Bible verses about "orderliness" | DSV_Strongs

Luke 1:3

  3 G2504 Zo heeft het ook mij G1380 [G5656] goed gedacht G3956 , hebbende alles G509 van voren aan G199 naarstiglijk G3877 [G5761] onderzocht G2517 , vervolgens G4671 aan u G1125 [G5658] te schrijven G2903 , voortreffelijke G2321 Theofilus!

Colossians 1:16-17

  16 G3754 Want G1722 door G846 Hem G3956 zijn alle dingen G2936 [G5681] geschapen G1722 , die in G3772 de hemelen G2532 en G1909 die op G1093 de aarde G3707 zijn, die zienlijk G2532 en G517 die onzienlijk G1535 zijn, hetzij G2362 tronen G1535 , hetzij G2963 heerschappijen G1535 , hetzij G746 overheden G1535 , hetzij G1849 machten G3956 ; alle dingen G1223 zijn door G846 Hem G2532 en G1519 tot G846 Hem G2936 [G5769] geschapen;
  17 G2532 En G2076 [G5748] Hij is G4253 voor G3956 alle dingen G2532 , en G3956 alle dingen G4921 [G5758] bestaan te zamen G1722 door G846 Hem;

Hebrews 13:7

  7 G3421 [G5720] Gedenkt G5216 uwer G5216 G2233 [G5740] voorgangeren G3748 , die G5213 u G3056 het Woord G2316 Gods G2980 [G5656] gesproken hebben G3401 H ; [en] volgt G3739 hun G4102 geloof G3401 [G5737] na G333 [G5723] , aanschouwende G1545 de uitkomst G391 [hunner] wandeling.

