Bible verses about "morning prayer" | DSV_Strongs

Job 1:1-22

  1 H1961 [H8804] Er was H376 een man H776 in het land H5780 Uz H8034 , zijn naam H347 was Job H1931 ; en dezelve H376 man H1961 [H8804] was H8535 oprecht H3477 , en vroom H3373 H430 , en godvrezende H5493 [H8802] , en wijkende H4480 van H7451 het kwaad.
  2 H7651 En hem werden zeven H1121 zonen H7969 en drie H1323 dochteren H3205 [H8735] geboren.
  3 H1961 [H8799] Daartoe was H4735 zijn vee H7651 zeven H505 duizend H6629 schapen H7969 , en drie H505 duizend H1581 kemelen H2568 H3967 , en vijfhonderd H6776 juk H1241 ossen H2568 H3967 , en vijfhonderd H860 ezelinnen H5657 ; ook was zijn dienstvolk H3966 zeer H7227 veel H1931 ; zodat deze H376 man H1419 groter H1961 [H8799] was H4480 dan H1121 al die H6924 van het oosten.
  4 H1121 En zijn zonen H1980 [H8804] gingen H6213 [H8804] , en maakten H4960 maaltijden H376 in ieders H1004 huis H3117 op zijn dag H7971 [H8804] ; en zij zonden henen H7121 [H8804] , en nodigden H7969 hun drie H269 zusteren H5973 , om met H398 [H8800] hen te eten H8354 [H8800] en te drinken.
  5 H1961 [H8799] Het geschiedde H3588 dan, als H3117 de dagen H4960 der maaltijden H5362 [H8689] omgegaan waren H347 , dat Job H7971 [H8799] henenzond H6942 [H8762] , en hen heiligde H1242 en des morgens H7925 [H8689] vroeg opstond H5930 , en brandofferen H5927 [H8689] offerde H3605 [naar] hun aller H4557 getal H3588 ; want H347 Job H559 [H8804] zeide H194 : Misschien H1121 hebben mijn kinderen H2398 [H8804] gezondigd H430 , en God H3824 in hun hart H1288 [H8765] gezegend H3602 . Alzo H6213 [H8799] deed H347 Job H3605 al H3117 die dagen.
  6 H1961 [H8799] Er was H3117 nu een dag H1121 , als de kinderen H430 Gods H935 [H8799] kwamen H5921 , om zich voor H3068 den HEERE H3320 [H8692] te stellen H7854 , dat de satan H1571 ook H8432 in het midden H935 [H8799] van hen kwam.
  7 H559 [H8799] Toen zeide H3068 de HEERE H413 tot H7854 den satan H4480 : Van H370 waar H935 [H8799] komt gij H7854 ? En de satan H6030 [H8799] antwoordde H3068 den HEERE H559 [H8799] , en zeide H4480 : Van H7751 [H8800] om te trekken H776 op de aarde H4480 , en van H1980 [H8692] die te doorwandelen.
  8 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H413 tot H7854 den satan H3820 : Hebt gij [ook] acht H7760 [H8804] geslagen H5921 op H5650 Mijn knecht H347 Job H3588 ? Want H369 niemand is H776 op de aarde H3644 gelijk H376 hij, een man H8535 oprecht H3477 en vroom H3373 H430 , godvrezende H5493 [H8802] en wijkende H4480 van H7451 het kwaad.
  9 H6030 [H8799] Toen antwoordde H7854 de satan H3068 den HEERE H559 [H8799] , en zeide H2600 : Is het om niet H347 , dat Job H430 God H3372 [H8804] vreest?
  10 H3808 Hebt Gij niet H7753 [H8804] een betuining gemaakt H1157 voor H1157 hem, en voor H1004 zijn huis H1157 , en voor H3605 al H834 wat H4480 H5439 hij heeft rondom H4639 ? Het werk H3027 zijner handen H1288 [H8765] hebt Gij gezegend H4735 , en zijn vee H6555 [H8804] is [in] [menigte] uitgebroken H776 in den lande.
  11 H199 Maar H4994 toch H7971 H0 strek H3027 nu Uw hand H7971 [H8798] uit H5060 [H8798] , en tast aan H3605 alles H834 , wat H518 hij heeft; zo H3808 hij U niet H5921 in H6440 Uw aangezicht H1288 [H8762] zal zegenen?
