Bible verses about "god creating the world" | DSV_Strongs

Genesis 2:19

  19 H3068 Want als de HEERE H430 God H4480 uit H127 de aarde H3605 al H2416 het gedierte H7704 des velds H3605 , en al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3335 [H8799] gemaakt had H935 [H8686] , zo bracht Hij H413 die tot H120 Adam H7200 [H8800] , om te zien H4100 , hoe H7121 [H8799] hij ze noemen zou H834 ; en zo als H120 Adam H3605 alle H2416 levende H5315 ziel H7121 [H8799] noemen zoude H1931 , dat H8034 [zou] haar naam [zijn].

Genesis 1:1

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.

Genesis 1:1-11:32

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.
  2 H776 De aarde H1961 [H8804] nu was H8414 woest H922 en ledig H2822 , en duisternis H5921 H6440 [was] op H8415 den afgrond H7307 ; en de Geest H430 Gods H7363 [H8764] zweefde H5921 H6440 op H4325 de wateren.
  3 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H216 licht H1961 [H8799] ! en daar werd H216 licht.
  4 H430 En God H7200 [H8799] zag H853 het H216 licht H3588 , dat H2896 het goed H430 [was]; en God H914 [H8686] maakte scheiding H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis.
  5 H430 En God H7121 [H8799] noemde H216 het licht H3117 dag H2822 , en de duisternis H7121 [H8804] noemde Hij H3915 nacht H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H259 , de eerste H3117 dag.
  6 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H7549 een uitspansel H8432 in het midden H4325 der wateren H1961 [H8799] ; en dat make H914 [H8688] scheiding H996 tussen H4325 wateren H4325 en wateren!
  7 H430 En God H6213 [H8799] maakte H7549 dat uitspansel H914 [H8686] , en maakte scheiding H996 tussen H4325 de wateren H834 , die H8478 onder H7549 het uitspansel H996 [zijn], en tussen H4325 de wateren H834 , die H5921 boven H7549 het uitspansel H1961 [H8799] [zijn]. En het was H3651 alzo.
  8 H430 En God H7121 [H8799] noemde H7549 het uitspansel H8064 hemel H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8145 , de tweede H3117 dag.
  9 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8478 van onder H8064 den hemel H413 in H259 een H4725 plaats H6960 [H8735] vergaderd worden H3004 , en dat het droge H7200 [H8735] gezien worde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  10 H430 En God H7121 [H8799] noemde H3004 het droge H776 aarde H4723 , en de vergadering H4325 der wateren H7121 [H8804] noemde Hij H3220 zeeen H430 ; en God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  11 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : Dat de aarde H1876 [H8686] uitschiete H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H6529 , vruchtbaar H6086 geboomte H6213 [H8802] , dragende H6529 vrucht H4327 naar zijn aard H834 , welks H2233 zaad H5921 daarin zij op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  12 H776 En de aarde H3318 [H8686] bracht voort H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H4327 naar zijn aard H6529 H6213 [H8802] , en vruchtdragend H6086 geboomte H2233 , welks H4327 zaad daarin was, naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  13 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7992 , de derde H3117 dag.
  14 H430 En God H559 [H8799] zeide H3974 : Dat er lichten H1961 [H8799] zijn H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H914 [H8687] , om scheiding te maken H996 tussen H3117 den dag H996 en tussen H3915 den nacht H1961 [H8799] ; en dat zij zijn H226 tot tekenen H4150 en tot gezette tijden H3117 , en tot dagen H8141 en jaren!
  15 H1961 [H8799] En dat zij zijn H3974 tot lichten H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  16 H430 God H6213 [H8799] dan maakte H8147 die twee H1419 grote H3974 lichten H1419 ; dat grote H3974 licht H4475 tot heerschappij H3117 des daags H6996 , en dat kleine H3974 licht H4475 tot heerschappij H3915 des nachts H3556 ; ook de sterren.
  17 H430 En God H5414 [H8799] stelde H853 ze H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde.
  18 H4910 [H8800] En om te heersen H3117 op den dag H3915 , en in den nacht H914 [H8687] , en om scheiding te maken H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  19 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7243 , de vierde H3117 dag.
  20 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8317 [H8799] overvloediglijk voortbrengen H8318 een gewemel H2416 van levende H5315 zielen H5775 ; en het gevogelte H5774 [H8787] vliege H5921 boven H776 de aarde H5921 H6440 , in H7549 het uitspansel H8064 des hemels!
  21 H430 En God H1254 [H8799] schiep H1419 de grote H8577 walvissen H3605 , en alle H2416 levende H7430 [H8802] wremelende H5315 ziel H834 , welke H4325 de wateren H8317 [H8804] overvloediglijk voortbrachten H4327 , naar haar aard H3605 ; en alle H3671 gevleugeld H5775 gevogelte H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  22 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 ze H559 [H8800] , zeggende H6509 [H8798] : Zijt vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H4325 de wateren H3220 in de zeeen H5775 ; en het gevogelte H7235 [H8799] vermenigvuldige H776 op de aarde!
  23 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H2549 , de vijfde H3117 dag.
  24 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : De aarde H3318 H0 brenge H2416 levende H5315 zielen H3318 [H8686] voort H4327 , naar haar aard H929 , vee H7431 , en kruipend H2416 , en wild gedierte H776 der aarde H4327 , naar zijn aard H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  25 H430 En God H6213 [H8799] maakte H2416 het wild gedierte H776 der aarde H4327 naar zijn aard H929 , en het vee H4327 naar zijn aard H3605 , en al H7431 het kruipend gedierte H127 des aardbodems H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  26 H430 En God H559 [H8799] zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 [H8799] maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 [H8799] ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt.
  27 H430 En God H1254 [H8799] schiep H120 den mens H6754 naar Zijn beeld H6754 ; naar het beeld H430 van God H1254 [H8804] schiep Hij H853 hem H2145 ; man H5347 en vrouw H1254 [H8804] schiep Hij H853 ze.
  28 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 hen H430 , en God H559 [H8799] zeide H6509 [H8798] tot hen: Weest vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H776 de aarde H3533 [H8798] , en onderwerpt haar H7287 [H8798] , en hebt heerschappij H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en over al H2416 het gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt!
  29 H430 En God H559 [H8799] zeide H2009 : Ziet H3605 , Ik heb ulieden al H2233 H2232 [H8802] het zaadzaaiende H6212 kruid H5414 [H8804] gegeven H834 , dat H5921 H6440 op H3605 de ganse H776 aarde H853 [is], en H3605 alle H6086 geboomte H834 , in hetwelk H2233 H2232 [H8802] zaadzaaiende H6086 H6529 boomvrucht H1961 [H8799] is; het zij H402 u tot spijze!
  30 H3605 Maar aan al H2416 het gedierte H776 der aarde H3605 , en aan al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en aan al H7430 [H8802] het kruipende gedierte H5921 op H776 de aarde H834 , waarin H2416 een levende H5315 ziel H3605 [is], [heb] [Ik] al H3418 het groene H6212 kruid H402 tot spijze H1961 [H8799] [gegeven]. En het was H3651 alzo.
  31 H430 En God H7200 [H8799] zag H3605 al H834 wat H6213 [H8804] Hij gemaakt had H2009 , en ziet H3966 , [het] [was] zeer H2896 goed H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8345 , de zesde H3117 dag.

Genesis 2:1-11:32

  1 H3615 [H8792] Alzo zijn volbracht H8064 de hemel H776 en de aarde H3605 , en al H6635 hun heir.
  2 H430 Als nu God H7637 op den zevenden H3117 dag H3615 [H8762] volbracht had H4399 Zijn werk H834 , dat H6213 [H8804] Hij gemaakt had H7673 [H8799] , heeft Hij gerust H7637 op den zevenden H3117 dag H3605 van al H4399 Zijn werk H834 , dat H6213 [H8804] Hij gemaakt had.
  3 H430 En God H7637 heeft den zevenden H3117 dag H1288 [H8762] gezegend H853 , en dien H6942 [H8762] geheiligd H3588 ; omdat H7673 [H8804] Hij op denzelven gerust heeft H3605 van al H4399 Zijn werk H834 , hetwelk H430 God H1254 [H8804] geschapen had H6213 [H8800] , om te volmaken.
  4 H428 Dit H8435 [zijn] de geboorten H8064 des hemels H776 en der aarde H1254 [H8736] , als zij geschapen werden H3117 ; ten dage H3068 als de HEERE H430 God H776 de aarde H8064 en den hemel H6213 [H8800] maakte.
  5 H3605 En allen H7880 struik H7704 des velds H2962 , eer H776 hij in de aarde H1961 [H8799] was H3605 , en al H6212 het kruid H7704 des velds H2962 , eer H6779 [H8799] het uitsproot H3588 ; want H3068 de HEERE H430 God H3808 had niet H4305 [H8689] doen regenen H5921 op H776 de aarde H369 , en er was geen H120 mens H853 [geweest], om den H127 aardbodem H5647 [H8800] te bouwen.
  6 H108 Maar een damp H5927 [H8799] was opgegaan H4480 uit H776 de aarde H8248 [H8689] , en bevochtigde H3605 den gansen H6440 H127 aardbodem.
  7 H3068 En de HEERE H430 God H120 had den mens H3335 [H8799] geformeerd H6083 uit het stof H4480 der H127 aarde H639 , en in zijn neusgaten H5301 [H8799] geblazen H5397 den adem H2416 des levens H1961 [H8799] ; alzo werd H120 de mens H2416 tot een levende H5315 ziel.
  8 H3068 Ook had de HEERE H430 God H1588 een hof H5193 [H8799] geplant H5731 in Eden H6924 , tegen het oosten H7760 [H8799] , en Hij stelde H8033 aldaar H120 den mens H834 , dien H3335 [H8804] Hij geformeerd had.
  9 H3068 En de HEERE H430 God H3605 had alle H6086 geboomte H4480 uit H127 het aardrijk H6779 [H8686] doen spruiten H2530 [H8737] , begeerlijk H4758 voor het gezicht H2896 , en goed H3978 tot spijze H6086 ; en den boom H2416 des levens H8432 in het midden H1588 van den hof H6086 , en de boom H1847 der kennis H2896 des goeds H7451 en des kwaads.
  10 H5104 En een rivier H3318 [H8802] was voortgaande H4480 uit H5731 Eden H1588 , om dezen hof H8248 [H8687] te bewateren H4480 ; en werd van H8033 daar H6504 [H8735] verdeeld H1961 [H8804] , en werd H702 tot vier H7218 hoofden.
  11 H8034 De naam H259 der eerste H6376 [rivier] [is] Pison H1931 ; deze H3605 [is] [het], die het ganse H776 land H2341 van Havila H5437 [H8802] omloopt H834 H8033 , waar H2091 het goud [is].
  12 H2091 En het goud H1931 van dit H776 land H2896 [is] goed H8033 ; daar H916 [is] [ook] bedolah H68 , en de steen H7718 sardonix.
  13 H8034 En de naam H8145 der tweede H5104 rivier H1521 [is] Gihon H1931 ; deze H3605 [is] [het], die het ganse H776 land H3568 Cusch H5437 [H8802] omloopt.
  14 H8034 En de naam H7992 der derde H5104 rivier H2313 [is] Hiddekel H1931 ; deze H1980 [H8802] is gaande naar H6926 het oosten H804 van Assur H7243 . En de vierde H5104 rivier H1931 [is] H6578 Frath.
  15 H3947 [H8799] Zo nam H3068 de HEERE H430 God H120 den mens H3240 [H8686] , en zette hem H1588 in den hof H5731 van Eden H5647 [H8800] , om dien te bouwen H8104 [H8800] , en dien te bewaren.
  16 H3068 En de HEERE H430 God H6680 [H8762] gebood H5921 den H120 mens H559 [H8800] , zeggende H4480 : Van H3605 allen H6086 boom H1588 dezes hofs H398 [H8800] zult gij vrijelijk H398 [H8799] eten;
  17 H4480 Maar van H6086 den boom H1847 der kennis H2896 des goeds H7451 en des kwaads H3808 , daarvan zult gij niet H398 [H8799] eten H3588 ; want H3117 ten dage H4480 , als gij daarvan H398 [H8800] eet H4191 [H8800] , zult gij den dood H4191 [H8799] sterven.
  18 H3068 Ook had de HEERE H430 God H559 [H8799] gesproken H3808 : Het is niet H2896 goed H120 , dat de mens H909 alleen H1961 [H8800] zij H5828 ; Ik zal hem een hulpe H6213 [H8799] maken H5048 , [die] als tegen hem over [zij].
  19 H3068 Want als de HEERE H430 God H4480 uit H127 de aarde H3605 al H2416 het gedierte H7704 des velds H3605 , en al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3335 [H8799] gemaakt had H935 [H8686] , zo bracht Hij H413 die tot H120 Adam H7200 [H8800] , om te zien H4100 , hoe H7121 [H8799] hij ze noemen zou H834 ; en zo als H120 Adam H3605 alle H2416 levende H5315 ziel H7121 [H8799] noemen zoude H1931 , dat H8034 [zou] haar naam [zijn].
  20 H120 Zo had Adam H7121 [H8799] genoemd H8034 de namen H3605 van al H929 het vee H5775 , en van het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en van al H2416 het gedierte H7704 des velds H120 ; maar voor den mens H4672 [H8804] vond hij H3808 geen H5828 hulpe H5048 , [die] als tegen hem over [ware].
  21 H5307 H0 Toen deed H3068 de HEERE H430 God H8639 een diepen slaap H5921 op H121 Adam H5307 [H8686] vallen H3462 [H8799] , en hij sliep H3947 [H8799] ; en Hij nam H259 een H4480 van H6763 zijn ribben H5462 [H8799] , en sloot H8478 derzelver plaats H1320 toe [met] vlees.
  22 H3068 En de HEERE H430 God H1129 [H8799] bouwde H6763 de ribbe H834 , die H4480 Hij van H120 Adam H3947 [H8804] genomen had H802 , tot een vrouw H935 [H8686] , en Hij bracht H413 haar tot H120 Adam.
  23 H559 [H8799] Toen zeide H120 Adam H2063 : Deze H6471 [is] ditmaal H6106 been H4480 van H6106 mijn benen H1320 , en vlees H4480 van H1320 mijn vlees H2063 ! Men zal haar H802 Manninne H7121 [H8735] heten H3588 , omdat H2063 zij H4480 uit H376 den man H3947 [H8795] genomen is.
  24 H3651 H5921 Daarom H376 zal de man H1 zijn vader H517 en zijn moeder H5800 [H8799] verlaten H802 , en zijn vrouw H1692 [H8804] aankleven H259 ; en zij zullen tot een H1320 vlees H1961 [H8799] zijn.
  25 H1961 [H8799] En zij waren H8147 beiden H6174 naakt H120 , Adam H802 en zijn vrouw H954 [H8709] ; en zij schaamden zich H3808 niet.