Ecclesiastes 3:1-22

  1 H2165 Alles heeft een bestemden tijd H2656 , en alle voornemen H8064 onder den hemel H6256 heeft zijn tijd.
  2 H6256 Er is een tijd H3205 [H8800] om geboren te worden H6256 , en een tijd H4191 [H8800] om te sterven H6256 ; een tijd H5193 [H8800] om te planten H6256 , en een tijd H5193 [H8803] om het geplante H6131 [H8800] uit te roeien;
  3 H6256 Een tijd H2026 [H8800] om te doden H6256 , en een tijd H7495 [H8800] om te genezen H6256 ; een tijd H6555 [H8800] om af te breken H6256 , en een tijd H1129 [H8800] om te bouwen;
  4 H6256 Een tijd H1058 [H8800] om te wenen H6256 , en een tijd H7832 [H8800] om te lachen H6256 ; een tijd H5594 [H8800] om te kermen H6256 , en een tijd H7540 [H8800] om op te springen;
  5 H6256 Een tijd H68 om stenen H7993 [H8687] weg te werpen H6256 , en een tijd H68 om stenen H3664 [H8800] te vergaderen H6256 ; een tijd H2263 [H8800] om te omhelzen H6256 , en een tijd H7368 [H8800] om verre te zijn H2263 [H8763] van omhelzen;
  6 H6256 Een tijd H1245 [H8763] om te zoeken H6256 , en een tijd H6 [H8763] om verloren te laten gaan H6256 ; een tijd H8104 [H8800] om te bewaren H6256 , en een tijd H7993 [H8687] om weg te werpen;
  7 H6256 Een tijd H7167 [H8800] om te scheuren H6256 , en een tijd H8609 [H8800] om toe te naaien H6256 ; een tijd H2814 [H8800] om te zwijgen H6256 , en een tijd H1696 [H8763] om te spreken;
  8 H6256 Een tijd H157 [H8800] om lief te hebben H6256 , en een tijd H8130 [H8800] om te haten H6256 ; een tijd H4421 van oorlog H6256 , en een tijd H7965 van vrede.
  9 H3504 Wat voordeel H6213 [H8802] heeft hij, die werkt H834 , van hetgeen H6001 hij bearbeidt?
  10 H7200 [H8804] Ik heb gezien H6045 de bezigheid H430 , die God H1121 den kinderen H120 der mensen H5414 [H8804] gegeven heeft H6031 [H8800] , om zichzelven daarmede te bekommeren.
  11 H3303 Hij heeft ieder ding schoon H6213 [H8804] gemaakt H6256 op zijn tijd H5769 ; ook heeft Hij de eeuw H3820 in hun hart H5414 [H8804] gelegd H1097 , zonder dat H120 een mens H4639 het werk H430 , dat God H6213 [H8804] gemaakt heeft H4672 [H8799] , kan uitvinden H7218 , van het begin H5490 tot het einde toe.
  12 H3045 [H8804] Ik heb gemerkt H2896 , dat er niets beters H8055 [H8800] voor henlieden is, dan zich te verblijden H2896 , en goed H6213 [H8800] te doen H2416 in zijn leven.
  13 H120 Ja ook, dat ieder mens H398 [H8799] ete H8354 [H8804] en drinke H2896 , en het goede H7200 [H8804] geniete H5999 van al zijn arbeid H4991 , [Dit] is een gave H430 Gods.
  14 H3045 [H8804] Ik weet H430 , dat al wat God H6213 [H8799] doet H5769 , dat zal in der eeuwigheid H369 zijn, en er is niet H3254 [H8687] toe te doen H1639 [H8800] , noch is er af te doen H430 ; en God H6213 [H8804] doet H3372 [H8799] [dat], opdat men vreze H6440 voor Zijn aangezicht.
  15 H3528 Hetgeen geweest is, dat is nu H3528 , en wat wezen zal, dat is alrede H430 geweest; en God H1245 [H8762] zoekt H7291 [H8737] het weggedrevene;
  16 H7200 [H8804] Verder heb ik ook gezien H8121 onder de zon H4725 , ter plaatse H4941 des gerichts H7562 , aldaar was goddeloosheid H4725 ; en ter plaatse H6664 der gerechtigheid H7562 , aldaar was goddeloosheid.
  17 H559 [H8804] Ik zeide H3820 in mijn hart H430 : God H6662 zal den rechtvaardige H7563 en den goddeloze H8199 [H8799] oordelen H6256 ; want aldaar is de tijd H2656 voor alle voornemen H4639 , en over alle werk.
  18 H559 [H8804] Ik zeide H3820 in mijn hart H1700 van de gelegenheid H1121 H120 der mensenkinderen H430 , dat God H1305 [H8800] hen zal verklaren H7200 [H8800] , en dat zij zullen zien H1992 , dat zij H929 [als] de beesten zijn aan zichzelven.
  19 H1121 Want wat den kinderen H120 der mensen H4745 wedervaart H4745 , dat wedervaart H929 ook den beesten H259 ; en enerlei H4745 wedervaart H4194 hun [beiden]; gelijk die sterft H4194 , alzo sterft H2088 deze H259 , en zij allen hebben enerlei H7307 adem H4195 , en de uitnemendheid H120 der mensen H929 boven de beesten H1892 is geen; want allen zijn zij ijdelheid.
  20 H1980 [H8802] Zij gaan H259 allen naar een H4725 plaats H6083 ; zij zijn allen uit het stof H7725 [H8804] , en zij keren allen weder H6083 tot het stof.
  21 H3045 [H8802] Wie merkt H7307 , dat de adem H1121 van de kinderen H120 der mensen H5927 [H8802] opvaart H4605 naar boven H7307 , en de adem H929 der beesten H4295 nederwaarts H3381 [H8802] vaart H776 in de aarde?
  22 H7200 [H8804] Dies heb ik gezien H2896 , dat er niets beters H120 is, dan dat de mens H8055 [H8799] zich verblijde H4639 in zijn werken H2506 , want dat is zijn deel H935 [H8686] ; want wie zal hem daarhenen brengen H7200 [H8800] , dat hij ziet H310 , hetgeen na hem geschieden zal?

Proverbs 24:30-32

  30 H5674 [H8804] Ik ging H7704 voorbij den akker H376 H6102 eens luiaards H3754 , en voorbij den wijngaard H2638 H3820 van een verstandeloos H120 mens;
  31 H5927 [H8804] En ziet, hij was gans opgeschoten H7063 van distelen H6440 ; zijn gedaante H2738 was [met] netelen H3680 [H8795] bedekt H68 , en zijn stenen H1444 scheidsmuur H2040 [H8738] was afgebroken.
  32 H2372 [H8799] Als ik dat aanschouwde H7896 [H8799] , nam ik H3820 het ter harte H7200 [H8804] ; ik zag H3947 H0 het, [en] nam H4148 onderwijzing H3947 [H8804] aan;

Romans 12:2

  2 G2532 En G5129 wordt dezer G165 wereld G3361 niet G4964 [G5728] gelijkvormig G235 ; maar G3339 [G5744] wordt veranderd G342 door de vernieuwing G5216 uws G3563 gemoeds G1519 , opdat G5209 gij G1381 [G5721] moogt beproeven G5101 , welke G18 de goede G2532 , en G2101 welbehagelijke G2532 en G5046 volmaakte G2307 wil G2316 van God zij.

