Bible verses about "genesis" | DSV_Strongs

Genesis 20:1-18

  1 H85 En Abraham H5265 [H8799] reisde H776 van daar naar het land H5045 van het zuiden H3427 [H8799] , en woonde H996 tussen H6946 Kades H996 en tussen H7793 Sur H1481 [H8799] ; en hij verkeerde als vreemdeling H1642 te Gerar.
  2 H85 Als nu Abraham H413 van H8283 Sara H802 , zijn huisvrouw H559 [H8799] , gezegd had H1931 : Zij H269 is mijn zuster H7971 [H8799] , zo zond H40 Abimelech H4428 , de koning H1642 van Gerar H3947 [H8799] , en nam H8283 Sara weg.
  3 H430 Maar God H935 [H8799] kwam H413 tot H40 Abimelech H2472 in een droom H3915 des nachts H559 [H8799] , en Hij zeide H2005 tot hem: Zie H4191 [H8801] , gij zijt dood H5921 om H802 der vrouwe H834 wil, die H3947 [H8804] gij weggenomen hebt H1931 ; want zij H1167 is met een man H1166 [H8803] getrouwd.
  4 H40 Doch Abimelech H413 was tot H3808 haar niet H7126 [H8804] genaderd H559 [H8799] ; daarom zeide hij H136 : Heere H1571 ! zult Gij dan ook H6662 een rechtvaardig H1471 volk H2026 [H8799] doden?
  5 H1931 Heeft hij zelf H3808 mij niet H559 [H8804] gezegd H1931 : Zij H269 is mijn zuster H1931 ? en zij H1571 , ook H1931 zij H559 [H8804] heeft gezegd H1931 : Hij H251 is mijn broeder H8537 . In oprechtheid H3824 mijns harten H5356 en in reinheid H3709 mijner handen H2063 , heb ik dit H6213 [H8804] gedaan.
  6 H430 En God H559 [H8799] zeide H413 tot H2472 hem in den droom H595 : Ik H1571 heb ook H3045 [H8804] geweten H2063 , dat gij dit H8537 in oprechtheid H3824 uws harten H6213 [H8804] gedaan hebt H595 , en Ik H853 heb u H1571 ook H2820 [H8799] belet H2398 [H8800] van tegen Mij te zondigen H5921 H3651 ; daarom H3808 heb Ik u niet H5414 [H8804] toegelaten H413 , haar aan H5060 [H8800] te roeren.
  7 H7725 H0 Zo geef H6258 dan nu H376 dezes mans H802 huisvrouw H7725 [H8685] weder H3588 ; want H1931 hij H5030 is een profeet H1157 , en hij zal voor u H6419 [H8691] bidden H2421 [H8798] , opdat gij leeft H518 ; maar zo H369 gij haar niet H7725 [H8688] wedergeeft H3045 [H8798] , weet H3588 , dat H4191 [H8800] gij voorzeker H4191 [H8799] sterven zult H859 , gij H3605 , en al H834 wat uwes is!
  8 H7925 H0 Toen stond H40 Abimelech H1242 des morgens H7925 [H8686] vroeg op H7121 [H8799] , en riep H3605 al H5650 zijn knechten H1696 [H8762] , en sprak H3605 al H428 deze H1697 woorden H241 voor hun oren H582 . En die mannen H3372 [H8799] vreesden H3966 zeer.
  9 H40 En Abimelech H7121 [H8799] riep H85 Abraham H559 [H8799] , en zeide H4100 tot hem: Wat H6213 [H8804] hebt gij ons gedaan H4100 ? en wat H2398 [H8804] heb ik tegen u gezondigd H3588 , dat H5921 gij over H5921 mij en over H4467 mijn koninkrijk H1419 een grote H2401 zonde H935 [H8689] gebracht hebt H4639 ? gij hebt daden H5973 met H6213 [H8804] mij gedaan H3808 , die niet H6213 [H8735] zouden gedaan worden.
  10 H559 [H8799] Voorts zeide H40 Abimelech H413 tot H85 Abraham H4100 : Wat H7200 [H8804] hebt gij gezien H3588 , dat H2088 gij deze H1697 zaak H6213 [H8804] gedaan hebt?
  11 H85 En Abraham H559 [H8799] zeide H559 [H8804] : Want ik dacht H7535 : alleen H369 H0 is H3374 de vreze H430 Gods H2088 in deze H4725 plaats H369 niet H5921 H1697 , zodat zij mij om H802 mijner huisvrouw H1697 wil H2026 [H8804] zullen doden.
  12 H1571 En ook H546 [is] [zij] waarlijk H269 mijn zuster H1931 ; zij H1 is mijns vaders H1323 dochter H389 , maar H3808 niet H517 mijner moeder H1323 dochter H802 ; en zij is mij ter vrouwe H1961 [H8799] geworden.
  13 H1961 [H8799] En het is geschied H834 , als H430 God H853 mij H4480 uit H1 mijns vaders H1004 huis H8582 [H8689] deed dwalen H559 [H8799] , zo sprak ik H2088 tot haar: Dit H2617 zij uw weldadigheid H834 , die H5973 gij bij mij H6213 [H8799] doen zult H413 ; aan H3605 alle H4725 plaatsen H834 H8033 waar H935 [H8799] wij komen zullen H559 [H8798] , zeg H1931 van mij: Hij H251 [is] mijn broeder!
  14 H3947 [H8799] Toen nam H40 Abimelech H6629 schapen H1241 en runderen H5650 , ook dienstknechten H8198 en dienstmaagden H5414 [H8799] , en gaf H85 dezelve aan Abraham H7725 H0 ; en hij gaf H853 hem H8283 Sara H802 zijn huisvrouw H7725 [H8686] weder.
  15 H40 En Abimelech H559 [H8799] zeide H2009 : Zie H776 , mijn land H6440 is voor uw aangezicht H3427 [H8798] ; woon H2896 , waar het goed H5869 is in uw ogen.
  16 H8283 En tot Sara H559 [H8804] zeide hij H2009 : Zie H251 , ik heb uw broeder H505 duizend H3701 zilverlingen H5414 [H8804] gegeven H2009 ; zie H1931 , hij H3682 zij u een deksel H5869 der ogen H3605 , allen H834 , die H854 met H854 u zijn, ja, bij H3605 allen H3198 [H8737] , en wees geleerd.
  17 H85 En Abraham H6419 [H8691] bad H413 tot H430 God H430 ; en God H7495 [H8799] genas H40 Abimelech H802 , en zijn huisvrouw H519 , en zijn dienstmaagden H3205 [H8799] , zodat zij baarden.
  18 H3588 Want H3068 de HEERE H1157 H3605 had al H7358 de baarmoeders H1004 van het huis H40 van Abimelech H6113 [H8800] ganselijk H6113 [H8804] toegesloten H5921 , ter H1697 oorzake H8283 van Sara H85 , Abrahams H802 huisvrouw.