Genesis 3:1-11:32

  1 H5175 De slang H1961 [H8804] nu was H6175 listiger H4480 dan H3605 al H2416 het gedierte H7704 des velds H834 , hetwelk H3068 de HEERE H430 God H6213 [H8804] gemaakt had H559 [H8799] ; en zij zeide H413 tot H802 de vrouw H637 : Is het ook H3588 , dat H430 God H559 [H8804] gezegd heeft H3808 : Gijlieden zult niet H398 [H8799] eten H4480 van H3605 allen H6086 boom H1588 dezes hofs?
  2 H802 En de vrouw H559 [H8799] zeide H413 tot H5175 de slang H4480 : Van H6529 de vrucht H6086 der bomen H1588 dezes hofs H398 [H8799] zullen wij eten;
  3 H4480 Maar van H6529 de vrucht H6086 des booms H834 , die H8432 in het midden H1588 des hofs H430 [is], heeft God H559 [H8804] gezegd H4480 : Gij zult van H3808 die niet H398 [H8799] eten H3808 , noch H5060 [H8799] die aanroeren H6435 , opdat gij niet H4191 [H8799] sterft.
  4 H559 [H8799] Toen zeide H5175 de slang H413 tot H802 de vrouw H4191 [H8800] : Gijlieden zult den dood H3808 niet H4191 [H8799] sterven;
  5 H3588 Maar H430 God H3045 [H8802] weet H3588 , dat H3117 , ten dage H4480 als gij daarvan H398 [H8800] eet H5869 , zo zullen uw ogen H6491 [H8738] geopend worden H430 , en gij zult als God H1961 [H8804] wezen H3045 [H8802] , kennende H2896 het goed H7451 en het kwaad.
  6 H802 En de vrouw H7200 [H8799] zag H3588 , dat H6086 die boom H2896 goed H3978 [was] tot spijze H3588 , en dat H1931 hij H8378 een lust H5869 [was] voor de ogen H6086 , ja, een boom H2530 [H8737] , die begeerlijk was H7919 [H8687] om verstandig te maken H3947 [H8799] ; en zij nam H4480 van H6529 zijn vrucht H398 [H8799] en at H5414 [H8799] ; en zij gaf H1571 ook H376 haar man H5973 met H398 [H8799] haar, en hij at.
  7 H8147 Toen werden hun beider H5869 ogen H6491 [H8735] geopend H1992 , en zij H3045 [H8799] werden gewaar H3588 , dat H1992 zij H5903 naakt H8609 H0 [waren]; en zij hechtten H8384 H5929 vijgeboombladeren H8609 [H8799] samen H6213 [H8799] , en maakten H2290 zich schorten.
  8 H8085 [H8799] En zij hoorden H6963 de stem H3068 van den HEERE H430 God H1980 [H8693] , wandelende H1588 in den hof H7307 , aan den wind H3117 des daags H2244 [H8691] . Toen verborg zich H120 Adam H802 en zijn vrouw H4480 voor H6440 het aangezicht H3068 van den HEERE H430 God H8432 , in het midden H6086 van het geboomte H1588 des hofs.
  9 H3068 En de HEERE H430 God H7121 H413 [H8799] riep H120 Adam H559 [H8799] , en zeide H335 tot hem: Waar [zijt] gij?
  10 H559 [H8799] En hij zeide H8085 [H8804] : Ik hoorde H6963 Uw stem H1588 in den hof H3372 [H8799] , en ik vreesde H3588 ; want H595 ik H5903 [ben] naakt H2244 [H8735] ; daarom verborg ik mij.
  11 H559 [H8799] En Hij zeide H4310 : Wie H5046 [H8689] heeft u te kennen gegeven H3588 , dat H859 gij H5903 naakt H398 H0 [zijt]? Hebt gij H4480 van H6086 dien boom H398 [H8804] gegeten H834 , van welken H6680 [H8765] Ik u gebood H4480 , dat gij daarvan H1115 niet H398 [H8800] eten zoudt?
  12 H559 [H8799] Toen zeide H120 Adam H802 : De vrouw H834 , die H5978 Gij bij mij H5414 [H8804] gegeven hebt H1931 , die H4480 heeft mij van H6086 dien boom H5414 [H8804] gegeven H398 [H8799] , en ik heb gegeten.
  13 H3068 En de HEERE H430 God H559 [H8799] zeide H802 tot de vrouw H4100 : Wat H2063 [is] dit H6213 [H8804] , [dat] gij gedaan hebt H802 ? En de vrouw H559 [H8799] zeide H5175 : De slang H5377 [H8689] heeft mij bedrogen H398 [H8799] , en ik heb gegeten.
  14 H559 [H8799] Toen zeide H3068 de HEERE H430 God H5175 tot die slang H3588 : Dewijl H859 gij H2063 dit H6213 [H8804] gedaan hebt H859 , zo zijt gij H779 [H8803] vervloekt H4480 boven H3605 al H929 het vee H4480 , en boven H3605 al H2416 het gedierte H7704 des velds H5921 ! Op H1512 uw buik H3212 [H8799] zult gij gaan H6083 , en stof H398 [H8799] zult gij eten H3605 , al H3117 de dagen H2416 uws levens.
  15 H342 En Ik zal vijandschap H7896 [H8799] zetten H996 tussen H996 u en tussen H802 deze vrouw H996 , en tussen H2233 uw zaad H996 en tussen H2233 haar zaad H1931 ; datzelve H7218 zal u den kop H7779 [H8799] vermorzelen H859 , en gij H6119 zult het de verzenen H7779 [H8799] vermorzelen.
  16 H413 Tot H802 de vrouw H559 [H8804] zeide Hij H7235 [H8687] : Ik zal zeer H7235 [H8686] vermenigvuldigen H6093 uw smart H2032 , namelijk uwer dracht H6089 ; met smart H1121 zult gij kinderen H3205 [H8799] baren H413 ; en tot H376 uw man H8669 [zal] uw begeerte H1931 [zijn], en hij H4910 [H8799] zal over u heerschappij hebben.
  17 H121 En tot Adam H559 [H8804] zeide Hij H3588 : Dewijl H8085 [H8804] gij geluisterd hebt H6963 naar de stem H802 uwer vrouw H4480 , en van H6086 dien boom H398 [H8799] gegeten H834 , waarvan H6680 [H8765] Ik u gebood H559 [H8800] , zeggende H4480 : Gij zult daarvan H3808 niet H398 [H8799] eten H127 ; zo zij het aardrijk H5668 om uwentwil H779 [H8803] vervloekt H6093 ; en met smart H398 [H8799] zult gij daarvan eten H3605 al H3117 de dagen H2416 uws levens.
  18 H6975 Ook zal het u doornen H1863 en distelen H6779 [H8686] voortbrengen H6212 , en gij zult het kruid H7704 des velds H398 [H8804] eten.
  19 H2188 In het zweet H639 uws aanschijns H3899 zult gij brood H398 [H8799] eten H5704 , totdat H413 gij tot H127 de aarde H7725 [H8800] wederkeert H3588 , dewijl H4480 gij daaruit H3947 [H8795] genomen zijt H3588 ; want H859 gij H6083 [zijt] stof H413 , en gij zult tot H6083 stof H7725 [H8799] wederkeren.
  20 H7121 [H8799] Voorts noemde H120 Adam H8034 den naam H802 zijner vrouw H2332 Heva H3588 , omdat H1931 zij H517 een moeder H3605 aller H2416 levenden H1961 [H8804] is.
  21 H3068 En de HEERE H430 God H6213 [H8799] maakte H120 voor Adam H802 en zijn vrouw H3801 rokken H5785 van vellen H3847 [H8686] , en toog ze hun aan.
  22 H559 [H8799] Toen zeide H3068 de HEERE H430 God H2005 : Ziet H120 , de mens H1961 [H8804] is geworden H4480 als Onzer H259 een H3045 [H8800] , kennende H2896 het goed H7451 en het kwaad H6258 ! Nu dan H6435 H0 , dat H3027 hij zijn hand H6435 niet H7971 [H8799] uitsteke H3947 [H8804] , en neme H1571 ook H4480 van H6086 den boom H2416 des levens H398 [H8804] , en ete H2425 [H8804] , en leve H5769 in eeuwigheid.
  23 H7971 [H8762] Zo verzond hem H3068 de HEERE H430 God H4480 uit H1588 den hof H5731 van Eden H127 , om den aardbodem H5647 [H8800] te bouwen H834 H4480 H8033 , waaruit H3947 [H8795] hij genomen was.
  24 H1644 H0 En Hij dreef H120 den mens H1644 [H8762] uit H7931 [H8686] ; en stelde H3742 cherubim H4480 tegen H6924 het oosten H1588 des hofs H5731 van Eden H3858 , en een vlammig lemmer H2719 eens zwaards H2015 [H8693] , dat zich omkeerde H8104 [H8800] , om te bewaren H1870 den weg H6086 van den boom H2416 des levens.