Titus 2:3-5

  3 G4247 De oude vrouwen G5615 insgelijks G1722 , dat zij in G2688 [haar] dracht G2412 zijn, gelijk den heiligen betaamt G3361 , dat zij geen G1228 lasteressen G3361 zijn, zich niet G4183 tot veel G3631 wijns G1402 [G5772] begevende G2567 , [maar] leraressen zijn van het goede;
  4 G2443 Opdat G3501 zij de jonge G4994 G1511 [G5725] [vrouwen] leren voorzichtig te zijn G5362 , haar mannen lief te hebben G5388 , haar kinderen lief te hebben;
  5 G4998 Matig G53 te zijn, kuis G3626 te zijn, het huis te bewaren G18 , goed G2398 te zijn, haar eigen G435 mannen G5293 [G5746] onderdanig te zijn G2443 , opdat G3056 het Woord G2316 Gods G3361 niet G987 [G5747] gelasterd worde.

Genesis 1:1-31

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.
  2 H776 De aarde H1961 [H8804] nu was H8414 woest H922 en ledig H2822 , en duisternis H5921 H6440 [was] op H8415 den afgrond H7307 ; en de Geest H430 Gods H7363 [H8764] zweefde H5921 H6440 op H4325 de wateren.
  3 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H216 licht H1961 [H8799] ! en daar werd H216 licht.
  4 H430 En God H7200 [H8799] zag H853 het H216 licht H3588 , dat H2896 het goed H430 [was]; en God H914 [H8686] maakte scheiding H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis.
  5 H430 En God H7121 [H8799] noemde H216 het licht H3117 dag H2822 , en de duisternis H7121 [H8804] noemde Hij H3915 nacht H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H259 , de eerste H3117 dag.
  6 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H7549 een uitspansel H8432 in het midden H4325 der wateren H1961 [H8799] ; en dat make H914 [H8688] scheiding H996 tussen H4325 wateren H4325 en wateren!
  7 H430 En God H6213 [H8799] maakte H7549 dat uitspansel H914 [H8686] , en maakte scheiding H996 tussen H4325 de wateren H834 , die H8478 onder H7549 het uitspansel H996 [zijn], en tussen H4325 de wateren H834 , die H5921 boven H7549 het uitspansel H1961 [H8799] [zijn]. En het was H3651 alzo.
  8 H430 En God H7121 [H8799] noemde H7549 het uitspansel H8064 hemel H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8145 , de tweede H3117 dag.
  9 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8478 van onder H8064 den hemel H413 in H259 een H4725 plaats H6960 [H8735] vergaderd worden H3004 , en dat het droge H7200 [H8735] gezien worde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  10 H430 En God H7121 [H8799] noemde H3004 het droge H776 aarde H4723 , en de vergadering H4325 der wateren H7121 [H8804] noemde Hij H3220 zeeen H430 ; en God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  11 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : Dat de aarde H1876 [H8686] uitschiete H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H6529 , vruchtbaar H6086 geboomte H6213 [H8802] , dragende H6529 vrucht H4327 naar zijn aard H834 , welks H2233 zaad H5921 daarin zij op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  12 H776 En de aarde H3318 [H8686] bracht voort H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H4327 naar zijn aard H6529 H6213 [H8802] , en vruchtdragend H6086 geboomte H2233 , welks H4327 zaad daarin was, naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  13 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7992 , de derde H3117 dag.
  14 H430 En God H559 [H8799] zeide H3974 : Dat er lichten H1961 [H8799] zijn H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H914 [H8687] , om scheiding te maken H996 tussen H3117 den dag H996 en tussen H3915 den nacht H1961 [H8799] ; en dat zij zijn H226 tot tekenen H4150 en tot gezette tijden H3117 , en tot dagen H8141 en jaren!
  15 H1961 [H8799] En dat zij zijn H3974 tot lichten H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  16 H430 God H6213 [H8799] dan maakte H8147 die twee H1419 grote H3974 lichten H1419 ; dat grote H3974 licht H4475 tot heerschappij H3117 des daags H6996 , en dat kleine H3974 licht H4475 tot heerschappij H3915 des nachts H3556 ; ook de sterren.