Genesis 10:1-32

  1 H429 Dit H8435 nu [zijn] de geboorten H5146 van Noachs H1121 zonen H8035 : Sem H2526 , Cham H3315 , en Jafeth H3205 H0 ; en hun werden H1121 zonen H3205 [H8735] geboren H310 na H3999 den vloed.
  2 H1121 De zonen H3315 van Jafeth H1586 [zijn]: Gomer H4031 , en Magog H4074 , en Madai H3120 , en Javan H8422 , en Tubal H4902 , en Mesech H8494 , en Thiras.
  3 H1121 En de zonen H1586 van Gomer H813 [zijn]: Askenaz H7384 , en Rifath H8425 , en Togarma.
  4 H1121 En de zonen H3120 van Javan H473 [zijn]: Elisa H8659 , en Tarsis H3794 ; de Chittieten H1721 en Dodanieten.
  5 H4480 Van H429 dezen H6504 [H8738] zijn verdeeld H339 de eilanden H1471 der volken H776 in hun landschappen H376 , elk H3956 naar zijn spraak H4940 , naar hun huisgezinnen H1471 , onder hun volken.
  6 H1121 En de zonen H2526 van Cham H3568 [zijn]: Cusch H4714 en Mitsraim H6316 , en Put H3667 , en Kanaan.
  7 H1121 En de zonen H3568 van Cusch H5434 [zijn]: Seba H2341 en Havila H5454 , en Sabta H7484 , en Raema H5455 , en Sabtecha H1121 . En de zonen H7484 van Raema H7614 zijn: Scheba H1719 en Dedan.
  8 H3568 En Cusch H3205 [H8804] gewon H5248 Nimrod H1931 ; deze H2490 [H8689] begon H1368 geweldig H1961 [H8800] te zijn H776 op de aarde.
  9 H1931 Hij H1961 [H8804] was H1368 een geweldig H6718 jager H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H5921 H3651 ; daarom H559 [H8735] wordt gezegd H5248 : Gelijk Nimrod H1368 , een geweldig H6718 jager H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN.
  10 H7225 En het beginsel H4467 zijns rijks H1961 [H8799] was H894 Babel H751 , en Erech H390 , en Accad H3641 , en Calne H776 in het land H8152 Sinear.
  11 H4480 Uit H776 ditzelve land H804 is Assur H3318 [H8804] uitgegaan H1129 [H8799] , en heeft gebouwd H5210 Nineve H7344 , en Rehoboth H5892 , Ir H3625 , en Kalach.
  12 H7449 En Resen H996 , tussen H5210 Nineve H996 en tussen H3625 Kalach H1931 ; deze H1419 is die grote H5892 stad.
  13 H4714 En Mitsraim H3205 [H8804] gewon H3866 de Ludieten H6047 , en de Anamieten H3853 , en de Lehabieten H5320 , en de Naftuchieten,
  14 H6625 En de Pathrusieten H3695 , en de Casluchieten H4480 , van H834 H8033 waar H6430 de Filistijnen H3318 [H8804] uitgekomen zijn H3732 , en de Caftorieten.
  15 H3667 En Kanaan H3205 [H8804] gewon H6721 Sidon H1060 , zijn eerstgeborene H2845 , en Heth,
  16 H2983 En den Jebusiet H567 , en den Amoriet H1622 , en den Girgasiet,
  17 H2340 En den Hivviet H6208 , en den Arkiet H5513 , en den Siniet,
  18 H721 En den Arvadiet H6786 , en den Tsemariet H2577 , en den Hamathiet H310 ; en daarna H4940 zijn de huisgezinnen H3669 der Kanaanieten H6327 [H8738] verspreid.
  19 H1366 En de landpale H3669 der Kanaanieten H1961 [H8799] was H6721 van Sidon H935 [H8800] , daar gij gaat H1642 naar Gerar H5704 tot H5804 Gaza H935 [H8800] toe; daar gij gaat H5467 naar Sodom H6017 en Gomorra H126 , en Adama H6636 , en Zoboim H5704 , tot H3962 Lasa toe.
  20 H429 Deze H1121 [zijn] zonen H2526 van Cham H4940 , naar hun huisgezinnen H3956 , naar hun spraken H776 , in hun landschappen H1471 , in hun volken.
  21 H8035 Voorts zijn Sem H3205 [H8795] [zonen] geboren H1931 ; dezelve H1571 [is] ook H1 de vader H3605 aller H1121 zonen H5677 van Heber H251 , broeder H3315 van Jafeth H1419 , den grootste.
  22 H8035 Sems H1121 zonen H5867 [waren] Elam H804 , en Assur H775 , en Arfachsad H3865 , en Lud H758 , en Aram.
  23 H758 En Arams H1121 zonen H5780 [waren] Uz H2343 , en Hul H1666 , en Gether H4851 , en Maz.
  24 H775 En Arfachsad H3205 [H8804] gewon H7974 Selah H7974 , en Selah H3205 [H8804] gewon H5677 Heber.
  25 H5677 En Heber H8147 werden twee H1121 zonen H3205 [H8795] geboren H259 ; des enen H8034 naam H6389 was Peleg H3588 ; want H3117 in zijn dagen H776 is de aarde H6385 [H8738] verdeeld H251 ; en zijns broeders H8034 naam H3355 was Joktan.
  26 H3355 En Joktan H3205 [H8804] gewon H486 Almodad H8026 , en Selef H2700 , en Hatsarmaveth H3392 , en Jarach,
  27 H1913 En Hadoram H187 , en Usal H1853 , en Dikla,
  28 H5745 En Obal H39 , en Abimael H7614 , en Scheba,
  29 H211 En Ofir H2341 , en Havila H3103 , en Jobab H428 ; deze H3605 allen H1121 waren zonen H3355 van Joktan.
  30 H4186 En hun woning H1961 [H8799] was H4480 van H4852 Mescha H935 [H8800] af, daar gij gaat H5611 naar Sefar H2022 , het gebergte H6924 van het oosten.
  31 H428 Deze H1121 [zijn] zonen H8035 van Sem H4940 , naar hun huisgezinnen H3956 , naar hun spraken H776 , in hun landschappen H1471 , naar hun volken.
  32 H428 Deze H4940 [zijn] de huisgezinnen H1121 der zonen H5146 van Noach H8435 , naar hun geboorten H1471 , in hun volken H4480 ; en van H428 dezen H1471 zijn de volken H776 op de aarde H6504 [H8738] verdeeld H310 na H3999 den vloed.

