Bible verses about "foundation" | DSV_Strongs

Isaiah 1:1-31

  1 H2377 Het gezicht H3470 van Jesaja H1121 , den zoon H531 van Amoz H2372 [H8804] , hetwelk hij zag H3063 over Juda H3389 en Jeruzalem H3117 , in de dagen H5818 van Uzzia H3147 , Jotham H271 , Achaz H3169 [en] Hizkia H4428 , de koningen H3063 van Juda.
  2 H8085 [H8798] Hoort H8064 , gij hemelen H238 [H8685] ! en neem ter ore H776 , gij aarde H3068 ! want de HEERE H1696 [H8765] spreekt H1121 : Ik heb kinderen H1431 [H8765] groot gemaakt H7311 [H8790] en verhoogd H6586 [H8804] ; maar zij hebben tegen Mij overtreden.
  3 H7794 Een os H3045 [H8804] kent H7069 [H8802] zijn bezitter H2543 , en een ezel H18 de krib H1167 zijns heren H3478 ; [maar] Israel H3045 [H8804] heeft geen kennis H5971 , Mijn volk H995 [H8712] verstaat niet.
  4 H1945 Wee H2398 [H8802] het zondige H1471 volk H5971 , het volk H3515 van zware H5771 ongerechtigheid H2233 , het zaad H7489 [H8688] der boosdoeners H7843 [H8688] , de verdervende H1121 kinderen H853 ! Zij hebben den H3068 HEERE H5800 [H8804] verlaten H853 , zij hebben den H6918 Heilige H3478 Israels H5006 [H8765] gelasterd H2114 [H8738] , zij hebben zich vervreemd H268 , [wijkende] achterwaarts.
  5 H5221 [H8714] Waartoe zoudt gij meer geslagen worden H5627 ? Gij zoudt des afvals H3254 [H8686] des te meer maken H7218 ; het ganse hoofd H2483 is krank H3824 , en het ganse hart H1742 is mat.
  6 H3709 H7272 Van de voetzool H7218 af tot het hoofd H4974 toe is er niets geheels H6482 aan hetzelve; [maar] wonden H2250 , en striemen H2961 H4347 , en etterbuilen H2115 [H8804] , [die] niet uitgedrukt H2280 [H8795] noch verbonden zijn H8081 , en geen derzelve is met olie H7401 [H8795] verzacht.
  7 H776 Uw aardrijk H8077 is een verwoesting H5892 , uw steden H784 zijn met het vuur H8313 [H8803] verbrand H127 ; uw land H398 [H8802] verteren H2114 [H8801] de vreemden H8077 in uw tegenwoordigheid, en een verwoesting H4114 is er, als een omkering H2114 [H8801] door de vreemden.
  8 H1323 En de dochter H6726 van Sion H3498 [H8738] is overgebleven H5521 als een hutje H3754 in den wijngaard H4412 , als een nachthutje H4750 in den komkommerhof H5341 [H8803] , als een belegerde H5892 stad.
  9 H3884 Zo niet H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H4592 ons nog een weinig H8300 overblijfsel H3498 [H8689] had gelaten H5467 , als Sodom H1961 [H8804] zouden wij geworden zijn H6017 ; wij zouden Gomorra H1819 [H8804] gelijk zijn geworden.
  10 H8085 [H8798] Hoort H3068 des HEEREN H1697 woord H7101 , gij oversten H5467 van Sodom H238 [H8685] ! neemt ter ore H8451 de wet H430 onzes Gods H5971 , gij volk H6017 van Gomorra!
  11 H4100 Waartoe H7230 zal Mij zijn de veelheid H2077 uwer slachtoffers H559 [H8799] ? zegt H3068 de HEERE H7646 [H8804] ; Ik ben zat H5930 van de brandoffers H352 der rammen H2459 , en het smeer H4806 der vette H2654 [H8804] [beesten], en heb geen lust H1818 aan het bloed H6499 der varren H3532 , noch der lammeren H6260 , noch der bokken.
  12 H6440 Wanneer gijlieden voor Mijn aangezicht H935 [H8799] komt H7200 [H8736] te verschijnen H3027 , wie heeft zulks van uw hand H1245 [H8765] geeist H2691 , dat gij Mijn voorhoven H7429 [H8800] betreden zoudt?
  13 H935 [H8687] Brengt H3254 [H8686] niet meer H7723 vergeefs H4503 offer H7004 , het reukwerk H8441 is Mij een gruwel H2320 ; de nieuwe maanden H7676 , en sabbatten H7121 [H8800] , [en] het bijeenroepen H4744 der vergaderingen H3201 [H8799] vermag Ik niet H205 , het is ongerechtigheid H6116 , zelfs de verbodsdagen.
  14 H2320 Uw nieuwe maanden H4150 en uw gezette hoogtijden H8130 [H8804] haat H5315 Mijn ziel H2960 , zij zijn Mij tot een last H3811 [H8738] ; Ik ben moede geworden H5375 [H8800] , [die] te dragen.
