Bible verses about "giants" | DSV_Strongs

Deuteronomy 2:10

  10 H368 De Emieten H3427 [H8804] woonden H6440 te voren H1419 daarin, een groot H7227 , en menigvuldig H7311 [H8802] , en lang H5971 volk H6062 , gelijk de Enakieten.

Deuteronomy 2:20

  20 H776 Dit werd ook voor een land H7497 der reuzen H2803 [H8735] gehouden H7497 ; de reuzen H3427 [H8804] woonden H6440 te voren H5984 daarin, en de Ammonieten H7121 [H8799] noemden H2157 hen Zamzummieten;

Psalms 3:6

  6 H3808 [03:7] Ik zal niet H3372 [H8799] vrezen H7233 voor tienduizenden H5971 des volks H834 , die H5439 zich rondom H5921 tegen H7896 [H8804] mij zetten.

Deuteronomy 2:21

  21 H1419 Een groot H7227 , en menigvuldig H7311 [H8802] , en lang H5971 volk H6062 , als de Enakieten H3068 ; en de HEERE H8045 [H8686] verdelgde H6440 hen voor hun aangezicht H3423 [H8799] , zodat zij hen uit de bezitting verdreven H3427 [H8799] , en aan hunlieder plaats woonden;

Deuteronomy 2:11

  11 H1992 Dezen H7497 werden ook voor reuzen H2803 [H8735] gehouden H6062 , als de Enakieten H4125 ; en de Moabieten H7121 [H8799] noemden H368 hen Emieten.

2 Samuel 21:18

  18 H1961 [H8804] En het geschiedde H310 H3651 daarna H5750 , dat er wederom H4421 een krijg H1961 [H8799] was H1359 te Gob H5973 tegen H6430 de Filistijnen H227 . Toen H5221 [H8689] sloeg H5444 Sibbechai H2843 , de Husathiet H5593 , Saf H834 , die H3211 van de kinderen H7497 van Rafa was.

Joshua 11:21

  21 H1931 Te dier H6256 tijde H935 [H8799] nu kwam H3091 Jozua H3772 H0 , en roeide H6062 de Enakieten H3772 [H8686] uit H4480 , van H2022 het gebergte H4480 , van H2275 Hebron H4480 , van H1688 Debir H4480 , van H6024 Anab H4480 , en van H3605 het ganse H2022 gebergte H3063 van Juda H4480 , en van H3605 het ganse H2022 gebergte H3478 van Israel H3091 ; Jozua H2763 [H8689] verbande H5973 hen met H5892 hun steden.

Deuteronomy 3:11

  11 H5747 Want Og H4428 , de koning H1316 van Bazan H3499 , was alleen van de overigen H7497 der reuzen H7604 [H8738] overgebleven H6210 ; ziet, zijn bedstede H6210 , zijnde een bedstede H1270 van ijzer H3808 , is zij niet H7237 te Rabba H1121 der kinderen H5983 Ammons H8672 ? Negen H520 ellen H753 is haar lengte H702 , en vier H520 ellen H7341 haar breedte H376 , naar eens mans H520 elleboog.

Genesis 6:1-4

  1 H1961 [H8799] En het geschiedde H3588 , als H120 de mensen H5921 H6440 op H127 den aardbodem H2490 [H8689] begonnen H7231 [H8800] te vermenigvuldigen H1323 , en hun dochters H3205 [H8795] geboren werden,
  2 H430 Dat Gods H1121 zonen H1323 de dochteren H120 der mensen H7200 [H8799] aanzagen H3588 , dat H2007 zij H2896 schoon H3947 [H8799] waren, en zij namen H802 zich vrouwen H4480 uit H3605 allen H834 , die H977 [H8804] zij verkozen hadden.
  3 H559 [H8799] Toen zeide H3068 de HEERE H7307 : Mijn Geest H3808 zal niet H5769 in eeuwigheid H1777 [H8799] twisten H120 met den mens H1931 , dewijl hij H1571 ook H1320 vlees H7683 [H8800] is H3117 ; doch zijn dagen H1961 [H8799] zullen zijn H3967 honderd H6242 en twintig H8141 jaren.
  4 H1992 In die H3117 dagen H1961 [H8804] waren H5303 er reuzen H776 op de aarde H1571 , en ook H3651 H310 daarna H834 , als H430 Gods H1121 zonen H413 tot H1323 de dochteren H120 der mensen H935 [H8799] ingegaan waren H1992 , en zich H3205 [H8804] [kinderen] gewonnen hadden H1992 ; deze H1368 zijn de geweldigen H834 , die H4480 van H5769 ouds H582 geweest zijn, mannen H8034 van name.