  12 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H413 tot H7854 den satan H2009 : Zie H3605 , al H834 wat H3027 hij heeft, zij in uw hand H7535 ; alleen H413 aan H7971 H0 hem strek H3027 uw hand H408 niet H7971 [H8799] uit H7854 . En de satan H3318 [H8799] ging uit H4480 H5973 van H6440 het aangezicht H3068 des HEEREN.
  13 H1961 [H8799] Er was H3117 nu een dag H1121 , als zijn zonen H1323 en zijn dochteren H398 [H8802] aten H3196 , en wijn H8354 [H8802] dronken H1004 in het huis H251 van hun broeder H1060 , den eerstgeborene.
  14 H4397 Dat een bode H413 tot H347 Job H935 [H8804] kwam H559 [H8799] , en zeide H1241 : De runderen H1961 [H8804] waren H2790 [H8802] ploegende H860 , en de ezelinnen H7462 [H8802] weidende H5921 aan H3027 hun zijden.
  15 H7614 Doch de Sabeers H5307 [H8799] deden een inval H3947 [H8799] , en namen H5221 [H8689] ze, en sloegen H5288 de jongeren H6310 met de scherpte H2719 des zwaards H589 ; en ik H7535 ben maar H909 alleen H4422 [H8735] ontkomen H5046 [H8687] , om het u aan te zeggen.
  16 H2088 Als deze H5750 nog H1696 [H8764] sprak H935 [H8802] , zo kwam H2088 een ander H559 [H8799] , en zeide H784 : Het vuur H430 Gods H5307 [H8804] viel H4480 uit H8064 den hemel H1197 [H8799] , en ontstak H6629 onder de schapen H5288 en onder de jongeren H398 [H8799] , en verteerde H589 ze; en ik H7535 ben maar H909 alleen H4422 [H8735] ontkomen H5046 [H8687] , om het u aan te zeggen.
  17 H2088 Als deze H5750 nog H1696 [H8764] sprak H935 [H8802] , zo kwam H2088 een ander H559 [H8799] , en zeide H3778 : De Chaldeen H7760 [H8804] stelden H7969 drie H7218 hopen H6584 [H8799] , en vielen H5921 op H1581 de kemelen H3947 [H8799] aan, en namen H5221 [H8689] ze, en sloegen H5288 de jongeren H6310 met de scherpte H2719 des zwaards H589 ; en ik H7535 ben maar H909 alleen H4422 [H8735] ontkomen H5046 [H8687] , om het u aan te zeggen.
  18 H2088 Als deze H5704 nog H1696 [H8764] sprak H935 [H8802] , zo kwam H2088 een ander H559 [H8799] , en zeide H1121 : Uw zonen H1323 en uw dochteren H398 [H8802] aten H8354 [H8802] , en dronken H3196 wijn H1004 , in het huis H251 van hun broeder H1060 , den eerstgeborene;
  19 H2009 En zie H1419 , een grote H7307 wind H935 [H8804] kwam H4480 van H5676 over H4057 de woestijn H5060 [H8799] , en stiet H702 aan de vier H6438 hoeken H1004 van het huis H5307 [H8799] , en het viel H5921 op H5288 de jongelingen H4191 [H8799] , dat ze stierven H589 ; en ik H7535 ben maar H909 alleen H4422 [H8735] ontkomen H5046 [H8687] , om het u aan te zeggen.
  20 H6965 H0 Toen stond H347 Job H6965 [H8799] op H7167 [H8799] , en scheurde H4598 zijn mantel H1494 [H8799] , en schoor H7218 zijn hoofd H5307 [H8799] , en viel H776 op de aarde H7812 [H8691] , en boog zich neder;
  21 H559 [H8799] En hij zeide H6174 : Naakt H4480 ben ik uit H517 mijner moeders H990 buik H3318 [H8804] gekomen H6174 , en naakt H8033 zal ik daarhenen H7725 [H8799] wederkeren H3068 . De HEERE H5414 [H8804] heeft gegeven H3068 , en de HEERE H3947 [H8804] heeft genomen H8034 ; de Naam H3068 des HEEREN H1961 [H8799] zij H1288 [H8794] geloofd!
  22 H2063 In dit H3605 alles H2398 [H8804] zondigde H347 Job H5414 H0 niet, en schreef H430 Gode H3808 niets H8604 ongerijmds H5414 [H8804] toe.

