Bible verses about "masons" | DSV_Strongs

Psalms 118:22

  22 H68 De steen H1129 [H8802] , [dien] de bouwlieden H3988 [H8804] verworpen hadden H7218 , is tot een hoofd H6438 des hoeks geworden.

Ezekiel 17:1-16

  1 H3068 En des HEEREN H1697 woord H559 [H8800] geschiedde tot mij, zeggende:
  2 H1121 H120 Mensenkind H2330 H0 , stel H2420 een raadsel H2330 [H8798] voor H4911 [H8798] , en gebruik H4912 een gelijkenis H1004 tot het huis H3478 Israels,
  3 H559 [H8804] En zeg H559 [H8804] : Alzo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H5404 : Een arend H1419 , die groot H1419 was, groot H3671 van vleugelen H750 , lang H83 van vlerken H4392 , vol H5133 van vederen H7553 , die verscheidene verven H935 [H8804] had, kwam H3844 op den Libanon H3947 [H8799] , en nam H6788 den oppersten tak H730 van een ceder.
  4 H6998 [H8804] Hij plukte H7218 den top H3242 van zijn jonge takjes H935 [H8686] af, en bracht H776 hem in een land H3667 van koophandel H7760 [H8804] ; hij zette H5892 hem in een stad H7402 [H8802] van kooplieden.
  5 H3947 [H8799] Hij nam H2233 ook van het zaad H776 des lands H5414 [H8799] , en legde H2233 H7704 het in een zaadakker H3947 [H8804] ; hij nam H7760 [H8804] het, hij zette H7227 het bij vele H4325 wateren H6851 met grote voorzichtigheid.
  6 H6779 [H8799] En het sproot uit H5628 [H8802] , en werd tot een welig uitlopenden H1612 wijnstok H8217 , [doch] nederig H6967 van stam H6437 [H8800] , ziende H1808 met zijn takken H8328 naar hem, dewijl zijn wortelen H1612 onder hem waren. Zo werd hij tot een wijnstok H905 , die ranken H6213 [H8799] voortbracht H6288 en scheuten H7971 [H8762] uitwierp.
  7 H259 Nog was er een H1419 grote H5404 arend H1419 , groot H3671 van vleugelen H7227 en overvloedig H5133 van vederen H1612 ; en ziet, deze wijnstok H3719 [H8804] voegde H8328 zijn wortelen H7971 H0 naar denzelven toe, en wierp H1808 zijn takken H7971 [H8765] tot hem uit H8248 [H8687] , opdat hij hem bevochtigen zou H6170 naar de bedden H4302 zijner planting toe.
  8 H2896 Hij was in een goede H7704 landouwe H7227 bij vele H4325 wateren H8362 [H8803] geplant H6057 , om takken H6213 [H8800] te maken H6529 en vrucht H5375 [H8800] te dragen H155 , opdat hij tot een heerlijken H1612 wijnstok worden mocht.
  9 H559 [H8798] Zeg H559 [H8804] : Alzo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H6743 [H8799] : Zal hij gedijen H8328 ? Zal hij niet zijn wortelen H5423 [H8762] uitrukken H6529 , en zijn vrucht H7082 [H8779] afsnijden H3001 [H8804] , dat hij droog worde H2964 ? Hij zal aan al de bladeren H6780 van zijn gewas H3001 [H8799] verdrogen H1419 ; en dat niet door een groten H2220 arm H7227 , noch door veel H5971 volks H8328 , om dien van zijn wortelen H5375 [H8800] weg te voeren.
  10 H8362 [H8803] Ja ziet, zal hij geplant zijnde H6743 [H8799] gedijen H6921 H7307 ? Zal hij niet, als de oostenwind H5060 [H8800] hem aanroert H3001 [H8800] , gans H3001 [H8799] verdrogen H6170 ? Op de bedden H6780 van zijn gewas H3001 [H8799] zal hij verdrogen.
  11 H3068 Daarna geschiedde des HEEREN H1697 woord H559 [H8800] tot mij, zeggende:
  12 H559 [H8798] Zeg H4805 nu tot dat wederspannig H1004 huis H3045 [H8804] : Weet gij H559 [H8798] niet, wat deze dingen zijn? Zeg H4428 : Ziet, de koning H894 van Babel H3389 is [tot] Jeruzalem H935 [H8802] gekomen H4428 , en heeft haar koning H3947 [H8799] genomen H8269 , en haar vorsten H935 [H8686] , en heeft ze tot zich gevoerd H894 naar Babel.
  13 H4410 Daartoe heeft hij van het koninklijk H2233 zaad H3947 [H8799] genomen H1285 , en daarmede een verbond H3772 [H8799] gemaakt H423 , en heeft hem tot een eed H935 [H8686] gebracht H352 , en de machtigen H776 des lands H3947 [H8804] heeft hij weggenomen;
  14 H4467 Opdat het koninkrijk H8217 nederig H5375 [H8692] zou zijn, zich niet verheffende H1285 , [en] dat het, zijn verbond H8104 [H8800] houdende H5975 [H8800] , bestaan mocht.
  15 H4775 [H8799] Maar hij rebelleerde H7971 [H8800] tegen hem, zendende H4397 zijn boden H4714 in Egypte H5483 , opdat men hem paarden H7227 en veel H5971 volks H5414 [H8800] bestellen zou H6743 [H8799] ; zal hij gedijen H4422 [H8735] ? Zal hij ontkomen H6213 [H8802] , die zulke dingen doet H1285 ? Ja, zal hij het verbond H6565 [H8689] breken H4422 [H8738] en ontkomen?
  16 H2416 [Zo] [waarachtig] [als] Ik leef H5002 [H8803] , spreekt H136 de Heere H3069 HEERE H4725 , zo hij niet in de plaats H4428 des konings H4427 [H8688] , die hem koning gemaakt heeft H423 , wiens eed H959 [H8804] hij veracht H1285 , en wiens verbond H6565 [H8689] hij gebroken heeft H8432 , bij hem in het midden H894 van Babel H4191 [H8799] zal sterven!