Genesis 20:1

  1 H85 En Abraham H5265 [H8799] reisde H776 van daar naar het land H5045 van het zuiden H3427 [H8799] , en woonde H996 tussen H6946 Kades H996 en tussen H7793 Sur H1481 [H8799] ; en hij verkeerde als vreemdeling H1642 te Gerar.

Genesis 50:20

  20 H859 Gijlieden H7451 wel, gij hebt kwaad H5921 tegen H2803 [H8804] mij gedacht H430 ; [doch] God H2896 heeft dat ten goede H2803 [H8804] gedacht H4616 ; opdat H6213 [H8800] Hij deed H2088 , gelijk het te dezen H3117 dage H7227 is, om een groot H5971 volk H2421 [H8687] in het leven te behouden.

1 John 3:1-2

  1 G1492 [G5628] Ziet G4217 , hoe grote G26 liefde G2254 ons G3962 de Vader G1325 [G5758] gegeven heeft G2443 , [namelijk] dat G5043 wij kinderen G2316 Gods G2564 [G5686] genaamd zouden worden G1223 G5124 . Daarom G1097 [G5719] kent G2248 ons G2889 de wereld G3756 niet G3754 , omdat G846 zij Hem G3756 niet G1097 [G5627] kent.
  2 G27 Geliefden G3568 , nu G2070 [G5748] zijn wij G5043 kinderen G2316 Gods G2532 , en G3768 het is nog niet G5319 [G5681] geopenbaard G5101 , wat G2071 [G5704] wij zijn zullen G1161 . Maar G1492 [G5758] wij weten G3754 , dat G1437 als G5319 [G5686] [Hij] zal geopenbaard zijn G846 , wij Hem G3664 zullen gelijk G2071 [G5704] wezen G3754 ; want G846 wij zullen Hem G3700 [G5695] zien G2531 , gelijk G2076 [G5748] Hij is.