Psalms 5:1-12

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H413 , op H5155 de Nechiloth H3068 . [05:2] O HEERE H238 H0 , neem H561 mijn redenen H238 [H8685] ter ore H995 [H8798] ; versta H1901 mijn overdenking.
  2 H7181 [H8685] [05:3] Merk op H6963 de stem H7773 mijns geroeps H4428 , o mijn Koning H430 en mijn God H3588 ! Want H413 tot H6419 [H8691] U zal ik bidden.
  3 H1242 [05:4] Des morgens H3068 , HEERE H6963 , zult Gij mijn stem H8085 [H8799] horen H1242 ; des morgens H6186 [H8799] zal ik [mij] tot U schikken H6822 [H8762] , en wacht houden.
  4 H3588 [05:5] Want H859 Gij H3808 zijt geen H410 God H2655 , Die lust heeft H7562 aan goddeloosheid H7451 ; de boze H3808 zal bij U niet H1481 [H8799] verkeren.
  5 H1984 [H8802] [05:6] De onzinnigen H5048 zullen voor H5869 Uw ogen H3808 niet H3320 [H8691] bestaan H8130 [H8804] ; Gij haat H3605 alle H6466 [H8802] werkers H205 der ongerechtigheid.
  6 H1696 H3577 [H8802] [05:7] Gij zult de leugensprekers H6 [H8762] verdoen H376 ; van den man H1818 des bloeds H4820 en des bedrogs H3068 heeft de HEERE H8581 [H8762] een gruwel.
  7 H589 [05:8] Maar ik H7230 zal door de grootheid H2617 Uwer goedertierenheid H1004 in Uw huis H935 [H8799] ingaan H7812 [H8691] ; ik zal mij buigen H413 naar H1964 het paleis H6944 Uwer heiligheid H3374 , in Uw vreze.
  8 H3068 [05:9] HEERE H5148 [H8798] ! Leid mij H6666 in Uw gerechtigheid H4616 , om H8324 [H8802] mijner verspieders H3474 [H8685] wil; richt H1870 Uw weg H6440 voor mijn aangezicht.
  9 H3588 [05:10] Want H6310 in hun mond H369 is niets H3559 [H8737] rechts H7130 , hun binnenste H1942 is enkel verderving H1627 , hun keel H6605 [H8803] is een open H6913 graf H3956 , met hun tong H2505 [H8686] vleien zij.
  10 H816 [H8685] [05:11] Verklaar hen schuldig H430 , o God H5307 [H8799] ; laat hen vervallen H4480 van H4156 hun raadslagen H5080 [H8685] ; drijf hen henen H7230 om de veelheid H6588 hunner overtredingen H3588 , want H4784 [H8804] zij zijn wederspannig tegen U.
  11 H8055 [H8799] [05:12] Maar laat verblijd zijn H3605 allen H2620 [H8802] , die op U betrouwen H5769 , tot in eeuwigheid H7442 [H8762] ; laat hen juichen H5921 , omdat Gij hen H5526 [H8686] overdekt H5970 [H8799] ; en laat in U van vreugde opspringen H8034 , die Uw Naam H157 [H8802] liefhebben.
  12 H3588 [05:13] Want H3068 Gij, HEERE H6662 , zult den rechtvaardige H1288 [H8762] zegenen H7522 ; Gij zult hem met goedgunstigheid H5849 [H8799] kronen H6793 , als met een rondas.

Psalms 5:7

  7 H589 [05:8] Maar ik H7230 zal door de grootheid H2617 Uwer goedertierenheid H1004 in Uw huis H935 [H8799] ingaan H7812 [H8691] ; ik zal mij buigen H413 naar H1964 het paleis H6944 Uwer heiligheid H3374 , in Uw vreze.