Genesis 4:1-11:32

  1 H120 En Adam H3045 [H8804] bekende H2332 Heva H802 , zijn huisvrouw H2029 [H8799] , en zij werd zwanger H3205 [H8799] , en baarde H853 , H7014 Kain H559 [H8799] , en zeide H376 : Ik heb een man H854 van H3068 den HEERE H7069 [H8804] verkregen!
  2 H3254 [H8686] En zij voer voort H3205 [H8800] te baren H853 zijn H251 broeder H1893 Habel H1893 ; en Habel H1961 [H8799] werd H7462 H6629 [H8802] een schaapherder H7014 , en Kain H1961 [H8804] werd H5647 H127 [H8802] een landbouwer.
  3 H1961 [H8799] En het geschiedde H7093 ten einde H3117 [van] [enige] dagen H7014 , dat Kain H4480 van H6529 de vrucht H127 des lands H3068 den HEERE H4503 offer H935 [H8686] bracht.
  4 H1893 En Habel H935 [H8689] bracht H1571 H1931 ook H4480 van H1062 de eerstgeborenen H6629 zijner schapen H4480 , en van H2459 hun vet H3068 . En de HEERE H8159 H0 H413 zag H1893 Habel H413 en H4503 zijn offer H8159 [H8799] aan;
  5 H413 Maar H7014 Kain H413 en H4503 zijn offer H8159 H0 zag Hij H3808 niet H8159 [H8804] aan H2734 [H8799] . Toen ontstak H7014 Kain H3966 zeer H6440 , en zijn aangezicht H5307 [H8799] verviel.
  6 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H413 tot H7014 Kain H4100 : Waarom H2734 [H8804] zijt gij ontstoken H4100 , en waarom H6440 is uw aangezicht H5307 [H8804] vervallen?
  7 H3808 [Is] [er] niet H518 , indien H3190 [H8686] gij weldoet H7613 , verhoging H518 ? en zo H3808 gij niet H3190 [H8686] weldoet H2403 , de zonde H7257 [H8802] ligt H6607 aan de deur H8669 . Zijn begeerte H413 is toch tot H859 u, en gij H4910 [H8799] zult over hem heersen.
  8 H7014 En Kain H559 [H8799] sprak H413 met H251 zijn broeder H1893 Habel H1961 [H8799] ; en het geschiedde H7704 , als zij in het veld H1961 [H8800] waren H7014 , dat Kain H413 tegen H251 zijn broeder H1893 Habel H6965 [H8799] opstond H2026 [H8799] , en sloeg hem dood.
  9 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H413 tot H7014 Kain H335 : Waar H1893 [is] Habel H251 , uw broeder H559 [H8799] ? En hij zeide H3045 [H8804] : Ik weet H3808 [het] niet H595 ; [ben] ik H251 mijns broeders H8104 [H8802] hoeder?
  10 H559 [H8799] En Hij zeide H4100 : Wat H6213 [H8804] hebt gij gedaan H6963 ? [daar] [is] een stem H1818 des bloeds H251 van uw broeder H413 , dat tot H6817 [H8802] Mij roept H4480 van H127 den aardbodem.
  11 H6258 En nu H859 zijt gij H779 [H8803] vervloekt H4480 van H127 den aardbodem H834 , die H6310 zijn mond H6475 [H8804] heeft opengedaan H251 , om uws broeders H1818 bloed H4480 van H3027 uw hand H3947 [H8800] te ontvangen.
  12 H3588 Als H127 gij den aardbodem H5647 [H8799] bouwen zult H3581 , hij zal u zijn vermogen H3808 niet H3254 [H8686] meer H5414 [H8800] geven H5128 [H8801] ; gij zult zwervende H5110 [H8802] en dolende H1961 [H8799] zijn H776 op aarde.
  13 H7014 En Kain H559 [H8799] zeide H413 tot H3068 den HEERE H5771 : Mijn misdaad H1419 [is] groter H4480 , dan dat H5375 [H8800] zij vergeven worde.
  14 H2005 Zie H853 , Gij hebt mij H3117 heden H1644 [H8765] verdreven H4480 H5921 van H6440 H127 den aardbodem H4480 , en ik zal voor H6440 Uw aangezicht H5641 [H8735] verborgen zijn H5128 [H8801] ; en ik zal zwervende H5110 [H8802] en dolende H1961 [H8799] zijn H776 op de aarde H1961 [H8804] , en het zal geschieden H3605 , dat al H4672 [H8802] wie mij vindt H2026 [H8799] , mij zal doodslaan.
  15 H3068 Doch de HEERE H559 [H8799] zeide H3651 tot hem: Daarom H3605 , al H7014 wie Kain H2026 [H8802] doodslaat H7659 , zal zevenvoudig H5358 [H8714] gewroken worden H3068 ! En de HEERE H7760 [H8799] stelde H226 een teken H7014 aan Kain H853 ; opdat hem H1115 niet H5221 [H8687] versloeg H3605 al H4672 [H8802] wie hem vond.
  16 H7014 En Kain H3318 [H8799] ging uit H4480 van H6440 het aangezicht H3068 des HEEREN H3427 [H8799] ; en hij woonde H776 in het land H5113 Nod H6926 , ten oosten H5731 van Eden.
  17 H7014 En Kain H3045 [H8799] bekende H802 zijn huisvrouw H2029 [H8799] , en zij werd bevrucht H3205 [H8799] en baarde H2585 Henoch H1961 H1129 [H8799] ; en hij bouwde H5892 een stad H7121 [H8799] , en noemde H8034 den naam H5892 dier stad H8034 naar den naam H1121 zijns zoons H2585 , Henoch.
  18 H2585 En aan Henoch H5897 werd Hirad H3205 [H8735] geboren H5897 ; en Hirad H3205 [H8804] gewon H4232 Mechujael H4232 ; en Mechujael H3205 [H8804] gewon H4967 Methusael H4967 ; en Methusael H3205 [H8804] gewon H3929 Lamech.
  19 H3929 En Lamech H3947 [H8799] nam zich H8147 twee H802 vrouwen H8034 ; de naam H259 van de eerste H5711 was Ada H8034 , en de naam H8145 van de andere H6741 Zilla.
  20 H5711 En Ada H3205 [H8799] baarde H2989 Jabal H1931 ; deze H1961 [H8804] is geweest H1 een vader H168 dergenen, die tenten H3427 [H8802] bewoonden H4735 , en vee [hadden].
  21 H8034 En de naam H251 zijns broeders H3106 was Jubal H1931 ; deze H1961 [H8804] was H1 de vader H3605 van allen H3658 , die harpen H5748 en orgelen H8610 [H8802] handelen.
  22 H6741 En Zilla H3205 [H8804] baarde H1571 H1931 ook H853 , H8423 Tubal-kain H3913 [H8803] , een leermeester H3605 van allen H2794 werker H5178 in koper H1270 en ijzer H269 ; en de zuster H8423 van Tubal-kain H5279 [was] Naema.
  23 H3929 En Lamech H559 [H8799] zeide H802 tot zijn vrouwen H5711 Ada H6741 en Zilla H8085 [H8798] : Hoort H6963 mijn stem H802 , gij vrouwen H3929 van Lamech H238 [H8685] ! neemt ter ore H565 mijn rede H3588 ! Voorwaar H2026 H0 , ik sloeg H376 wel een man H2026 [H8804] dood H6482 , om mijn wonde H3206 , en een jongeling H2250 , om mijn buile!
  24 H3588 Want H7014 Kain H7659 zal zevenvoudig H5358 [H8714] gewroken worden H3929 , maar Lamech H7657 zeventigmaal H7651 zevenmaal.
  25 H120 En Adam H3045 [H8799] bekende H5750 wederom H853 zijn H802 huisvrouw H3205 [H8799] , en zij baarde H1121 een zoon H7121 [H8799] , en zij noemde H8034 zijn naam H8352 Seth H3588 ; want H430 God H312 heeft mij, [sprak] [zij], een ander H2233 zaad H7896 [H8804] gezet H8478 voor H1893 Habel H3588 ; want H7014 Kain H2026 [H8804] heeft hem doodgeslagen.
  26 H1571 H1931 En denzelven H8352 Seth H1931 werd ook H1121 een zoon H3205 [H8795] geboren H7121 [H8799] , en hij noemde H8034 zijn naam H583 Enos H227 . Toen H2490 [H8717] begon men H8034 den Naam H3068 des HEEREN H7121 [H8800] aan te roepen.

Genesis 5:1-11:32

  1 H2088 Dit H5612 [is] het boek H121 van Adams H8435 geslacht H3117 . Ten dage H430 als God H120 den mens H1254 [H8800] schiep H6213 [H8804] , maakte Hij H853 hem H1823 naar de gelijkenis H430 Gods.
  2 H2145 Man H5347 en vrouw H1254 [H8804] schiep Hij H1288 [H8762] hen, en zegende H853 ze H7121 [H8799] , en noemde H8034 hun naam H120 Mens H3117 , ten dage H1254 [H8736] als zij geschapen werden.
  3 H121 En Adam H2421 [H8799] leefde H3967 honderd H7970 en dertig H8141 jaren H3205 [H8686] , en gewon H1823 [een] [zoon] naar zijn gelijkenis H6754 , naar zijn evenbeeld H7121 [H8799] , en noemde H8034 zijn naam H8352 Seth.
  4 H121 En Adams H3117 dagen H310 , nadat H8352 hij Seth H3205 [H8687] gewonnen had H1961 [H8799] , zijn geweest H8083 H3967 achthonderd H8141 jaren H3205 [H8686] ; en hij gewon H1121 zonen H1323 en dochteren.
  5 H1961 [H8799] Zo waren H3605 al H3117 de dagen H121 van Adam H834 , die H2425 [H8804] hij leefde H8672 H3967 , negenhonderd H8141 jaren H7970 , en dertig H8141 jaren H4191 [H8799] ; en hij stierf.
  6 H8352 En Seth H2421 [H8799] leefde H3967 H8141 honderd H2568 en vijf H8141 jaren H3205 [H8686] , en hij gewon H583 Enos.
  7 H8352 En Seth H2421 [H8799] leefde H310 , nadat H583 hij Enos H3205 [H8687] gewonnen had H8083 H3967 H8141 , achthonderd H7651 en zeven H8141 jaren H3205 [H8686] ; en hij gewon H1121 zonen H1323 en dochteren.
  8 H1961 [H8799] Zo waren H3605 al H3117 de dagen H8352 van Seth H8672 H3967 H8141 negenhonderd H6240 H8147 en twaalf H8141 jaren H4191 [H8799] ; en hij stierf.
  9 H583 En Enos H2421 [H8799] leefde H8673 negentig H8141 jaren H3205 [H8686] , en hij gewon H7018 Kenan.
  10 H583 En Enos H2421 [H8799] leefde H310 , nadat H7018 hij Kenan H3205 [H8687] gewonnen had H8083 H3967 H8141 , achthonderd H6240 H2568 en vijftien H8141 jaren H3205 [H8686] ; en hij gewon H1121 zonen H1323 en dochteren.
  11 H1961 [H8799] Zo waren H3605 al H3117 de dagen H583 van Enos H8672 H3967 H8141 negenhonderd H2568 en vijf H8141 jaren H4191 [H8799] ; en hij stierf.
  12 H7018 En Kenan H2421 [H8799] leefde H7657 zeventig H8141 jaren H3205 [H8686] , en hij gewon H4111 Mahalal-el.
  13 H7018 En Kenan H2421 [H8799] leefde H310 , nadat H853 hij H4111 Mahalal-el H3205 [H8687] gewonnen had H8083 H3967 H8141 , achthonderd H705 en veertig H8141 jaren H3205 [H8686] ; en hij gewon H1121 zonen H1323 en dochteren.
  14 H1961 [H8799] Zo waren H3605 al H3117 de dagen H7018 van Kenan H8672 H3967 H8141 negenhonderd H6235 en tien H8141 jaren H4191 [H8799] ; en hij stierf.
  15 H4111 En Mahalal-el H2421 [H8799] leefde H2568 H8141 vijf H8346 en zestig H8141 jaren H3205 [H8686] , en hij gewon H3382 Jered.
  16 H4111 En Mahalal-el H2421 [H8799] leefde H310 , nadat H853 hij H3382 Jered H3205 [H8687] gewonnen had H8083 H3967 H8141 , achthonderd H7970 en dertig H8141 jaren H3205 [H8686] ; en hij gewon H1121 zonen H1323 en dochteren.
  17 H1961 [H8799] Zo waren H3605 al H3117 de dagen H4111 van Mahalal-el H8083 H3967 H8141 achthonderd H2568 vijf H8673 en negentig H8141 jaren H4191 [H8799] ; en hij stierf.
  18 H3382 En Jered H2421 [H8799] leefde H3967 honderd H8147 H8141 twee H8346 en zestig H8141 jaren H3205 [H8686] , en hij gewon H2585 Henoch.
  19 H3382 En Jered H2421 [H8799] leefde H310 , nadat H2585 hij Henoch H3205 [H8687] gewonnen had H8083 H3967 , achthonderd H8141 jaren H3205 [H8686] ; en hij gewon H1121 zonen H1323 en dochteren.
  20 H1961 [H8799] Zo waren H3605 al H3117 de dagen H3382 van Jered H8672 H3967 H8141 negenhonderd H8147 twee H8346 en zestig H8141 jaren H4191 [H8799] ; en hij stierf.
  21 H2585 En Henoch H2421 [H8799] leefde H2568 vijf H8346 en zestig H8141 jaren H3205 [H8686] , en hij gewon H4968 Methusalach.
  22 H2585 En Henoch H1980 [H8691] wandelde H854 met H430 God H310 , nadat H4968 hij Methusalach H3205 [H8687] gewonnen had H7969 H3967 , driehonderd H8141 jaren H3205 [H8686] ; en hij gewon H1121 zonen H1323 en dochteren.
  23 H1961 [H8799] Zo waren H3605 al H3117 de dagen H2585 van Henoch H7969 H3967 H8141 driehonderd H2568 vijf H8346 en zestig H8141 jaren.
  24 H2585 Henoch H1980 [H8691] dan wandelde H854 met H430 God H369 ; en hij [was] niet H3588 [meer]; want H430 God H853 nam hem H3947 [H8804] weg.
  25 H4968 En Methusalach H2421 [H8799] leefde H3967 H8141 honderd H7651 zeven H8084 en tachtig H8141 jaren H3205 [H8686] , en hij gewon H3929 Lamech.
  26 H4968 En Methusalach H2421 [H8799] leefde H310 , nadat H853 hij H3929 Lamech H3205 [H8687] gewonnen had H7651 H3967 H8141 , zevenhonderd H8147 twee H8084 en tachtig H8141 jaren H3205 [H8686] ; en hij gewon H1121 zonen H1323 en dochteren.
  27 H1961 [H8799] Zo waren H3605 al H3117 de dagen H4968 van Methusalach H8672 H3967 H8141 negenhonderd H8672 negen H8346 en zestig H8141 jaren H4191 [H8799] ; en hij stierf.
  28 H3929 En Lamech H2421 [H8799] leefde H3967 H8141 honderd H8147 twee H8084 en tachtig H8141 jaren H3205 [H8686] , en hij gewon H1121 een zoon.
  29 H7121 [H8799] En hij noemde H8034 zijn naam H5146 Noach H559 [H8800] , zeggende H2088 : Deze H5162 [H8762] zal ons troosten H4480 over H4639 ons werk H4480 , en over H6093 de smart H3027 onzer handen H4480 , vanwege H127 het aardrijk H834 , dat H3068 de HEERE H779 [H8765] vervloekt heeft!
  30 H3929 En Lamech H2421 [H8799] leefde H310 , nadat H5146 hij Noach H3205 [H8687] gewonnen had H2568 H3967 H8141 , vijfhonderd H2568 vijf H8673 en negentig H8141 jaren H3205 [H8686] ; en hij gewon H1121 zonen H1323 en dochteren.
  31 H1961 [H8799] Zo waren H3605 al H3117 de dagen H3929 van Lamech H7651 H3967 H8141 zevenhonderd H7651 zeven H7657 en zeventig H8141 jaren H4191 [H8799] ; en hij stierf.
  32 H5146 En Noach H1961 [H8799] was H2568 H3967 vijfhonderd H8141 jaren H1121 oud H5146 ; en Noach H3205 [H8686] gewon H8035 Sem H2526 , Cham H3315 en Jafeth.

