Bible verses about "evolution" | DSV_Strongs

Genesis 1:26

  26 H430 En God H559 [H8799] zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 [H8799] maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 [H8799] ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt.

Proverbs 21:30

  30 H2451 Er is geen wijsheid H8394 , en er is geen verstand H6098 , en er is geen raad H3068 tegen den HEERE.

Psalms 139:13-14

  13 H7069 [H8804] Want Gij bezit H3629 mijn nieren H517 ; Gij hebt mij in mijner moeders H990 buik H5526 [H8799] bedekt.
  14 H3034 [H8686] Ik loof H3372 [H8737] U, omdat ik op een heel vreselijke wijze H6395 [H8738] wonderbaarlijk gemaakt ben H6381 [H8737] ; wonderlijk H4639 zijn Uw werken H3045 [H8802] ! ook weet H5315 het mijn ziel H3966 zeer wel.

John 1:1-51

  1 G1722 In G746 den beginne G2258 [G5713] was G3056 het Woord G2532 , en G3056 het Woord G2258 [G5713] was G4314 bij G2316 God G2532 , en G3056 het Woord G2258 [G5713] was G2316 God.
  2 G3778 Dit G2258 [G5713] was G1722 in G746 den beginne G4314 bij G2316 God.
  3 G3956 Alle dingen G1223 zijn door G846 Hetzelve G1096 [G5633] gemaakt G2532 , en G5565 zonder G846 Hetzelve G3761 is geen G1520 ding G1096 [G5633] gemaakt G1096 [G5754] , dat gemaakt is.
  4 G1722 In G846 Hetzelve G2258 [G5713] was G2222 het Leven G2532 , en G2222 het Leven G2258 [G5713] was G5457 het Licht G444 der mensen.
  5 G2532 En G5457 het Licht G5316 [G5719] schijnt G1722 in G4653 de duisternis G2532 , en G4653 de duisternis G846 heeft hetzelve G3756 niet G2638 [G5627] begrepen.
  6 G1096 [G5633] Er was G444 een mens G3844 van G2316 God G649 [G5772] gezonden G846 , wiens G3686 naam G2491 was Johannes.
  7 G3778 Deze G2064 [G5627] kwam G1519 tot G3141 een getuigenis G2443 , om G4012 van G5457 het Licht G3140 [G5661] te getuigen G2443 , opdat G3956 zij allen G1223 door G846 hem G4100 [G5661] geloven zouden.
  8 G2258 [G5713] Hij was G1565 het G5457 Licht G3756 niet G235 , maar G2443 [was] [gezonden], opdat G4012 hij van G5457 het Licht G3140 [G5661] getuigen zou.
  9 G2258 [G5713] [Dit] was G228 het waarachtige G5457 Licht G3739 , Hetwelk G5461 [G5719] verlicht G3956 een iegelijk G444 mens G2064 [G5740] , komende G1519 in G2889 de wereld.
  10 G2258 [G5713] Hij was G1722 in G2889 de wereld G2532 , en G2889 de wereld G1223 is door G846 Hem G1096 [G5633] gemaakt G2532 ; en G2889 de wereld G846 heeft Hem G3756 niet G1097 [G5627] gekend.
  11 G2064 [G5627] Hij is gekomen G1519 tot G2398 het Zijne G2532 , en G2398 de Zijnen G846 hebben Hem G3756 niet G3880 [G5627] aangenomen.
  12 G1161 Maar G3745 zovelen G846 Hem G2983 [G5627] aangenomen hebben G846 , dien G1849 heeft Hij macht G1325 [G5656] gegeven G5043 kinderen G2316 Gods G1096 [G5635] te worden G1519 , [namelijk] die in G846 Zijn G3686 Naam G4100 [G5723] geloven;
  13 G3739 Welke G3756 niet G1537 uit G129 den bloede G3761 , noch G1537 uit G2307 den wil G4561 des vleses G3761 , noch G1537 uit G2307 den wil G435 des mans G235 , maar G1537 uit G2316 God G1080 [G5681] geboren zijn.
  14 G2532 En G3056 het Woord G4561 is vlees G1096 [G5633] geworden G2532 , en G1722 heeft onder G2254 ons G4637 [G5656] gewoond G2532 [en G846 wij hebben Zijn G1391 heerlijkheid G2300 [G5662] aanschouwd G1391 , een heerlijkheid G5613 als G3439 des Eniggeborenen G3844 van G3962 den Vader G4134 ], vol G5485 van genade G2532 en G225 waarheid.