Psalms 51:1-19

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H5030 . [051:2] Toen de profeet H5416 Nathan H935 [H8800] tot hem was gekomen H1339 , nadat hij tot Bathseba H935 [H8804] was ingegaan H2603 [H8798] . [051:3] Wees mij genadig H430 , o God H2617 ! naar Uw goedertierenheid H4229 [H8798] ; delg H6588 mijn overtreding H7230 uit, naar de grootheid H7356 Uwer barmhartigheden.
  2 H3526 [H8761] [051:4] Was H7235 [H8685] mij wel H5771 van mijn ongerechtigheid H2891 [H8761] , en reinig H2403 mij van mijn zonde.
  3 H3045 [H8799] [051:5] Want ik ken H6588 mijn overtredingen H2403 , en mijn zonde H8548 is steeds voor mij.
  4 H2398 [H8804] [051:6] Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd H6213 [H8804] , en gedaan H7451 , dat kwaad H5869 is in Uw ogen H6663 [H8799] ; opdat Gij rechtvaardig zijt H1696 [H8800] in Uw spreken H2135 [H8799] , [en] rein zijt H8199 [H8800] in Uw richten.
  5 H5771 [051:7] Zie, ik ben in ongerechtigheid H2342 [H8797] geboren H2399 , en in zonde H517 heeft mij mijn moeder H3179 [H8765] ontvangen.
  6 H2654 [H8804] [051:8] Zie, Gij hebt lust H571 tot waarheid H2910 in het binnenste H5640 [H8803] , en in het verborgene H3045 H0 maakt Gij H2451 mij wijsheid H3045 [H8686] bekend.
  7 H2398 [H8762] [051:9] Ontzondig H231 mij met hysop H2891 [H8799] , en ik zal rein zijn H3526 [H8762] ; was H3835 [H8686] mij, en ik zal witter zijn H7950 dan sneeuw.
  8 H8342 [051:10] Doe mij vreugde H8057 en blijdschap H8085 [H8686] horen H6106 ; dat de beenderen H1523 [H8799] zich verheugen H1794 [H8765] , [die] Gij verbrijzeld hebt.
  9 H5641 [H8685] [051:11] Verberg H6440 Uw aangezicht H2399 van mijn zonden H4229 [H8798] , en delg uit H5771 al mijn ongerechtigheden.
  10 H1254 [H8798] [051:12] Schep H2889 mij een rein H3820 hart H430 , o God H2318 [H8761] ! en vernieuw H7130 in het binnenste H3559 [H8737] van mij een vasten H7307 geest.
  11 H7993 [H8686] [051:13] Verwerp H6440 mij niet van Uw aangezicht H3947 [H8799] , en neem H6944 Uw Heiligen H7307 Geest niet van mij.
  12 H7725 [H8685] [051:14] Geef mij weder H8342 de vreugde H3468 Uws heils H5081 ; en de vrijmoedige H7307 geest H5564 [H8799] ondersteune mij.
  13 H6586 [H8802] [051:15] Zo zal ik den overtreders H1870 Uw wegen H3925 [H8762] leren H2400 ; en de zondaars H7725 [H8799] zullen zich tot U bekeren.
  14 H5337 [H8685] [051:16] Verlos H1818 mij van bloedschulden H430 , o God H430 , Gij, God H8668 mijns heils H3956 ! zo zal mijn tong H6666 Uw gerechtigheid H7442 [H8762] vrolijk roemen.
  15 H136 [051:17] Heere H6605 [H8799] , open H8193 mijn lippen H6310 , zo zal mijn mond H8416 Uw lof H5046 [H8686] verkondigen.
  16 H2654 [H8799] [051:18] Want Gij hebt geen lust H2077 tot offerande H5414 [H8799] , anders zou ik ze geven H5930 ; in brandofferen H7521 [H8799] hebt Gij geen behagen.
  17 H2077 [051:19] De offeranden H430 Gods H7665 [H8737] zijn een gebroken H7307 geest H7665 [H8737] ; een gebroken H1794 [H8737] en verslagen H3820 hart H430 zult Gij, o God H959 [H8799] ! niet verachten.
  18 H3190 [H8685] [051:20] Doe wel H6726 bij Sion H7522 naar Uw welbehagen H1129 [H8799] ; bouw H2346 de muren H3389 van Jeruzalem op.
  19 H2654 [H8799] [051:21] Dan zult Gij lust hebben H2077 aan de offeranden H6664 der gerechtigheid H5930 , aan brandoffer H5930 en een offer H3632 , dat gans H6499 verteerd wordt; dan zullen zij varren H5927 [H8686] offeren H4196 op Uw altaar.

Psalms 104:30

  30 H7971 [H8762] Zendt Gij H7307 Uw Geest H1254 [H8735] uit, zo worden zij geschapen H2318 [H8762] , en Gij vernieuwt H6440 het gelaat H127 des aardrijks.

