Bible verses about "joking" | DSV_Strongs

James 5:12

  12 G1161 Doch G4253 voor G3956 alle dingen G3450 , mijn G80 broeders G3660 [G5720] , zweert G3361 niet G3383 , noch G3772 bij den hemel G3383 , noch G1093 bij de aarde G3383 , noch G5100 enigen G243 anderen G3727 eed G1161 ; maar G5216 uw G3483 ja G2277 [G5749] , zij G3483 ja G2532 , en G3756 het neen G3756 , neen G2443 ; opdat G1519 gij in G3361 geen G5272 oordeel G4098 [G5632] valt.

Proverbs 17:22

  22 H8056 Een blij H3820 hart H1456 zal een medicijn H3190 [H8686] goed maken H5218 ; maar een verslagen H7307 geest H1634 zal het gebeente H3001 [H8762] verdrogen.

Psalms 119:105

  105 H1697 Nun. Uw woord H5216 is een lamp H7272 voor mijn voet H216 , en een licht H5410 voor mijn pad.

2 Timothy 2:15

  15 G4704 [G5657] Benaarstig u G4572 , om uzelven G2316 Gode G1384 beproefd G3936 [G5658] voor te stellen G2040 , een arbeider G422 , die niet beschaamd wordt G3056 , die het Woord G225 der waarheid G3718 [G5723] recht snijdt.

1 Corinthians 15:33

  33 G4105 [G5744] Dwaalt G3361 niet G2556 . Kwade G3657 samensprekingen G5351 [G5719] verderven G5543 goede G2239 zeden.

Matthew 24:12

  12 G2532 En G1223 omdat G458 de ongerechtigheid G4129 [G5683] vermenigvuldigd zal worden G26 , zo zal de liefde G4183 van velen G5594 [G5691] verkouden.