  15 G2491 Johannes G3140 [G5719] getuigt G4012 van G846 Hem G2532 , en G2896 [G5754] heeft geroepen G3004 [G5723] , zeggende G3778 : Deze G2258 [G5713] was het G3739 , van Welken G2036 [G5627] ik zeide G3694 : Die na G3450 mij G2064 [G5740] komt G1715 , is voor G3450 mij G1096 [G5754] geworden G3754 , want G2258 [G5713] Hij was G4413 eer G3450 dan ik.
  16 G2532 En G1537 uit G846 Zijn G4138 volheid G2249 hebben wij G3956 allen G2983 [G5627] ontvangen G2532 , ook G5485 genade G473 voor G5485 genade.
  17 G3754 Want G3551 de wet G1223 is door G3475 Mozes G1325 [G5681] gegeven G5485 , de genade G2532 en G225 de waarheid G1223 is door G2424 Jezus G5547 Christus G1096 [G5633] geworden.
  18 G3762 Niemand G4455 heeft ooit G2316 God G3708 [G5758] gezien G3439 ; de eniggeboren G5207 Zoon G3588 , Die G1519 in G2859 den schoot G3962 des Vaders G5607 [G5752] is G1565 , Die G1834 [G5662] heeft [Hem] [ons] verklaard.
  19 G2532 En G3778 dit G2076 [G5748] is G3141 de getuigenis G2491 van Johannes G3753 , toen G2453 de Joden G2409 [enige] priesters G2532 en G3019 Levieten G649 [G5656] afzonden G1537 van G2414 Jeruzalem G2443 , opdat G846 zij hem G2065 [G5661] zouden vragen G5101 : Wie G1488 [G5748] zijt G4771 gij?
  20 G2532 En G3670 [G5656] hij beleed G2532 en G720 [G5662] loochende G3756 het niet G2532 ; en G3670 [G5656] beleed G3754 : G1473 Ik G1510 [G5748] ben G5547 de Christus G3756 niet.
  21 G2532 En G2065 [G5656] zij vraagden G846 hem G5101 : Wat G3767 dan G1488 [G5748] ? Zijt G4771 gij G2243 Elias G2532 ? En G3004 [G5719] hij zeide G1510 [G5748] : Ik ben G3756 [die] niet G1488 [G5748] . Zijt G4771 gij G4396 de profeet G2532 ? En G611 [G5662] hij antwoordde G3756 : Neen.
  22 G2036 [G5627] Zij zeiden G3767 dan G846 tot hem G5101 : Wie G1488 [G5748] zijt gij G2443 ? opdat G612 wij antwoord G1325 [G5632] geven mogen G2248 dengenen, die ons G3992 [G5660] gezonden hebben G5101 ; wat G3004 [G5719] zegt gij G4012 van G4572 uzelven?
  23 G5346 [G5713] Hij zeide G1473 : Ik G5456 ben de stem G994 [G5723] des roependen G1722 in G2048 de woestijn G2116 H : Maakt G3598 den weg G2962 des Heeren G2116 [G5657] recht G2531 , gelijk G2268 Jesaja G4396 , de profeet G2036 [G5627] , gesproken heeft.
  24 G2532 En G3588 de G649 [G5772] afgezondenen G2258 [G5713] waren G1537 uit G5330 de Farizeen;
  25 G2532 En G2065 [G5656] zij vraagden G846 hem G2532 en G2036 [G5627] spraken G846 tot hem G5101 : Waarom G907 [G5719] doopt gij G3767 dan G1487 , zo G4771 gij G5547 de Christus G3756 niet G1488 [G5748] zijt G3777 , noch G2243 Elias G3777 , noch G4396 de profeet?
  26 G2491 Johannes G611 [G5662] antwoordde G846 hun G3004 [G5723] , zeggende G1473 : Ik G907 [G5719] doop G1722 met G5204 water G1161 , maar G2476 [G5758] Hij staat G3319 midden onder G5216 ulieden G3739 , Dien G5210 gij G3756 niet G1492 [G5758] kent;
  27 G846 Dezelve G2076 [G5748] is het G3739 , Die G3694 na G3450 mij G2064 [G5740] komt G1715 , Welke voor G3450 mij G1096 [G5754] geworden is G3739 , Wien G1473 ik G3756 niet G514 waardig G1510 [G5748] ben G2443 , dat G846 ik Zijn G5266 G2438 schoenriem G3089 [G5661] zou ontbinden.
