Bible verses about "monotheism" | DSV_Strongs

Genesis 1:26

  26 H430 En God H559 [H8799] zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 [H8799] maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 [H8799] ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt.

Deuteronomy 4:39

  39 H3117 Zo zult gij heden H3045 [H8804] weten H3824 , en in uw hart H7725 [H8689] hervatten H3068 , dat de HEERE H430 die God H4605 is, boven H8064 in den hemel H776 , en onder op de aarde, niemand meer!

Psalms 83:18

  18 H3045 [H8799] [083:19] Opdat zij weten H8034 , dat Gij alleen met Uw Naam H3068 zijt de HEERE H5945 , de Allerhoogste H776 over de ganse aarde.

Psalms 82:1-8

  1 H4210 Een psalm H623 van Asaf H430 . God H5324 [H8737] staat H5712 in de vergadering H410 Godes H8199 [H8799] ; Hij oordeelt H7130 in het midden H430 der goden;
  2 H5766 Hoe lang zult gijlieden onrecht H8199 [H8799] oordelen H6440 , en het aangezicht H7563 der goddelozen H5375 [H8799] aannemen H5542 ? Sela.
  3 H8199 [H8798] Doet recht H1800 den arme H3490 en den wees H6663 [H8685] ; rechtvaardigt H6041 den verdrukte H7326 [H8802] en den arme.
  4 H6403 [H8761] Verlost H1800 den arme H34 en den behoeftige H5337 [H8685] , rukt H7563 [hem] uit der goddelozen H3027 hand.
  5 H3045 [H8804] Zij weten H995 [H8799] niet, en verstaan H1980 [H8691] niet; zij wandelen H2825 steeds in duisternis H4131 [H8735] ; [dies] wankelen H4144 alle fondamenten H776 der aarde.
  6 H559 [H8804] Ik heb wel gezegd H430 : Gij zijt goden H1121 ; en gij zijt allen kinderen H5945 des Allerhoogsten;
  7 H403 Nochtans H4191 [H8799] zult gij sterven H120 als een mens H259 ; en als een H8269 van de vorsten H5307 [H8799] zult gij vallen.
  8 H6965 [H8798] Sta op H430 , o God H8199 [H8798] ! oordeel H776 het aardrijk H5157 [H8799] , want Gij bezit H1471 alle natien.

John 17:3

  3 G1161 En G3778 dit G2076 [G5748] is G166 het eeuwige G2222 leven G2443 , dat G4571 zij U G1097 [G5725] kennen G3441 , den enigen G228 waarachtigen G2316 God G2532 , en G2424 Jezus G5547 Christus G3739 , Dien G649 [G5656] Gij gezonden hebt.

1 Corinthians 8:6

  6 G235 Nochtans G2254 hebben wij G1520 [maar] een G2316 God G3962 , den Vader G1537 , uit G3739 Welken G3956 alle dingen G2532 zijn, en G2249 wij G1519 tot G846 Hem G2532 ; en G1520 [maar] een G2962 Heere G2424 , Jezus G5547 Christus G1223 , door G3739 Welken G3956 alle dingen G2532 zijn, en G2249 wij G1223 door G846 Hem.

Ephesians 4:6

  6 G1520 Een G2316 God G2532 en G3962 Vader G3956 van allen G3588 , Die G1909 daar is boven G3956 allen G2532 , en G1223 door G3956 allen G2532 , en G1722 in G5213 u G3956 allen.

Exodus 20:3

  3 H312 Gij zult geen andere H430 goden H6440 voor Mijn aangezicht hebben.

Psalms 86:10

  10 H1419 Want Gij zijt groot H6213 [H8802] , en doet H6381 [H8737] wonderwerken H430 ; Gij alleen zijt God.

Mark 12:29

  29 G1161 En G2424 Jezus G611 [G5662] antwoordde G846 hem G3754 : G4413 Het eerste G3956 van al G1785 de geboden G191 [G5720] is: Hoor G2474 , Israel G2962 ! de Heere G2257 , onze G2316 God G2076 [G5748] , is G1520 een enig G2962 Heere.

John 1:1

  1 G1722 In G746 den beginne G2258 [G5713] was G3056 het Woord G2532 , en G3056 het Woord G2258 [G5713] was G4314 bij G2316 God G2532 , en G3056 het Woord G2258 [G5713] was G2316 God.

Isaiah 45:5

  5 H3068 Ik ben de HEERE H2108 , en niemand meer, buiten H430 Mij is er geen God H247 [H8762] ; Ik zal u gorden H3045 [H8804] , hoewel gij Mij niet kent.

Genesis 1:1

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.

Deuteronomy 6:4

  4 H8085 [H8798] Hoor H3478 , Israel H3068 ! de HEERE H430 , onze God H259 , is een enig H3068 HEERE!

Isaiah 43:10

  10 H5707 Gijlieden zijt Mijn getuigen H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE H5650 , en Mijn knecht H977 [H8804] , dien Ik uitverkoren heb H3045 [H8799] ; opdat gij het weet H539 [H8686] , en Mij gelooft H995 [H8799] , en verstaat H6440 , dat Ik Dezelve ben, [dat] voor H410 Mij geen God H3335 [H8738] geformeerd is H310 , en na Mij geen zijn zal.

Deuteronomy 4:35

  35 H7200 [H8717] U is het getoond H3045 [H8800] , opdat gij wetet H3068 , dat de HEERE H430 die God H5750 is; er is niemand meer H905 dan Hij alleen!

Isaiah 44:6

  6 H559 [H8804] Zo zegt H3068 de HEERE H4428 , de Koning H3478 van Israel H1350 [H8802] , en zijn Verlosser H3068 , de HEERE H6635 der heirscharen H7223 : Ik ben de Eerste H314 , en Ik ben de Laatste H1107 , en behalve H430 Mij is er geen God.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.