337 H6240 waren zestien H505 duizend H4371 , en hun schatting H3068 voor den HEERE H8147 twee H7970 en dertig H5315 zielen.
  41 H4872 En Mozes H5414 [H8799] gaf H499 Eleazar H3548 , den priester H4371 , de schatting H8641 van de heffing H3068 des HEEREN H3068 , gelijk als de HEERE H4872 Mozes H6680 [H8765] geboden had.
  42 H4276 En van de helft H1121 der kinderen H3478 Israels H4872 , welke Mozes H2673 [H8804] afgedeeld had H582 , van de mannen H6633 [H8802] , die gestreden hadden;
  43 H4275 [Het halve deel H5712 nu der vergadering H4480 was, uit H6629 de schapen H7969 H3967 H505 , driehonderd H7651 H505 zeven H7970 en dertig H505 duizend H2568 H3967 en vijfhonderd;
  44 H1241 En de runderen H8337 waren zes H7970 en dertig H505 duizend;
  45 H2543 En de ezelen H7970 dertig H505 duizend H2568 H3967 en vijfhonderd;
  46 H120 En der mensen H5315 zielen H8337 H6240 zestien H505 duizend;]
  47 H4276 Van die helft H1121 der kinderen H3478 Israels H3947 [H8799] nam H4872 Mozes H259 een H270 [H8803] gevangene H2572 uit vijftig H120 , van mensen H929 en van beesten H5414 [H8799] ; en hij gaf H3881 ze aan de Levieten H4931 , die de wacht H4908 van den tabernakel H3068 des HEEREN H8104 [H8802] waarnamen H3068 , gelijk als de HEERE H4872 Mozes H6680 [H8765] geboden had.
  48 H7126 [H8799] Toen traden H4872 tot Mozes H6485 [H8803] de bevelhebbers H505 , die over de duizenden H6635 des heirs H8269 waren, de hoofdlieden H505 der duizenden H8269 , en de hoofdlieden H3967 der honderden;
  49 H559 [H8799] En zij zeiden H4872 tot Mozes H5650 : Uw knechten H5375 [H8804] hebben opgenomen H7218 de som H582 H4421 der krijgslieden H3027 , die onder onze hand H6485 [H8738] geweest zijn; en uit ons ontbreekt H376 niet een man.
  50 H7133 Daarom hebben wij een offerande H3068 des HEEREN H7126 [H8686] gebracht H376 , een ieder H4672 [H8804] wat hij gekregen heeft H2091 , een gouden H3627 vat H685 , een keten H6781 , of een armring H2885 , een vingerring H5694 , een oorring H3558 , of een afhangenden gordel H5315 , om voor onze zielen H3722 [H8763] verzoening te doen H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN.
  51 H3947 [H8799] Zo nam H4872 Mozes H499 en Eleazar H3548 , de priester H2091 , van hen het goud H4639 , alle welgewrochte H3627 vaten.
  52 H2091 En al het goud H8641 der heffing H3068 , dat zij den HEERE H7311 [H8689] offerden H8337 H6240 , was zestien H505 duizend H7651 H3967 zevenhonderd H2572 en vijftig H8255 sikkelen H8269 , van de hoofdlieden H505 der duizenden H8269 , en van de hoofdlieden H3967 der honderden.
  53 H582 H6635 Aangaande de krijgslieden H376 , een iegelijk H962 [H8804] had geroofd voor zichzelven.
  54 H3947 [H8799] Zo nam H4872 Mozes H499 en Eleazar H3548 , de priester H2091 , dat goud H8269 van de hoofdlieden H505 der duizenden H3967 en der honderden H935 [H8686] , en zij brachten H168 het in de tent H4150 der samenkomst H2146 , ter gedachtenis H1121 voor de kinderen H3478 Israels H6440 , voor het aangezicht H3068 des HEEREN.

