Bible verses about "fortune" | DSV_Strongs

Exodus 22:18

  18 H3784 [H8764] De toveres H2421 [H8762] zult gij niet laten leven.

Leviticus 19:26

  26 H1818 Gij zult niets met het bloed H398 [H8799] eten H5172 [H8762] . Gij zult op geen vogelgeschrei acht geven H6049 [H8779] , noch guichelarij plegen.

Deuteronomy 18:10-12

  10 H4672 [H8735] Onder u zal niet gevonden worden H1121 , die zijn zoon H1323 of zijn dochter H784 door het vuur H5674 [H8688] doet doorgaan H7081 , die met waarzeggerijen H7080 [H8802] omgaat H6049 [H8781] , een guichelaar H5172 [H8764] , of die op vogelgeschrei acht geeft H3784 [H8764] , of tovenaar.
  11 H2266 [H8802] Of een bezweerder H2267 , die met bezwering H178 omgaat, of die een waarzeggenden geest H7592 [H8802] vraagt H3049 , of een duivelskunstenaar H4191 [H8801] , of die de doden H1875 [H8802] vraagt.
  12 H6213 [H8802] Want al wie zulks doet H3068 , is den HEERE H8441 een gruwel H1558 ; en om H8441 dezer gruwelen H3423 H0 wil verdrijft H3068 hen de HEERE H430 , uw God H6440 , voor uw aangezicht H3423 [H8688] , uit de bezitting.

Deuteronomy 18:9-13

  9 H935 [H8802] Wanneer gij komt H776 in het land H3068 , dat de HEERE H430 , uw God H5414 [H8802] , u geven zal H3925 [H8799] , zo zult gij niet leren H6213 [H8800] te doen H8441 naar de gruwelen H1471 van dezelve volken.
  10 H4672 [H8735] Onder u zal niet gevonden worden H1121 , die zijn zoon H1323 of zijn dochter H784 door het vuur H5674 [H8688] doet doorgaan H7081 , die met waarzeggerijen H7080 [H8802] omgaat H6049 [H8781] , een guichelaar H5172 [H8764] , of die op vogelgeschrei acht geeft H3784 [H8764] , of tovenaar.
  11 H2266 [H8802] Of een bezweerder H2267 , die met bezwering H178 omgaat, of die een waarzeggenden geest H7592 [H8802] vraagt H3049 , of een duivelskunstenaar H4191 [H8801] , of die de doden H1875 [H8802] vraagt.
  12 H6213 [H8802] Want al wie zulks doet H3068 , is den HEERE H8441 een gruwel H1558 ; en om H8441 dezer gruwelen H3423 H0 wil verdrijft H3068 hen de HEERE H430 , uw God H6440 , voor uw aangezicht H3423 [H8688] , uit de bezitting.
  13 H8549 Oprecht H3068 zult gij zijn met den HEERE H430 , uw God.

Deuteronomy 18:9-14

  9 H935 [H8802] Wanneer gij komt H776 in het land H3068 , dat de HEERE H430 , uw God H5414 [H8802] , u geven zal H3925 [H8799] , zo zult gij niet leren H6213 [H8800] te doen H8441 naar de gruwelen H1471 van dezelve volken.
  10 H4672 [H8735] Onder u zal niet gevonden worden H1121 , die zijn zoon H1323 of zijn dochter H784 door het vuur H5674 [H8688] doet doorgaan H7081 , die met waarzeggerijen H7080 [H8802] omgaat H6049 [H8781] , een guichelaar H5172 [H8764] , of die op vogelgeschrei acht geeft H3784 [H8764] , of tovenaar.
  11 H2266 [H8802] Of een bezweerder H2267 , die met bezwering H178 omgaat, of die een waarzeggenden geest H7592 [H8802] vraagt H3049 , of een duivelskunstenaar H4191 [H8801] , of die de doden H1875 [H8802] vraagt.
  12 H6213 [H8802] Want al wie zulks doet H3068 , is den HEERE H8441 een gruwel H1558 ; en om H8441 dezer gruwelen H3423 H0 wil verdrijft H3068 hen de HEERE H430 , uw God H6440 , voor uw aangezicht H3423 [H8688] , uit de bezitting.
  13 H8549 Oprecht H3068 zult gij zijn met den HEERE H430 , uw God.
  14 H1471 Want deze volken H3423 [H8802] , die gij zult erven H8085 [H8799] , horen H6049 [H8781] naar guichelaars H7080 [H8802] en waarzeggers H3068 ; maar u aangaande, de HEERE H430 , uw God H5414 [H8804] , heeft u zulks niet toegelaten.