1 John 1:1-10

  1 G3739 Hetgeen G575 van G746 den beginne G2258 [G5713] was G3739 , hetgeen G191 [G5754] wij gehoord hebben G3739 , hetgeen G3708 [G5758] wij gezien hebben G2257 met onze G3788 ogen G3739 , hetgeen G2300 [G5662] wij aanschouwd hebben G2532 , en G2257 onze G5495 handen G5584 [G5656] getast hebben G4012 , van G3056 het Woord G2222 des levens;
  2 G2532 [Want G2222 het Leven G5319 [G5681] is geopenbaard G2532 , en G3708 [G5758] wij hebben het gezien G2532 , en G3140 [G5719] wij getuigen G2532 , en G518 [G5719] verkondigen G5213 ulieden G166 dat eeuwige G2222 Leven G3748 , Hetwelk G4314 bij G3962 den Vader G2258 [G5713] was G2532 , en G2254 ons G5319 [G5681] is geopenbaard.]
  3 G3739 Hetgeen G3708 [G5758] wij [dan] gezien G2532 en G191 [G5754] gehoord hebben G518 [G5719] , dat verkondigen wij G5213 u G2443 , opdat G2532 ook G5210 gij G3326 met G2257 ons G2842 gemeenschap G2192 [G5725] zoudt hebben G2532 , en G2251 deze onze G2842 gemeenschap G1161 ook G3326 [zij] met G3962 den Vader G2532 , en G3326 met G846 Zijn G5207 Zoon G2424 Jezus G5547 Christus.
  4 G2532 En G5023 deze dingen G1125 [G5719] schrijven wij G5213 u G2443 , opdat G5216 uw G5479 blijdschap G4137 [G5772] vervuld G5600 [G5753] zij.
  5 G2532 En G3778 dit G2076 [G5748] is G1860 de verkondiging G3739 , die G575 wij van G846 Hem G191 [G5754] gehoord hebben G2532 , en G5213 wij u G312 [G5719] verkondigen G3754 , dat G2316 God G5457 een Licht G2076 [G5748] is G2532 , en G3762 gans G3756 geen G4653 duisternis G1722 in G846 Hem G2076 [G5748] is.
  6 G1437 Indien G2036 [G5632] wij zeggen G3754 , dat G2842 wij gemeenschap G3326 met G846 Hem G2192 [G5719] hebben G2532 , en G1722 wij in G4655 de duisternis G4043 [G5725] wandelen G5574 [G5727] , zo liegen wij G2532 , en G4160 [G5719] doen G225 de waarheid G3756 niet.
  7 G1161 Maar G1437 indien G1722 wij in G5457 het licht G4043 [G5725] wandelen G5613 , gelijk G846 Hij G1722 in G5457 het licht G2076 [G5748] is G2192 [G5719] , zo hebben wij G2842 gemeenschap G3326 met G240 elkander G2532 , en G129 het bloed G2424 van Jezus G5547 Christus G846 , Zijn G5207 Zoon G2511 [G5719] , reinigt G2248 ons G575 van G3956 alle G266 zonde.
  8 G1437 Indien G2036 [G5632] wij zeggen G3754 , dat G3756 wij geen G266 zonde G2192 [G5719] hebben G4105 [G5719] , zo verleiden wij G1438 ons zelven G2532 , en G225 de waarheid G2076 [G5748] is G1722 in G2254 ons G3756 niet.
  9 G1437 Indien G2257 wij onze G266 zonden G3670 [G5725] belijden G2076 [G5748] , Hij is G4103 getrouw G2532 en G1342 rechtvaardig G2443 , dat G2254 Hij ons G266 de zonden G863 [G5632] vergeve G2532 , en G2248 ons G2511 [G5661] reinige G575 van G3956 alle G93 ongerechtigheid.
  10 G1437 Indien G2036 [G5632] wij zeggen G3754 , dat G3756 wij niet G264 [G5758] gezondigd hebben G4160 [G5719] , zo maken wij G846 Hem G5583 tot een leugenaar G2532 , en G846 Zijn G3056 woord G2076 [G5748] is G3756 niet G1722 in G2254 ons.

Genesis 4:7

  7 H3808 [Is] [er] niet H518 , indien H3190 [H8686] gij weldoet H7613 , verhoging H518 ? en zo H3808 gij niet H3190 [H8686] weldoet H2403 , de zonde H7257 [H8802] ligt H6607 aan de deur H8669 . Zijn begeerte H413 is toch tot H859 u, en gij H4910 [H8799] zult over hem heersen.