Deuteronomy 22:25

  25 H376 En indien een man H781 [H8794] een ondertrouwde H5291 jonge dochter H7704 in het veld H4672 [H8799] gevonden H376 , en de man H2388 [H8689] haar verkracht H7901 [H8804] en bij haar gelegen zal hebben H376 , zo zal de man H7901 [H8804] , die bij haar gelegen heeft H4191 [H8804] , alleen sterven;

2 Samuel 13:12-14

  12 H559 [H8799] Maar zij zeide H408 tot hem: Niet H251 , mijn broeder H6031 [H8762] , verkracht H408 mij niet H3588 , want H3651 alzo H6213 [H8735] doet men H3808 niet H3478 in Israel H6213 [H8799] ; doe H2063 deze H5039 dwaasheid H408 niet.
  13 H595 Want ik H575 , waarhenen H2781 zou ik mijn schande H3212 [H8686] brengen H859 ? En gij H259 , gij zoudt zijn als een H5036 der dwazen H3478 in Israel H1696 [H8761] ; zo spreek H4994 toch H6258 nu H413 tot H4428 den koning H3588 , want H4808 hij zal mij van H3808 u niet H4513 [H8799] onthouden.
  14 H14 [H8804] Doch hij wilde H6963 naar haar stem H8085 [H8800] niet horen H2388 [H8799] ; maar sterker zijnde H4480 dan H6031 [H8762] zij, zo verkrachtte hij H7901 [H8799] haar, en lag H854 bij haar.

Psalms 9:9

  9 H3068 [09:10] En de HEERE H4869 zal een Hoog Vertrek H1790 zijn voor den verdrukte H4869 , een Hoog Vertrek H6256 in tijden H6869 van benauwdheid.

Psalms 82:3

  3 H8199 [H8798] Doet recht H1800 den arme H3490 en den wees H6663 [H8685] ; rechtvaardigt H6041 den verdrukte H7326 [H8802] en den arme.

Ephesians 5:25

  25 G435 Gij mannen G25 H , hebt G1438 uw eigen G1135 vrouwen G25 [G5720] lief G2531 , gelijk G2532 ook G5547 Christus G1577 de Gemeente G25 [G5656] liefgehad heeft G2532 , en G1438 Zichzelven G5228 voor G846 haar G3860 [G5656] heeft overgegeven;

Deuteronomy 22:25-27

  25 H376 En indien een man H781 [H8794] een ondertrouwde H5291 jonge dochter H7704 in het veld H4672 [H8799] gevonden H376 , en de man H2388 [H8689] haar verkracht H7901 [H8804] en bij haar gelegen zal hebben H376 , zo zal de man H7901 [H8804] , die bij haar gelegen heeft H4191 [H8804] , alleen sterven;
  26 H5291 Maar de jonge dochter H1697 zult gij niets H6213 [H8799] doen H5291 ; de jonge dochter H2399 heeft geen zonde H4194 des doods H376 ; want gelijk of een man H7453 tegen zijn naaste H6965 [H8799] opstond H7523 [H8804] , en sloeg hem dood H5315 aan het leven H1697 , alzo is deze zaak.
  27 H7704 Want hij heeft haar in het veld H4672 [H8804] gevonden H781 [H8794] ; de ondertrouwde H5291 jonge dochter H6817 [H8804] riep H3467 [H8688] , en er was niemand, die haar verloste.

Deuteronomy 21:10-14

  10 H3318 [H8799] Wanneer gij zult uitgetogen zijn H4421 tot den strijd H341 [H8802] tegen uw vijanden H3068 ; en de HEERE H430 , uw God H5414 [H8804] , hen zal gegeven hebben H3027 in uw hand H7628 , dat gij hun gevangenen H7617 [H8804] gevankelijk wegvoert;
  11 H7633 En gij onder de gevangenen H7200 [H8804] zult zien H802 een vrouw H3303 , schoon H8389 van gedaante H2836 [H8804] , en gij lust tot haar gekregen zult hebben H802 , dat gij ze u ter vrouwe H3947 [H8804] neemt;
  12 H8432 Zo zult gij haar binnen H1004 in uw huis H935 [H8689] brengen H7218 ; en zij zal haar hoofd H1548 [H8765] scheren H6856 , en haar nagelen H6213 [H8804] besnijden.
  13 H8071 En zij zal het kleed H7628 harer gevangenis H5493 [H8689] van zich afleggen H1004 , en in uw huis H3427 [H8804] zitten H1 , en haar vader H517 en haar moeder H3117 een maand H3391 lang H1058 [H8804] bewenen H310 ; en daarna H935 [H8799] zult gij tot haar ingaan H1166 [H8804] , en haar man zijn H802 , en zij zal u ter vrouwe zijn.
  14 H2654 [H8804] En het zal geschieden, indien gij geen behagen H7971 [H8765] in haar hebt, dat gij haar zult laten gaan H5315 naar haar begeerte H4376 [H8800] ; doch gij zult haar geenszins H3701 voor geld H4376 [H8799] verkopen H6014 [H8691] , gij zult met haar geen gewin drijven H834 , daarom dat H6031 [H8765] gij haar vernederd hebt.