Genesis 6:1-11:32

  1 H1961 [H8799] En het geschiedde H3588 , als H120 de mensen H5921 H6440 op H127 den aardbodem H2490 [H8689] begonnen H7231 [H8800] te vermenigvuldigen H1323 , en hun dochters H3205 [H8795] geboren werden,
  2 H430 Dat Gods H1121 zonen H1323 de dochteren H120 der mensen H7200 [H8799] aanzagen H3588 , dat H2007 zij H2896 schoon H3947 [H8799] waren, en zij namen H802 zich vrouwen H4480 uit H3605 allen H834 , die H977 [H8804] zij verkozen hadden.
  3 H559 [H8799] Toen zeide H3068 de HEERE H7307 : Mijn Geest H3808 zal niet H5769 in eeuwigheid H1777 [H8799] twisten H120 met den mens H1931 , dewijl hij H1571 ook H1320 vlees H7683 [H8800] is H3117 ; doch zijn dagen H1961 [H8799] zullen zijn H3967 honderd H6242 en twintig H8141 jaren.
  4 H1992 In die H3117 dagen H1961 [H8804] waren H5303 er reuzen H776 op de aarde H1571 , en ook H3651 H310 daarna H834 , als H430 Gods H1121 zonen H413 tot H1323 de dochteren H120 der mensen H935 [H8799] ingegaan waren H1992 , en zich H3205 [H8804] [kinderen] gewonnen hadden H1992 ; deze H1368 zijn de geweldigen H834 , die H4480 van H5769 ouds H582 geweest zijn, mannen H8034 van name.
  5 H3068 En de HEERE H7200 [H8799] zag H3588 , dat H7451 de boosheid H120 des mensen H7227 menigvuldig H776 [was] op de aarde H3605 , en al H3336 het gedichtsel H4284 der gedachten H3820 zijns harten H3605 te allen H3117 dage H7535 alleenlijk H7451 boos was.
  6 H5162 [H8735] Toen berouwde het H3068 den HEERE H3588 , dat H120 Hij den mens H776 op de aarde H6213 [H8804] gemaakt had H6087 [H8691] , en het smartte H413 Hem aan H3820 Zijn hart.
  7 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H120 : Ik zal den mens H834 , dien H1254 [H8804] Ik geschapen heb H4229 [H8799] , verdelgen H4480 H5921 H6440 van H127 den aardbodem H4480 , van H120 den mens H5704 tot H929 het vee H5704 , tot H7431 het kruipend gedierte H5704 , en tot H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3588 toe; want H5162 [H8738] het berouwt Mij H3588 , dat H6213 [H8804] Ik hen gemaakt heb.
  8 H5146 Maar Noach H4672 [H8804] vond H2580 genade H5869 in de ogen H3068 des HEEREN.
  9 H429 Dit H8435 [zijn] de geboorten H5146 van Noach H5146 . Noach H1961 [H8804] was H6662 een rechtvaardig H8549 , oprecht H376 man H1755 in zijn geslachten H5146 . Noach H1980 [H8694] wandelde H854 met H430 God.
  10 H5146 En Noach H3205 [H8686] gewon H7969 drie H1121 zonen H8035 : Sem H2526 , Cham H3315 en Jafeth.
  11 H776 Maar de aarde H7843 [H8735] was verdorven H430 voor Gods H6440 aangezicht H776 ; en de aarde H4390 [H8735] was vervuld H2555 met wrevel.
  12 H7200 [H8799] Toen zag H430 God H776 de aarde H2009 , en ziet H7843 [H8738] , zij was verdorven H3588 ; want H3605 al H1320 het vlees H1870 had zijn weg H7843 [H8689] verdorven H5921 op H776 de aarde.
  13 H559 [H8799] Daarom zeide H430 God H5146 tot Noach H7093 : Het einde H3605 van alle H1320 vlees H6440 is voor Mijn aangezicht H935 [H8804] gekomen H3588 ; want H776 de aarde H4480 H6440 is door hen H4390 [H8804] vervuld H2555 met wrevel H2009 ; en zie H854 , Ik zal hen met H776 de aarde H7843 [H8688] verderven.
  14 H6213 [H8798] Maak H8392 u een ark H1613 H6086 van goferhout H7064 ; met kameren H8392 zult gij deze ark H6213 [H8799] maken H3722 [H8804] ; en gij zult die bepekken H4480 van H1004 binnen H4480 en van H2351 buiten H3724 met pek.
  15 H2088 En aldus H834 [is] [het], dat H853 gij haar H6213 [H8799] maken zult H7969 H3967 : driehonderd H520 ellen H753 zij de lengte H8392 der ark H2572 , vijftig H520 ellen H7341 haar breedte H7970 , en dertig H520 ellen H6967 haar hoogte.
  16 H6672 Gij zult een venster H8392 aan de ark H6213 [H8799] maken H3615 [H8762] , en zult haar volmaken H413 tot H520 een elle H4480 van H4605 boven H6607 ; en de deur H8392 der ark H6654 zult gij in haar zijde H7760 [H8799] zetten H8482 ; gij zult ze met onderste H8145 , tweede H7992 en derde H6213 [H8799] [verdiepingen] maken.
  17 H589 Want Ik H2009 , zie H589 , Ik H935 [H8688] breng H853 een H3999 H4325 watervloed H5921 over H776 de aarde H3605 , om alle H1320 vlees H834 , waarin H7307 een geest H2416 des levens H4480 [is], van H8478 onder H8064 den hemel H7843 [H8763] te verderven H3605 ; al H834 wat H776 op de aarde H1478 [H8799] [is], zal den geest geven.
  18 H854 Maar met H1285 u zal Ik Mijn verbond H6965 [H8689] oprichten H413 ; en gij zult in H8392 de ark H935 [H8804] gaan H859 , gij H1121 , en uw zonen H802 , en uw huisvrouw H802 , en de vrouwen H1121 uwer zonen H854 met u.
  19 H4480 En gij zult van H3605 al H2416 wat leeft H4480 , van H3605 alle H1320 vlees H8147 , twee H4480 van H3605 elk H935 H0 , doen H413 in H8392 de ark H935 [H8686] komen H854 , om met H2421 [H8687] u in het leven te behouden H2145 : mannetje H5347 en wijfje H1961 [H8799] zullen zij zijn;
  20 H4480 Van H5775 het gevogelte H4327 naar zijn aard H4480 , en van H929 het vee H4327 naar zijn aard H4480 , van H3605 al H7431 het kruipend gedierte H127 des aardbodems H4327 naar zijn aard H8147 , twee H4480 van H3605 elk H413 zullen tot H935 [H8799] u komen H2421 [H8687] , om [die] in het leven te behouden.
  21 H859 En gij H3947 [H8798] , neem H4480 voor u van H3605 alle H3978 spijze H834 , die H398 [H8735] gegeten wordt H622 [H8804] , en verzamel H413 ze tot H402 u, opdat zij u en hun tot spijze H1961 [H8799] zij.
  22 H5146 En Noach H6213 [H8799] deed H3506 het; naar al H834 wat H430 God H853 hem H6680 [H8765] geboden had H3651 , zo H6213 [H8804] deed hij.