Genesis 8:1-22

  1 H430 En God H2142 [H8799] gedacht H5146 aan Noach H3605 , en aan al H2416 het gedierte H3605 , en aan al H929 het vee H834 , dat H854 met H8392 hem in de ark H430 [was]; en God H5674 H0 deed H7307 een wind H5921 over H776 de aarde H5674 [H8686] doorgaan H4325 , en de wateren H7918 [H8799] werden stil.
  2 H4599 Ook werden de fonteinen H8415 des afgronds H699 , en de sluizen H8064 des hemels H5534 [H8735] gesloten H1653 , en de plasregen H4480 van H8064 den hemel H3607 [H8735] werd opgehouden.
  3 H7725 H0 Daartoe keerden H4325 de wateren H7725 [H8799] weder H4480 van H5921 boven H776 de aarde H7725 [H8800] , heen en weder H1980 [H8800] vloeiende H4325 , en de wateren H2637 [H8799] namen af H4480 ten H7097 einde H3967 van honderd H2572 en vijftig H3117 dagen.
  4 H8392 En de ark H5117 [H8799] rustte H7637 in de zevende H2320 maand H6240 H7651 , op den zeventienden H3117 dag H2320 der maand H5921 , op H2022 de bergen H780 van Ararat.
  5 H4325 En de wateren H1961 [H8804] waren H1980 [H8800] gaande H2637 [H8800] , en afnemende H5704 tot H6224 de tiende H2320 maand H6224 ; in de tiende H259 [maand], op den eersten H2320 der maand H7218 , werden de toppen H2022 der bergen H7200 [H8738] gezien.
  6 H1961 [H8799] En het geschiedde H4480 , ten H7093 einde H705 van veertig H3117 dagen H5146 , dat Noach H2474 het venster H8392 der ark H834 , die H6213 [H8804] hij gemaakt had H6605 [H8799] , opendeed.
  7 H7971 H0 En hij liet H6158 een raaf H7971 [H8762] uit H3318 [H8800] , die dikwijls heen H7725 [H8800] en weder H3318 [H8799] ging H5704 , totdat H4325 de wateren H4480 van H5921 boven H776 de aarde H3001 [H8800] verdroogd waren.
  8 H7971 H0 Daarna liet hij H3123 een duif H4480 van H854 zich H7971 [H8762] uit H7200 [H8800] , om te zien H4325 , of de wateren H7043 [H8804] gelicht waren H4480 van H5921 boven H6440 H127 den aardbodem.
  9 H3123 Maar de duif H4672 [H8804] vond H3808 geen H4494 rust H3709 voor het hol H7272 van haar voet H7725 [H8799] ; zo keerde zij weder H413 tot H413 hem in H8392 de ark H3588 ; want H4325 de wateren H5921 H6440 [waren] op H3605 de ganse H776 aarde H7971 H0 ; en hij stak H3027 zijn hand H7971 [H8799] uit H3947 [H8799] , en nam H935 [H8686] haar, en bracht H853 haar H413 tot H413 zich in H8392 de ark.
  10 H2342 [H8799] En hij verbeidde H5750 nog H7651 zeven H312 andere H3117 dagen H7971 [H8763] ; toen liet hij H3123 de duif H3254 [H8686] wederom H4480 uit H8392 de ark.
  11 H3123 En de duif H935 [H8799] kwam H413 tot H6256 H6153 hem tegen den avondtijd H2009 ; en ziet H2965 , een afgebroken H2132 H5929 olijfblad H6310 [was] in haar bek H3045 [H8799] ; zo merkte H5146 Noach H3588 , dat H4325 de wateren H4480 van H5921 boven H776 de aarde H7043 [H8804] gelicht waren.
  12 H3176 [H8735] Toen vertoefde hij H5750 nog H7651 zeven H312 andere H3117 dagen H7971 H0 ; en hij liet H3123 de duif H7971 [H8762] uit H7725 H0 H3254 H0 ; maar zij keerde H3808 niet H5750 meer H7725 H3254 [H8800] weder H413 tot hem.
  13 H1961 [H8799] En het geschiedde H8337 H3967 in het zeshonderd H259 en eerste H8141 jaar H7223 , in de eerste H259 [maand], op den eersten H2320 derzelver maand H4325 , dat de wateren H2717 [H8804] droogden H4480 van H5921 boven H776 de aarde H5493 H0 ; toen deed H5146 Noach H4372 het deksel H8392 der ark H5493 [H8686] af H7200 [H8799] , en zag toe H2009 , en ziet H6440 H127 , de aardbodem H2717 [H8804] was gedroogd.
  14 H8145 En in de tweede H2320 maand H7651 , op den zeven H6242 en twintigsten H3117 dag H2320 der maand H776 , was de aarde H3001 [H8804] opgedroogd.
  15 H1696 [H8762] Toen sprak H430 God H413 tot H5146 Noach H559 [H8800] , zeggende:
  16 H3318 [H8798] Ga H4480 uit H8392 de ark H859 , gij H802 , en uw huisvrouw H1121 , en uw zonen H802 , en de vrouwen H1121 uwer zonen H854 met u.
  17 H3605 Al H2416 het gedierte H834 , dat H854 met u H4480 [is], van H3605 alle H1320 vlees H5775 , aan gevogelte H929 , en aan vee H3605 , en aan al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt H3318 H0 , doe H854 met H3318 [H8685] u uitgaan H8317 [H8804] ; en dat zij overvloediglijk voorttelen H776 op de aarde H6509 [H8804] , en vruchtbaar zijn H7235 [H8804] , en vermenigvuldigen H5921 op H776 de aarde.
  18 H3318 H0 Toen ging H5146 Noach H3318 [H8799] uit H1121 , en zijn zonen H802 , en zijn huisvrouw H802 , en de vrouwen H1121 zijner zonen H854 met hem.
  19 H3605 Al H2416 het gedierte H3605 , al H7431 het kruipende H3605 , en al H5775 het gevogelte H3605 , al H5921 wat zich op H776 de aarde H7430 [H8802] roert H4940 , naar hun geslachten H3318 [H8804] , gingen H4480 uit H8392 de ark.
  20 H5146 En Noach H1129 [H8799] bouwde H3068 den HEERE H4196 een altaar H3947 [H8799] ; en hij nam H4480 van H3605 al H2889 het reine H929 vee H4480 , en van H3605 al H2889 het rein H5775 gevogelte H5927 [H8686] , en offerde H5930 brandofferen H4196 op dat altaar.
  21 H3068 En de HEERE H7306 [H8686] rook H5207 dien liefelijken H853 , H7381 reuk H3068 , en de HEERE H559 [H8799] zeide H413 in H3820 Zijn hart H3254 [H8686] : Ik zal voortaan H127 den aardbodem H3808 niet H5750 meer H7043 [H8763] vervloeken H5668 H0 om H120 des mensen H5668 wil H3588 ; want H3336 het gedichtsel H120 van 's mensen H3820 hart H7451 is boos H4480 van H5271 zijn jeugd H3254 [H8686] aan; en Ik zal voortaan H3808 niet H5750 meer H3605 al H2416 het levende H5221 [H8687] slaan H834 , gelijk als H6213 [H8804] Ik gedaan heb.
  22 H5750 Voortaan H3605 al H3117 de dagen H776 der aarde H2233 zullen zaaiing H7105 en oogst H7120 , en koude H2527 en hitte H7019 , en zomer H2779 en winter H3117 , en dag H3915 en nacht H3808 , niet H7673 [H8799] ophouden.

