Bible verses about "lampstand" | DSV_Strongs

Genesis 1:1-31

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.
  2 H776 De aarde H1961 [H8804] nu was H8414 woest H922 en ledig H2822 , en duisternis H5921 H6440 [was] op H8415 den afgrond H7307 ; en de Geest H430 Gods H7363 [H8764] zweefde H5921 H6440 op H4325 de wateren.
  3 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H216 licht H1961 [H8799] ! en daar werd H216 licht.
  4 H430 En God H7200 [H8799] zag H853 het H216 licht H3588 , dat H2896 het goed H430 [was]; en God H914 [H8686] maakte scheiding H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis.
  5 H430 En God H7121 [H8799] noemde H216 het licht H3117 dag H2822 , en de duisternis H7121 [H8804] noemde Hij H3915 nacht H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H259 , de eerste H3117 dag.
  6 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H7549 een uitspansel H8432 in het midden H4325 der wateren H1961 [H8799] ; en dat make H914 [H8688] scheiding H996 tussen H4325 wateren H4325 en wateren!
  7 H430 En God H6213 [H8799] maakte H7549 dat uitspansel H914 [H8686] , en maakte scheiding H996 tussen H4325 de wateren H834 , die H8478 onder H7549 het uitspansel H996 [zijn], en tussen H4325 de wateren H834 , die H5921 boven H7549 het uitspansel H1961 [H8799] [zijn]. En het was H3651 alzo.
  8 H430 En God H7121 [H8799] noemde H7549 het uitspansel H8064 hemel H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8145 , de tweede H3117 dag.
  9 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8478 van onder H8064 den hemel H413 in H259 een H4725 plaats H6960 [H8735] vergaderd worden H3004 , en dat het droge H7200 [H8735] gezien worde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  10 H430 En God H7121 [H8799] noemde H3004 het droge H776 aarde H4723 , en de vergadering H4325 der wateren H7121 [H8804] noemde Hij H3220 zeeen H430 ; en God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  11 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : Dat de aarde H1876 [H8686] uitschiete H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H6529 , vruchtbaar H6086 geboomte H6213 [H8802] , dragende H6529 vrucht H4327 naar zijn aard H834 , welks H2233 zaad H5921 daarin zij op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  12 H776 En de aarde H3318 [H8686] bracht voort H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H4327 naar zijn aard H6529 H6213 [H8802] , en vruchtdragend H6086 geboomte H2233 , welks H4327 zaad daarin was, naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  13 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7992 , de derde H3117 dag.
  14 H430 En God H559 [H8799] zeide H3974 : Dat er lichten H1961 [H8799] zijn H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H914 [H8687] , om scheiding te maken H996 tussen H3117 den dag H996 en tussen H3915 den nacht H1961 [H8799] ; en dat zij zijn H226 tot tekenen H4150 en tot gezette tijden H3117 , en tot dagen H8141 en jaren!
  15 H1961 [H8799] En dat zij zijn H3974 tot lichten H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  16 H430 God H6213 [H8799] dan maakte H8147 die twee H1419 grote H3974 lichten H1419 ; dat grote H3974 licht H4475 tot heerschappij H3117 des daags H6996 , en dat kleine H3974 licht H4475 tot heerschappij H3915 des nachts H3556 ; ook de sterren.
  17 H430 En God H5414 [H8799] stelde H853 ze H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde.
  18 H4910 [H8800] En om te heersen H3117 op den dag H3915 , en in den nacht H914 [H8687] , en om scheiding te maken H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  19 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7243 , de vierde H3117 dag.
  20 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8317 [H8799] overvloediglijk voortbrengen H8318 een gewemel H2416 van levende H5315 zielen H5775 ; en het gevogelte H5774 [H8787] vliege H5921 boven H776 de aarde H5921 H6440 , in H7549 het uitspansel H8064 des hemels!
  21 H430 En God H1254 [H8799] schiep H1419 de grote H8577 walvissen H3605 , en alle H2416 levende H7430 [H8802] wremelende H5315 ziel H834 , welke H4325 de wateren H8317 [H8804] overvloediglijk voortbrachten H4327 , naar haar aard H3605 ; en alle H3671 gevleugeld H5775 gevogelte H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  22 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 ze H559 [H8800] , zeggende H6509 [H8798] : Zijt vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H4325 de wateren H3220 in de zeeen H5775 ; en het gevogelte H7235 [H8799] vermenigvuldige H776 op de aarde!
  23 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H2549 , de vijfde H3117 dag.
  24 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : De aarde H3318 H0 brenge H2416 levende H5315 zielen H3318 [H8686] voort H4327 , naar haar aard H929 , vee H7431 , en kruipend H2416 , en wild gedierte H776 der aarde H4327 , naar zijn aard H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  25 H430 En God H6213 [H8799] maakte H2416 het wild gedierte H776 der aarde H4327 naar zijn aard H929 , en het vee H4327 naar zijn aard H3605 , en al H7431 het kruipend gedierte H127 des aardbodems H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  26 H430 En God H559 [H8799] zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 [H8799] maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 [H8799] ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt.
  27 H430 En God H1254 [H8799] schiep H120 den mens H6754 naar Zijn beeld H6754 ; naar het beeld H430 van God H1254 [H8804] schiep Hij H853 hem H2145 ; man H5347 en vrouw H1254 [H8804] schiep Hij H853 ze.
  28 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 hen H430 , en God H559 [H8799] zeide H6509 [H8798] tot hen: Weest vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H776 de aarde H3533 [H8798] , en onderwerpt haar H7287 [H8798] , en hebt heerschappij H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en over al H2416 het gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt!
  29 H430 En God H559 [H8799] zeide H2009 : Ziet H3605 , Ik heb ulieden al H2233 H2232 [H8802] het zaadzaaiende H6212 kruid H5414 [H8804] gegeven H834 , dat H5921 H6440 op H3605 de ganse H776 aarde H853 [is], en H3605 alle H6086 geboomte H834 , in hetwelk H2233 H2232 [H8802] zaadzaaiende H6086 H6529 boomvrucht H1961 [H8799] is; het zij H402 u tot spijze!
  30 H3605 Maar aan al H2416 het gedierte H776 der aarde H3605 , en aan al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en aan al H7430 [H8802] het kruipende gedierte H5921 op H776 de aarde H834 , waarin H2416 een levende H5315 ziel H3605 [is], [heb] [Ik] al H3418 het groene H6212 kruid H402 tot spijze H1961 [H8799] [gegeven]. En het was H3651 alzo.
  31 H430 En God H7200 [H8799] zag H3605 al H834 wat H6213 [H8804] Hij gemaakt had H2009 , en ziet H3966 , [het] [was] zeer H2896 goed H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8345 , de zesde H3117 dag.