  15 H3709 En als gijlieden uw handen H6566 [H8763] uitbreidt H5956 [H8686] , verberg Ik H5869 Mijn ogen H8605 voor u; ook wanneer gij het gebed H7235 [H8686] vermenigvuldigt H8085 [H8802] , hoor Ik H3027 niet; [want] uw handen H4390 [H8804] zijn vol H1818 bloed.
  16 H7364 [H8798] Wast u H2135 [H8690] , reinigt u H5493 H0 , doet H7455 de boosheid H4611 uwer handelingen H5048 van voor H5869 Mijn ogen H5493 [H8685] weg H2308 [H8798] , laat af H7489 [H8687] van kwaad te doen.
  17 H3925 [H8798] Leert H3190 [H8687] goed te doen H1875 [H8798] , zoekt H4941 het recht H833 [H8761] , helpt H2541 den verdrukte H8199 H0 , doet H3490 den wees H8199 [H8798] recht H7378 [H8798] , handelt de twistzaak H490 der weduwe.
  18 H3212 [H8798] Komt H3198 [H8735] dan, en laat ons samen rechten H559 [H8799] , zegt H3068 de HEERE H2399 ; al waren uw zonden H8144 als scharlaken H3835 [H8686] , zij zullen wit worden H7950 als sneeuw H119 [H8686] , al waren zij rood H8438 als karmozijn H6785 , zij zullen worden als [witte] wol.
  19 H14 [H8799] Indien gijlieden willig zijt H8085 [H8804] en hoort H2898 , zo zult gij het goede H776 dezes lands H398 [H8799] eten;
  20 H3985 [H8762] Maar indien gij weigert H4784 [H8804] , en wederspannig zijt H2719 , zo zult gij van het zwaard H398 [H8792] gegeten worden H6310 ; want de mond H3068 des HEEREN H1696 [H8765] heeft [het] gesproken.
  21 H539 [H8737] Hoe is de getrouwe H7151 stad H2181 [H8802] tot een hoer geworden H4392 ! Zij was vol H4941 recht H6664 , gerechtigheid H3885 [H8799] herbergde H7523 [H8764] daarin, maar nu doodslagers.
  22 H3701 Uw zilver H5509 is geworden tot schuim H5435 ; uw wijn H4107 [H8803] is vermengd H4325 met water.
  23 H8269 Uw vorsten H5637 [H8802] zijn afvalligen H2270 , en metgezellen H1590 der dieven H157 H0 , een ieder van hen heeft H7810 geschenken H157 [H8802] lief H7291 H0 , en zij jagen H8021 de vergeldingen H7291 [H8802] na H3490 ; den wezen H8199 [H8799] doen zij geen recht H7379 , en de twistzaak H490 der weduwen H935 [H8799] komt voor hen niet.
  24 H5002 [H8803] Daarom spreekt H113 de Heere H3068 , HEERE H6635 der heirscharen H46 , de Machtige H3478 Israels H1945 : O wee H5162 [H8735] ! Ik zal Mij troosten H6862 van Mijn wederpartijders H5358 [H8735] . Ik zal Mij wreken H341 [H8802] van Mijn vijanden.
  25 H3027 En Ik zal Mijn hand H7725 [H8686] tegen u keren H5509 , en Ik zal uw schuim H1253 op het allerreinste H6884 [H8799] afzuiveren H913 , en Ik zal al uw tin H5493 [H8686] wegnemen.
  26 H8199 [H8802] En Ik zal [u] uw rechters H7725 [H8686] wedergeven H7223 , als in het eerste H3289 [H8802] , en uw raadslieden H8462 als in den beginne H310 ; daarna H7151 zult gij een stad H6664 der gerechtigheid H539 [H8737] , een getrouwe H5892 stad H7121 [H8735] , genoemd worden.
  27 H6726 Sion H4941 zal door recht H6299 [H8735] verlost worden H7725 [H8802] , en haar wederkerenden H6666 door gerechtigheid.
  28 H7667 Maar er zal verbreking H6586 [H8802] zijn der overtreders H2400 , en der zondaars H3162 te zamen H3068 ; en die den HEERE H5800 [H8802] verlaten H3615 [H8799] , zullen omkomen.
  29 H954 [H8799] Want zij zullen beschaamd worden H352 om der eiken H2530 [H8804] wil, die gijlieden begeerd hebt H2659 [H8799] , en gij zult schaamrood worden H1593 , om der hoven H977 [H8804] wil, die gij verkoren hebt.
  30 H424 Want gij zult zijn als een eik H5929 , welks bladeren H5034 [H8802] afvallen H1593 , en als een hof H4325 , die geen water heeft.
  31 H2634 En de sterke H5296 zal wezen tot grof vlas H6467 , en zijn werkmeester H5213 tot een vonk H8147 , en zij zullen beiden H3162 te zamen H1197 [H8804] branden H3518 [H8764] , en er zal geen uitblusser wezen.