Matthew 5:34-37

  34 G1161 Maar G1473 Ik G3004 [G5719] zeg G5213 u G3660 [G5658] : Zweert G3654 ganselijk G3361 niet G3383 , noch G1722 bij G3772 den hemel G3754 , omdat G2076 [G5748] hij is G2362 de troon G2316 Gods;
  35 G3383 Noch G1722 bij G1093 de aarde G3754 , omdat G2076 [G5748] zij is G5286 de voetbank G846 Zijner G4228 voeten G3383 ; noch G1519 bij G2414 Jeruzalem G3754 , omdat G2076 [G5748] zij is G4172 de stad G3173 des groten G935 Konings;
  36 G3383 Noch G1722 bij G4675 uw G2776 hoofd G3660 [G5661] zult gij zweren G3754 , omdat G3756 gij niet G3391 een G2359 haar G1410 [G5736] kunt G3022 wit G2228 of G3189 zwart G4160 [G5658] maken;
  37 G1161 Maar G2077 [G5749] laat zijn G5216 uw G3056 woord G3483 ja G3483 , ja G3756 ; neen G3756 , neen G4053 ; wat boven G5130 deze G2076 [G5748] is, dat is G1537 uit G4190 den boze.

John 1:3

  3 G3956 Alle dingen G1223 zijn door G846 Hetzelve G1096 [G5633] gemaakt G2532 , en G5565 zonder G846 Hetzelve G3761 is geen G1520 ding G1096 [G5633] gemaakt G1096 [G5754] , dat gemaakt is.