Mark 12:29

  29 G1161 En G2424 Jezus G611 [G5662] antwoordde G846 hem G3754 : G4413 Het eerste G3956 van al G1785 de geboden G191 [G5720] is: Hoor G2474 , Israel G2962 ! de Heere G2257 , onze G2316 God G2076 [G5748] , is G1520 een enig G2962 Heere.

Luke 1:79

  79 G2014 [G5658] Om te verschijnen G2521 [G5740] dengenen, die gezeten zijn G1722 in G4655 duisternis G2532 en G4639 schaduw G2288 des doods G2257 ; om onze G4228 voeten G2720 [G5658] te richten G1519 op G3598 den weg G1515 des vredes.

Luke 12:35

  35 G2077 H Laat G5216 uw G3751 lendenen G4024 [G5772] omgord G2077 [G5749] zijn G2532 , en G3088 de kaarsen G2545 [G5746] brandende.

Genesis 1:1-31

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.
  2 H776 De aarde H1961 [H8804] nu was H8414 woest H922 en ledig H2822 , en duisternis H5921 H6440 [was] op H8415 den afgrond H7307 ; en de Geest H430 Gods H7363 [H8764] zweefde H5921 H6440 op H4325 de wateren.
  3 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H216 licht H1961 [H8799] ! en daar werd H216 licht.
  4 H430 En God H7200 [H8799] zag H853 het H216 licht H3588 , dat H2896 het goed H430 [was]; en God H914 [H8686] maakte scheiding H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis.
  5 H430 En God H7121 [H8799] noemde H216 het licht H3117 dag H2822 , en de duisternis H7121 [H8804] noemde Hij H3915 nacht H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H259 , de eerste H3117 dag.
  6 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H7549 een uitspansel H8432 in het midden H4325 der wateren H1961 [H8799] ; en dat make H914 [H8688] scheiding H996 tussen H4325 wateren H4325 en wateren!
  7 H430 En God H6213 [H8799] maakte H7549 dat uitspansel H914 [H8686] , en maakte scheiding H996 tussen H4325 de wateren H834 , die H8478 onder H7549 het uitspansel H996 [zijn], en tussen H4325 de wateren H834 , die H5921 boven H7549 het uitspansel H1961 [H8799] [zijn]. En het was H3651 alzo.
  8 H430 En God H7121 [H8799] noemde H7549 het uitspansel H8064 hemel H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8145 , de tweede H3117 dag.
  9 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8478 van onder H8064 den hemel H413 in H259 een H4725 plaats H6960 [H8735] vergaderd worden H3004 , en dat het droge H7200 [H8735] gezien worde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  10 H430 En God H7121 [H8799] noemde H3004 het droge H776 aarde H4723 , en de vergadering H4325 der wateren H7121 [H8804] noemde Hij H3220 zeeen H430 ; en God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  11 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : Dat de aarde H1876 [H8686] uitschiete H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H6529 , vruchtbaar H6086 geboomte H6213 [H8802] , dragende H6529 vrucht H4327 naar zijn aard H834 , welks H2233 zaad H5921 daarin zij op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  12 H776 En de aarde H3318 [H8686] bracht voort H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H4327 naar zijn aard H6529 H6213 [H8802] , en vruchtdragend H6086 geboomte H2233 , welks H4327 zaad daarin was, naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  13 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7992 , de derde H3117 dag.
  14 H430 En God H559 [H8799] zeide H3974 : Dat er lichten H1961 [H8799] zijn H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H914 [H8687] , om scheiding te maken H996 tussen H3117 den dag H996 en tussen H3915 den nacht H1961 [H8799] ; en dat zij zijn H226 tot tekenen H4150 en tot gezette tijden H3117 , en tot dagen H8141 en jaren!
  15 H1961 [H8799] En dat zij zijn H3974 tot lichten H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  16 H430 God H6213 [H8799] dan maakte H8147 die twee H1419 grote H3974 lichten H1419 ; dat grote H3974 licht H4475 tot heerschappij H3117 des daags H6996 , en dat kleine H3974 licht H4475 tot heerschappij H3915 des nachts H3556 ; ook de sterren.