Deuteronomy 22:28

  28 H376 Wanneer een man H5291 een jonge dochter H4672 [H8799] zal gevonden hebben H1330 , die een maagd H781 [H8795] is, dewelke niet ondertrouwd is H8610 [H8804] , en haar zal gegrepen H7901 [H8804] en bij haar gelegen hebben H4672 [H8738] , en zij gevonden zullen zijn;

2 Samuel 13:1-39

  1 H1961 [H8799] En het geschiedde H310 H3651 daarna H53 , alzo Absalom H1732 , Davids H1121 zoon H3303 , een schone H269 zuster H8034 had, welker naam H8559 was Thamar H550 , dat Amnon H1732 , Davids H1121 zoon H157 [H8799] , haar lief kreeg.
  2 H550 En Amnon H3334 [H8799] was benauwd H2470 [H8692] tot krank wordens H5668 toe, om H269 zijner zuster H8559 Thamars H3588 wil; want H1931 zij H1330 was een maagd H550 , zodat het in Amnons H5869 ogen H6381 [H8735] zwaar was H3972 , haar iets H6213 [H8800] te doen.
  3 H550 Doch Amnon H7453 had een vriend H8034 , wiens naam H3122 was Jonadab H1121 , een zoon H8093 van Simea H1732 , Davids H251 broeder H3122 ; en Jonadab H3966 was een zeer H2450 wijs H376 man.
  4 H559 [H8799] Die zeide H4069 tot hem: Waarom H859 zijt gij H1242 van morgen H1242 tot morgen H3602 zo H1800 mager H4428 H1121 , gij koningszoon H5046 [H8686] , zult gij het mij niet te kennen geven H559 [H8799] ? Toen zeide H550 Amnon H595 tot hem: Ik H157 H0 heb H8559 Thamar H269 , de zuster H251 van mijn broeder H53 Absalom H157 [H8802] , lief.
  5 H3082 En Jonadab H559 [H8799] zeide H7901 [H8798] tot hem: Leg u H5921 op H4904 uw leger H2470 [H8690] , en maak u krank H1 ; als dan uw vader H935 [H8804] zal komen H7200 [H8800] om u te zien H413 , zo zult gij tot H559 [H8804] hem zeggen H4994 : Dat toch H269 mijn zuster H8559 Thamar H935 [H8799] kome H3899 , dat zij mij met brood H1262 [H8686] spijzige H1279 , en de spijze H5869 voor mijn ogen H6213 [H8804] toemake H4616 H834 , opdat H7200 [H8799] ik het aanzie H4480 , en van H3027 haar hand H398 [H8804] ete.
  6 H550 Amnon H7901 [H8799] dan leide zich H2470 [H8691] , en maakte zich krank H4428 . Toen nu de koning H935 [H8799] kwam H7200 [H8800] om hem te zien H559 [H8799] , zeide H550 Amnon H413 tot H4428 den koning H4994 : Dat toch H269 mijn zuster H8559 Thamar H935 [H8799] kome H8147 , dat zij twee H3834 koekjes H5869 voor mijn ogen H3823 [H8762] toemake H4480 , en ik van H3027 haar hand H1262 [H8799] ete.
  7 H7971 [H8799] Toen zond H1732 David H413 heen tot H8559 Thamar H1004 in het huis H559 [H8800] , zeggende H3212 H0 : Ga H4994 toch H3212 [H8798] heen H1004 in het huis H251 van uw broeder H550 Amnon H6213 [H8798] , en maak H1279 hem een spijze.
  8 H8559 En Thamar H3212 [H8799] ging heen H1004 in het huis H251 van haar broeder H550 Amnon H1931 , [hij H7901 [H8802] nu was nederliggende H3947 [H8799] ], en zij nam H1217 deeg H3888 [H8799] , en kneedde H3823 [H8762] het, en maakte koekjes toe H5869 voor zijn ogen H1310 [H8762] , en bakte H3834 de koekjes.