1 Samuel 17:1-58

  1 H6430 En de Filistijnen H622 [H8799] verzamelden H4264 hun heir H4421 ten strijde H622 [H8735] , en verzamelden zich H7755 te Socho H834 , dat H3063 in Juda H2583 [H8799] is; en zij legerden zich H996 tussen H7755 Socho H996 en tussen H5825 Azeka H658 , aan het einde van Dammim.
  2 H7586 Doch Saul H376 en de mannen H3478 van Israel H622 [H8738] verzamelden zich H2583 [H8799] , en legerden zich H6010 H425 in het eikendal H6186 [H8799] ; en stelden H4421 de slagorde H7125 [H8800] tegen H6430 de Filistijnen aan.
  3 H6430 De Filistijnen H5975 [H8802] nu stonden H413 aan H2022 een berg H4480 aan H2088 gene H3478 , en de Israelieten H5975 [H8802] stonden H413 aan H2022 een berg H4480 aan H2088 deze H1516 zijde; en de vallei H996 was tussen hen.
  4 H3318 H0 Toen ging H376 H1143 er een kampvechter H3318 [H8799] uit H4480 , uit H4264 het leger H6430 der Filistijnen H8034 ; zijn naam H1555 was Goliath H4480 , van H1661 Gath H1363 ; zijn hoogte H8337 was zes H520 ellen H2239 en een span.
  5 H5178 En hij had een koperen H3553 helm H5921 op H7218 zijn hoofd H1931 , en hij H3847 H0 had H7193 een schubachtig H8302 pantsier H3847 [H8803] aan H4948 ; en het gewicht H8302 van het pantsier H2568 was vijf H505 duizend H8255 sikkelen H5178 kopers;
  6 H5178 En een koperen H4697 scheenharnas H5921 boven H7272 zijn voeten H5178 , en een koperen H3591 schild H996 tussen H3802 zijn schouders;
  7 H6086 H2671 [H8675] En de schacht H2595 zijner spies H707 H4500 [H8802] was als een weversboom H3852 , en het lemmer H2595 zijner spies H8337 H3967 was van zeshonderd H8255 sikkelen H1270 ijzers H5375 H6793 [H8802] ; en de schilddrager H1980 [H8802] ging H6440 voor zijn aangezicht.
  8 H5975 [H8799] Deze nu stond H7121 [H8799] , en riep H413 tot H4634 de slagorden H3478 van Israel H559 [H8799] , en zeide H4100 tot hen: Waarom H3318 [H8799] zoudt gijlieden uittrekken H4421 , om de slagorde H6186 [H8800] te stellen H595 ? Ben ik H3808 niet H6430 een Filistijn H859 , en gijlieden H5650 knechten H7586 van Saul H1262 [H8798] ? Kiest H376 een man H413 onder u, die tot H3381 [H8799] mij afkome.
  9 H518 Indien H854 hij tegen H3898 [H8736] mij strijden H5221 [H8689] en mij verslaan H3201 [H8799] kan H5650 , zo zullen wij ulieden tot knechten H1961 [H8804] zijn H518 ; maar indien H589 ik H3201 [H8799] hem overwin H5221 [H8689] en hem sla H5650 , zo zult gij ons tot knechten H1961 [H8804] zijn H853 , en ons H5647 [H8804] dienen.
  10 H559 [H8799] Verder zeide H6430 de Filistijn H589 : Ik H3117 H2088 heb heden H4634 de slagorden H3478 van Israel H2778 [H8765] gehoond H5414 [H8798] , [zeggende]: Geeft H376 mij een man H3162 , dat wij te zamen H3898 [H8735] strijden!
  11 H7586 Toen Saul H3605 en het ganse H3478 Israel H428 deze H1697 woorden H6430 van den Filistijn H8085 [H8799] hoorden H2865 [H8735] , zo ontzetten zij zich H3372 [H8799] , en vreesden H3966 zeer.
  12 H1732 David H1121 nu was de zoon H673 van den Efrathischen H376 H2088 man H4480 van H1035 H3063 Bethlehem-juda H8034 , wiens naam H3448 was Isai H8083 , en [die] acht H1121 zonen H3117 had, en in de dagen H7586 van Saul H376 was hij een man H2204 [H8804] , oud H935 [H8804] , afgaande H582 onder de mannen.