  17 H430 En God H5414 [H8799] stelde H853 ze H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde.
  18 H4910 [H8800] En om te heersen H3117 op den dag H3915 , en in den nacht H914 [H8687] , en om scheiding te maken H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  19 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7243 , de vierde H3117 dag.
  20 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8317 [H8799] overvloediglijk voortbrengen H8318 een gewemel H2416 van levende H5315 zielen H5775 ; en het gevogelte H5774 [H8787] vliege H5921 boven H776 de aarde H5921 H6440 , in H7549 het uitspansel H8064 des hemels!
  21 H430 En God H1254 [H8799] schiep H1419 de grote H8577 walvissen H3605 , en alle H2416 levende H7430 [H8802] wremelende H5315 ziel H834 , welke H4325 de wateren H8317 [H8804] overvloediglijk voortbrachten H4327 , naar haar aard H3605 ; en alle H3671 gevleugeld H5775 gevogelte H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  22 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 ze H559 [H8800] , zeggende H6509 [H8798] : Zijt vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H4325 de wateren H3220 in de zeeen H5775 ; en het gevogelte H7235 [H8799] vermenigvuldige H776 op de aarde!
  23 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H2549 , de vijfde H3117 dag.
  24 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : De aarde H3318 H0 brenge H2416 levende H5315 zielen H3318 [H8686] voort H4327 , naar haar aard H929 , vee H7431 , en kruipend H2416 , en wild gedierte H776 der aarde H4327 , naar zijn aard H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  25 H430 En God H6213 [H8799] maakte H2416 het wild gedierte H776 der aarde H4327 naar zijn aard H929 , en het vee H4327 naar zijn aard H3605 , en al H7431 het kruipend gedierte H127 des aardbodems H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  26 H430 En God H559 [H8799] zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 [H8799] maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 [H8799] ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt.
  27 H430 En God H1254 [H8799] schiep H120 den mens H6754 naar Zijn beeld H6754 ; naar het beeld H430 van God H1254 [H8804] schiep Hij H853 hem H2145 ; man H5347 en vrouw H1254 [H8804] schiep Hij H853 ze.
  28 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 hen H430 , en God H559 [H8799] zeide H6509 [H8798] tot hen: Weest vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H776 de aarde H3533 [H8798] , en onderwerpt haar H7287 [H8798] , en hebt heerschappij H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en over al H2416 het gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt!
  29 H430 En God H559 [H8799] zeide H2009 : Ziet H3605 , Ik heb ulieden al H2233 H2232 [H8802] het zaadzaaiende H6212 kruid H5414 [H8804] gegeven H834 , dat H5921 H6440 op H3605 de ganse H776 aarde H853 [is], en H3605 alle H6086 geboomte H834 , in hetwelk H2233 H2232 [H8802] zaadzaaiende H6086 H6529 boomvrucht H1961 [H8799] is; het zij H402 u tot spijze!
  30 H3605 Maar aan al H2416 het gedierte H776 der aarde H3605 , en aan al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en aan al H7430 [H8802] het kruipende gedierte H5921 op H776 de aarde H834 , waarin H2416 een levende H5315 ziel H3605 [is], [heb] [Ik] al H3418 het groene H6212 kruid H402 tot spijze H1961 [H8799] [gegeven]. En het was H3651 alzo.
  31 H430 En God H7200 [H8799] zag H3605 al H834 wat H6213 [H8804] Hij gemaakt had H2009 , en ziet H3966 , [het] [was] zeer H2896 goed H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8345 , de zesde H3117 dag.

1 Corinthians 14:40

  40 G3956 Laat alle dingen G2156 eerlijk G2532 en G2596 met G5010 orde G1096 [G5737] geschieden.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.