  9 H3947 [H8799] En zij nam H4958 een pan H3332 [H8799] , en goot ze uit H6440 voor zijn aangezicht H3985 [H8762] ; maar hij weigerde H398 [H8800] te eten H550 . En Amnon H559 [H8799] zeide H3605 : Doet alle H376 man H4480 H5921 van H3318 [H8685] mij uitgaan H3605 . En alle H376 man H3318 H0 ging H4480 H5921 van H3318 [H8799] hem uit.
  10 H559 [H8799] Toen zeide H550 Amnon H413 tot H8559 Thamar H935 [H8685] : Breng H1279 de spijze H2315 in de kamer H4480 , dat ik van H3027 uw hand H1262 [H8799] ete H3947 [H8799] ; zo nam H8559 Thamar H3834 de koekjes H834 , die H6213 [H8804] zij gemaakt had H935 [H8686] , en bracht H251 ze haar broeder H550 Amnon H2315 in de kamer.
  11 H413 Als zij ze nu tot H5066 [H8686] hem nabij bracht H398 [H8800] , dat hij ate H2388 [H8686] , zo greep hij H559 [H8799] haar, en zeide H935 [H8798] tot haar: Kom H7901 [H8798] , lig H5973 bij H269 mij, mijn zuster!
  12 H559 [H8799] Maar zij zeide H408 tot hem: Niet H251 , mijn broeder H6031 [H8762] , verkracht H408 mij niet H3588 , want H3651 alzo H6213 [H8735] doet men H3808 niet H3478 in Israel H6213 [H8799] ; doe H2063 deze H5039 dwaasheid H408 niet.
  13 H595 Want ik H575 , waarhenen H2781 zou ik mijn schande H3212 [H8686] brengen H859 ? En gij H259 , gij zoudt zijn als een H5036 der dwazen H3478 in Israel H1696 [H8761] ; zo spreek H4994 toch H6258 nu H413 tot H4428 den koning H3588 , want H4808 hij zal mij van H3808 u niet H4513 [H8799] onthouden.
  14 H14 [H8804] Doch hij wilde H6963 naar haar stem H8085 [H8800] niet horen H2388 [H8799] ; maar sterker zijnde H4480 dan H6031 [H8762] zij, zo verkrachtte hij H7901 [H8799] haar, en lag H854 bij haar.
  15 H8130 [H8799] Daarna haatte H550 haar Amnon H3966 met een zeer H1419 groten H8135 haat H3588 ; want H8135 de haat H834 , waarmede H8130 [H8804] hij haar haatte H1419 , was groter H4480 dan H160 de liefde H834 , waarmede H157 [H8804] hij haar had liefgehad H550 ; en Amnon H559 [H8799] zeide H6965 [H8798] tot haar: Maak u op H3212 [H8798] , ga weg.
  16 H559 [H8799] Toen zeide zij H408 tot hem: Er zijn geen H182 oorzaken H7971 [H8763] om mij uit te drijven H2063 ; dit H7451 kwaad H1419 zou groter H4480 zijn dan H312 het andere H834 , dat H5973 gij bij H6213 [H8804] mij gedaan hebt H14 [H8804] ; maar hij wilde H3808 naar haar niet H8085 [H8800] horen.
  17 H7121 [H8799] En hij riep H5288 zijn jongen H8334 [H8764] , die hem diende H559 [H8799] , en zeide H7971 [H8798] : Drijf H4994 nu H2063 deze H4480 H5921 van H2351 mij uit naar buiten H5274 [H8798] , en grendel H1817 de deur H310 achter haar toe.
  18 H5921 H0 Zij nu had H6446 een veelvervigen H3801 rok H5921 aan H3588 ; want H3651 alzo H4428 werden des konings H1323 dochteren H1330 , die maagden H4598 waren, met mantels H3847 [H8799] gekleed H8334 [H8764] ; en zijn dienaar H3318 H0 bracht H853 haar H3318 [H8686] uit H2351 tot buiten H5274 [H8804] , en grendelde H1817 de deur H310 achter haar toe.
  19 H3947 [H8799] Toen nam H8559 Thamar H665 as H5921 op H7218 haar hoofd H7167 [H8804] , en scheurde H6446 den veelvervigen H3801 rok H834 , dien H5921 zij aanhad H7760 [H8799] ; en zij leide H3027 haar hand H5921 op H7218 haar hoofd H3212 H0 , en ging H1980 [H8800] vast H3212 [H8799] henen H2199 [H8804] en kreet.