Genesis 48:1-22

  1 H1961 [H8799] Het geschiedde H310 nu na H428 deze H1697 dingen H3130 , dat men Jozef H559 [H8799] zeide H2009 : Zie H1 , uw vader H2470 [H8802] is krank H3947 [H8799] ! Toen nam hij H8147 zijn twee H1121 zonen H5973 met H4519 zich, Manasse H669 en Efraim!
  2 H5046 [H8686] En men boodschapte H3290 Jakob H559 [H8799] , en men zeide H2009 : Zie H1121 , uw zoon H3130 Jozef H935 [H8802] komt H413 tot H2388 [H8691] u! Zo versterkte zich H3478 Israel H3427 [H8799] , en zat H5921 op H4296 het bed.
  3 H559 [H8799] Daarna zeide H3290 Jakob H413 tot H3130 Jozef H410 : God H7706 de Almachtige H413 , is mij H7200 [H8738] verschenen H3870 te Luz H776 , in het land H3667 Kanaan H853 , en Hij heeft mij H1288 [H8762] gezegend;
  4 H413 En Hij heeft tot H559 [H8799] mij gezegd H2009 : Zie H6509 [H8688] , Ik zal u vruchtbaar maken H7235 [H8689] , en u vermenigvuldigen H6951 , en u tot een hoop H5971 van volken H5414 [H8804] stellen H2233 ; en Ik zal aan uw zaad H310 na u H2063 dit H776 land H5769 tot een eeuwige H272 bezitting H5414 [H8804] geven.
  5 H6258 Nu dan H8147 , uw twee H1121 zonen H776 H4714 , die u in Egypteland H3205 [H8737] geboren waren H5704 , eer H4714 ik in Egypte H413 tot H935 [H8800] u gekomen ben H1992 , zijn H669 mijne; Efraim H4519 en Manasse H1961 [H8799] zullen mijne zijn H7205 , als Ruben H8095 en Simeon.
  6 H4138 Maar uw geslacht H834 , dat H310 gij na hen H3205 [H8689] zult gewinnen H1961 [H8799] , zullen uwe zijn H5921 ; zij zullen naar H251 hunner broederen H8034 naam H7121 [H8735] genoemd worden H5159 in hun erfdeel.
  7 H589 Toen ik H4480 nu van H6307 Paddan H935 [H8800] kwam H7354 , zo is Rachel H5921 bij H4191 [H8804] mij gestorven H776 in het land H3667 Kanaan H1870 , op den weg H5750 , als het nog H3530 een kleine H776 streek lands H672 was, om tot Efrath H935 [H8800] te komen H6912 [H8799] ; en ik begroef H8033 haar aldaar H1870 aan den weg H672 van Efrath H1931 , welke H1035 is Bethlehem.
  8 H3478 En Israel H7200 [H8799] zag H1121 de zonen H3130 van Jozef H559 [H8799] , en zeide H4310 : Wiens H428 zijn deze?
  9 H3130 En Jozef H559 [H8799] zeide H413 tot H1 zijn vader H1992 : Zij H1121 zijn mijn zonen H834 , die H430 mij God H2088 hier H5414 [H8804] gegeven heeft H559 [H8799] . En hij zeide H3947 [H8798] : Breng hen H4994 toch H413 tot H1288 [H8762] mij, dat ik hen zegene!
  10 H5869 Doch de ogen H3478 van Israel H3513 [H8804] waren zwaar H4480 van H2207 ouderdom H3201 [H8799] ; hij kon H3808 niet H7200 [H8800] zien H853 ; en hij deed hen H5066 [H8686] naderen H413 tot H5401 [H8799] zich; toen kuste hij H2263 [H8762] hen, en omhelsde hen.
  11 H3478 En Israel H559 [H8799] zeide H413 tot H3130 Jozef H3808 : Ik had niet H6419 [H8765] gemeend H6440 uw aangezicht H7200 [H8800] te zien H2009 ; maar zie H430 , God H853 heeft mij H171 ook H2233 uw zaad H7200 [H8689] doen zien!
  12 H853 Toen deed hen H3130 Jozef H3318 [H8686] uitgaan H4480 H5973 van H1290 zijn knieen H7812 [H8691] ; en hij boog zich H639 met zijn aangezicht H776 neder ter aarde.