Jeremiah 17:5-8

  5 H559 [H8804] Zo zegt H3068 de HEERE H779 [H8803] : Vervloekt H1397 is de man H120 , die op een mens H982 [H8799] vertrouwt H1320 , en vlees H2220 [tot] zijn arm H7760 [H8804] stelt H3820 , en wiens hart H3068 van den HEERE H5493 [H8799] afwijkt!
  6 H6199 Want hij zal zijn als de heide H6160 in de wildernis H7200 [H8799] , die het niet gevoelt H2896 , wanneer het goede H935 [H8799] komt H7931 [H8804] ; maar blijft H2788 [in] dorre plaatsen H4057 in de woestijn H4420 , [in] zout H3427 [H8799] en onbewoond H776 land.
  7 H1288 [H8803] Gezegend H1397 [daarentegen] is de man H3068 , die op den HEERE H982 [H8799] vertrouwt H4009 , en wiens vertrouwen H3068 de HEERE is!
  8 H6086 Want hij zal zijn als een boom H4325 , die aan het water H8362 [H8803] geplant is H8328 , en zijn wortelen H7971 [H8762] uitschiet H3105 aan een rivier H7200 [H8799] , en gevoelt H2527 het niet, wanneer er een hitte H935 [H8799] komt H5929 , maar zijn loof H7488 blijft groen H8141 ; en in een jaar H1226 van droogte H1672 [H8799] zorgt hij H4185 [H8686] niet, en houdt niet op H6529 van vrucht H6213 [H8800] te dragen.

Romans 15:20

  20 G1161 En G3779 alzo G5389 [G5740] zeer begerig geweest ben G2097 [G5733] om het Evangelie te verkondigen G3756 , niet G3699 waar G5547 Christus G3687 [G5681] genoemd was G3363 , opdat ik niet G1909 op G245 eens anders G2310 fondament G3618 [G5725] zou bouwen;

1 Corinthians 3:11

  11 G1063 Want G3762 niemand G1410 [G5736] kan G243 een ander G2310 fondament G5087 [G5629] leggen G3844 , dan G2749 [G5740] hetgeen gelegd is G3739 , hetwelk G2076 [G5748] is G2424 Jezus G5547 Christus.

Colossians 1:16-17

  16 G3754 Want G1722 door G846 Hem G3956 zijn alle dingen G2936 [G5681] geschapen G1722 , die in G3772 de hemelen G2532 en G1909 die op G1093 de aarde G3707 zijn, die zienlijk G2532 en G517 die onzienlijk G1535 zijn, hetzij G2362 tronen G1535 , hetzij G2963 heerschappijen G1535 , hetzij G746 overheden G1535 , hetzij G1849 machten G3956 ; alle dingen G1223 zijn door G846 Hem G2532 en G1519 tot G846 Hem G2936 [G5769] geschapen;
  17 G2532 En G2076 [G5748] Hij is G4253 voor G3956 alle dingen G2532 , en G3956 alle dingen G4921 [G5758] bestaan te zamen G1722 door G846 Hem;

Hebrews 11:10

  10 G1063 Want G1551 [G5711] hij verwachtte G4172 de stad G2310 , die fondamenten G2192 [G5723] heeft G3739 , welker G5079 Kunstenaar G2532 en G1217 Bouwmeester G2316 God is.