  28 G5023 Deze dingen G1096 [G5633] zijn geschied G1722 in G962 Bethabara G4008 , over G2446 de Jordaan G3699 , waar G2491 Johannes G2258 [G5713] was G907 [G5723] dopende.
  29 G1887 Des anderen daags G991 [G5719] zag G2491 Johannes G2424 Jezus G4314 tot G846 zich G2064 [G5740] komende G2532 , en G3004 [G5719] zeide G2396 : Zie G286 het Lam G2316 Gods G3588 , Dat G266 de zonde G2889 der wereld G142 [G5723] wegneemt!
  30 G3778 Deze G2076 [G5748] is het G4012 , van G3739 Welken G1473 ik G2036 [G5627] gezegd heb G3694 : Na G3450 mij G2064 [G5736] komt G435 een Man G3739 , Die G1715 voor G3450 mij G1096 [G5754] geworden is G3754 , want G2258 [G5713] Hij was G4413 eer dan G3450 ik.
  31 G2504 En ik G1492 [G5715] kende G846 Hem G3756 niet G235 ; maar G2443 opdat G2474 Hij aan Israel G5319 [G5686] zou geopenbaard worden G1223 G5124 , daarom G1473 ben ik G2064 [G5627] gekomen G907 [G5723] , dopende G1722 met G5204 het water.
  32 G2532 En G2491 Johannes G3140 [G5656] getuigde G3004 [G5723] , zeggende G3754 : G4151 Ik heb den Geest G2300 [G5766] zien G2597 [G5723] nederdalen G1537 uit G3772 den hemel G5616 , gelijk G4058 een duif G2532 , en G3306 [G5656] bleef G1909 op G846 Hem.
  33 G2504 En ik G1492 [G5715] kende G846 Hem G3756 niet G235 ; maar G3165 Die mij G3992 [G5660] gezonden heeft G907 [G5721] , om te dopen G1722 met G5204 water G1565 , Die G3427 had mij G2036 [G5627] gezegd G1909 : Op G3739 G302 Welken G4151 gij den Geest G1492 [G5632] zult zien G2597 [G5723] nederdalen G2532 , en G1909 op G846 Hem G3306 [G5723] blijven G3778 , Deze G2076 [G5748] is G1722 het, Die met G40 den Heiligen G4151 Geest G907 [G5723] doopt.
  34 G2504 En ik G3708 [G5758] heb gezien G2532 , en G3140 [G5758] heb getuigd G3754 , dat G3778 Deze G5207 de Zoon G2316 van God G2076 [G5748] is.
  35 G1887 Des anderen daags G3825 wederom G2476 [G5715] stond G2491 Johannes G2532 , en G1417 twee G1537 uit G846 zijn G3101 discipelen.
  36 G2532 En G1689 [G5660] ziende op G2424 Jezus G4043 [G5723] , [daar] wandelende G3004 [G5719] , zeide hij G2396 : Ziet G286 , het Lam G2316 Gods!
  37 G2532 En G1417 die twee G3101 discipelen G191 [G5656] hoorden G846 hem G2980 [G5723] [dat] spreken G2532 , en G190 [G5656] zij volgden G2424 Jezus.
  38 G1161 En G2424 Jezus G4762 [G5651] Zich omkerende G2532 , en G2300 [G5666] ziende G846 hen G190 [G5723] volgen G3004 [G5719] , zeide G846 tot hen G5101 : [1:39] Wat G2212 [G5719] zoekt gij G1161 ? En G2036 [G5627] zij zeiden G846 tot Hem G4461 : Rabbi G3004 [G5743] ! [hetwelk is te zeggen G2059 [G5746] , overgezet zijnde G1320 , Meester G4226 ] waar G3306 [G5719] woont Gij?
  39 G3004 [G5719] [1:40] Hij zeide G846 tot hen G2064 [G5737] : Komt G2532 en G1492 [G5628] ziet G2064 [G5627] ! Zij kwamen G2532 en G1492 [G5627] zagen G4226 , waar G3306 [G5719] Hij woonde G2532 , en G3306 [G5656] bleven G1565 dien G2250 dag G3844 bij G846 Hem G1161 . En G2258 [G5713] het was G5613 omtrent G1182 de tiende G5610 ure.
  40 G406 [1:41] Andreas G80 , de broeder G4613 van Simon G4074 Petrus G2258 [G5713] , was G1520 een G1537 van G1417 de twee G3588 , die G3844 het van G2491 Johannes G191 [G5660] gehoord hadden G2532 , en G846 Hem G190 [G5660] gevolgd waren.