  17 H430 En God H5414 [H8799] stelde H853 ze H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde.
  18 H4910 [H8800] En om te heersen H3117 op den dag H3915 , en in den nacht H914 [H8687] , en om scheiding te maken H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  19 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7243 , de vierde H3117 dag.
  20 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8317 [H8799] overvloediglijk voortbrengen H8318 een gewemel H2416 van levende H5315 zielen H5775 ; en het gevogelte H5774 [H8787] vliege H5921 boven H776 de aarde H5921 H6440 , in H7549 het uitspansel H8064 des hemels!
  21 H430 En God H1254 [H8799] schiep H1419 de grote H8577 walvissen H3605 , en alle H2416 levende H7430 [H8802] wremelende H5315 ziel H834 , welke H4325 de wateren H8317 [H8804] overvloediglijk voortbrachten H4327 , naar haar aard H3605 ; en alle H3671 gevleugeld H5775 gevogelte H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  22 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 ze H559 [H8800] , zeggende H6509 [H8798] : Zijt vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H4325 de wateren H3220 in de zeeen H5775 ; en het gevogelte H7235 [H8799] vermenigvuldige H776 op de aarde!
  23 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H2549 , de vijfde H3117 dag.
  24 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : De aarde H3318 H0 brenge H2416 levende H5315 zielen H3318 [H8686] voort H4327 , naar haar aard H929 , vee H7431 , en kruipend H2416 , en wild gedierte H776 der aarde H4327 , naar zijn aard H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  25 H430 En God H6213 [H8799] maakte H2416 het wild gedierte H776 der aarde H4327 naar zijn aard H929 , en het vee H4327 naar zijn aard H3605 , en al H7431 het kruipend gedierte H127 des aardbodems H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  26 H430 En God H559 [H8799] zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 [H8799] maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 [H8799] ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt.
  27 H430 En God H1254 [H8799] schiep H120 den mens H6754 naar Zijn beeld H6754 ; naar het beeld H430 van God H1254 [H8804] schiep Hij H853 hem H2145 ; man H5347 en vrouw H1254 [H8804] schiep Hij H853 ze.
  28 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 hen H430 , en God H559 [H8799] zeide H6509 [H8798] tot hen: Weest vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H776 de aarde H3533 [H8798] , en onderwerpt haar H7287 [H8798] , en hebt heerschappij H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en over al H2416 het gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt!
  29 H430 En God H559 [H8799] zeide H2009 : Ziet H3605 , Ik heb ulieden al H2233 H2232 [H8802] het zaadzaaiende H6212 kruid H5414 [H8804] gegeven H834 , dat H5921 H6440 op H3605 de ganse H776 aarde H853 [is], en H3605 alle H6086 geboomte H834 , in hetwelk H2233 H2232 [H8802] zaadzaaiende H6086 H6529 boomvrucht H1961 [H8799] is; het zij H402 u tot spijze!
  30 H3605 Maar aan al H2416 het gedierte H776 der aarde H3605 , en aan al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en aan al H7430 [H8802] het kruipende gedierte H5921 op H776 de aarde H834 , waarin H2416 een levende H5315 ziel H3605 [is], [heb] [Ik] al H3418 het groene H6212 kruid H402 tot spijze H1961 [H8799] [gegeven]. En het was H3651 alzo.
  31 H430 En God H7200 [H8799] zag H3605 al H834 wat H6213 [H8804] Hij gemaakt had H2009 , en ziet H3966 , [het] [was] zeer H2896 goed H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8345 , de zesde H3117 dag.