  13 H3130 En Jozef H3947 [H8799] nam H8147 die beiden H669 , Efraim H3225 met zijn rechterhand H4480 , tegenover H3478 Israels H8040 linkerhand H4519 , en Manasse H8040 met zijn linkerhand H4480 , tegenover H3478 Israels H3225 rechterhand H5066 [H8686] , en hij deed hen naderen H413 tot hem.
  14 H3478 Maar Israel H7971 [H8799] strekte H3225 zijn rechterhand H7896 [H8799] uit, en leide H5921 die op H7218 het hoofd H669 van Efraim H1931 , hoewel hij H6810 de minste H8040 was, en zijn linkerhand H5921 op H7218 het hoofd H4519 van Manasse H7919 H0 ; hij bestierde H3027 zijn handen H7919 [H8765] verstandelijk H3588 ; want H4519 Manasse H1060 was de eerstgeborene.
  15 H1288 [H8762] En hij zegende H3130 Jozef H559 [H8799] , en zeide H430 : De God H834 , voor Wiens H6440 aangezicht H1 mijn vaders H85 , Abraham H3327 en Izak H1980 [H8694] , gewandeld hebben H430 , die God H853 , Die mij H7462 [H8802] gevoed heeft H4480 , van H5750 dat ik was H5704 , tot H2088 op dezen H3117 dag;
  16 H4397 Die Engel H853 , Die mij H1350 [H8802] verlost heeft H4480 van H3605 alle H7451 kwaad H1288 [H8762] , zegene H5288 deze jongeren H8034 , en dat in hen mijn naam H7121 [H8735] genoemd worde H8034 , en de naam H1 mijner vaderen H85 , Abraham H3327 en Izak H1711 [H8799] , en dat zij vermenigvuldigen als vissen H7230 in menigte H7130 , in het midden H776 des lands!
  17 H3130 Toen Jozef H7200 [H8799] zag H3588 , dat H1 zijn vader H3225 H3027 zijn rechterhand H5921 op H7218 het hoofd H669 van Efraim H7896 [H8799] leide H3415 [H8799] , zo was het kwaad H5869 in zijn ogen H8551 [H8799] , en hij ondervatte H1 zijns vaders H3027 hand H853 , om die H4480 H5921 van H7218 het hoofd H669 van Efraim H5921 op H7218 het hoofd H4519 van Manasse H5493 [H8687] af te brengen.
  18 H3130 En Jozef H559 [H8799] zeide H413 tot H1 zijn vader H3808 : Niet H3651 alzo H1 , mijn vader H3588 ! want H2088 deze H1060 is de eerstgeborene H7760 [H8798] ; leg H3225 uw rechterhand H5921 op H7218 zijn hoofd.
  19 H1 Maar zijn vader H3985 [H8762] weigerde H559 [H8799] het, en zeide H3045 [H8804] : Ik weet H1121 het, mijn zoon H3045 [H8804] ! ik weet H1931 het; hij H1571 zal ook H5971 tot een volk H1961 [H8799] worden H1931 , en hij H1571 zal ook H1431 [H8799] groot worden H199 ; maar nochtans H6996 zal zijn kleinste H251 broeder H1431 [H8799] groter worden H4480 dan H2233 hij, en zijn zaad H4393 zal een volle menigte H1471 van volkeren H1961 [H8799] worden.
  20 H1288 [H8762] Alzo zegende hij H1931 ze te dien H3117 dage H559 [H8800] , zeggende H3478 : In u zal Israel H1288 [H8762] zegenen H559 [H8800] , zeggende H430 : God H7760 [H8799] zette H669 u als Efraim H4519 en als Manasse H7760 [H8799] ! En hij zette H669 Efraim H6440 voor H4519 Manasse.
  21 H559 [H8799] Daarna zeide H3478 Israel H413 tot H3130 Jozef H2009 : Zie H595 , ik H4191 [H8801] sterf H430 ; maar God H5973 zal met H1961 [H8804] ulieden wezen H853 , en Hij zal u H7725 [H8689] wederbrengen H413 in H776 het land H1 uwer vaderen.
  22 H589 En ik H259 heb u een H7926 stuk lands H5414 [H8804] gegeven H5921 boven H251 uw broederen H834 ; hetwelk H2719 ik, met mijn zwaard H7198 en met mijn boog H4480 , uit H3027 de hand H567 der Amorieten H3947 [H8804] genomen heb.