  20 H251 En haar broeder H53 Absalom H559 [H8799] zeide H413 tot H251 haar: Is uw broeder H550 Amnon H5973 bij H1961 [H8804] u geweest H6258 ? Nu dan H269 , mijn zuster H2790 [H8685] , zwijg stil H1931 , hij H251 is uw broeder H7896 [H8799] ; zet H3820 uw hart H408 niet H2088 op deze H1697 zaak H3427 [H8799] . Alzo bleef H8559 Thamar H8074 [H8802] en was eenzaam H1004 in het huis H251 van haar broeder H53 Absalom.
  21 H4428 Als de koning H1732 David H3605 al H428 deze H1697 dingen H8085 [H8804] hoorde H2734 [H8799] , zo ontstak hij H3966 zeer.
  22 H53 Doch Absalom H1696 [H8765] sprak H3808 niet H5973 met H550 Amnon H4480 , noch H7451 kwaad H5704 noch H2896 goed H3588 ; maar H53 Absalom H8130 [H8804] haatte H550 Amnon H5921 , ter H1697 oorzake H834 dat H269 hij zijn zuster H8559 Thamar H6031 [H8765] verkracht had.
  23 H1961 [H8799] En het geschiedde H3117 , na twee H8141 volle jaren H53 , dat Absalom H1494 [H8802] , [schaaps] scheerders H1961 H799 had H1178 te Baal-hazor H834 , dat H5973 bij H669 Efraim H7121 [H8799] is; zo nodigde H53 Absalom H3605 al H4428 des konings H1121 zonen.
  24 H53 En Absalom H935 [H8799] kwam H413 tot H4428 den koning H559 [H8799] , en zeide H2009 H4994 : Zie H5650 , nu heeft uw knecht H1494 [H8802] [schaaps] scheerders H4994 ; dat toch H4428 de koning H5650 en zijn knechten H5973 met H5650 uw knecht H3212 [H8799] gaan.
  25 H4428 Maar de koning H559 [H8799] zeide H413 tot H53 Absalom H408 : Niet H1121 , mijn zoon H4994 , laat ons toch H408 niet H3605 al H3212 [H8799] te zamen gaan H5921 , opdat wij u H3808 niet H3513 [H8799] bezwaarlijk zijn H6555 [H8799] ; en hij hield bij hem aan H14 [H8804] , doch hij wilde H3808 niet H3212 [H8800] gaan H1288 [H8762] , maar zegende hem.
  26 H559 [H8799] Toen zeide H53 Absalom H3808 : Zo niet H4994 , laat toch H251 mijn broeder H550 Amnon H3212 [H8799] met ons gaan H4428 . Maar de koning H559 [H8799] zeide H4100 tot hem: Waarom H5973 zou hij met H3212 [H8799] u gaan?
  27 H53 Als Absalom H6555 [H8799] bij hem aanhield H550 , zo liet hij Amnon H3605 en al H4428 des konings H1121 zonen H854 met H7971 [H8799] hem gaan.
  28 H53 Absalom H6680 [H8762] nu gebood H5288 zijn jongens H559 [H8800] , zeggende H7200 H0 : Let H4994 er nu H7200 [H8798] op H550 , als Amnons H3820 hart H2896 vrolijk is H3196 van den wijn H413 , en ik tot H559 [H8804] ulieden zal zeggen H5221 [H8685] : Slaat H550 Amnon H853 , dan zult gij hem H4191 [H8689] doden H3372 [H8799] ; vreest H408 niet H3808 ; is het niet H3588 , omdat H589 ik H854 het u H6680 [H8765] geboden heb H2388 [H8798] ? Zijt sterk H1961 [H8798] en weest H1121 H2428 dapper.
  29 H53 En Absaloms H5288 jongens H6213 [H8799] deden H550 aan Amnon H834 , gelijk als H53 Absalom H6680 [H8765] geboden had H6965 H0 . Toen stonden H3605 alle H1121 zonen H4428 des konings H6965 [H8799] op H7392 [H8799] , en reden H376 een iegelijk H5921 op H6505 zijn muildier H5127 [H8799] , en vloden.