2 Chronicles 33:6

  6 H1931 En hij H5674 H0 deed H1121 zijn zonen H784 door het vuur H5674 [H8689] gaan H1516 , in het dal H1121 des zoons H2011 van Hinnom H6049 [H8782] , en pleegde guichelarij H5172 [H8765] , en gaf op vogelgeschrei acht H3784 [H8765] , en toverde H6213 [H8804] , en hij stelde H178 waarzeggers H3049 en duivelskunstenaren H6213 [H8800] ; en hij deed H7235 [H8689] [zeer] veel H7451 kwaads H5869 in de ogen H3068 des HEEREN H3707 [H8687] , om Hem tot toorn te verwekken.

Micah 5:12

  12 H3785 [05:11] En Ik zal de toverijen H4480 uit H3027 uw hand H3772 [H8689] uitroeien H3808 , en gij zult geen H6049 [H8781] guichelaars H1961 [H8799] hebben.

Acts 16:16-19

  16 G1161 En G1096 [G5633] het geschiedde G2257 , als wij G1519 tot G4335 het gebed G4198 [G5740] heengingen G5100 , dat een zekere G3814 dienstmaagd G2192 [G5723] , hebbende G4436 een waarzeggenden G4151 geest G2254 , ons G528 [G5658] ontmoette G3748 , welke G846 haar G2962 heren G4183 groot G2039 gewin G3930 [G5707] toebracht G3132 [G5740] met waarzeggen.
  17 G3778 Dezelve G2628 [G5660] volgde G3972 Paulus G2532 en G2254 ons G2896 [G5707] achterna, en riep G3004 [G5723] , zeggende G3778 : Deze G444 mensen G1526 [G5748] zijn G1401 dienstknechten G2316 Gods G5310 des Allerhoogsten G3748 , die G2254 ons G3598 den weg G4991 der zaligheid G2605 [G5719] verkondigen.
  18 G1161 En G5124 dit G4160 [G5707] deed zij G1909 G4183 vele G2250 dagen G1161 lang. Maar G3972 Paulus G1278 [G5666] , [daarover] ontevreden zijnde G1994 [G5660] , keerde zich om G2532 , en G2036 [G5627] zeide G4151 tot den geest G3853 [G5719] : Ik gebied G4671 u G1722 in G3686 den Naam G2424 van Jezus G5547 Christus G575 , dat gij van G846 haar G1831 [G5629] uitgaat G2532 . En G1831 [G5627] hij ging uit G846 ter zelfder G5610 ure.
  19 G1161 Als nu G2962 de heren G846 van dezelve G1492 [G5631] zagen G3754 , dat G1680 de hoop G846 huns G2039 gewins G1831 [G5627] weg was G1949 [G5637] , grepen zij G3972 Paulus G2532 en G4609 Silas G1670 [G5656] , en trokken G1519 hen naar G58 de markt G1909 voor G758 de oversten.

Acts 16:16-18

  16 G1161 En G1096 [G5633] het geschiedde G2257 , als wij G1519 tot G4335 het gebed G4198 [G5740] heengingen G5100 , dat een zekere G3814 dienstmaagd G2192 [G5723] , hebbende G4436 een waarzeggenden G4151 geest G2254 , ons G528 [G5658] ontmoette G3748 , welke G846 haar G2962 heren G4183 groot G2039 gewin G3930 [G5707] toebracht G3132 [G5740] met waarzeggen.
  17 G3778 Dezelve G2628 [G5660] volgde G3972 Paulus G2532 en G2254 ons G2896 [G5707] achterna, en riep G3004 [G5723] , zeggende G3778 : Deze G444 mensen G1526 [G5748] zijn G1401 dienstknechten G2316 Gods G5310 des Allerhoogsten G3748 , die G2254 ons G3598 den weg G4991 der zaligheid G2605 [G5719] verkondigen.
  18 G1161 En G5124 dit G4160 [G5707] deed zij G1909 G4183 vele G2250 dagen G1161 lang. Maar G3972 Paulus G1278 [G5666] , [daarover] ontevreden zijnde G1994 [G5660] , keerde zich om G2532 , en G2036 [G5627] zeide G4151 tot den geest G3853 [G5719] : Ik gebied G4671 u G1722 in G3686 den Naam G2424 van Jezus G5547 Christus G575 , dat gij van G846 haar G1831 [G5629] uitgaat G2532 . En G1831 [G5627] hij ging uit G846 ter zelfder G5610 ure.