  41 G3778 [1:42] Deze G2147 [G5719] vond G4413 eerst G2398 zijn G80 broeder G4613 Simon G2532 , en G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G2147 [G5758] : Wij hebben gevonden G3323 den Messias G3739 , hetwelk G2076 [G5748] is G3177 [G5746] , overgezet zijnde G5547 , de Christus.
  42 G2532 [1:43] En G71 [G5627] hij leidde G846 hem G4314 tot G2424 Jezus G1161 . En G2424 Jezus G846 , hem G1689 [G5660] aanziende G2036 [G5627] , zeide G4771 : Gij G1488 [G5748] zijt G4613 Simon G5207 , de zoon G2495 van Jonas G4771 ; gij G2564 [G5701] zult genaamd worden G2786 Cefas G3739 , hetwelk G2059 [G5743] overgezet wordt G4074 Petrus.
  43 G1887 [1:44] Des anderen daags G2309 [G5656] wilde G2424 Jezus G1831 [G5629] heengaan G1519 naar G1056 Galilea G2532 , en G2147 [G5719] vond G5376 Filippus G2532 , en G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G190 [G5720] : Volg G3427 Mij.
  44 G5376 [1:45] Filippus G1161 nu G2258 [G5713] was G575 van G966 Bethsaida G4172 , uit de stad G1537 van G406 Andreas G2532 en G4074 Petrus.
  45 G5376 [1:46] Filippus G2147 [G5719] vond G3482 Nathanael G2532 en G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G2147 [G5758] : Wij hebben [Dien] gevonden G3739 , van Welken G3475 Mozes G1722 in G3551 de wet G1125 [G5656] geschreven heeft G2532 , en G4396 de profeten G2424 , [namelijk] Jezus G5207 , den zoon G2501 van Jozef G575 , van G3478 Nazareth.
  46 G2532 [1:47] En G3482 Nathanael G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G1410 [G5736] : Kan G1537 uit G3478 Nazareth G5100 iets G18 goeds G1511 [G5750] zijn G5376 ? Filippus G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G2064 [G5736] : Kom G2532 en G1492 [G5657] zie.
  47 G2424 [1:48] Jezus G1492 [G5627] zag G3482 Nathanael G4314 tot G846 Zich G2064 [G5740] komen G2532 , en G3004 [G5719] zeide G4012 van G846 hem G2396 : Zie G230 , waarlijk G2475 een Israeliet G1722 , in G3739 welken G3756 geen G1388 bedrog G2076 [G5748] is.
  48 G3482 [1:49] Nathanael G3004 [G5719] zeide G846 tot Hem G4159 : Van waar G1097 [G5719] kent Gij G3165 mij G2424 ? Jezus G611 [G5662] antwoordde G2532 en G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G4253 : Eer G4571 u G5376 Filippus G5455 [G5658] riep G5259 , daar gij onder G4808 den vijgeboom G5607 [G5752] waart G1492 [G5627] , zag Ik G4571 u.
  49 G3482 [1:50] Nathanael G611 [G5662] antwoordde G2532 en G3004 [G5719] zeide G846 tot Hem G4461 : Rabbi G4771 ! Gij G1488 [G5748] zijt G5207 de Zone G2316 Gods G4771 , Gij G1488 [G5748] zijt G935 de Koning G2474 Israels.
  50 G2424 [1:51] Jezus G611 [G5662] antwoordde G2532 en G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G3754 : Omdat G4671 Ik u G2036 [G5627] gezegd heb G1492 [G5627] : Ik zag G4571 u G5270 onder G4808 de vijgeboom G4100 [G5719] , zo gelooft gij G3187 ; gij zult grotere dingen G3700 [G5695] zien G5130 dan deze.
  51 G2532 [1:52] En G3004 [G5719] Hij zeide G846 tot hem G281 : Voorwaar G281 , voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 ulieden G575 : Van G737 nu G3772 aan zult gij den hemel G3700 [G5695] zien G455 [G5757] geopend G2532 , en G32 de engelen G2316 Gods G305 [G5723] opklimmende G2532 en G2597 [G5723] nederdalende G1909 op G5207 den Zoon G444 des mensen.