  30 H1961 [H8799] En het geschiedde H1992 , als zij H1870 op den weg H8052 waren, dat het gerucht H413 tot H1732 David H935 [H8804] kwam H559 [H8800] , dat men zeide H53 : Absalom H3605 heeft al H1121 de zonen H4428 des konings H5221 [H8689] geslagen H3808 , en er is niet H259 een H4480 van H1992 hen H3498 [H8738] overgelaten.
  31 H6965 H0 Toen stond H4428 de koning H6965 [H8799] op H7167 [H8799] , en scheurde H899 zijn klederen H7901 [H8799] , en leide zich neder H776 ter aarde H5324 [H8737] ; desgelijks stonden H3605 al H5650 zijn knechten H7167 [H8803] met gescheurde H899 klederen.
  32 H3122 Maar Jonadab H1121 , de zoon H8093 van Simea H1732 , Davids H251 broeder H6030 [H8799] , antwoordde H559 [H8799] en zeide H113 : Mijn heer H559 [H8799] zegge H408 niet H3605 , dat zij al H5288 de jongelingen H4428 , des konings H1121 zonen H4191 [H8689] , gedood hebben H3588 ; maar H550 Amnon H909 alleen H4191 [H8804] is dood H3588 ; want H5921 H6310 bij H53 Absalom H1961 [H8804] is H7760 [H8803] er op toegeleid H3117 , van den dag H269 af, dat hij zijn zuster H8559 Thamar H6031 [H8763] verkracht heeft.
  33 H7760 [H8799] Zo neme H6258 nu H113 mijn heer H4428 de koning H1697 de zaak H408 niet H413 in H3820 zijn hart H559 [H8800] , denkende H3605 : al H4428 des konings H1121 zonen H4191 [H8804] zijn dood H3588 H518 ; want H550 Amnon H909 alleen H4191 [H8804] is dood.
  34 H53 Absalom H1272 [H8799] nu vluchtte H5288 ; en de jongen H6822 [H8802] , die de wacht hield H5375 H0 , hief H5869 zijn ogen H5375 [H8799] op H7200 [H8799] , en zag toe H2009 , en ziet H1980 [H8802] , er kwam H7227 veel H5971 volks H4480 van H1870 den weg H310 achter H4480 hem, aan H6654 de zijde H2022 van het gebergte.
  35 H559 [H8799] Toen zeide H3122 Jonadab H413 tot H4428 den koning H2009 : Zie H1121 , de zonen H4428 des konings H935 [H8804] komen H1697 ; naar het woord H5650 uws knechts H3651 , alzo H1961 [H8804] is het geschied.
  36 H1961 [H8799] En het geschiedde H3615 [H8763] , als hij geeindigd had H1696 [H8763] te spreken H2009 , ziet H935 [H8804] , zo kwamen H1121 de zonen H4428 des konings H5375 H0 , en hieven H6963 hun stemmen H5375 [H8799] op H1058 [H8799] en weenden H4428 ; en de koning H1571 ook H3605 en al H5650 zijn knechten H1058 [H8804] weenden H3966 met een zeer H1419 groot H1065 geween.
  37 H53 [Absalom H1272 [H8804] dan vluchtte H3212 [H8799] , en toog H413 tot H8526 Thalmai H1121 , den zoon H5991 H5989 [H8675] van Ammihur H4428 , koning H1650 van Gesur H56 [H8691] .] En hij droeg rouw H5921 over H1121 zijn zoon H3605 , al H3117 die dagen.
  38 H1272 [H8804] Alzo vluchtte H53 Absalom H3212 [H8799] , en toog H1650 naar Gesur H1961 [H8799] ; en hij was H8033 aldaar H7969 drie H8141 jaren.
  39 H3615 [H8762] Toen verlangde H4428 [de] [ziel] van den koning H1732 David H413 zeer om naar H53 Absalom H3318 [H8800] uit te trekken H3588 ; want H5162 [H8738] hij had zich getroost H5921 over H550 Amnon H3588 , dat H4191 [H8804] hij dood was.