2 Timothy 3:16

  16 G3956 Al G1124 de Schrift G2315 is van God ingegeven G2532 , en [G5624] is nuttig G4314 tot G1319 lering G4314 , tot G1650 wederlegging G4314 , tot G1882 verbetering G4314 , tot G3809 onderwijzing G1722 , die in G1343 de rechtvaardigheid is;
  17 G5210 Gij G3767 dan G27 , geliefden G4267 [G5723] , [zulks] te voren wetende G5442 [G5732] , wacht u G2443 , dat G3361 gij niet G4106 door de verleiding G113 der gruwelijke G4879 [G5685] mensen mede afgerukt wordt G1601 [G5632] , en uitvalt van G2398 uw G4740 vastigheid;

Psalms 11:3

  3 H8356 Zekerlijk, de fondamenten H2040 [H8735] worden omgestoten H6662 ; wat heeft de rechtvaardige H6466 [H8804] bedreven?

2 Timothy 2:19

  19 G3303 G3305 G5104 Evenwel G4731 het vaste G2310 fondament G2316 Gods G2476 [G5758] staat G2192 [G5723] , hebbende G5026 dit G4973 zegel G2962 : De Heere G1097 [G5627] kent G846 degenen, die de Zijnen G5607 [G5752] zijn G2532 ; en G3956 : Een iegelijk G3686 , die den Naam G5547 van Christus G3687 [G5723] noemt G868 [G5628] , sta af G575 van G93 ongerechtigheid.

Isaiah 28:16

  16 H559 [H8804] Daarom, alzo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H3245 [H8765] : Ziet, Ik leg H68 een grondsteen H6726 in Sion H976 , een beproefden H68 steen H3368 , een kostelijken H6438 hoeksteen H4143 , die wel vast H3245 [H8716] gegrondvest is H539 [H8688] ; wie gelooft H2363 [H8686] , die zal niet haasten.

Luke 6:46-48

  46 G1161 En G5101 wat G2564 [G5719] noemt gij G3165 Mij G2962 , Heere G2962 , Heere G2532 ! en G4160 [G5719] doet G3756 niet G3739 hetgeen G3004 [G5719] Ik zeg?
  47 G3956 Een iegelijk G4314 , die tot G3165 Mij G2064 [G5740] komt G2532 , en G3450 Mijn G3056 woorden G191 [G5723] hoort G2532 , en G846 dezelve G4160 [G5723] doet G5213 , Ik zal u G5263 [G5692] tonen G5101 , wien G3664 hij gelijk G2076 [G5748] is.
  48 G2076 [G5748] Hij is G3664 gelijk G444 een mens G3739 , die G3614 een huis G3618 [G5723] bouwde G2532 , en G4626 [G5656] groef G900 [G5656] , en verdiepte G2532 , en G5087 [G5656] leide G2310 het fondament G1909 op G4073 een steenrots G1161 ; als nu G4132 de hoge vloed G1096 [G5637] kwam G4366 [G5656] , zo sloeg G4215 de waterstroom G1565 tegen dat G3614 huis G2532 aan, en G2480 [G5656] kon G846 het G3756 niet G4531 [G5658] bewegen G1063 ; want G1909 het was op G4073 de steenrots G2311 [G5718] gegrond.

1 Corinthians 3:11-13

  11 G1063 Want G3762 niemand G1410 [G5736] kan G243 een ander G2310 fondament G5087 [G5629] leggen G3844 , dan G2749 [G5740] hetgeen gelegd is G3739 , hetwelk G2076 [G5748] is G2424 Jezus G5547 Christus.
  12 G1161 En G1536 indien iemand G1909 op G5126 dit G2310 fondament G2026 [G5719] bouwt G5557 : goud G696 , zilver G5093 , kostelijke G3037 stenen G3586 , hout G5528 , hooi G2562 , stoppelen;
  13 G1538 Eens iegelijks G2041 werk G5318 zal openbaar G1096 [G5695] worden G1063 ; want G2250 de dag G1213 [G5692] zal het verklaren G3754 , dewijl G1722 het door G4442 vuur G601 [G5743] ontdekt wordt G2532 ; en G3697 hoedanig G1538 eens iegelijks G2041 werk G2076 [G5748] is G4442 , zal het vuur G1381 [G5692] beproeven.

Matthew 7:24

  24 G3956 Een iegelijk G3767 dan G3748 , die G5128 deze G3450 Mijn G3056 woorden G191 [G5719] hoort G2532 en G846 dezelve G4160 [G5719] doet G846 , dien G3666 [G5692] zal Ik vergelijken G5429 bij een voorzichtig G435 man G3748 , die G846 zijn G3614 huis G1909 op G4073 een steenrots G3618 [G5656] gebouwd heeft;

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.