  13 H7969 En de drie H1419 grootste H1121 zonen H3448 van Isai H3212 [H8799] gingen heen H7586 ; zij volgden Saul H310 na H4421 in den krijg H8034 . De namen H7969 nu zijner drie H1121 zonen H834 , die H4421 in den krijg H1980 [H8804] gingen H446 , waren: Eliab H1060 , de eerstgeborene H4932 , en zijn tweede H41 Abinadab H7992 , en de derde H8048 Samma.
  14 H1732 En David H1931 was H6996 de kleinste H7969 ; en de drie H1419 grootsten H7586 waren Saul H1980 H310 [H8804] nagevolgd.
  15 H1732 Doch David H1980 [H8802] ging henen H7725 [H8802] , en kwam weder H4480 H5921 van H7586 Saul H1 , om zijns vaders H6629 schapen H7462 [H8800] te weiden H1035 te Bethlehem.
  16 H6430 De Filistijn H5066 [H8799] nu trad toe H7925 [H8687] , des morgens vroeg H6150 [H8687] en des avonds H3320 [H8691] . Alzo stelde hij zich H705 [daar] veertig H3117 dagen lang.
  17 H3448 En Isai H559 [H8799] zeide H1121 tot zijn zoon H1732 David H3947 [H8798] : Neem H4994 toch H251 voor uw broeders H374 een efa H2088 van dit H7039 geroost koren H2088 , en deze H6235 tien H3899 broden H7323 [H8685] , en breng ze terloops H4264 in het leger H251 tot uw broederen.
  18 H935 [H8686] Maar breng H428 deze H6235 tien H2461 H2757 melkkazen H8269 aan de oversten H505 over duizend H251 ; en gij zult uw broederen H6485 [H8799] bezoeken H7965 , of het hun welga H6161 , en gij zult van hen pand H3947 [H8799] medenemen.
  19 H7586 Saul H1992 nu, en zij H3605 , en alle H376 mannen H3478 van Israel H6010 H425 waren bij het eikendal H5973 met H6430 de Filistijnen H3898 [H8737] strijdende.
  20 H7925 H0 Toen maakte zich H1732 David H1242 des morgens H7925 [H8686] vroeg op H5203 [H8799] , en hij liet H6629 de schapen H5921 bij H8104 [H8802] den hoeder H5375 [H8799] , en hij nam het op H3212 [H8799] , en ging henen H834 , gelijk als H3448 Isai H6680 [H8765] hem bevolen had H935 [H8799] ; en hij kwam H4570 aan den wagenburg H2428 , als het heir H413 in H4634 slagorde H3318 [H8802] uittoog H4421 , en men ten strijde H7321 [H8689] riep.
  21 H3478 En de Israelieten H6430 en Filistijnen H6186 [H8799] stelden H4634 slagorde H7125 [H8800] tegen H4634 slagorde.
  22 H1732 David H5203 [H8799] nu liet H3627 de vaten H4480 H5921 van H5921 zich, onder H3027 de hand H8104 [H8802] van den bewaarder H3627 der vaten H7323 [H8799] , en hij liep H4634 ter slagorde H935 [H8799] ; en hij kwam H7592 [H8799] en vraagde H251 zijn broederen H7965 naar [hun] welstand.
  23 H1931 Toen hij H5973 met H1696 [H8764] hen sprak H2009 , ziet H5927 [H8802] , zo kwam H376 H1143 de kampvechter H8034 op; zijn naam H1555 was Goliath H6430 , de Filistijn H4480 van H1661 Gath H4480 , uit H4634 H4630 [H8675] het heir H6430 der Filistijnen H1696 [H8762] , en hij sprak H428 achtereenvolgens die H1697 woorden H1732 ; en David H8085 [H8799] hoorde ze.
  24 H3605 Doch alle H376 mannen H3478 in Israel H376 , als zij dien man H7200 [H8800] zagen H5127 [H8799] , zo vluchtten zij H4480 voor H6440 zijn aangezicht H3372 [H8799] , en zij vreesden H3966 zeer.