2 Peter 3:3-6

  3 G5124 Dit G4412 eerst G1097 [G5723] wetende G3754 , dat G1909 in G2078 het laatste G2250 der dagen G1703 spotters G2064 [G5695] komen zullen G2596 , die naar G846 hun G2398 eigen G1939 begeerlijkheden G4198 [G5740] zullen wandelen,
  4 G2532 En G3004 [G5723] zeggen G4226 : Waar G2076 [G5748] is G1860 de belofte G846 Zijner G3952 toekomst G1063 ? want G575 van G3739 dien G3962 [dag], dat de vaders G2837 [G5681] ontslapen zijn G1265 [G5719] , blijven G3956 alle dingen G3779 alzo G575 [gelijk] van G746 het begin G2937 der schepping.
  5 G1063 Want G2309 [G5723] willens G5124 is dit G846 hun G2990 [G5719] onbekend G3754 , dat G3056 door het woord G2316 Gods G3772 de hemelen G1597 van over lang G2258 [G5713] geweest zijn G2532 , en G1093 de aarde G1537 uit G5204 het water G2532 en G1223 in G5204 het water G4921 [G5761] bestaande;
  6 G1223 Door G3739 welke G2889 de wereld G5119 , die toen G5204 was, met het water G2626 [G5685] van den zondvloed bedekt zijnde G622 [G5639] , vergaan is.

2 Peter 3:8

  8 G1161 Doch G1520 deze ene G5124 zaak G5209 zij u G3361 niet G2990 [G5720] onbekend G27 , geliefden G3754 , dat G3391 een G2250 dag G3844 bij G2962 den Heere G5613 is als G5507 duizend G2094 jaren G2532 , en G5507 duizend G2094 jaren G5613 als G3391 een G2250 dag.

Romans 1:20-27

  20 G1063 Want G846 Zijn G517 onzienlijke dingen G575 worden, van G2937 de schepping G2889 der wereld G4161 aan, uit de schepselen G2529 [G5743] verstaan G3539 [G5746] en doorzien G3739 G5037 , beide G846 Zijn G126 eeuwige G1411 kracht G2532 en G2305 Goddelijkheid G1519 , opdat G846 zij G379 niet te verontschuldigen G1511 [G5750] zouden zijn.
  21 G1360 Omdat G2316 zij, God G1097 [G5631] kennende G5613 , [Hem] als G2316 God G3756 niet G1392 [G5656] hebben verheerlijkt G2228 of G2168 [G5656] gedankt G235 ; maar G3154 [G5681] zijn verijdeld geworden G1722 in G846 hun G1261 overleggingen G2532 en G846 hun G801 onverstandig G2588 hart G4654 [G5681] is verduisterd geworden;
  22 G5335 [G5723] Zich uitgevende G1511 [G5750] voor G4680 wijzen G3471 [G5681] , zijn zij dwaas geworden;
  23 G2532 En G1391 hebben de heerlijkheid G862 des onverderfelijken G2316 Gods G236 [G5656] veranderd G1722 in G3667 de gelijkenis G1504 eens beelds G5349 van een verderfelijk G444 mens G2532 , en G4071 van gevogelte G2532 , en G5074 van viervoetige G2532 en G2062 kruipende [gedierten].
  24 G1352 Daarom G2316 heeft God G846 hen G2532 ook G3860 [G5656] overgegeven G1722 in G1939 de begeerlijkheden G846 hunner G2588 harten G1519 tot G167 onreinigheid G846 , om hun G4983 lichamen G1722 onder G1438 elkander G818 [G5729] te onteren;
  25 G3748 [Als] die G225 de waarheid G2316 Gods G3337 [G5656] veranderd hebben G1722 in G5579 de leugen G2532 , en G2937 het schepsel G4573 [G5662] geeerd G2532 en G3000 [G5656] gediend hebben G3844 boven G2936 [G5660] den Schepper G3739 , Die G2128 te prijzen G2076 [G5748] is G1519 in G165 der eeuwigheid G281 , amen.
  26 G1223 G5124 Daarom G2316 heeft God G846 hen G3860 [G5656] overgegeven G1519 tot G819 oneerlijke G3806 bewegingen G1063 ; want G5037 ook G846 hun G2338 vrouwen G5446 hebben het natuurlijk G5540 gebruik G3337 [G5656] veranderd G1519 in G3844 het [gebruik] tegen G5449 nature;
  27 G5037 En G3668 insgelijks G2532 ook G730 de mannen G863 [G5631] , nalatende G5446 het natuurlijk G5540 gebruik G2338 der vrouw G1572 [G5681] , zijn verhit geworden G1722 in G846 hun G3715 lust G1519 tegen G240 elkander G730 , mannen G1722 met G730 mannen G808 schandelijkheid G2716 [G5740] bedrijvende G2532 , en G489 de vergelding G846 van hun G4106 dwaling G3739 , die G1163 [G5713] [daartoe] behoorde G1722 , in G1438 zichzelven G618 [G5723] ontvangende.