Genesis 7:1-11:32

  1 H559 [H8799] Daarna zeide H3068 de HEERE H5146 tot Noach H935 [H8798] : Ga H859 gij H3605 , en uw ganse H1004 huis H413 in H8392 de ark H3588 ; want H853 u H7200 [H8804] heb Ik gezien H6662 rechtvaardig H6440 voor Mijn aangezicht H2088 in dit H1755 geslacht.
  2 H4480 Van H3605 alle H2889 rein H929 vee H3947 [H8799] zult gij tot u nemen H7651 zeven H7651 [en] zeven H376 , het mannetje H802 en zijn wijfje H4480 ; maar van H929 het vee H834 , dat H3808 niet H2889 H1931 rein H1931 is H8147 , twee H376 , het mannetje H802 en zijn wijfje.
  3 H1571 Ook H4480 van H5775 het gevogelte H8064 des hemels H7651 zeven H7651 [en] zeven H2145 , het mannetje H5347 en het wijfje H2233 , om zaad H2421 [H8763] levend te houden H5921 H6440 op H3605 de ganse H776 aarde.
  4 H3588 Want H5750 over nog H7651 zeven H3117 dagen H595 zal Ik H4305 [H8688] doen regenen H5921 op H776 de aarde H705 veertig H3117 dagen H705 , en veertig H3915 nachten H4480 H5921 H6440 ; en Ik zal van H127 den aardbodem H4229 [H8804] verdelgen H3605 al H3351 wat bestaat H834 , dat H6213 [H8804] Ik gemaakt heb.
  5 H5146 En Noach H6213 [H8799] deed H3605 , naar al H3068 wat de HEERE H6680 [H8765] hem geboden had.
  6 H5146 Noach H8337 H3967 nu was zeshonderd H8141 jaren H1121 oud H3999 , als de vloed H4325 der wateren H5921 op H776 de aarde H1961 [H8804] was.
  7 H935 [H8799] Zo ging H5146 Noach H1121 , en zijn zonen H802 , en zijn huisvrouw H802 , en de vrouwen H1121 zijner zonen H854 met H413 hem in H8392 de ark H4480 H6440 , vanwege H4325 de wateren H3999 des vloeds.
  8 H4480 Van H2889 het reine H929 vee H4480 , en van H929 het vee H834 , dat H3808 niet H2889 rein H4480 [was], en van H5775 het gevogelte H3605 , en al H834 wat H5921 op H127 den aardbodem H7430 [H8802] kruipt,
  9 H935 [H8804] Kwamen H8147 er twee H8147 [en] twee H413 tot H5146 Noach H413 in H8392 de ark H2145 , het mannetje H5347 en het wijfje H834 , gelijk H430 als God H5146 Noach H6680 [H8765] geboden had.
  10 H1961 [H8799] En het geschiedde H7651 na die zeven H3117 dagen H4325 , dat de wateren H3999 des vloeds H5921 op H776 de aarde H1961 [H8804] waren.
  11 H8141 In H8337 H3967 het zeshonderdste H8141 jaar H2416 des levens H5146 van Noach H8145 , in de tweede H2320 maand H7651 H6240 , op den zeventienden H3117 dag H2320 der maand H2088 , op dezen zelfden H3117 dag H3605 zijn alle H4599 fonteinen H7227 des groten H8415 afgronds H1234 [H8738] opengebroken H699 , en de sluizen H8064 des hemels H6605 [H8738] geopend.
  12 H1653 En een plasregen H1961 [H8799] was H5921 op H776 de aarde H705 veertig H3117 dagen H705 en veertig H3915 nachten.
  13 H6106 H2088 Even op dienzelfden H3117 dag H935 [H8804] ging H5146 Noach H8035 , en Sem H2526 , en Cham H3315 , en Jafeth H5146 , Noachs H1121 zonen H5146 , desgelijks ook Noachs H802 huisvrouw H7969 , en de drie H802 vrouwen H1121 zijner zonen H854 met H413 hem in H8392 de ark;
  14 H1992 Zij H3605 , en al H2416 het gedierte H4327 naar zijn aard H3605 , en al H929 het vee H4327 naar zijn aard H3605 , en al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt H4327 , naar zijn aard H3605 , en al H5775 het gevogelte H4327 naar zijn aard H3605 , alle H6833 vogeltjes H3605 van allerlei H3671 vleugel.
  15 H4480 En van H3605 alle H1320 vlees H834 , waarin H7307 een geest H2416 des levens H935 [H8799] [was], kwamen H8147 er twee H8147 [en] twee H413 tot H5146 Noach H413 in H8392 de ark.
  16 H935 [H8802] En die er kwamen H935 [H8804] , die kwamen H2145 mannetje H5347 en wijfje H4480 , van H3605 alle H1320 vlees H834 , gelijk als H853 hem H430 God H6680 [H8765] bevolen had H3068 . En de HEERE H5462 H0 sloot H1157 achter H5462 [H8799] hem toe.
  17 H3999 En die vloed H1961 [H8799] was H705 veertig H3117 dagen H5921 op H776 de aarde H4325 , en de wateren H7235 [H8799] vermeerderden H5375 H0 , en hieven H8392 de ark H5375 [H8799] op H7311 [H8799] , zodat zij oprees H4480 H5921 boven H776 de aarde.
  18 H4325 En de wateren H1396 [H8799] namen de overhand H7235 [H8799] , en vermeerderden H3966 zeer H5921 op H776 de aarde H8392 ; en de ark H3212 [H8799] ging H5921 H6440 op H4325 de wateren.
  19 H4325 En de wateren H1396 H0 namen H3966 gans H3966 zeer H1396 [H8804] de overhand H5921 op H776 de aarde H3605 , zodat alle H1364 hoge H2022 bergen H834 , die H8478 onder H3605 den gansen H8064 hemel H3680 [H8792] [zijn], bedekt werden.
  20 H6240 H2568 Vijftien H520 ellen H4605 omhoog H1396 H0 namen H4325 de wateren H1396 [H8804] de overhand H2022 , en de bergen H3680 [H8792] werden bedekt.
  21 H3605 En alle H1320 vlees H5921 , dat zich op H776 de aarde H7430 [H8802] roerde H1478 [H8799] , gaf den geest H5775 , van het gevogelte H929 , en van het vee H2416 , en van het wild gedierte H3605 , en van al H8318 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H8317 [H8802] kroop H3605 , en alle H120 mens.
  22 H3605 Al H834 wat H5397 een adem H7307 des geestes H2416 des levens H639 in zijn neusgaten H4480 [had], van H3605 alles H2724 wat op het droge H4191 [H8804] was, is gestorven.
  23 H4229 [H8735] Alzo werd verdelgd H3605 al H3351 wat bestond H834 , dat H5921 H6440 op H127 den aardbodem H4480 [was], van H120 den mens H5704 aan tot H929 het vee H5704 , tot H7431 het kruipend gedierte H5704 , en tot H5775 het gevogelte H8064 des hemels H4229 [H8735] , en zij werden verdelgd H4480 van H776 de aarde H5146 ; doch Noach H389 alleen H7604 [H8735] bleef over H834 , en wat H854 met hem H8392 in de ark [was].
  24 H4325 En de wateren H1396 [H8799] hadden de overhand H5921 boven H776 de aarde H3967 , honderd H2572 en vijftig H3117 dagen.

Genesis 8:1-11:32

  1 H430 En God H2142 [H8799] gedacht H5146 aan Noach H3605 , en aan al H2416 het gedierte H3605 , en aan al H929 het vee H834 , dat H854 met H8392 hem in de ark H430 [was]; en God H5674 H0 deed H7307 een wind H5921 over H776 de aarde H5674 [H8686] doorgaan H4325 , en de wateren H7918 [H8799] werden stil.
  2 H4599 Ook werden de fonteinen H8415 des afgronds H699 , en de sluizen H8064 des hemels H5534 [H8735] gesloten H1653 , en de plasregen H4480 van H8064 den hemel H3607 [H8735] werd opgehouden.
  3 H7725 H0 Daartoe keerden H4325 de wateren H7725 [H8799] weder H4480 van H5921 boven H776 de aarde H7725 [H8800] , heen en weder H1980 [H8800] vloeiende H4325 , en de wateren H2637 [H8799] namen af H4480 ten H7097 einde H3967 van honderd H2572 en vijftig H3117 dagen.
  4 H8392 En de ark H5117 [H8799] rustte H7637 in de zevende H2320 maand H6240 H7651 , op den zeventienden H3117 dag H2320 der maand H5921 , op H2022 de bergen H780 van Ararat.
  5 H4325 En de wateren H1961 [H8804] waren H1980 [H8800] gaande H2637 [H8800] , en afnemende H5704 tot H6224 de tiende H2320 maand H6224 ; in de tiende H259 [maand], op den eersten H2320 der maand H7218 , werden de toppen H2022 der bergen H7200 [H8738] gezien.
  6 H1961 [H8799] En het geschiedde H4480 , ten H7093 einde H705 van veertig H3117 dagen H5146 , dat Noach H2474 het venster H8392 der ark H834 , die H6213 [H8804] hij gemaakt had H6605 [H8799] , opendeed.
  7 H7971 H0 En hij liet H6158 een raaf H7971 [H8762] uit H3318 [H8800] , die dikwijls heen H7725 [H8800] en weder H3318 [H8799] ging H5704 , totdat H4325 de wateren H4480 van H5921 boven H776 de aarde H3001 [H8800] verdroogd waren.
  8 H7971 H0 Daarna liet hij H3123 een duif H4480 van H854 zich H7971 [H8762] uit H7200 [H8800] , om te zien H4325 , of de wateren H7043 [H8804] gelicht waren H4480 van H5921 boven H6440 H127 den aardbodem.
  9 H3123 Maar de duif H4672 [H8804] vond H3808 geen H4494 rust H3709 voor het hol H7272 van haar voet H7725 [H8799] ; zo keerde zij weder H413 tot H413 hem in H8392 de ark H3588 ; want H4325 de wateren H5921 H6440 [waren] op H3605 de ganse H776 aarde H7971 H0 ; en hij stak H3027 zijn hand H7971 [H8799] uit H3947 [H8799] , en nam H935 [H8686] haar, en bracht H853 haar H413 tot H413 zich in H8392 de ark.
  10 H2342 [H8799] En hij verbeidde H5750 nog H7651 zeven H312 andere H3117 dagen H7971 [H8763] ; toen liet hij H3123 de duif H3254 [H8686] wederom H4480 uit H8392 de ark.
  11 H3123 En de duif H935 [H8799] kwam H413 tot H6256 H6153 hem tegen den avondtijd H2009 ; en ziet H2965 , een afgebroken H2132 H5929 olijfblad H6310 [was] in haar bek H3045 [H8799] ; zo merkte H5146 Noach H3588 , dat H4325 de wateren H4480 van H5921 boven H776 de aarde H7043 [H8804] gelicht waren.
  12 H3176 [H8735] Toen vertoefde hij H5750 nog H7651 zeven H312 andere H3117 dagen H7971 H0 ; en hij liet H3123 de duif H7971 [H8762] uit H7725 H0 H3254 H0 ; maar zij keerde H3808 niet H5750 meer H7725 H3254 [H8800] weder H413 tot hem.
  13 H1961 [H8799] En het geschiedde H8337 H3967 in het zeshonderd H259 en eerste H8141 jaar H7223 , in de eerste H259 [maand], op den eersten H2320 derzelver maand H4325 , dat de wateren H2717 [H8804] droogden H4480 van H5921 boven H776 de aarde H5493 H0 ; toen deed H5146 Noach H4372 het deksel H8392 der ark H5493 [H8686] af H7200 [H8799] , en zag toe H2009 , en ziet H6440 H127 , de aardbodem H2717 [H8804] was gedroogd.
  14 H8145 En in de tweede H2320 maand H7651 , op den zeven H6242 en twintigsten H3117 dag H2320 der maand H776 , was de aarde H3001 [H8804] opgedroogd.
  15 H1696 [H8762] Toen sprak H430 God H413 tot H5146 Noach H559 [H8800] , zeggende:
  16 H3318 [H8798] Ga H4480 uit H8392 de ark H859 , gij H802 , en uw huisvrouw H1121 , en uw zonen H802 , en de vrouwen H1121 uwer zonen H854 met u.
  17 H3605 Al H2416 het gedierte H834 , dat H854 met u H4480 [is], van H3605 alle H1320 vlees H5775 , aan gevogelte H929 , en aan vee H3605 , en aan al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt H3318 H0 , doe H854 met H3318 [H8685] u uitgaan H8317 [H8804] ; en dat zij overvloediglijk voorttelen H776 op de aarde H6509 [H8804] , en vruchtbaar zijn H7235 [H8804] , en vermenigvuldigen H5921 op H776 de aarde.
  18 H3318 H0 Toen ging H5146 Noach H3318 [H8799] uit H1121 , en zijn zonen H802 , en zijn huisvrouw H802 , en de vrouwen H1121 zijner zonen H854 met hem.
  19 H3605 Al H2416 het gedierte H3605 , al H7431 het kruipende H3605 , en al H5775 het gevogelte H3605 , al H5921 wat zich op H776 de aarde H7430 [H8802] roert H4940 , naar hun geslachten H3318 [H8804] , gingen H4480 uit H8392 de ark.
  20 H5146 En Noach H1129 [H8799] bouwde H3068 den HEERE H4196 een altaar H3947 [H8799] ; en hij nam H4480 van H3605 al H2889 het reine H929 vee H4480 , en van H3605 al H2889 het rein H5775 gevogelte H5927 [H8686] , en offerde H5930 brandofferen H4196 op dat altaar.
  21 H3068 En de HEERE H7306 [H8686] rook H5207 dien liefelijken H853 , H7381 reuk H3068 , en de HEERE H559 [H8799] zeide H413 in H3820 Zijn hart H3254 [H8686] : Ik zal voortaan H127 den aardbodem H3808 niet H5750 meer H7043 [H8763] vervloeken H5668 H0 om H120 des mensen H5668 wil H3588 ; want H3336 het gedichtsel H120 van 's mensen H3820 hart H7451 is boos H4480 van H5271 zijn jeugd H3254 [H8686] aan; en Ik zal voortaan H3808 niet H5750 meer H3605 al H2416 het levende H5221 [H8687] slaan H834 , gelijk als H6213 [H8804] Ik gedaan heb.
  22 H5750 Voortaan H3605 al H3117 de dagen H776 der aarde H2233 zullen zaaiing H7105 en oogst H7120 , en koude H2527 en hitte H7019 , en zomer H2779 en winter H3117 , en dag H3915 en nacht H3808 , niet H7673 [H8799] ophouden.