1 Samuel 17:27-58

  27 H559 [H8799] Wederom zeide H5971 hem het volk H2088 achtervolgens dat H1697 woord H559 [H8800] , zeggende H3541 : Alzo H376 zal men den man H6213 [H8735] doen H834 , die H5221 [H8686] hem slaat.

1 Samuel 17:29-58

  29 H559 [H8799] Toen zeide H1732 David H4100 : Wat H6258 heb ik nu H6213 [H8804] gedaan H1931 ? Is H3808 er geen H1697 oorzaak?
  30 H5437 [H8735] En hij wendde zich af H4480 H681 van H413 H4136 dien naar H312 een anderen H559 [H8799] toe, en hij zeide H2088 achtereenvolgens dat H1697 woord H5971 ; en het volk H7725 [H8686] gaf hem weder H1697 antwoord H7223 , achtervolgens de eerste H1697 woorden.
  31 H1697 Toen die woorden H8085 [H8735] gehoord werden H834 , die H1732 David H1696 [H8765] gesproken had H6440 , en in de tegenwoordigheid H7586 van Saul H5046 [H8686] verkondigd werden H3947 [H8799] , zo liet hij hem halen.

1 Samuel 17:25-58

  25 H376 En de mannen H3478 Israels H559 [H8799] zeiden H2088 : Hebt gijlieden dien H376 man H7200 [H8804] wel gezien H5927 [H8802] , die opgekomen is H3588 ? Want H5927 [H8802] hij is opgekomen H3478 , om Israel H2778 [H8763] te honen H1961 [H8804] ; en het zal geschieden H4428 , dat de koning H376 dien man H834 , die H5221 [H8686] hem slaat H1419 , met groten H6239 rijkdom H6238 [H8686] verrijken zal H1323 , en hij zal hem zijn dochter H5414 [H8799] geven H1 , en hij zal zijns vaders H1004 huis H6213 H2670 [H8799] vrijmaken H3478 in Israel.
  26 H559 [H8799] Toen zeide H1732 David H413 tot H582 de mannen H5973 , die bij H5975 [H8802] hem stonden H559 [H8800] , zeggende H4100 : Wat H376 zal men dien man H6213 [H8735] doen H834 , die H1975 dezen H6430 Filistijn H5221 [H8686] slaat H2781 , en den smaad H4480 H5921 van H3478 Israel H5493 [H8689] wendt H3588 ? Want H4310 wie H2088 is deze H6189 onbesneden H6430 Filistijn H3588 , dat H4634 hij de slagorden H2416 van den levenden H430 God H2778 [H8765] zou honen?

1 Samuel 17:28-58

  28 H446 Als Eliab H1419 , zijn grootste H251 broeder H413 , hem tot H582 die mannen H8085 [H8799] hoorde H1696 [H8763] spreken H2734 [H8799] , zo ontstak H639 de toorn H446 van Eliab H1732 tegen David H559 [H8799] , en hij zeide H4100 H2088 : Waarom H3381 [H8804] zijt gij nu afgekomen H5921 , en onder H4310 wien H2007 hebt gij de H4592 weinige H6629 schapen H4057 in de woestijn H5203 [H8804] gelaten H589 ? Ik H3045 [H8804] ken H2087 uw vermetelheid H7455 , en de boosheid H3824 uws harten H3588 wel; want H3381 [H8804] gij zijt afgekomen H4616 , opdat H4421 gij den strijd H7200 [H8800] zaagt.

1 Samuel 17:32-58

  32 H1732 En David H559 [H8799] zeide H413 tot H7586 Saul H408 : Aan geen H120 mens H5307 [H8799] ontvalle H3820 het hart H5921 , om H5650 zijnentwil. Uw knecht H3212 [H8799] zal heengaan H5973 en hij zal met H2088 dezen H6430 Filistijn H3898 [H8738] strijden.
  33 H7586 Maar Saul H559 [H8799] zeide H413 tot H1732 David H3808 : Gij zult niet H3201 [H8799] kunnen H3212 [H8800] heengaan H413 tot H2088 dezen H6430 Filistijn H5973 , om met H3898 [H8736] hem te strijden H3588 ; want H859 gij H5288 zijt een jongeling H1931 , en hij H376 H4421 is een krijgsman H4480 van H5271 zijn jeugd af.
  34 H559 [H8799] Toen zeide H1732 David H413 tot H7586 Saul H5650 : Uw knecht H7462 H1961 [H8802] weidde H6629 de schapen H1 zijns vaders H935 [H8804] , en er kwam H738 een leeuw H1677 en een beer H5375 [H8804] , en nam H7716 H2089 [H8675] een schaap H4480 van H5739 de kudde weg.
  35 H3318 [H8804] En ik ging uit H310 hem na H5221 [H8689] , en ik sloeg H5337 [H8689] hem, en redde H4480 het uit H6310 zijn mond H5921 ; toen hij tegen H6965 [H8799] mij opstond H2388 [H8689] , zo vatte ik H2206 hem bij zijn baard H5221 [H8689] , en sloeg H4191 [H8689] hem, en doodde hem.
  36 H5650 Uw knecht H1571 heeft zo H738 den leeuw H1571 als H1677 den beer H5221 [H8689] geslagen H2088 ; alzo zal deze H6189 onbesneden H6430 Filistijn H1961 [H8804] zijn H259 , gelijk een H4480 van H3588 die, omdat H4634 hij de slagorden H2416 van den levenden H430 God H2778 [H8765] gehoond heeft.
  37 H559 [H8799] Verder zeide H1732 David H3068 : De HEERE H834 , Die H4480 mij van H3027 de hand H738 des leeuws H5337 [H8689] gered heeft H4480 , en uit H3027 de hand H1677 des beers H1931 , Die H5337 [H8686] zal mij redden H4480 uit H3027 de hand H2088 van dezen H6430 Filistijn H559 [H8799] . Toen zeide H7586 Saul H413 tot H1732 David H3212 [H8798] : Ga heen H3068 , en de HEERE H1961 [H8799] zij H5973 met u!
  38 H7586 En Saul H3847 [H8686] kleedde H1732 David H4055 met zijn klederen H5414 [H8804] , en zette H5178 een koperen H6959 helm H5921 op H7218 zijn hoofd H3847 [H8686] , en kleedde H853 hem H8302 met een pantsier.