Genesis 1:21

  21 H430 En God H1254 [H8799] schiep H1419 de grote H8577 walvissen H3605 , en alle H2416 levende H7430 [H8802] wremelende H5315 ziel H834 , welke H4325 de wateren H8317 [H8804] overvloediglijk voortbrachten H4327 , naar haar aard H3605 ; en alle H3671 gevleugeld H5775 gevogelte H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].

Isaiah 44:24-25

  24 H559 [H8804] Alzo zegt H3068 de HEERE H1350 [H8802] , uw Verlosser H3335 [H8802] , en Die u geformeerd heeft H990 van den buik H3068 af: Ik ben de HEERE H6213 [H8802] , Die alles doet H8064 , Die den hemel H5186 [H8802] uitbreidt H776 , Ik alleen, en Die de aarde H7554 [H8802] uitspant door Mijzelven;
  25 H226 Die de tekenen H907 der leugendichters H6565 [H8688] vernietigt H7080 [H8802] , en de waarzeggers H1984 [H8779] dol maakt H2450 ; Die de wijzen H268 achterwaarts H7725 [H8688] doet keren H1847 , en [Die] hun wetenschap H5528 [H8762] verdwaast;

Colossians 2:8

  8 G991 [G5720] Ziet toe G3361 G5100 , dat niemand G5209 u G2071 G4812 [G5704] als een roof vervoere G1223 door G5385 de filosofie G2532 , en G2756 ijdele G539 verleiding G2596 , naar G3862 de overlevering G444 der mensen G2596 , naar G4747 de eerste beginselen G2889 der wereld G2532 , en G3756 niet G2596 naar G5547 Christus;

Hebrews 11:1-3

  1 G4102 Het geloof G1161 nu G2076 [G5748] is G5287 een vaste grond G1679 [G5746] der dingen, die men hoopt G1650 , [en] een bewijs G4229 der zaken G3756 , die men niet G991 [G5746] ziet.
  2 G1063 Want G1722 door G5026 hetzelve G4245 hebben de ouden G3140 [G5681] getuigenis bekomen.
  3 G4102 Door het geloof G3539 [G5719] verstaan wij G165 , dat de wereld G4487 door het woord G2316 Gods G2675 [G5771] is toebereid G1519 , alzo G3588 dat de dingen, die G991 [G5746] men ziet G3361 , niet G1096 [G5755] geworden zijn G1537 uit G5316 [G5730] dingen, die gezien worden.

Colossians 1:16-17

  16 G3754 Want G1722 door G846 Hem G3956 zijn alle dingen G2936 [G5681] geschapen G1722 , die in G3772 de hemelen G2532 en G1909 die op G1093 de aarde G3707 zijn, die zienlijk G2532 en G517 die onzienlijk G1535 zijn, hetzij G2362 tronen G1535 , hetzij G2963 heerschappijen G1535 , hetzij G746 overheden G1535 , hetzij G1849 machten G3956 ; alle dingen G1223 zijn door G846 Hem G2532 en G1519 tot G846 Hem G2936 [G5769] geschapen;
  17 G2532 En G2076 [G5748] Hij is G4253 voor G3956 alle dingen G2532 , en G3956 alle dingen G4921 [G5758] bestaan te zamen G1722 door G846 Hem;

Genesis 2:7

  7 H3068 En de HEERE H430 God H120 had den mens H3335 [H8799] geformeerd H6083 uit het stof H4480 der H127 aarde H639 , en in zijn neusgaten H5301 [H8799] geblazen H5397 den adem H2416 des levens H1961 [H8799] ; alzo werd H120 de mens H2416 tot een levende H5315 ziel.

Genesis 1:1

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.

John 1:3

  3 G3956 Alle dingen G1223 zijn door G846 Hetzelve G1096 [G5633] gemaakt G2532 , en G5565 zonder G846 Hetzelve G3761 is geen G1520 ding G1096 [G5633] gemaakt G1096 [G5754] , dat gemaakt is.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.