Galatians 1:6-9

  6 G2296 [G5719] Ik verwonder mij G3754 , dat G3779 gij zo G5030 haast G575 [wijkende] van G5209 dengene, die u G1722 in G5485 de genade G5547 van Christus G2564 [G5660] geroepen heeft G3346 [G5727] , overgebracht wordt G1519 tot G2087 een ander G2098 Evangelie;
  7 G3739 Daar G3756 er geen G243 ander G2076 [G5748] is G1508 ; maar G1526 [G5748] er zijn G5100 sommigen G5209 , die u G5015 [G5723] ontroeren G2532 , en G2098 het Evangelie G5547 van Christus G2309 [G5723] willen G3344 [G5658] verkeren.
  8 G235 Doch G1437 al ware het G2532 ook G2249 , dat wij G2228 , of G32 een engel G1537 uit G3772 den hemel G5213 u G2097 [G5735] een Evangelie verkondigde G3844 , buiten G3739 hetgeen G5213 wij u G2097 [G5668] verkondigd hebben G2077 [G5749] , die zij G331 vervloekt.
  9 G5613 Gelijk G4280 [G5758] wij te voren gezegd hebben G3004 [G5719] , [zo] zeg ik G2532 ook G737 nu G3825 wederom G1536 : Indien u G5209 iemand G2097 [G5731] een Evangelie verkondigt G3844 , buiten G3739 hetgeen G3880 [G5627] gij ontvangen hebt G2077 [G5749] , die zij G331 vervloekt.

1 John 4:1

  1 G27 Geliefden G4100 [G5720] , gelooft G3361 niet G3956 een iegelijken G4151 geest G235 , maar G1381 [G5720] beproeft G4151 de geesten G1487 , of G1537 zij uit G2316 God G2076 [G5748] zijn G3754 ; want G4183 vele G5578 valse profeten G1831 [G5758] zijn uitgegaan G1519 in G2889 de wereld.

1 John 4:3

  3 G2532 En G3956 alle G4151 geest G3739 , die G3361 niet G3670 [G5719] belijdt G2424 , dat Jezus G5547 Christus G1722 in G4561 het vlees G2064 [G5756] gekomen is G2076 [G5748] , die is G1537 uit G2316 God G3756 niet G2532 ; maar G5124 dit G2076 [G5748] is G500 [de] [geest] van den antichrist G3739 , welken G191 [G5754] [geest] gij gehoord hebt G3754 , dat G2064 [G5736] komen zal G2532 , en G2076 [G5748] is G3568 nu G2235 alrede G1722 in G2889 de wereld.

Proverbs 20:12

  12 H8085 [H8802] Een horend H241 oor H7200 [H8802] , en een ziend H5869 oog H3068 heeft de HEERE H6213 [H8804] gemaakt H8147 , ja, die beide.

2 Corinthians 11:14

  14 G2532 En G3756 het is geen G2298 wonder G1063 ; want G4567 de satan G846 zelf G3345 [G5731] verandert zich G1519 in G32 een engel G5457 des lichts.

2 Corinthians 11:13

  13 G1063 Want G5108 zulke G5570 valse apostelen G1386 zijn bedriegelijke G2040 arbeiders G3345 [G5734] , zich veranderende G1519 in G652 apostelen G5547 van Christus.

John 8:12

  12 G2424 Jezus G3767 dan G2980 [G5656] sprak G3825 wederom G846 tot henlieden G3004 [G5723] , zeggende G1473 : Ik G1510 [G5748] ben G5457 het licht G2889 der wereld G1698 ; die Mij G190 [G5723] volgt G1722 , zal in G4653 de duisternis G3364 niet G4043 [G5692] wandelen G235 , maar G5457 zal het licht G2222 des levens G2192 [G5692] hebben.

2 Kings 12:12

  12 H1443 [H8802] En aan de metselaren H2672 H68 [H8802] , en aan de steenhouwers H6086 , en om hout H4274 en gehouwen H68 stenen H7069 [H8800] te kopen H919 , om de breuken H1004 van het huis H3068 des HEEREN H2388 [H8763] te verbeteren H3605 , en voor al H834 wat H3318 [H8799] uitgegeven werd H5921 voor H1004 het huis H2394 , om [dat] te beteren.

1 Chronicles 14:1

  1 H7971 [H8799] Toen zond H2438 H2361 [H8676] Hiram H4428 , de koning H6865 van Tyrus H4397 , boden H413 tot H1732 David H6086 H730 , en cederenhout H7023 , en metselaars H2796 , en timmerlieden H1004 , dat zij hem een huis H1129 [H8800] bouwden.

John 14:6

  6 G2424 Jezus G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G1473 : Ik G1510 [G5748] ben G3598 de Weg G2532 , en G225 de Waarheid G2532 , en G2222 het Leven G3762 . Niemand G2064 [G5736] komt G4314 tot G3962 den Vader G1508 , dan G1223 door G1700 Mij.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.