1 Samuel 17:40-58

  40 H3947 [H8799] En hij nam H4731 zijn staf H3027 in zijn hand H977 [H8799] , en hij koos H2568 zich vijf H2512 gladde H68 stenen H4480 uit H5158 de beek H7760 [H8799] , en leide H853 ze H7462 H3627 [H8802] in de herderstas H834 , die H3219 hij had, te weten in den zak H7050 , en zijn slinger H3027 was in zijn hand H5066 [H8799] ; alzo naderde hij H413 tot H6430 den Filistijn.

1 Samuel 17:39-58

  39 H1732 En David H2296 [H8799] gordde H2719 zijn zwaard H4480 H5921 aan over H4055 zijn klederen H2974 [H8686] , en wilde H3212 [H8800] gaan H3588 ; want H3808 hij had het nooit H5254 [H8765] verzocht H559 [H8799] . Toen zeide H1732 David H413 tot H7586 Saul H3201 [H8799] : Ik kan H428 in deze H3808 niet H3212 [H8800] gaan H3588 , want H3808 ik heb het nooit H5254 [H8765] verzocht H1732 ; en David H5493 H0 leide H4480 H5921 ze van H5493 [H8686] zich.

1 Samuel 17:41-58

  41 H6430 De Filistijn H3212 [H8799] ging ook heen H1980 [H8802] , gaande H7131 en naderende H413 tot H1732 David H376 H5375 H6793 [H8802] , en zijn schilddrager H6440 [ging] voor zijn aangezicht.
  42 H6430 Toen de Filistijn H5027 [H8686] opzag H1732 , en David H7200 [H8799] zag H959 [H8799] , zo verachtte hij H3588 hem; want H1961 [H8804] hij was H5288 een jongeling H132 , roodachtig H5973 , mitsgaders H3303 schoon H4758 van aanzien.
  43 H6430 De Filistijn H559 [H8799] nu zeide H413 tot H1732 David H595 : Ben ik H3611 een hond H3588 , dat H859 gij H413 tot H935 [H8802] mij komt H4731 met stokken H6430 ? En de Filistijn H7043 [H8762] vloekte H1732 David H430 bij zijn goden.
  44 H559 [H8799] Daarna zeide H6430 de Filistijn H413 tot H1732 David H3212 [H8798] : Kom H413 tot H1320 mij, zo zal ik uw vlees H5775 aan de vogelen H8064 des hemels H5414 [H8799] geven H929 , en aan de dieren H7704 des velds.
  45 H1732 David H559 [H8799] daarentegen zeide H413 tot H6430 den Filistijn H859 : gij H935 [H8802] komt H413 tot H2719 mij met een zwaard H2595 , en met een spies H3591 , en met een schild H595 ; maar ik H935 [H8802] kom H413 tot H8034 u in den Naam H3068 van den HEERE H6635 der heirscharen H430 , den God H4634 der slagorden H3478 van Israel H834 , Dien H2778 [H8765] gij gehoond hebt.
  46 H2088 Te dezen H3117 dage H3068 zal de HEERE H5462 [H8762] u besluiten H3027 in mijn hand H5221 [H8689] , en ik zal u slaan H7218 , en ik zal uw hoofd H4480 H5921 van H5493 [H8689] u wegnemen H6297 , en ik zal de dode lichamen H6430 van der Filistijnen H4264 leger H2088 dezen H3117 dag H5775 aan de vogelen H8064 des hemels H2416 , en aan de beesten H776 des velds H5414 [H8804] geven H3605 ; en de ganse H776 aarde H3045 [H8799] zal weten H3588 , dat H3478 Israel H430 een God H3426 heeft.
  47 H2088 En deze H3605 ganse H6951 vergadering H3045 [H8799] zal weten H3588 , dat H3068 de HEERE H3808 niet H2719 door het zwaard H2595 , noch door de spies H3467 [H8686] verlost H3588 ; want H4421 de krijg H3068 is des HEEREN H853 , Die zal ulieden H3027 in onze hand H5414 [H8804] geven.