Genesis 9:1-11:32

  1 H430 En God H1288 [H8762] zegende H5146 Noach H853 en zijn H1121 zonen H559 [H8799] , en Hij zeide H1992 tot hen H6509 [H8798] : Zijt vruchtbaar H7235 [H8798] en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H776 de aarde!
  2 H4172 En uw vrees H2844 , en uw verschrikking H1961 [H8799] zij H5921 over H3605 al H2416 het gedierte H776 der aarde H5921 , en over H3605 al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3605 ; in al H834 wat H127 zich op den aardbodem H7430 [H8799] roert H3605 , en in alle H1709 vissen H3220 der zee H3027 ; zij zijn in uw hand H5414 [H8738] overgegeven.
  3 H3605 Al H7431 wat zich roert H834 , dat H2416 levend H1931 is H1961 [H8799] , zij H859 u H402 tot spijze H859 ; Ik heb het u H3605 al H5414 [H8804] gegeven H3418 , gelijk het groene H6212 kruid.
  4 H389 Doch H1320 het vlees H5315 met zijn ziel H1818 , [dat] [is] zijn bloed H3808 , zult gij niet H398 [H8799] eten.
  5 H389 En voorwaar H1818 , Ik zal uw bloed H5315 , [het] [bloed] uwer zielen H1875 [H8799] eisen H4480 ; van H3027 de hand H3605 van alle H2416 gedierte H1875 [H8799] zal Ik het eisen H4480 ; ook van H3027 de hand H120 des mensen H4480 , van H3027 de hand H376 eens iegelijken H251 zijns broeders H5315 zal Ik de ziel H120 des mensen H1875 [H8799] eisen.
  6 H120 Wie des mensen H1818 bloed H8210 [H8802] vergiet H1818 , zijn bloed H120 zal door den mens H8210 [H8735] vergoten worden H3588 ; want H430 God H120 heeft den mens H6754 naar Zijn beeld H6213 [H8804] gemaakt.
  7 H859 Maar gijlieden H6509 [H8798] , weest vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H8317 [H8798] ; teelt overvloediglijk voort H776 op de aarde H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt op dezelve.
  8 H559 [H8799] Voorts zeide H430 God H413 tot H5146 Noach H413 , en tot H1121 zijn zonen H854 met H559 [H8800] hem, zeggende:
  9 H589 Maar Ik H2009 , ziet H6965 [H8688] , Ik richt H1285 Mijn verbond H854 op met H859 u H854 , en met H2233 uw zaad H310 na u;
  10 H854 En met H3605 alle H2416 levende H5315 ziel H834 , die H854 met H859 u H5775 [is], van het gevogelte H929 , van het vee H3605 , en van alle H2416 gedierte H776 der aarde H854 met H859 u H4480 ; van H3605 allen H8392 , die uit de ark H3318 [H8802] gegaan zijn H3605 , tot al H2416 het gedierte H776 der aarde toe.
  11 H6965 H0 En Ik richt H1285 Mijn verbond H6965 [H8689] op H854 met H859 u H3808 , dat niet H5750 meer H3605 alle H1320 vlees H4480 door H4325 de wateren H3999 des vloeds H3772 [H8735] zal worden uitgeroeid H3808 ; en dat er geen H3999 vloed H5750 meer H1961 [H8799] zal zijn H776 , om de aarde H7843 [H8763] te verderven.
  12 H430 En God H559 [H8799] zeide H2063 : Dit H226 [is] het teken H1285 des verbonds H834 , dat H589 Ik H5414 [H8802] geef H996 tussen H996 Mij en tussen H996 ulieden, en tussen H3605 alle H2416 levende H5315 ziel H834 , die H854 met H859 u H5769 [is], tot eeuwige H1755 geslachten.
  13 H7198 Mijn boog H5414 [H8804] heb Ik gegeven H6051 in de wolken H1961 [H8804] ; die zal zijn H226 tot een teken H1285 des verbonds H996 tussen H996 Mij en tussen H776 de aarde.
  14 H1961 [H8804] En het zal geschieden H6051 , als Ik wolken H5921 over H776 de aarde H6049 [H8763] brenge H7198 , dat deze boog H7200 [H8738] zal gezien worden H6051 in de wolken;
  15 H2142 [H8804] Dan zal Ik gedenken H1285 Mijn verbond H834 , hetwelk H996 is tussen H996 Mij en tussen H996 u, en tussen H3605 alle H2416 levende H5315 ziel H3605 van alle H1320 vlees H4325 ; en de wateren H3808 zullen niet H5750 meer H1961 [H8799] wezen H3999 tot een vloed H3605 , om alle H1320 vlees H7843 [H8763] te verderven.
  16 H7198 Als deze boog H6051 in de wolken H1961 [H8799] zal zijn H7200 [H8804] , zo zal Ik hem aanzien H2142 [H8800] , om te gedenken H5769 aan het eeuwig H1285 verbond H996 tussen H430 God H996 en tussen H3605 alle H2416 levende H5315 ziel H3605 , van alle H1320 vlees H834 , dat H5921 op H776 de aarde is.
  17 H559 [H8799] Zo zeide H430 dan God H413 tot H5146 Noach H2063 : Dit H226 [is] het teken H1285 des verbonds H834 , dat H6965 [H8689] Ik opgericht heb H996 tussen H996 Mij en tussen H3605 alle H1320 vlees H834 , dat H5921 op H776 de aarde [is].
  18 H1121 En de zonen H5146 van Noach H4480 , die uit H8392 de ark H3318 [H8802] gingen H1961 [H8804] , waren H8035 Sem H2526 , en Cham H3315 , en Jafeth H2526 ; en Cham H1931 is H1 de vader H3667 van Kanaan.
  19 H428 Deze H7969 drie H1121 [waren] de zonen H5146 van Noach H4480 ; en van H428 dezen H3605 is de ganse H776 aarde H5310 [H8804] overspreid.
  20 H5146 En Noach H2490 [H8686] begon H376 H127 een akkerman H5193 [H8799] [te] [zijn], en hij plantte H3754 een wijngaard.
  21 H8354 [H8799] En hij dronk H4480 van H3196 dien wijn H7937 [H8799] , en werd dronken H1540 [H8691] ; en hij ontblootte zich H8432 in het midden H168 zijner tent.
  22 H2526 En Cham H3667 , Kanaans H1 vader H7200 [H8799] , zag H1 zijns vaders H6172 naaktheid H5046 H0 , en hij gaf H8147 het zijn beiden H251 broederen H2351 daar buiten H5046 [H8686] te kennen.
  23 H3947 [H8799] Toen namen H8035 Sem H3315 en Jafeth H8071 een kleed H7760 [H8799] , en zij leiden H5921 het op H8147 hun beider H7926 schouderen H3212 [H8799] , en gingen H322 achterwaarts H3680 [H8762] , en bedekten H6172 de naaktheid H1 huns vaders H6440 ; en hun aangezichten H322 waren achterwaarts H6172 [gekeerd], zodat zij de naaktheid H1 huns vaders H3808 niet H7200 [H8804] zagen.
  24 H5146 En Noach H3364 [H8799] ontwaakte H3196 van zijn wijn H3045 [H8799] ; en hij merkte H834 wat H6996 zijn kleinste H1121 zoon H6213 [H8804] hem gedaan had.
  25 H559 [H8799] En hij zeide H779 [H8803] : Vervloekt zij H3667 Kanaan H5650 ; een knecht H5650 der knechten H1961 [H8799] zij hij H251 zijn broederen!
  26 H559 [H8799] Voorts zeide hij H1288 [H8803] : Gezegend zij H3068 de HEERE H430 , de God H8035 van Sem H3667 ; en Kanaan H1961 [H8799] zij H5650 hem een knecht!
  27 H430 God H6601 H0 breide H3315 Jafeth H6601 [H8686] uit H7931 [H8799] , en hij wone H8035 in Sems H168 tenten H3667 ! en Kanaan H1961 [H8799] zij H5650 hem een knecht!
  28 H5146 En Noach H2421 [H8799] leefde H310 na H3999 den vloed H7969 H3967 H8141 driehonderd H2572 en vijftig H8141 jaren.
  29 H1961 [H8799] Zo waren H3605 al H3117 de dagen H5146 van Noach H8672 H3967 H8141 negenhonderd H2572 en vijftig H8141 jaren H4191 [H8799] ; en hij stierf.

Genesis 10:1-11:32

  1 H429 Dit H8435 nu [zijn] de geboorten H5146 van Noachs H1121 zonen H8035 : Sem H2526 , Cham H3315 , en Jafeth H3205 H0 ; en hun werden H1121 zonen H3205 [H8735] geboren H310 na H3999 den vloed.
  2 H1121 De zonen H3315 van Jafeth H1586 [zijn]: Gomer H4031 , en Magog H4074 , en Madai H3120 , en Javan H8422 , en Tubal H4902 , en Mesech H8494 , en Thiras.
  3 H1121 En de zonen H1586 van Gomer H813 [zijn]: Askenaz H7384 , en Rifath H8425 , en Togarma.
  4 H1121 En de zonen H3120 van Javan H473 [zijn]: Elisa H8659 , en Tarsis H3794 ; de Chittieten H1721 en Dodanieten.
  5 H4480 Van H429 dezen H6504 [H8738] zijn verdeeld H339 de eilanden H1471 der volken H776 in hun landschappen H376 , elk H3956 naar zijn spraak H4940 , naar hun huisgezinnen H1471 , onder hun volken.
  6 H1121 En de zonen H2526 van Cham H3568 [zijn]: Cusch H4714 en Mitsraim H6316 , en Put H3667 , en Kanaan.
  7 H1121 En de zonen H3568 van Cusch H5434 [zijn]: Seba H2341 en Havila H5454 , en Sabta H7484 , en Raema H5455 , en Sabtecha H1121 . En de zonen H7484 van Raema H7614 zijn: Scheba H1719 en Dedan.
  8 H3568 En Cusch H3205 [H8804] gewon H5248 Nimrod H1931 ; deze H2490 [H8689] begon H1368 geweldig H1961 [H8800] te zijn H776 op de aarde.
  9 H1931 Hij H1961 [H8804] was H1368 een geweldig H6718 jager H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H5921 H3651 ; daarom H559 [H8735] wordt gezegd H5248 : Gelijk Nimrod H1368 , een geweldig H6718 jager H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN.
  10 H7225 En het beginsel H4467 zijns rijks H1961 [H8799] was H894 Babel H751 , en Erech H390 , en Accad H3641 , en Calne H776 in het land H8152 Sinear.
  11 H4480 Uit H776 ditzelve land H804 is Assur H3318 [H8804] uitgegaan H1129 [H8799] , en heeft gebouwd H5210 Nineve H7344 , en Rehoboth H5892 , Ir H3625 , en Kalach.
  12 H7449 En Resen H996 , tussen H5210 Nineve H996 en tussen H3625 Kalach H1931 ; deze H1419 is die grote H5892 stad.
  13 H4714 En Mitsraim H3205 [H8804] gewon H3866 de Ludieten H6047 , en de Anamieten H3853 , en de Lehabieten H5320 , en de Naftuchieten,
  14 H6625 En de Pathrusieten H3695 , en de Casluchieten H4480 , van H834 H8033 waar H6430 de Filistijnen H3318 [H8804] uitgekomen zijn H3732 , en de Caftorieten.
  15 H3667 En Kanaan H3205 [H8804] gewon H6721 Sidon H1060 , zijn eerstgeborene H2845 , en Heth,
  16 H2983 En den Jebusiet H567 , en den Amoriet H1622 , en den Girgasiet,
  17 H2340 En den Hivviet H6208 , en den Arkiet H5513 , en den Siniet,
  18 H721 En den Arvadiet H6786 , en den Tsemariet H2577 , en den Hamathiet H310 ; en daarna H4940 zijn de huisgezinnen H3669 der Kanaanieten H6327 [H8738] verspreid.
  19 H1366 En de landpale H3669 der Kanaanieten H1961 [H8799] was H6721 van Sidon H935 [H8800] , daar gij gaat H1642 naar Gerar H5704 tot H5804 Gaza H935 [H8800] toe; daar gij gaat H5467 naar Sodom H6017 en Gomorra H126 , en Adama H6636 , en Zoboim H5704 , tot H3962 Lasa toe.
  20 H429 Deze H1121 [zijn] zonen H2526 van Cham H4940 , naar hun huisgezinnen H3956 , naar hun spraken H776 , in hun landschappen H1471 , in hun volken.
  21 H8035 Voorts zijn Sem H3205 [H8795] [zonen] geboren H1931 ; dezelve H1571 [is] ook H1 de vader H3605 aller H1121 zonen H5677 van Heber H251 , broeder H3315 van Jafeth H1419 , den grootste.
  22 H8035 Sems H1121 zonen H5867 [waren] Elam H804 , en Assur H775 , en Arfachsad H3865 , en Lud H758 , en Aram.
  23 H758 En Arams H1121 zonen H5780 [waren] Uz H2343 , en Hul H1666 , en Gether H4851 , en Maz.
  24 H775 En Arfachsad H3205 [H8804] gewon H7974 Selah H7974 , en Selah H3205 [H8804] gewon H5677 Heber.
  25 H5677 En Heber H8147 werden twee H1121 zonen H3205 [H8795] geboren H259 ; des enen H8034 naam H6389 was Peleg H3588 ; want H3117 in zijn dagen H776 is de aarde H6385 [H8738] verdeeld H251 ; en zijns broeders H8034 naam H3355 was Joktan.
  26 H3355 En Joktan H3205 [H8804] gewon H486 Almodad H8026 , en Selef H2700 , en Hatsarmaveth H3392 , en Jarach,
  27 H1913 En Hadoram H187 , en Usal H1853 , en Dikla,
  28 H5745 En Obal H39 , en Abimael H7614 , en Scheba,
  29 H211 En Ofir H2341 , en Havila H3103 , en Jobab H428 ; deze H3605 allen H1121 waren zonen H3355 van Joktan.
  30 H4186 En hun woning H1961 [H8799] was H4480 van H4852 Mescha H935 [H8800] af, daar gij gaat H5611 naar Sefar H2022 , het gebergte H6924 van het oosten.
  31 H428 Deze H1121 [zijn] zonen H8035 van Sem H4940 , naar hun huisgezinnen H3956 , naar hun spraken H776 , in hun landschappen H1471 , naar hun volken.
  32 H428 Deze H4940 [zijn] de huisgezinnen H1121 der zonen H5146 van Noach H8435 , naar hun geboorten H1471 , in hun volken H4480 ; en van H428 dezen H1471 zijn de volken H776 op de aarde H6504 [H8738] verdeeld H310 na H3999 den vloed.