Matthew 5:14

  14 G5210 Gij G2075 [G5748] zijt G5457 het licht G2889 der wereld G4172 ; een stad G1883 boven op G3735 een berg G2749 [G5740] liggende G1410 [G5736] , kan G3756 niet G2928 [G5650] verborgen zijn.

Zechariah 4:1-14

  1 H4397 En de Engel H1696 [H8802] , Die met mij sprak H7725 [H8799] , kwam weder H5782 [H8686] ; en Hij wekte mij op H376 , gelijk een man H834 , die H4480 van H8142 zijn slaap H5782 [H8735] opgewekt wordt.
  2 H559 [H8799] En Hij zeide H413 tot H4100 mij: Wat H7200 [H8802] ziet H859 gij H559 [H8799] ? En ik zeide H7200 [H8804] : Ik zie H2009 , en ziet H3605 , een geheel H2091 gouden H4501 kandelaar H1531 , en een oliekruikje H5921 boven H7218 deszelfs hoofd H7651 , en zijn zeven H5216 lampen H5921 daarop H5216 ; die lampen H7651 hadden zeven H7651 en zeven H4166 pijpen H834 , dewelke H5921 boven H7218 zijn hoofd waren;
  3 H8147 En twee H2132 olijfbomen H5921 daarnevens H259 , een H4480 ter H3225 rechterzijde H1543 van het oliekruikje H259 , en een H5921 tot H8040 deszelfs linkerzijde.
  4 H6030 [H8799] En ik antwoordde H559 [H8799] , en zeide H413 tot H4397 den Engel H1696 [H8802] , Die met mij sprak H559 [H8800] , zeggende H113 : Mijn Heere H4100 ! wat H428 zijn deze dingen?
  5 H6030 [H8799] Toen antwoordde H4397 de Engel H1696 [H8802] , Die met mij sprak H559 [H8799] , en zeide H413 tot H3045 [H8804] mij: Weet gij H3808 niet H4100 , wat H428 deze H1992 dingen zijn H559 [H8799] ? En ik zeide H3808 : Neen H113 , mijn Heere!
  6 H6030 [H8799] Toen antwoordde Hij H559 [H8799] , en sprak H413 tot H559 [H8800] mij, zeggende H2088 : Dit H1697 is het woord H3068 des HEEREN H413 tot H2216 Zerubbabel H559 [H8800] , zeggende H3808 : Niet H2428 door kracht H3808 noch H3581 door geweld H3588 H518 , maar H7307 door Mijn Geest H559 [H8804] [zal] [het] [geschieden], zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen.
  7 H4310 Wie H859 zijt gij H1419 , o grote H2022 berg H6440 ? Voor het aangezicht H2216 van Zerubbabel H4334 zult gij worden tot een vlak veld H68 H7222 ; want hij zal den hoofdsteen H3318 [H8689] voortbrengen H8663 [met] toeroepingen H2580 : Genade H2580 , genade zij denzelven!
  8 H1697 Het woord H3068 des HEEREN H1961 [H8804] geschiedde H413 verder tot H559 [H8800] mij, zeggende:
  9 H3027 De handen H2216 van Zerubbabel H2088 hebben dit H1004 huis H3245 [H8765] gegrondvest H3027 , zijn handen H1214 [H8762] zullen het ook voleinden H3045 [H8804] ; opdat gij weet H3588 , dat H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H413 mij tot H7971 [H8804] ulieden gezonden heeft.
