Bible verses about "harvest" | DSV_Strongs

Exodus 34:22

  22 H2282 Het feest H7620 der weken H6213 [H8799] zult gij ook houden H1061 , zijnde het feest der eerstelingen H2406 H7105 van den tarweoogst H2282 , en het feest H614 der inzameling H8141 , als het jaar H8622 om is.

Isaiah 9:3

  3 H1471 [09:2] Gij hebt dit volk H7235 [H8689] vermenigvuldigd H8057 , [maar] Gij hebt de blijdschap H1431 [H8689] niet groot gemaakt H8055 [H8804] ; zij zullen [nochtans] blijde wezen H6440 voor Uw aangezicht H8057 , gelijk men zich verblijdt H7105 in den oogst H1523 [H8799] , gelijk men verheugd is H7998 , wanneer men de buit H2505 [H8763] uitdeelt.

Jeremiah 8:20

  20 H7105 De oogst H5674 [H8804] is voorbijgaande H7019 , de zomer H3615 [H8804] is ten einde H3467 [H8738] ; nog zijn wij niet verlost.

Joel 3:13

  13 H7971 H0 Slaat H4038 de sikkel H7971 [H8798] aan H3588 , want H7105 de oogst H1310 [H8804] is rijp geworden H935 [H8798] ; komt aan H3381 [H8798] , daalt henen af H3588 , want H1660 de pers H4390 [H8804] is vol H3342 , en de perskuipen H7783 [H8689] lopen over H3588 ; want H7451 hunlieder boosheid H7227 is groot.

John 4:36

  36 G2532 En G2325 [G5723] die maait G2983 [G5719] , ontvangt G3408 loon G2532 , en G4863 [G5719] vergadert G2590 vrucht G1519 ten G166 eeuwigen G2222 leven G2443 ; opdat G5463 H zich G3674 te zamen G5463 [G5725] verblijde G2532 , beide G4687 [G5723] , die zaait G2532 en G2325 [G5723] die maait.

John 15:1-11

  1 G1473 Ik G1510 [G5748] ben G228 de ware G288 Wijnstok G2532 , en G3450 Mijn G3962 Vader G2076 [G5748] is G1092 de Landman.
  2 G3956 Alle G2814 rank G846 , die G1722 in G1698 Mij G3361 geen G2590 vrucht G5342 [G5723] draagt G142 [G5719] , die neemt Hij weg G2532 ; en G3956 al wie G2590 vrucht G5342 [G5723] draagt G846 , die G2508 [G5719] reinigt Hij G2443 , opdat G4119 zij meer G2590 vrucht G5342 [G5725] drage.
  3 G5210 Gijlieden G2075 [G5748] zijt G2235 nu G2513 rein G1223 om G3056 het woord G3739 , dat G5213 Ik tot u G2980 [G5758] gesproken heb.
  4 G3306 [G5657] Blijft G1722 in G1698 Mij G2504 , en Ik G1722 in G5213 u G2531 . Gelijkerwijs G2814 de rank G3756 geen G2590 vrucht G1410 [G5736] kan G5342 [G5721] dragen G575 van G1438 zichzelve G1437 , zo G3361 zij niet G1722 in G288 den wijnstok G3306 [G5661] blijft G3779 ; alzo G5210 ook gij G3761 niet G1437 , zo G1722 gij in G1698 Mij G3361 niet G3306 [G5661] blijft.
  5 G1473 Ik G1510 [G5748] ben G288 de Wijnstok G5210 , [en] gij G2814 de ranken G1722 ; die in G1698 Mij G3306 [G5723] blijft G2504 , en Ik G1722 in G846 hem G3778 , die G5342 [G5719] draagt G4183 veel G2590 vrucht G3754 ; want G5565 zonder G1700 Mij G1410 [G5736] kunt gij G3756 G3762 niets G4160 [G5721] doen.
  6 G1437 Zo G5100 iemand G1722 in G1698 Mij G3361 niet G3306 [G5661] blijft G1854 , die is buiten G906 [G5681] geworpen G5613 , gelijkerwijs G2814 de rank G2532 , en G3583 [G5681] is verdord G2532 ; en G4863 [G5719] men vergadert G846 dezelve G2532 , en G906 [G5719] men werpt G1519 ze in G4442 het vuur G2532 , en G2545 [G5743] zij worden verbrand.
  7 G1437 Indien G1722 gij in G1698 Mij G3306 [G5661] blijft G2532 , en G3450 Mijn G4487 woorden G1722 in G5213 u G3306 [G5661] blijven G1437 , zo G3739 wat G2309 [G5725] gij wilt G154 [G5698] , zult gij begeren G2532 , en G5213 het zal u G1096 [G5695] geschieden.
  8 G1722 G5129 Hierin G3450 is Mijn G3962 Vader G1392 [G5681] verheerlijkt G2443 , dat G4183 gij veel G2590 vrucht G5342 [G5725] draagt G2532 ; en G1699 gij zult Mijn G3101 discipelen G1096 [G5695] zijn.
  9 G2531 Gelijkerwijs G3962 de Vader G3165 Mij G25 [G5656] liefgehad heeft G2504 , heb Ik ook G5209 u G25 [G5656] liefgehad G3306 [G5657] ; blijft G1722 in G1699 deze Mijn G26 liefde.
  10 G1437 Indien G3450 gij Mijn G1785 geboden G5083 [G5661] bewaart G1722 , zo zult gij in G3450 Mijn G26 liefde G3306 [G5692] blijven G2531 ; gelijkerwijs G1473 Ik G1785 de geboden G3450 Mijns G3962 Vaders G5083 [G5758] bewaard heb G2532 , en G3306 [G5719] blijf G1722 in G846 Zijn G26 liefde.
  11 G5023 Deze dingen G5213 heb Ik tot u G2980 [G5758] gesproken G2443 , opdat G1699 Mijn G5479 blijdschap G1722 in G5213 u G3306 [G5661] blijve G2532 , en G5216 uw G5479 blijdschap G4137 [G5686] vervuld worde.