Revelation 22:15

  15 G1161 Maar G1854 buiten G2965 zullen zijn de honden G2532 , en G5333 de tovenaars G2532 , en G4205 de hoereerders G2532 , en G5406 de doodslagers G2532 , en G1496 de afgodendienaars G2532 , en G3956 een iegelijk G5579 , die de leugen G5368 [G5723] liefheeft G2532 , en G4160 [G5723] doet.

Leviticus 20:27

  27 H3588 Als H376 nu een man H802 en vrouw H178 in zich een waarzeggenden geest H3049 zal hebben, of een duivelskunstenaar H4191 [H8800] zal zijn, zij zullen zekerlijk H4191 [H8714] gedood worden H68 ; men zal hen met stenen H7275 [H8799] stenigen H1818 ; hun bloed is op hen.

2 Kings 21:6

  6 H1121 Ja, hij deed zijn zoon H784 door het vuur H5674 [H8689] gaan H6049 [H8782] , en pleegde guichelarij H5172 [H8765] en gaf op vogelgeschrei acht H6213 [H8804] ; en hij stelde H178 waarzeggers H3049 en duivelskunstenaren H6213 [H8800] ; hij deed H7235 [H8689] zeer veel H7451 kwaads H5869 in de ogen H3068 des HEEREN H3707 [H8687] , om [Hem] tot toorn te verwekken.

1 Chronicles 10:13-14

  13 H4191 [H8799] Alzo stierf H7586 Saul H4604 , in zijn overtreding H834 , waarmede H4603 [H8804] hij overtreden had H3068 tegen den HEERE H5921 , tegen H1697 het woord H3068 des HEEREN H834 hetwelk H3808 hij niet H8104 [H8804] gehouden had H1571 ; en ook H178 omdat hij de waarzegster H7592 [H8800] gevraagd had H1875 [H8800] , haar zoekende,
  14 H3068 En den HEERE H3808 niet H1875 [H8804] gezocht had H4191 [H8686] ; daarom doodde Hij H5437 [H8686] hem, en keerde H4410 het koninkrijk H1732 tot David H1121 , den zoon H3448 van Isai.

Isaiah 8:19

  19 H559 [H8799] Wanneer zij dan tot ulieden zeggen zullen H1875 [H8798] : Vraagt H178 waarzeggers H3049 en duivelskunstenaars H6850 [H8772] , die daar piepen H1897 [H8688] , en binnensmonds mompelen H5971 ; [zo] [zegt]: Zal niet een volk H430 zijn God H1875 [H8799] vragen H2416 ? zal men voor de levenden H4191 [H8801] de doden [vragen]?

Leviticus 20:6

  6 H5315 Wanneer er een ziel H413 is, die zich tot H178 de waarzeggers H310 en tot H3049 de duivelskunstenaars H6437 [H8799] zal gekeerd hebben H310 , om die na H2181 [H8800] te hoereren H6440 , zo zal Ik Mijn aangezicht H5315 tegen die ziel H5414 [H8804] zetten H7130 , en zal ze uit het midden H5971 haars volks H3772 [H8689] uitroeien.

Leviticus 19:31

  31 H6437 [H8799] Gij zult u niet keren H178 tot de waarzeggers H3049 , en tot de duivelskunstenaars H1245 [H8762] ; zoekt H2930 [H8800] hen niet, u met hen verontreinigende H3068 ; Ik ben de HEERE H430 , uw God!

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.