  48 H1961 [H8804] En het geschiedde H3588 , toen H6430 de Filistijn H6965 [H8804] zich opmaakte H3212 [H8799] , en heenging H1732 , en David H7125 [H8800] tegemoet H7126 [H8799] naderde H4116 [H8762] , zo haastte H1732 David H7323 [H8799] , en liep H4634 naar de slagorde H6430 toe, den Filistijn H7125 [H8800] tegemoet.
  49 H1732 En David H7971 [H8799] stak H3027 zijn hand H413 in H3627 de tas H3947 [H8799] , en hij nam H68 een steen H4480 H8033 daaruit H7049 [H8762] , en hij slingerde H5221 [H8686] , en trof H6430 den Filistijn H413 in H4696 zijn voorhoofd H68 ; zodat de steen H2883 [H8799] zonk H4696 in zijn voorhoofd H5307 [H8799] , en hij viel H5921 op H6440 zijn aangezicht H776 ter aarde.
  50 H2388 H4480 [H8799] Alzo overweldigde H1732 David H6430 den Filistijn H7050 met een slinger H68 en met een steen H5221 [H8686] ; en hij versloeg H6430 den Filistijn H4191 [H8686] , en doodde H1732 hem; doch David H369 had geen H2719 zwaard H3027 in de hand.
  51 H7323 [H8799] Daarom liep H1732 David H5975 [H8799] , en stond H413 op H6430 den Filistijn H3947 [H8799] , en nam H2719 zijn zwaard H8025 [H8799] , en hij trok H4480 het uit H8593 zijn schede H4191 [H8787] , en hij doodde H3772 H0 hem, en hij hieuw H7218 hem het hoofd H3772 [H8799] daarmede af H6430 . Toen de Filistijnen H7200 [H8799] zagen H3588 , dat H1368 hun geweldigste H4191 [H8804] dood was H5127 [H8799] , zo vluchtten zij.
  52 H6965 H0 Toen maakten zich H582 de mannen H3478 van Israel H3063 en van Juda H6965 [H8799] op H7321 [H8686] , en juichten H7291 [H8799] , en vervolgden H6430 de Filistijnen H5704 , tot H935 [H8800] daar men komt H1516 aan de vallei H5704 , en tot H8179 aan de poorten H6138 van Ekron H2491 ; en de verwonden H6430 der Filistijnen H5307 [H8799] vielen H1870 op den weg H8189 van Saaraim H5704 , en tot H1661 aan Gath H5704 , en tot H6138 aan Ekron.
  53 H7725 H0 Daarna keerden H1121 de kinderen H3478 Israels H7725 [H8799] om H4480 , van H1814 H310 [H8800] het hittig najagen H6430 der Filistijnen H8155 [H8799] , en zij beroofden H4264 hun legers.
  54 H3947 [H8799] Daarna nam H1732 David H7218 het hoofd H6430 van den Filistijn H935 [H8686] , en bracht H3389 het naar Jeruzalem H3627 ; maar zijn wapenen H7760 [H8804] leide hij H168 in zijn tent.
  55 H7586 Toen Saul H1732 David H7200 [H8800] zag H3318 [H8802] uitgaan H6430 den Filistijn H7125 [H8800] tegemoet H559 [H8804] , zeide hij H413 tot H74 Abner H8269 H6635 , den krijgsoverste H4310 : Wiens H1121 zoon H2088 is deze H5288 jongeling H74 , Abner H74 ? En Abner H559 [H8799] zeide H5315 : [Zo] [waarachtig] [als] uw ziel H2416 leeft H4428 , o koning H3045 [H8804] ! ik weet H518 het niet.
  56 H4428 De koning H559 [H8799] nu zeide H7592 [H8798] : Vraag H859 gij H4310 het, wiens H1121 zoon H2088 deze H5958 jongeling is.
  57 H1732 Als David H7725 [H8800] wederkeerde H4480 van H5221 [H8687] het slaan H6430 des Filistijns H3947 [H8799] , zo nam H853 hem H74 Abner H935 [H8686] , en hij bracht H6440 hem voor het aangezicht H7586 van Saul H7218 , en het hoofd H6430 van den Filistijn H3027 was in zijn hand.
  58 H7586 En Saul H559 [H8799] zeide H413 tot H4310 hem: Wiens H1121 zoon H859 zijt gij H5288 , jongeling H1732 ? En David H559 [H8799] zeide H1121 : Ik ben een zoon H5650 van uw knecht H3448 Isai H1022 , den Bethlehemiet.