Ephesians 5:1-33

  1 G1096 [G5737] Zijt G3767 dan G3402 navolgers G2316 Gods G5613 , als G27 geliefde G5043 kinderen;
  2 G2532 En G4043 [G5720] wandelt G1722 in G26 de liefde G2531 , gelijkerwijs G2532 ook G5547 Christus G2248 ons G25 [G5656] liefgehad heeft G2532 , en G1438 Zichzelven G5228 voor G2257 ons G3860 [G5656] heeft overgegeven tot G4376 een offerande G2532 en G2378 een slachtoffer G2316 , Gode G1519 tot G2175 een welriekenden G3744 reuk.
  3 G2532 Maar G4202 hoererij G1161 en G3956 alle G167 onreinigheid G2228 , of G4124 gierigheid G3687 H , laat G3366 H ook G1722 onder G5213 u G3366 niet G3687 [G5744] genoemd worden G2531 , gelijkerwijs G40 het den heiligen G4241 [G5719] betaamt,
  4 G2532 Noch G151 oneerbaarheid G2532 , noch G3473 zot geklap G2228 , of G2160 gekkernij G3588 , welke G3756 niet G433 [G5723] betamen G235 ; maar G3123 veelmeer G2169 dankzegging.
  5 G1063 Want G5124 dit G2075 G1097 [G5748] weet gij G3754 , dat G3756 G3956 geen G4205 hoereerder G2228 , of G169 onreine G2228 , of G4123 gierigaard G3739 , die G1496 een afgodendienaar G2076 [G5748] is G2817 , erfenis G2192 [G5719] heeft G1722 in G932 het Koninkrijk G5547 van Christus G2532 en G2316 van God.
  6 G5209 Dat u G3367 niemand G538 [G5720] verleide G2756 met ijdele G3056 woorden G1063 ; want G1223 om G5023 deze dingen G2064 [G5736] komt G3709 de toorn G2316 Gods G1909 over G5207 de kinderen G543 der ongehoorzaamheid.
  7 G1096 [G5737] Zo zijt G3767 dan G846 hun G4830 medegenoten G3361 niet.
  8 G1063 Want G2258 [G5713] gij waart G4218 eertijds G4655 duisternis G1161 , maar G3568 nu G5457 zijt gij licht G1722 in G2962 den Heere G4043 [G5720] ; wandelt G5613 als G5043 kinderen G5457 des lichts.
  9 G1063 [Want G2590 de vrucht G4151 des Geestes G1722 is in G3956 alle G19 goedigheid G2532 , en G1343 rechtvaardigheid G2532 , en G225 waarheid],
  10 G1381 [G5723] Beproevende G5101 wat G2962 den Heere G2101 welbehagelijk G2076 [G5748] zij.
  11 G2532 En G4790 H hebt G3361 geen G4790 [G5720] gemeenschap met G175 de onvruchtbare G2041 werken G4655 der duisternis G1161 , maar G1651 [G5720] bestraft G2532 ze ook G3123 veeleer.
  12 G1063 Want G2931 hetgeen heimelijk G5259 van G846 hen G1096 [G5740] geschiedt G2076 [G5748] , is G149 schandelijk G2532 ook G3004 [G5721] te zeggen.
  13 G1161 Maar G3956 al deze dingen G5259 , van G5457 het licht G1651 [G5746] bestraft zijnde G5319 [G5743] , worden openbaar G1063 ; want G3956 al wat G5319 [G5746] openbaar maakt G2076 [G5748] , is G5457 licht.
  14 G1352 Daarom G3004 [G5719] zegt Hij G1453 [G5669] : Ontwaakt G2518 [G5723] , gij, die slaapt G2532 , en G450 [G5628] staat op G1537 uit G3498 de doden G2532 ; en G5547 Christus G2017 H zal over G4671 u G2017 [G5692] lichten.
  15 G991 [G5720] Ziet G3767 dan G4459 , hoe G199 gij voorzichtiglijk G4043 [G5719] wandelt G3361 , niet G5613 als G781 onwijzen G235 , maar G5613 als G4680 wijzen.
  16 G2540 Den tijd G1805 [G5734] uitkopende G3754 , dewijl G2250 de dagen G4190 boos G1526 [G5748] zijn.
  17 G1223 G5124 Daarom G1096 [G5737] zijt G3361 niet G878 onverstandig G235 , maar G4920 [G5723] verstaat G5101 , welke G2307 de wil G2962 des Heeren zij.
  18 G2532 En G3182 H wordt G3361 niet G3182 [G5745] dronken G3631 in wijn G1722 G3739 , waarin G810 overdaad G2076 [G5748] is G235 , maar G4137 [G5744] wordt vervuld G1722 met G4151 den Geest;
  19 G2980 [G5723] Sprekende G1438 onder elkander G5568 met psalmen G2532 , en G5215 lofzangen G2532 , en G4152 geestelijke G5603 liederen G103 [G5723] , zingende G2532 en G5567 [G5723] psalmende G2962 den Heere G1722 in G5216 uw G2588 hart;
  20 G2168 [G5723] Dankende G3842 te allen tijd G5228 over G3956 alle dingen G2316 God G2532 en G3962 den Vader G1722 , in G3686 den Naam G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus;
  21 G240 Elkander G5293 [G5746] onderdanig zijnde G1722 in G5401 de vreze G2316 Gods.
  22 G1135 Gij vrouwen G5293 H , weest G2398 aan uw eigen G435 mannen G5293 [G5732] onderdanig G5613 , gelijk G2962 aan den Heere;
  23 G3754 Want G435 de man G2076 [G5748] is G2776 het hoofd G1135 der vrouw G5613 , gelijk G2532 ook G5547 Christus G2776 het Hoofd G1577 der Gemeente G2532 is; en G846 Hij G2076 [G5748] is G4990 de Behouder G4983 des lichaams.
  24 G235 Daarom G5618 , gelijk G1577 de Gemeente G5547 aan Christus G5293 [G5743] onderdanig is G3779 , alzo G2532 ook G1135 de vrouwen G2398 aan haar eigen G435 mannen G1722 in G3956 alles.
  25 G435 Gij mannen G25 H , hebt G1438 uw eigen G1135 vrouwen G25 [G5720] lief G2531 , gelijk G2532 ook G5547 Christus G1577 de Gemeente G25 [G5656] liefgehad heeft G2532 , en G1438 Zichzelven G5228 voor G846 haar G3860 [G5656] heeft overgegeven;
  26 G2443 Opdat G37 [G5661] Hij haar heiligen zou G2511 [G5660] , [haar] gereinigd hebbende G3067 met het bad G5204 des waters G1722 door G4487 het Woord;
  27 G2443 Opdat G846 Hij haar G1438 Zichzelven G1741 heerlijk G3936 [G5661] zou voorstellen G1577 , een Gemeente G3361 , die geen G4696 vlek G2228 of G4512 rimpel G2192 [G5723] heeft G2228 , of G5100 iets G5108 dergelijks G235 , maar G2443 dat G40 zij zou heilig G5600 [G5753] zijn G2532 en G299 onberispelijk.
  28 G3779 Alzo G435 zijn de mannen G3784 [G5719] schuldig G1438 hun eigen G1135 vrouwen G25 [G5721] lief te hebben G5613 , gelijk G1438 hun eigen G4983 lichamen G1438 . Die zijn eigen G1135 vrouw G25 [G5723] liefheeft G25 H , die heeft G1438 zichzelven G25 [G5719] lief.
  29 G1063 Want G3762 niemand G4218 heeft ooit G1438 zijn eigen G4561 vlees G3404 [G5656] gehaat G235 , maar G1625 [G5719] hij voedt G2532 het, en G2282 [G5719] onderhoudt G846 het G2531 , gelijkerwijs G2532 ook G2962 de Heere G1577 de Gemeente.
  30 G3754 Want G2070 [G5748] wij zijn G3196 leden G846 Zijns G4983 lichaams G1537 , van G846 Zijn G4561 vlees G2532 en G1537 van G846 Zijn G3747 benen.
  31 G473 G5127 Daarom G444 zal een mens G846 zijn G3962 vader G2532 en G3384 moeder G2641 [G5692] verlaten G2532 , en G4314 G846 zal zijn G1135 vrouw G4347 [G5701] aanhangen G2532 ; en G1417 zij twee G1519 zullen tot G3391 een G4561 vlees G2071 [G5704] wezen.
  32 G5124 Deze G3466 verborgenheid G2076 [G5748] is G3173 groot G1161 ; doch G1473 ik G3004 [G5719] zeg G1519 [dit], [ziende] op G5547 Christus G2532 en G1519 op G1577 de Gemeente.
  33 G4133 Zo dan G2532 ook G5210 gijlieden G2596 , elk in G1520 het bijzonder G1520 , een G1538 iegelijk G25 H hebbe G1438 zijn eigen G1135 vrouw G3779 , alzo G25 [G5720] lief G5613 als G1438 zichzelven G1161 ; en G1135 de vrouw G2443 [zie], dat G435 zij den man G5399 [G5741] vreze.