Genesis 8:22

  22 H5750 Voortaan H3605 al H3117 de dagen H776 der aarde H2233 zullen zaaiing H7105 en oogst H7120 , en koude H2527 en hitte H7019 , en zomer H2779 en winter H3117 , en dag H3915 en nacht H3808 , niet H7673 [H8799] ophouden.

Leviticus 19:9-10

  9 H7105 Als gij ook den oogst H776 uws lands H7114 [H8800] inoogsten zult H6285 , gij zult den hoek H7704 uws velds H3615 [H8762] niet ganselijk afoogsten H7105 , en dat van uw oogst H3951 op te zamelen is H3950 [H8762] , niet opzamelen.
  10 H3754 Insgelijks zult gij uw wijngaard H5953 [H8779] niet nalezen H6528 , en de afgevallen bezien H3754 van uw wijngaard H3950 [H8762] niet opzamelen H6041 ; den arme H1616 en den vreemdeling H5800 [H8799] zult gij die overlaten H3068 ; Ik ben de HEERE H430 , uw God!

Matthew 13:23

  23 G1161 Die nu G1909 in G2570 de goede G1093 aarde G4687 [G5651] bezaaid is G3778 , deze G2076 [G5748] is G3056 degene, die het Woord G191 [G5723] hoort G2532 en G4920 [G5723] verstaat G3739 , die G1211 ook G2592 [G5719] vrucht draagt G2532 en G4160 [G5719] voortbrengt G3303 , de een G1540 honderd- G1161 , de ander G1835 zestig- G1161 , en de ander G5144 dertig [voud].

Galatians 6:9

  9 G1161 Doch G1573 H laat ons G2570 , goed G4160 [G5723] doende G3361 , niet G1573 [G5725] vertragen G1063 ; want G2398 te zijner G2540 tijd G2325 [G5692] zullen wij maaien G3361 , zo wij niet G1590 [G5746] verslappen.

Revelation 14:15

  15 G2532 En G243 een andere G32 engel G1831 [G5627] kwam G1537 uit G3485 den tempel G2896 [G5723] , roepende G1722 met G3173 een grote G5456 stem G1909 tot Dengene, Die op G3507 de wolk G2521 [G5740] zat G3992 [G5657] : Zend G4675 Uw G1407 sikkel G2532 en G2325 [G5657] maai G3754 ; want G4671 de G5610 ure G2325 [G5658] om te maaien G4671 is nu G2064 [G5627] gekomen G3754 , dewijl G2326 de oogst G1093 der aarde G3583 [G5681] rijp is geworden.

Proverbs 10:5

  5 H7019 Die in den zomer H103 [H8802] vergadert H7919 [H8688] , is een verstandig H1121 zoon H7105 ; [maar] die in den oogst H7290 [H8737] vast slaapt H1121 , is een zoon H954 [H8688] die beschaamd maakt.

John 4:35

  35 G3004 [G5719] Zegt G5210 gijlieden G3756 niet G3754 : G2076 [G5748] Het zijn G2089 nog G5072 vier maanden G2532 , en G2064 [G5736] [dan] komt G2326 de oogst G2400 [G5628] ? Ziet G3004 [G5719] , Ik zeg G5213 u G1869 H : Heft G5216 uw G3788 ogen G1869 [G5657] op G2532 en G2300 [G5663] aanschouwt G5561 de landen G3754 ; want G1526 [G5748] zij zijn G2235 alrede G3022 wit G4314 om te G2326 oogsten.

Matthew 9:37

  37 G5119 Toen G3004 [G5719] zeide Hij G846 tot Zijn G3101 discipelen G2326 : De oogst G3303 is wel G4183 groot G1161 ; maar G2040 de arbeiders G3641 zijn weinige;

Luke 10:2

  2 G3004 [G5707] Hij zeide G3767 dan G4314 tot G846 hen G2326 : De oogst G3303 is wel G4183 groot G1161 , maar G2040 de arbeiders G3641 zijn weinige G3767 ; daarom G1189 [G5676] , bidt G2962 den Heere G2326 des oogstes G3704 , dat G2040 Hij arbeiders G1519 in G846 Zijn G2326 oogst G1544 [G5725] uitstote.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.