Genesis 11:1-32

  1 H3605 En de ganse H776 aarde H1961 [H8799] was H259 van enerlei H8193 spraak H259 en enerlei H1697 woorden.
  2 H1961 [H8799] Maar het geschiedde H4480 , als zij tegen H6924 het oosten H5265 [H8800] togen H1237 , dat zij een laagte H4672 [H8799] vonden H776 in het land H8152 Sinear H3427 [H8799] ; en zij woonden H8033 aldaar.
  3 H559 [H8799] En zij zeiden H376 een ieder H413 tot H7453 zijn naaste H3051 [H8798] : Kom aan H3843 , laat ons tichelen H3835 [H8799] strijken H8316 , en wel H8313 [H8799] doorbranden H3843 ! En de tichel H1961 [H8799] was H1992 hun H68 voor steen H2564 , en het lijm H1961 [H8804] was H2563 hun voor leem.
  4 H559 [H8799] En zij zeiden H3051 [H8798] : Kom aan H1129 H0 , laat ons H5892 voor ons een stad H1129 [H8799] bouwen H4026 , en een toren H7218 , welks opperste H8064 in den hemel H8034 [zij], en laat ons een naam H6213 [H8799] voor ons maken H6435 , opdat wij niet misschien H5921 H6440 over H3605 de ganse H776 aarde H6327 [H8799] verstrooid worden!
  5 H3381 H0 Toen kwam H3068 de HEERE H3381 [H8799] neder H7200 [H8800] , om te bezien H5892 de stad H4026 en den toren H834 , die H1121 de kinderen H120 der mensen H1129 [H8804] bouwden.
  6 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H2005 : Ziet H259 , zij [zijn] enerlei H5971 volk H3605 , en [hebben] allen H259 enerlei H8193 spraak H2088 ; en dit H2490 [H8687] [is] [het], dat zij beginnen H6213 [H8800] te maken H6258 ; maar nu H4480 H1992 , zoude hun H3808 niet H1219 [H8735] afgesneden worden H3605 al H834 wat H2161 [H8799] zij bedacht hebben H6213 [H8800] te maken?
  7 H3051 [H8798] Kom aan H3381 [H8799] , laat Ons nedervaren H8193 , en laat Ons hun spraak H8033 aldaar H1101 [H8799] verwarren H834 , opdat H376 iegelijk H8193 de spraak H7453 zijns naasten H3808 niet H8085 [H8799] hore.
  8 H6327 [H8686] Alzo verstrooide H853 H1992 hen H3068 de HEERE H4480 van H8033 daar H5921 H6440 over H3605 de ganse H776 aarde H2308 [H8799] ; en zij hielden op H5892 de stad H1129 [H8800] te bouwen.
  9 H5921 H3651 Daarom H7121 [H8804] noemde men H8034 haar naam H894 Babel H3588 ; want H8033 aldaar H1101 [H8804] verwarde H3068 de HEERE H8193 de spraak H3605 der ganse H776 aarde H4480 , en van H8033 daar H6327 [H8689] verstrooide H3068 hen de HEERE H5921 H6440 over H776 de ganse aarde.
  10 H428 Deze H8435 [zijn] de geboorten H8035 van Sem H8035 : Sem H3967 was honderd H8141 jaren H1121 oud H3205 [H8686] , en gewon H853 , H775 Arfachsad H8141 , twee jaren H310 na H3999 den vloed.
  11 H8035 En Sem H2421 [H8799] leefde H310 , nadat H775 hij Arfachsad H3205 [H8687] gewonnen had H2568 H3967 , vijfhonderd H8141 jaren H3205 [H8686] ; en hij gewon H1121 zonen H1323 en dochteren.
  12 H775 En Arfachsad H2425 [H8804] leefde H2568 vijf H7970 en dertig H8141 jaren H3205 [H8686] , en hij gewon H7974 Selah.
  13 H775 En Arfachsad H2421 [H8799] leefde H310 , nadat H7974 hij, Selah H3205 [H8687] gewonnen had H702 H3967 H8141 , vierhonderd H7969 en drie H8141 jaren H3205 [H8686] ; en hij gewon H1121 zonen H1323 en dochteren.
  14 H7974 En Selah H2425 [H8804] leefde H7970 dertig H8141 jaren H3205 [H8686] , en hij gewon H5677 Heber.
  15 H7974 En Selah H2421 [H8799] leefde H310 , nadat H5677 hij Heber H3205 [H8687] gewonnen had H702 H3967 H8141 , vierhonderd H7969 en drie H8141 jaren H3205 [H8686] , en hij gewon H1121 zonen H1323 en dochteren.
  16 H5677 En Heber H2421 [H8799] leefde H702 vier H7970 en dertig H8141 jaren H3205 [H8686] , en gewon H6389 Peleg.
  17 H5677 En Heber H2421 [H8799] leefde H310 , nadat H6389 hij Peleg H3205 [H8687] gewonnen had H702 H3967 H8141 , vierhonderd H7970 en dertig H8141 jaren H3205 [H8686] ; en hij gewon H1121 zonen H1323 en dochteren.
  18 H6389 En Peleg H2421 [H8799] leefde H7970 dertig H8141 jaren H3205 [H8686] , en hij gewon H7466 Rehu.
  19 H6389 En Peleg H2421 [H8799] leefde H310 , nadat H7466 hij Rehu H3205 [H8687] gewonnen had H3967 H8141 , tweehonderd H8672 en negen H8141 jaren H3205 [H8686] ; en hij gewon H1121 zonen H1323 en dochteren.
  20 H7466 En Rehu H2421 [H8799] leefde H8147 twee H7970 en dertig H8141 jaren H3205 [H8686] , en hij gewon H8286 Serug.
  21 H7466 En Rehu H2421 [H8799] leefde H310 , nadat H8286 hij Serug H3205 [H8687] gewonnen had H3967 H8141 , tweehonderd H7651 en zeven H8141 jaren H3205 [H8686] ; en hij gewon H1121 zonen H1323 en dochteren.
  22 H8286 En Serug H2421 [H8799] leefde H7970 dertig H8141 jaren H3205 [H8686] , en gewon H5152 Nahor.
  23 H8286 En Serug H2421 [H8799] leefde H310 , nadat H5152 hij Nahor H3205 [H8687] gewonnen had H3967 , tweehonderd H8141 jaren H3205 [H8686] ; en hij gewon H1121 zonen H1323 en dochteren.
  24 H5152 En Nahor H2421 [H8799] leefde H8672 negen H6242 en twintig H8141 jaren H3205 [H8686] , en gewon H8646 Terah.
  25 H5152 En Nahor H2421 [H8799] leefde H310 , nadat H8646 hij Terah H3205 [H8687] gewonnen had H3967 H8141 , honderd H6240 H8672 en negentien H8141 jaren H3205 [H8686] ; en hij gewon H1121 zonen H1323 en dochteren.
  26 H8646 En Terah H2421 [H8799] leefde H7657 zeventig H8141 jaren H3205 [H8686] , en gewon H87 Abram H5152 , Nahor H2039 en Haran.
  27 H428 En deze H8435 [zijn] de geboorten H8646 van Terah H8646 : Terah H3205 [H8689] gewon H87 Abram H5152 , Nahor H2039 en Haran H2039 ; en Haran H3205 [H8689] gewon H3876 Lot.
  28 H2039 En Haran H4191 [H8799] stierf H5921 voor H6440 het aangezicht H1 zijns vaders H8646 Terah H776 , in het land H4138 zijner geboorte H218 , in Ur H3778 der Chaldeen.
  29 H87 En Abram H5152 en Nahor H3947 [H8799] namen zich H802 vrouwen H8034 ; de naam H87 van Abrams H802 huisvrouw H8297 was Sarai H8034 , en de naam H5152 van Nahors H802 huisvrouw H4435 was Milka H1323 , een dochter H2039 van Haran H1 , vader H4435 van Milka H1 , en vader H3252 van Jiska.
  30 H8297 En Sarai H1961 [H8799] was H6135 onvruchtbaar H369 ; zij had geen H2056 kind.
  31 H8646 En Terah H3947 [H8799] nam H87 Abram H1121 , zijn zoon H3876 , en Lot H2039 , Harans H1121 zoon H1121 , zijns zoons H1121 zoon H8297 , en Sarai H3618 , zijn schoondochter H802 , de huisvrouw H1121 van zijn zoon H87 Abram H3318 [H8799] , en zij togen H854 met H1992 hen H218 uit Ur H3778 der Chaldeen H3212 [H8800] , om te gaan H776 naar het land H3667 Kanaan H935 [H8799] ; en zij kwamen H5704 tot H2771 Haran H3427 [H8799] , en woonden aldaar.
  32 H3117 En de dagen H8646 van Terah H1961 [H8799] waren H3967 H8141 tweehonderd H2568 en vijf H8141 jaren H8646 , en Terah H4191 [H8799] stierf H2771 te Haran.

Jeremiah 4:23

  23 H7200 [H8804] Ik zag H776 het land H8414 aan, en ziet, het was woest H922 en ledig H8064 ; ook naar den hemel H216 , en zijn licht was er niet.

John 1:3

  3 G3956 Alle dingen G1223 zijn door G846 Hetzelve G1096 [G5633] gemaakt G2532 , en G5565 zonder G846 Hetzelve G3761 is geen G1520 ding G1096 [G5633] gemaakt G1096 [G5754] , dat gemaakt is.