Jude 1:6

  6 G5037 En G32 de engelen G1438 , die hun G746 beginsel G3361 niet G5083 [G5660] bewaard hebben G235 , maar G2398 hun eigen G3613 woonstede G620 [G5631] verlaten hebben G1519 , heeft Hij tot G2920 het oordeel G3173 des groten G2250 dags G126 met eeuwige G1199 banden G5259 onder G2217 de duisternis G5083 [G5758] bewaard.

Deuteronomy 1:28

  28 H5927 [H8802] Waarheen zouden wij optrekken H251 ? Onze broeders H3824 hebben ons hart H4549 [H8689] doen smelten H559 [H8800] , zeggende H5971 : Het is een volk H1419 , groter H7311 [H8802] en langer H5892 dan wij; de steden H1419 zijn groot H1219 [H8803] , en gesterkt H8064 tot in den hemel H1121 toe; ook hebben wij daar kinderen H6062 der Enakieten H7200 [H8804] gezien.

Numbers 13:33

  33 H5303 Wij hebben ook daar de reuzen H7200 [H8804] gezien H1121 , en de kinderen H6061 van Enak H5303 , van de reuzen H2284 ; en wij waren als sprinkhanen H5869 in onze ogen H5869 , alzo waren wij ook in hun ogen.

Genesis 6:1-22

  1 H1961 [H8799] En het geschiedde H3588 , als H120 de mensen H5921 H6440 op H127 den aardbodem H2490 [H8689] begonnen H7231 [H8800] te vermenigvuldigen H1323 , en hun dochters H3205 [H8795] geboren werden,
  2 H430 Dat Gods H1121 zonen H1323 de dochteren H120 der mensen H7200 [H8799] aanzagen H3588 , dat H2007 zij H2896 schoon H3947 [H8799] waren, en zij namen H802 zich vrouwen H4480 uit H3605 allen H834 , die H977 [H8804] zij verkozen hadden.
  3 H559 [H8799] Toen zeide H3068 de HEERE H7307 : Mijn Geest H3808 zal niet H5769 in eeuwigheid H1777 [H8799] twisten H120 met den mens H1931 , dewijl hij H1571 ook H1320 vlees H7683 [H8800] is H3117 ; doch zijn dagen H1961 [H8799] zullen zijn H3967 honderd H6242 en twintig H8141 jaren.
  4 H1992 In die H3117 dagen H1961 [H8804] waren H5303 er reuzen H776 op de aarde H1571 , en ook H3651 H310 daarna H834 , als H430 Gods H1121 zonen H413 tot H1323 de dochteren H120 der mensen H935 [H8799] ingegaan waren H1992 , en zich H3205 [H8804] [kinderen] gewonnen hadden H1992 ; deze H1368 zijn de geweldigen H834 , die H4480 van H5769 ouds H582 geweest zijn, mannen H8034 van name.
  5 H3068 En de HEERE H7200 [H8799] zag H3588 , dat H7451 de boosheid H120 des mensen H7227 menigvuldig H776 [was] op de aarde H3605 , en al H3336 het gedichtsel H4284 der gedachten H3820 zijns harten H3605 te allen H3117 dage H7535 alleenlijk H7451 boos was.
  6 H5162 [H8735] Toen berouwde het H3068 den HEERE H3588 , dat H120 Hij den mens H776 op de aarde H6213 [H8804] gemaakt had H6087 [H8691] , en het smartte H413 Hem aan H3820 Zijn hart.
  7 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H120 : Ik zal den mens H834 , dien H1254 [H8804] Ik geschapen heb H4229 [H8799] , verdelgen H4480 H5921 H6440 van H127 den aardbodem H4480 , van H120 den mens H5704 tot H929 het vee H5704 , tot H7431 het kruipend gedierte H5704 , en tot H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3588 toe; want H5162 [H8738] het berouwt Mij H3588 , dat H6213 [H8804] Ik hen gemaakt heb.
  8 H5146 Maar Noach H4672 [H8804] vond H2580 genade H5869 in de ogen H3068 des HEEREN.
  9 H429 Dit H8435 [zijn] de geboorten H5146 van Noach H5146 . Noach H1961 [H8804] was H6662 een rechtvaardig H8549 , oprecht H376 man H1755 in zijn geslachten H5146 . Noach H1980 [H8694] wandelde H854 met H430 God.
  10 H5146 En Noach H3205 [H8686] gewon H7969 drie H1121 zonen H8035 : Sem H2526 , Cham H3315 en Jafeth.