  10 H3588 Want H4310 wie H936 [H8804] veracht H3117 den dag H6996 der kleine dingen H7651 ? daar zich toch die zeven H8055 [H8804] verblijden zullen H913 , als zij het tinnen H68 gewicht H7200 [H8804] zullen zien H3027 in de hand H2216 van Zerubbabel H428 ; dat H1992 zijn H5869 de ogen H3068 des HEEREN H3605 , die het ganse H776 land H7751 [H8789] doortrekken.
  11 H6030 [H8799] Verder antwoordde ik H559 [H8799] , en zeide H413 tot H4100 Hem: Wat H428 zijn die H8147 twee H2132 olijfbomen H5921 , ter H3225 rechterzijde H4501 des kandelaars H5921 , en aan H8040 zijn linkerzijde?
  12 H8145 En andermaal H6030 [H8799] antwoordende H559 [H8799] , zo zeide ik H413 tot H4100 Hem: Wat H8147 zijn die twee H7641 takjes H2132 der olijfbomen H834 , welke H3027 in H8147 de twee H2091 gouden H6804 kruiken H2091 zijn, die goud H4480 H5921 van H7324 [H8688] zich gieten?
  13 H559 [H8799] En Hij sprak H413 tot H559 [H8800] mij, zeggende H3045 [H8804] : Weet gij H3808 niet H4100 , wat H428 deze H559 [H8799] zijn? En ik zeide H3808 : Neen H113 , mijn Heere!
  14 H559 [H8799] Toen zeide Hij H428 : Deze H8147 zijn de twee H3323 H1121 olietakken H5921 , welke voor H113 den Heere H3605 der ganse H776 aarde H5975 [H8802] staan.

Revelation 1:20

  20 G3466 De verborgenheid G2033 der zeven G792 sterren G3739 , die G1492 [G5627] gij gezien hebt G1909 in G3450 Mijn G1188 rechter G2532 [hand], en G2033 de zeven G5552 gouden G3087 kandelaren G2033 . De zeven G792 sterren G1526 [G5748] zijn G32 de engelen G2033 der zeven G1577 Gemeenten G2532 ; en G2033 de zeven G3087 kandelaren G3739 , die G1492 [G5627] gij gezien hebt G1526 [G5748] , zijn G2033 de zeven G1577 Gemeenten.

Matthew 5:14-16

  14 G5210 Gij G2075 [G5748] zijt G5457 het licht G2889 der wereld G4172 ; een stad G1883 boven op G3735 een berg G2749 [G5740] liggende G1410 [G5736] , kan G3756 niet G2928 [G5650] verborgen zijn.
  15 G3761 Noch G2545 H steekt men G3088 een kaars G2545 [G5719] aan G2532 , en G5087 [G5719] zet G846 die G5259 onder G3426 een koornmaat G235 , maar G1909 op G3087 een kandelaar G2532 , en G2989 [G5719] zij schijnt G3956 allen G1722 , die in G3614 het huis [zijn];
  16 G5216 Laat uw G5457 licht G3779 alzo G2989 [G5657] schijnen G1715 voor G444 de mensen G3704 , dat G5216 zij uw G2570 goede G2041 werken G1492 [G5632] mogen zien G2532 , en G5216 uw G3962 Vader G3588 , Die G1722 in G3772 de hemelen G1392 [G5661] is, verheerlijken.

Revelation 2:5

  5 G3421 [G5720] Gedenk G3767 dan G4159 , waarvan G1601 [G5758] gij uitgevallen zijt G2532 , en G3340 [G5657] bekeer u G2532 , en G4160 [G5657] doe G4413 de eerste G2041 werken G1490 ; en zo niet G4671 , Ik zal u G5035 haastelijk G2064 [G5736] [bij] komen G2532 , en G4675 zal uw G3087 kandelaar G1537 van G846 zijn G5117 plaats G2795 [G5692] weren G1437 , indien G3361 gij u niet G3340 [G5661] bekeert.
Reformed Dating

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.