Job 38:12

  12 H4480 Hebt gij van H3117 uw dagen H1242 den morgenstond H6680 [H8765] geboden H7837 ? Hebt gij den dageraad H4725 zijn plaats H3045 [H8765] gewezen;

Psalms 19:14

  14 H561 [019:15] Laat de redenen H6310 mijns monds H1902 , en de overdenking H3820 mijns harten H7522 welbehagelijk H6440 zijn voor Uw aangezicht H3068 , o HEERE H6697 , mijn Rotssteen H1350 [H8802] en mijn Verlosser!

Psalms 57:8

  8 H5782 [H8798] [057:9] Waak op H3519 , mijn eer H5782 [H8798] ! waak op H5035 , gij, luit H3658 en harp H7837 ! ik zal in den dageraad H5782 [H8686] opwaken.

Psalms 91:5-7

  5 H3372 [H8799] Gij zult niet vrezen H6343 voor den schrik H3915 des nachts H2671 , voor den pijl H3119 , die des daags H5774 [H8799] vliegt;
  6 H1698 Voor de pestilentie H652 , die in de donkerheid H1980 [H8799] wandelt H6986 ; voor het verderf H6672 , dat op den middag H7736 [H8799] verwoest.
  7 H6654 Aan uw zijden H505 zullen er duizend H5307 [H8799] vallen H7233 , en tien duizend H3225 aan uw rechterhand H5066 [H8799] ; tot u zal het niet genaken.

Proverbs 8:17

  17 H157 [H8799] Ik heb lief H157 [H8802] , die Mij liefhebben H7836 [H8764] ; en die Mij vroeg zoeken H4672 [H8799] , zullen Mij vinden.

Psalms 119:105

  105 H1697 Nun. Uw woord H5216 is een lamp H7272 voor mijn voet H216 , en een licht H5410 voor mijn pad.

Psalms 63:1-11

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H4057 , als hij was in de woestijn H3063 van Juda H430 . [063:2] O God H410 ! Gij zijt mijn God H7836 [H8762] ! ik zoek H5315 U in den dageraad; mijn ziel H6770 [H8804] dorst H1320 naar U; mijn vlees H3642 [H8804] verlangt H776 naar U, in een land H6723 , dor H5889 en mat H1097 , zonder H4325 water.
  2 H6944 [063:3] Voorwaar, ik heb U in het heiligdom H2372 [H8804] aanschouwd H7200 [H8800] , ziende H5797 Uw sterkheid H3519 en Uw eer;
  3 H2617 [063:4] Want Uw goedertierenheid H2896 is beter H2416 dan het leven H8193 ; mijn lippen H7623 [H8762] zouden U prijzen.
  4 H1288 [H8762] [063:5] Alzo zou ik U loven H2416 in mijn leven H8034 ; in Uw Naam H3709 zou ik mijn handen H5375 [H8799] opheffen.
  5 H5315 [063:6] Mijn ziel H2459 zou als met smeer H1880 en vettigheid H7646 [H8799] verzadigd worden H6310 , en mijn mond H1984 [H8762] zou roemen H7445 met vrolijk zingende H8193 lippen.
  6 H2142 [H8804] [063:7] Als ik Uwer gedenk H3326 op mijn legerstede H1897 [H8799] , zo peins ik H821 aan U in de nachtwaken.
  7 H5833 [063:8] Want Gij zijt mij een hulp H6738 geweest; en in de schaduw H3671 Uwer vleugelen H7442 [H8762] zal ik vrolijk zingen.
  8 H5315 [063:9] Mijn ziel H1692 [H8804] kleeft H310 U achteraan H3225 ; Uw rechterhand H8551 [H8804] ondersteunt mij.
  9 H5315 [063:10] Maar dezen, [die] mijn ziel H1245 [H8762] zoeken H7722 tot verwoesting H935 [H8799] , zullen komen H8482 in de onderste plaatsen H776 der aarde.
  10 H5064 [H8686] [063:11] Men zal hen storten H3027 door het geweld H2719 des zwaards H7776 ; zij zullen de vossen H4521 ten deel worden.
  11 H4428 [063:12] Maar de koning H430 zal zich in God H8055 [H8799] verblijden H7650 [H8737] ; een iegelijk, die bij Hem zweert H1984 [H8691] , zal zich beroemen H6310 ; want de mond H1696 H8267 [H8802] der leugensprekers H5534 [H8735] zal gestopt worden.

Mark 1:35

  35 G2532 En G4404 des morgens vroeg G3029 , als het nog diep G1773 in den nacht G450 [G5631] was, opgestaan zijnde G1831 [G5627] , ging Hij uit G2532 , en G565 [G5627] ging henen G1519 in G2048 een woeste G5117 plaats G4336 [G5711] , en bad G2546 aldaar.

Psalms 5:3

  3 H1242 [05:4] Des morgens H3068 , HEERE H6963 , zult Gij mijn stem H8085 [H8799] horen H1242 ; des morgens H6186 [H8799] zal ik [mij] tot U schikken H6822 [H8762] , en wacht houden.

Psalms 90:14

  14 H7646 [H8761] Verzadig H1242 ons in den morgenstond H2617 met Uw goedertierenheid H7442 [H8762] , zo zullen wij juichen H8055 [H8799] , en verblijd zijn H3117 in al onze dagen.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.