Ephesians 4:29

  29 G3361 G3956 Geen G4550 vuile G3056 rede G1607 [G5737] ga G1537 uit G5216 uw G4750 mond G235 , maar G1536 zo er enige G18 goede G4314 [rede] is tot G5532 nuttige G3619 stichting G2443 , opdat G5485 zij genade G1325 [G5632] geve G191 [G5723] dien, die dezelve horen.

Matthew 12:36

  36 G1161 Maar G3004 [G5719] Ik zeg G5213 u G3754 , dat G3956 van elk G692 ijdel G4487 woord G1437 , hetwelk G444 de mensen G2980 [G5661] zullen gesproken hebben G4012 , zij van G846 hetzelve G3056 zullen rekenschap G591 [G5692] geven G1722 in G2250 den dag G2920 des oordeels.

Proverbs 26:18-19

  18 H3856 [H8700] Gelijk een, die zich veinst te razen H2131 , die vuursprankelen H2671 , pijlen H4194 en dodelijke H3384 [H8802] dingen werpt;
  19 H376 Alzo is een man H7453 , die zijn naaste H7411 [H8765] bedriegt H559 [H8804] , en zegt H7832 [H8764] : Jok ik er niet mede?

Ephesians 5:4

  4 G2532 Noch G151 oneerbaarheid G2532 , noch G3473 zot geklap G2228 , of G2160 gekkernij G3588 , welke G3756 niet G433 [G5723] betamen G235 ; maar G3123 veelmeer G2169 dankzegging.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.