Genesis 1:26-28

  26 H430 En God H559 [H8799] zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 [H8799] maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 [H8799] ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt.
  27 H430 En God H1254 [H8799] schiep H120 den mens H6754 naar Zijn beeld H6754 ; naar het beeld H430 van God H1254 [H8804] schiep Hij H853 hem H2145 ; man H5347 en vrouw H1254 [H8804] schiep Hij H853 ze.
  28 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 hen H430 , en God H559 [H8799] zeide H6509 [H8798] tot hen: Weest vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H776 de aarde H3533 [H8798] , en onderwerpt haar H7287 [H8798] , en hebt heerschappij H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en over al H2416 het gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt!

Genesis 1:1-31

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.
  2 H776 De aarde H1961 [H8804] nu was H8414 woest H922 en ledig H2822 , en duisternis H5921 H6440 [was] op H8415 den afgrond H7307 ; en de Geest H430 Gods H7363 [H8764] zweefde H5921 H6440 op H4325 de wateren.
  3 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H216 licht H1961 [H8799] ! en daar werd H216 licht.
  4 H430 En God H7200 [H8799] zag H853 het H216 licht H3588 , dat H2896 het goed H430 [was]; en God H914 [H8686] maakte scheiding H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis.
  5 H430 En God H7121 [H8799] noemde H216 het licht H3117 dag H2822 , en de duisternis H7121 [H8804] noemde Hij H3915 nacht H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H259 , de eerste H3117 dag.
  6 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H7549 een uitspansel H8432 in het midden H4325 der wateren H1961 [H8799] ; en dat make H914 [H8688] scheiding H996 tussen H4325 wateren H4325 en wateren!
  7 H430 En God H6213 [H8799] maakte H7549 dat uitspansel H914 [H8686] , en maakte scheiding H996 tussen H4325 de wateren H834 , die H8478 onder H7549 het uitspansel H996 [zijn], en tussen H4325 de wateren H834 , die H5921 boven H7549 het uitspansel H1961 [H8799] [zijn]. En het was H3651 alzo.
  8 H430 En God H7121 [H8799] noemde H7549 het uitspansel H8064 hemel H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8145 , de tweede H3117 dag.
  9 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8478 van onder H8064 den hemel H413 in H259 een H4725 plaats H6960 [H8735] vergaderd worden H3004 , en dat het droge H7200 [H8735] gezien worde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  10 H430 En God H7121 [H8799] noemde H3004 het droge H776 aarde H4723 , en de vergadering H4325 der wateren H7121 [H8804] noemde Hij H3220 zeeen H430 ; en God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  11 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : Dat de aarde H1876 [H8686] uitschiete H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H6529 , vruchtbaar H6086 geboomte H6213 [H8802] , dragende H6529 vrucht H4327 naar zijn aard H834 , welks H2233 zaad H5921 daarin zij op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  12 H776 En de aarde H3318 [H8686] bracht voort H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H4327 naar zijn aard H6529 H6213 [H8802] , en vruchtdragend H6086 geboomte H2233 , welks H4327 zaad daarin was, naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  13 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7992 , de derde H3117 dag.
  14 H430 En God H559 [H8799] zeide H3974 : Dat er lichten H1961 [H8799] zijn H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H914 [H8687] , om scheiding te maken H996 tussen H3117 den dag H996 en tussen H3915 den nacht H1961 [H8799] ; en dat zij zijn H226 tot tekenen H4150 en tot gezette tijden H3117 , en tot dagen H8141 en jaren!
  15 H1961 [H8799] En dat zij zijn H3974 tot lichten H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  16 H430 God H6213 [H8799] dan maakte H8147 die twee H1419 grote H3974 lichten H1419 ; dat grote H3974 licht H4475 tot heerschappij H3117 des daags H6996 , en dat kleine H3974 licht H4475 tot heerschappij H3915 des nachts H3556 ; ook de sterren.
  17 H430 En God H5414 [H8799] stelde H853 ze H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde.
  18 H4910 [H8800] En om te heersen H3117 op den dag H3915 , en in den nacht H914 [H8687] , en om scheiding te maken H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  19 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7243 , de vierde H3117 dag.
  20 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8317 [H8799] overvloediglijk voortbrengen H8318 een gewemel H2416 van levende H5315 zielen H5775 ; en het gevogelte H5774 [H8787] vliege H5921 boven H776 de aarde H5921 H6440 , in H7549 het uitspansel H8064 des hemels!
  21 H430 En God H1254 [H8799] schiep H1419 de grote H8577 walvissen H3605 , en alle H2416 levende H7430 [H8802] wremelende H5315 ziel H834 , welke H4325 de wateren H8317 [H8804] overvloediglijk voortbrachten H4327 , naar haar aard H3605 ; en alle H3671 gevleugeld H5775 gevogelte H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  22 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 ze H559 [H8800] , zeggende H6509 [H8798] : Zijt vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H4325 de wateren H3220 in de zeeen H5775 ; en het gevogelte H7235 [H8799] vermenigvuldige H776 op de aarde!
  23 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H2549 , de vijfde H3117 dag.
  24 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : De aarde H3318 H0 brenge H2416 levende H5315 zielen H3318 [H8686] voort H4327 , naar haar aard H929 , vee H7431 , en kruipend H2416 , en wild gedierte H776 der aarde H4327 , naar zijn aard H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  25 H430 En God H6213 [H8799] maakte H2416 het wild gedierte H776 der aarde H4327 naar zijn aard H929 , en het vee H4327 naar zijn aard H3605 , en al H7431 het kruipend gedierte H127 des aardbodems H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  26 H430 En God H559 [H8799] zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 [H8799] maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 [H8799] ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt.
  27 H430 En God H1254 [H8799] schiep H120 den mens H6754 naar Zijn beeld H6754 ; naar het beeld H430 van God H1254 [H8804] schiep Hij H853 hem H2145 ; man H5347 en vrouw H1254 [H8804] schiep Hij H853 ze.
  28 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 hen H430 , en God H559 [H8799] zeide H6509 [H8798] tot hen: Weest vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H776 de aarde H3533 [H8798] , en onderwerpt haar H7287 [H8798] , en hebt heerschappij H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en over al H2416 het gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt!
  29 H430 En God H559 [H8799] zeide H2009 : Ziet H3605 , Ik heb ulieden al H2233 H2232 [H8802] het zaadzaaiende H6212 kruid H5414 [H8804] gegeven H834 , dat H5921 H6440 op H3605 de ganse H776 aarde H853 [is], en H3605 alle H6086 geboomte H834 , in hetwelk H2233 H2232 [H8802] zaadzaaiende H6086 H6529 boomvrucht H1961 [H8799] is; het zij H402 u tot spijze!
  30 H3605 Maar aan al H2416 het gedierte H776 der aarde H3605 , en aan al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en aan al H7430 [H8802] het kruipende gedierte H5921 op H776 de aarde H834 , waarin H2416 een levende H5315 ziel H3605 [is], [heb] [Ik] al H3418 het groene H6212 kruid H402 tot spijze H1961 [H8799] [gegeven]. En het was H3651 alzo.
  31 H430 En God H7200 [H8799] zag H3605 al H834 wat H6213 [H8804] Hij gemaakt had H2009 , en ziet H3966 , [het] [was] zeer H2896 goed H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8345 , de zesde H3117 dag.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.