Genesis 2:1-25

  1 H3615 [H8792] Alzo zijn volbracht H8064 de hemel H776 en de aarde H3605 , en al H6635 hun heir.
  2 H430 Als nu God H7637 op den zevenden H3117 dag H3615 [H8762] volbracht had H4399 Zijn werk H834 , dat H6213 [H8804] Hij gemaakt had H7673 [H8799] , heeft Hij gerust H7637 op den zevenden H3117 dag H3605 van al H4399 Zijn werk H834 , dat H6213 [H8804] Hij gemaakt had.
  3 H430 En God H7637 heeft den zevenden H3117 dag H1288 [H8762] gezegend H853 , en dien H6942 [H8762] geheiligd H3588 ; omdat H7673 [H8804] Hij op denzelven gerust heeft H3605 van al H4399 Zijn werk H834 , hetwelk H430 God H1254 [H8804] geschapen had H6213 [H8800] , om te volmaken.
  4 H428 Dit H8435 [zijn] de geboorten H8064 des hemels H776 en der aarde H1254 [H8736] , als zij geschapen werden H3117 ; ten dage H3068 als de HEERE H430 God H776 de aarde H8064 en den hemel H6213 [H8800] maakte.
  5 H3605 En allen H7880 struik H7704 des velds H2962 , eer H776 hij in de aarde H1961 [H8799] was H3605 , en al H6212 het kruid H7704 des velds H2962 , eer H6779 [H8799] het uitsproot H3588 ; want H3068 de HEERE H430 God H3808 had niet H4305 [H8689] doen regenen H5921 op H776 de aarde H369 , en er was geen H120 mens H853 [geweest], om den H127 aardbodem H5647 [H8800] te bouwen.
  6 H108 Maar een damp H5927 [H8799] was opgegaan H4480 uit H776 de aarde H8248 [H8689] , en bevochtigde H3605 den gansen H6440 H127 aardbodem.
  7 H3068 En de HEERE H430 God H120 had den mens H3335 [H8799] geformeerd H6083 uit het stof H4480 der H127 aarde H639 , en in zijn neusgaten H5301 [H8799] geblazen H5397 den adem H2416 des levens H1961 [H8799] ; alzo werd H120 de mens H2416 tot een levende H5315 ziel.
  8 H3068 Ook had de HEERE H430 God H1588 een hof H5193 [H8799] geplant H5731 in Eden H6924 , tegen het oosten H7760 [H8799] , en Hij stelde H8033 aldaar H120 den mens H834 , dien H3335 [H8804] Hij geformeerd had.
  9 H3068 En de HEERE H430 God H3605 had alle H6086 geboomte H4480 uit H127 het aardrijk H6779 [H8686] doen spruiten H2530 [H8737] , begeerlijk H4758 voor het gezicht H2896 , en goed H3978 tot spijze H6086 ; en den boom H2416 des levens H8432 in het midden H1588 van den hof H6086 , en de boom H1847 der kennis H2896 des goeds H7451 en des kwaads.
  10 H5104 En een rivier H3318 [H8802] was voortgaande H4480 uit H5731 Eden H1588 , om dezen hof H8248 [H8687] te bewateren H4480 ; en werd van H8033 daar H6504 [H8735] verdeeld H1961 [H8804] , en werd H702 tot vier H7218 hoofden.
  11 H8034 De naam H259 der eerste H6376 [rivier] [is] Pison H1931 ; deze H3605 [is] [het], die het ganse H776 land H2341 van Havila H5437 [H8802] omloopt H834 H8033 , waar H2091 het goud [is].
  12 H2091 En het goud H1931 van dit H776 land H2896 [is] goed H8033 ; daar H916 [is] [ook] bedolah H68 , en de steen H7718 sardonix.
  13 H8034 En de naam H8145 der tweede H5104 rivier H1521 [is] Gihon H1931 ; deze H3605 [is] [het], die het ganse H776 land H3568 Cusch H5437 [H8802] omloopt.
  14 H8034 En de naam H7992 der derde H5104 rivier H2313 [is] Hiddekel H1931 ; deze H1980 [H8802] is gaande naar H6926 het oosten H804 van Assur H7243 . En de vierde H5104 rivier H1931 [is] H6578 Frath.
  15 H3947 [H8799] Zo nam H3068 de HEERE H430 God H120 den mens H3240 [H8686] , en zette hem H1588 in den hof H5731 van Eden H5647 [H8800] , om dien te bouwen H8104 [H8800] , en dien te bewaren.
  16 H3068 En de HEERE H430 God H6680 [H8762] gebood H5921 den H120 mens H559 [H8800] , zeggende H4480 : Van H3605 allen H6086 boom H1588 dezes hofs H398 [H8800] zult gij vrijelijk H398 [H8799] eten;
  17 H4480 Maar van H6086 den boom H1847 der kennis H2896 des goeds H7451 en des kwaads H3808 , daarvan zult gij niet H398 [H8799] eten H3588 ; want H3117 ten dage H4480 , als gij daarvan H398 [H8800] eet H4191 [H8800] , zult gij den dood H4191 [H8799] sterven.
  18 H3068 Ook had de HEERE H430 God H559 [H8799] gesproken H3808 : Het is niet H2896 goed H120 , dat de mens H909 alleen H1961 [H8800] zij H5828 ; Ik zal hem een hulpe H6213 [H8799] maken H5048 , [die] als tegen hem over [zij].
  19 H3068 Want als de HEERE H430 God H4480 uit H127 de aarde H3605 al H2416 het gedierte H7704 des velds H3605 , en al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3335 [H8799] gemaakt had H935 [H8686] , zo bracht Hij H413 die tot H120 Adam H7200 [H8800] , om te zien H4100 , hoe H7121 [H8799] hij ze noemen zou H834 ; en zo als H120 Adam H3605 alle H2416 levende H5315 ziel H7121 [H8799] noemen zoude H1931 , dat H8034 [zou] haar naam [zijn].
  20 H120 Zo had Adam H7121 [H8799] genoemd H8034 de namen H3605 van al H929 het vee H5775 , en van het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en van al H2416 het gedierte H7704 des velds H120 ; maar voor den mens H4672 [H8804] vond hij H3808 geen H5828 hulpe H5048 , [die] als tegen hem over [ware].
  21 H5307 H0 Toen deed H3068 de HEERE H430 God H8639 een diepen slaap H5921 op H121 Adam H5307 [H8686] vallen H3462 [H8799] , en hij sliep H3947 [H8799] ; en Hij nam H259 een H4480 van H6763 zijn ribben H5462 [H8799] , en sloot H8478 derzelver plaats H1320 toe [met] vlees.
  22 H3068 En de HEERE H430 God H1129 [H8799] bouwde H6763 de ribbe H834 , die H4480 Hij van H120 Adam H3947 [H8804] genomen had H802 , tot een vrouw H935 [H8686] , en Hij bracht H413 haar tot H120 Adam.
  23 H559 [H8799] Toen zeide H120 Adam H2063 : Deze H6471 [is] ditmaal H6106 been H4480 van H6106 mijn benen H1320 , en vlees H4480 van H1320 mijn vlees H2063 ! Men zal haar H802 Manninne H7121 [H8735] heten H3588 , omdat H2063 zij H4480 uit H376 den man H3947 [H8795] genomen is.
  24 H3651 H5921 Daarom H376 zal de man H1 zijn vader H517 en zijn moeder H5800 [H8799] verlaten H802 , en zijn vrouw H1692 [H8804] aankleven H259 ; en zij zullen tot een H1320 vlees H1961 [H8799] zijn.
  25 H1961 [H8799] En zij waren H8147 beiden H6174 naakt H120 , Adam H802 en zijn vrouw H954 [H8709] ; en zij schaamden zich H3808 niet.

Colossians 1:16

  16 G3754 Want G1722 door G846 Hem G3956 zijn alle dingen G2936 [G5681] geschapen G1722 , die in G3772 de hemelen G2532 en G1909 die op G1093 de aarde G3707 zijn, die zienlijk G2532 en G517 die onzienlijk G1535 zijn, hetzij G2362 tronen G1535 , hetzij G2963 heerschappijen G1535 , hetzij G746 overheden G1535 , hetzij G1849 machten G3956 ; alle dingen G1223 zijn door G846 Hem G2532 en G1519 tot G846 Hem G2936 [G5769] geschapen;

Isaiah 45:12

  12 H776 Ik heb de aarde H6213 [H8804] gemaakt H120 , en Ik heb den mens H1254 [H8804] daarop geschapen H3027 ; Ik ben het! Mijn handen H8064 hebben de hemelen H5186 [H8804] uitgebreid H6635 , en Ik heb al hun heir H6680 [H8765] bevel gegeven.

Hebrews 11:3

  3 G4102 Door het geloof G3539 [G5719] verstaan wij G165 , dat de wereld G4487 door het woord G2316 Gods G2675 [G5771] is toebereid G1519 , alzo G3588 dat de dingen, die G991 [G5746] men ziet G3361 , niet G1096 [G5755] geworden zijn G1537 uit G5316 [G5730] dingen, die gezien worden.

Genesis 1:1-31

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.
  2 H776 De aarde H1961 [H8804] nu was H8414 woest H922 en ledig H2822 , en duisternis H5921 H6440 [was] op H8415 den afgrond H7307 ; en de Geest H430 Gods H7363 [H8764] zweefde H5921 H6440 op H4325 de wateren.
  3 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H216 licht H1961 [H8799] ! en daar werd H216 licht.
  4 H430 En God H7200 [H8799] zag H853 het H216 licht H3588 , dat H2896 het goed H430 [was]; en God H914 [H8686] maakte scheiding H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis.
  5 H430 En God H7121 [H8799] noemde H216 het licht H3117 dag H2822 , en de duisternis H7121 [H8804] noemde Hij H3915 nacht H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H259 , de eerste H3117 dag.
  6 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H7549 een uitspansel H8432 in het midden H4325 der wateren H1961 [H8799] ; en dat make H914 [H8688] scheiding H996 tussen H4325 wateren H4325 en wateren!
  7 H430 En God H6213 [H8799] maakte H7549 dat uitspansel H914 [H8686] , en maakte scheiding H996 tussen H4325 de wateren H834 , die H8478 onder H7549 het uitspansel H996 [zijn], en tussen H4325 de wateren H834 , die H5921 boven H7549 het uitspansel H1961 [H8799] [zijn]. En het was H3651 alzo.
  8 H430 En God H7121 [H8799] noemde H7549 het uitspansel H8064 hemel H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8145 , de tweede H3117 dag.
  9 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8478 van onder H8064 den hemel H413 in H259 een H4725 plaats H6960 [H8735] vergaderd worden H3004 , en dat het droge H7200 [H8735] gezien worde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  10 H430 En God H7121 [H8799] noemde H3004 het droge H776 aarde H4723 , en de vergadering H4325 der wateren H7121 [H8804] noemde Hij H3220 zeeen H430 ; en God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  11 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : Dat de aarde H1876 [H8686] uitschiete H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H6529 , vruchtbaar H6086 geboomte H6213 [H8802] , dragende H6529 vrucht H4327 naar zijn aard H834 , welks H2233 zaad H5921 daarin zij op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  12 H776 En de aarde H3318 [H8686] bracht voort H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H4327 naar zijn aard H6529 H6213 [H8802] , en vruchtdragend H6086 geboomte H2233 , welks H4327 zaad daarin was, naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  13 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7992 , de derde H3117 dag.
  14 H430 En God H559 [H8799] zeide H3974 : Dat er lichten H1961 [H8799] zijn H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H914 [H8687] , om scheiding te maken H996 tussen H3117 den dag H996 en tussen H3915 den nacht H1961 [H8799] ; en dat zij zijn H226 tot tekenen H4150 en tot gezette tijden H3117 , en tot dagen H8141 en jaren!
  15 H1961 [H8799] En dat zij zijn H3974 tot lichten H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  16 H430 God H6213 [H8799] dan maakte H8147 die twee H1419 grote H3974 lichten H1419 ; dat grote H3974 licht H4475 tot heerschappij H3117 des daags H6996 , en dat kleine H3974 licht H4475 tot heerschappij H3915 des nachts H3556 ; ook de sterren.
  17 H430 En God H5414 [H8799] stelde H853 ze H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde.
  18 H4910 [H8800] En om te heersen H3117 op den dag H3915 , en in den nacht H914 [H8687] , en om scheiding te maken H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  19 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7243 , de vierde H3117 dag.
  20 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8317 [H8799] overvloediglijk voortbrengen H8318 een gewemel H2416 van levende H5315 zielen H5775 ; en het gevogelte H5774 [H8787] vliege H5921 boven H776 de aarde H5921 H6440 , in H7549 het uitspansel H8064 des hemels!
  21 H430 En God H1254 [H8799] schiep H1419 de grote H8577 walvissen H3605 , en alle H2416 levende H7430 [H8802] wremelende H5315 ziel H834 , welke H4325 de wateren H8317 [H8804] overvloediglijk voortbrachten H4327 , naar haar aard H3605 ; en alle H3671 gevleugeld H5775 gevogelte H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  22 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 ze H559 [H8800] , zeggende H6509 [H8798] : Zijt vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H4325 de wateren H3220 in de zeeen H5775 ; en het gevogelte H7235 [H8799] vermenigvuldige H776 op de aarde!
  23 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H2549 , de vijfde H3117 dag.
  24 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : De aarde H3318 H0 brenge H2416 levende H5315 zielen H3318 [H8686] voort H4327 , naar haar aard H929 , vee H7431 , en kruipend H2416 , en wild gedierte H776 der aarde H4327 , naar zijn aard H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  25 H430 En God H6213 [H8799] maakte H2416 het wild gedierte H776 der aarde H4327 naar zijn aard H929 , en het vee H4327 naar zijn aard H3605 , en al H7431 het kruipend gedierte H127 des aardbodems H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  26 H430 En God H559 [H8799] zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 [H8799] maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 [H8799] ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt.
  27 H430 En God H1254 [H8799] schiep H120 den mens H6754 naar Zijn beeld H6754 ; naar het beeld H430 van God H1254 [H8804] schiep Hij H853 hem H2145 ; man H5347 en vrouw H1254 [H8804] schiep Hij H853 ze.
  28 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 hen H430 , en God H559 [H8799] zeide H6509 [H8798] tot hen: Weest vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H776 de aarde H3533 [H8798] , en onderwerpt haar H7287 [H8798] , en hebt heerschappij H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en over al H2416 het gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt!
  29 H430 En God H559 [H8799] zeide H2009 : Ziet H3605 , Ik heb ulieden al H2233 H2232 [H8802] het zaadzaaiende H6212 kruid H5414 [H8804] gegeven H834 , dat H5921 H6440 op H3605 de ganse H776 aarde H853 [is], en H3605 alle H6086 geboomte H834 , in hetwelk H2233 H2232 [H8802] zaadzaaiende H6086 H6529 boomvrucht H1961 [H8799] is; het zij H402 u tot spijze!
  30 H3605 Maar aan al H2416 het gedierte H776 der aarde H3605 , en aan al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en aan al H7430 [H8802] het kruipende gedierte H5921 op H776 de aarde H834 , waarin H2416 een levende H5315 ziel H3605 [is], [heb] [Ik] al H3418 het groene H6212 kruid H402 tot spijze H1961 [H8799] [gegeven]. En het was H3651 alzo.
  31 H430 En God H7200 [H8799] zag H3605 al H834 wat H6213 [H8804] Hij gemaakt had H2009 , en ziet H3966 , [het] [was] zeer H2896 goed H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8345 , de zesde H3117 dag.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.