Deuteronomy 22:25-28

  25 H376 En indien een man H781 [H8794] een ondertrouwde H5291 jonge dochter H7704 in het veld H4672 [H8799] gevonden H376 , en de man H2388 [H8689] haar verkracht H7901 [H8804] en bij haar gelegen zal hebben H376 , zo zal de man H7901 [H8804] , die bij haar gelegen heeft H4191 [H8804] , alleen sterven;
  26 H5291 Maar de jonge dochter H1697 zult gij niets H6213 [H8799] doen H5291 ; de jonge dochter H2399 heeft geen zonde H4194 des doods H376 ; want gelijk of een man H7453 tegen zijn naaste H6965 [H8799] opstond H7523 [H8804] , en sloeg hem dood H5315 aan het leven H1697 , alzo is deze zaak.
  27 H7704 Want hij heeft haar in het veld H4672 [H8804] gevonden H781 [H8794] ; de ondertrouwde H5291 jonge dochter H6817 [H8804] riep H3467 [H8688] , en er was niemand, die haar verloste.
  28 H376 Wanneer een man H5291 een jonge dochter H4672 [H8799] zal gevonden hebben H1330 , die een maagd H781 [H8795] is, dewelke niet ondertrouwd is H8610 [H8804] , en haar zal gegrepen H7901 [H8804] en bij haar gelegen hebben H4672 [H8738] , en zij gevonden zullen zijn;

Deuteronomy 22:23-24

  23 H5291 Wanneer er een jonge dochter H1330 zal zijn, die een maagd H781 [H8794] is, ondertrouwd H376 aan een man H376 , en een man H5892 haar in de stad H4672 [H8804] zal gevonden H7901 [H8804] , en bij haar gelegen hebben;
  24 H8147 Zo zult gij ze beiden H3318 [H8689] uitbrengen H8179 tot de poort H5892 derzelver stad H68 , en gij zult hen met stenen H5619 [H8804] stenigen H4191 [H8804] , dat zij sterven H5291 ; de jonge dochter H834 , ter H1697 oorzake H6817 [H8804] , dat zij niet geroepen heeft H5892 in de stad H376 , en den man H834 , ter H1697 oorzake H7453 dat hij zijns naasten H802 vrouw H6031 [H8765] vernederd heeft H7451 ; zo zult gij het boze H7130 uit het midden H1197 [H8765] van u wegdoen.

Deuteronomy 22:28-29

  28 H376 Wanneer een man H5291 een jonge dochter H4672 [H8799] zal gevonden hebben H1330 , die een maagd H781 [H8795] is, dewelke niet ondertrouwd is H8610 [H8804] , en haar zal gegrepen H7901 [H8804] en bij haar gelegen hebben H4672 [H8738] , en zij gevonden zullen zijn;
  29 H376 Zo zal de man H7901 [H8802] , die bij haar gelegen heeft H1 , den vader H5291 van de jonge dochter H2572 vijftig H3701 zilverlingen H5414 [H8804] geven H802 , en zij zal hem ter vrouwe H6031 [H8765] zijn, omdat hij haar vernederd heeft H3201 [H8799] ; hij zal ze niet mogen H7971 [H8763] laten gaan H3117 al zijn dagen.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.