  11 H776 Maar de aarde H7843 [H8735] was verdorven H430 voor Gods H6440 aangezicht H776 ; en de aarde H4390 [H8735] was vervuld H2555 met wrevel.
  12 H7200 [H8799] Toen zag H430 God H776 de aarde H2009 , en ziet H7843 [H8738] , zij was verdorven H3588 ; want H3605 al H1320 het vlees H1870 had zijn weg H7843 [H8689] verdorven H5921 op H776 de aarde.
  13 H559 [H8799] Daarom zeide H430 God H5146 tot Noach H7093 : Het einde H3605 van alle H1320 vlees H6440 is voor Mijn aangezicht H935 [H8804] gekomen H3588 ; want H776 de aarde H4480 H6440 is door hen H4390 [H8804] vervuld H2555 met wrevel H2009 ; en zie H854 , Ik zal hen met H776 de aarde H7843 [H8688] verderven.
  14 H6213 [H8798] Maak H8392 u een ark H1613 H6086 van goferhout H7064 ; met kameren H8392 zult gij deze ark H6213 [H8799] maken H3722 [H8804] ; en gij zult die bepekken H4480 van H1004 binnen H4480 en van H2351 buiten H3724 met pek.
  15 H2088 En aldus H834 [is] [het], dat H853 gij haar H6213 [H8799] maken zult H7969 H3967 : driehonderd H520 ellen H753 zij de lengte H8392 der ark H2572 , vijftig H520 ellen H7341 haar breedte H7970 , en dertig H520 ellen H6967 haar hoogte.
  16 H6672 Gij zult een venster H8392 aan de ark H6213 [H8799] maken H3615 [H8762] , en zult haar volmaken H413 tot H520 een elle H4480 van H4605 boven H6607 ; en de deur H8392 der ark H6654 zult gij in haar zijde H7760 [H8799] zetten H8482 ; gij zult ze met onderste H8145 , tweede H7992 en derde H6213 [H8799] [verdiepingen] maken.
  17 H589 Want Ik H2009 , zie H589 , Ik H935 [H8688] breng H853 een H3999 H4325 watervloed H5921 over H776 de aarde H3605 , om alle H1320 vlees H834 , waarin H7307 een geest H2416 des levens H4480 [is], van H8478 onder H8064 den hemel H7843 [H8763] te verderven H3605 ; al H834 wat H776 op de aarde H1478 [H8799] [is], zal den geest geven.
  18 H854 Maar met H1285 u zal Ik Mijn verbond H6965 [H8689] oprichten H413 ; en gij zult in H8392 de ark H935 [H8804] gaan H859 , gij H1121 , en uw zonen H802 , en uw huisvrouw H802 , en de vrouwen H1121 uwer zonen H854 met u.
  19 H4480 En gij zult van H3605 al H2416 wat leeft H4480 , van H3605 alle H1320 vlees H8147 , twee H4480 van H3605 elk H935 H0 , doen H413 in H8392 de ark H935 [H8686] komen H854 , om met H2421 [H8687] u in het leven te behouden H2145 : mannetje H5347 en wijfje H1961 [H8799] zullen zij zijn;
  20 H4480 Van H5775 het gevogelte H4327 naar zijn aard H4480 , en van H929 het vee H4327 naar zijn aard H4480 , van H3605 al H7431 het kruipend gedierte H127 des aardbodems H4327 naar zijn aard H8147 , twee H4480 van H3605 elk H413 zullen tot H935 [H8799] u komen H2421 [H8687] , om [die] in het leven te behouden.
  21 H859 En gij H3947 [H8798] , neem H4480 voor u van H3605 alle H3978 spijze H834 , die H398 [H8735] gegeten wordt H622 [H8804] , en verzamel H413 ze tot H402 u, opdat zij u en hun tot spijze H1961 [H8799] zij.
  22 H5146 En Noach H6213 [H8799] deed H3506 het; naar al H834 wat H430 God H853 hem H6680 [H8765] geboden had H3651 , zo H6213 [H8804] deed hij.

Genesis 6:4

  4 H1992 In die H3117 dagen H1961 [H8804] waren H5303 er reuzen H776 op de aarde H1571 , en ook H3651 H310 daarna H834 , als H430 Gods H1121 zonen H413 tot H1323 de dochteren H120 der mensen H935 [H8799] ingegaan waren H1992 , en zich H3205 [H8804] [kinderen] gewonnen hadden H1992 ; deze H1368 zijn de geweldigen H834 , die H4480 van H5769 ouds H582 geweest zijn, mannen H8034 van name.
Reformed Dating

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.